Hiển thị tất cả 2 kết quả

Th?m và l?p lót bò sát t?t nh?t s? giúp gi? chân và b?ng bò sát c?a b?n s?ch s?. Chúng là nh?ng ch?t thay th? m?m và không mài mòn ??i v?i các ch?t h?u c? không gây kích ?ng d??i ho?c d?n ??n s? tích t? và nhi?m khu?n. Thêm vào ?ó, m?t t?m th?m th?n l?n c?ng có th? giúp phát tri?n c? b?p. B?n có th? th? lót b? bò sát c?a thú c?ng b?ng Zilla Terrarium Liner. ?ó là m?t cách d? dàng ?? s? d?ng thay th? so v?i lót h? c?n truy?n th?ng mà có xu h??ng yêu c?u làm s?ch t? nh?t và th??ng xuyên h?n. ?ó là m?t l?a ch?n b?o trì th?p tuy?t v?i tuy?t v?i cho l?n ??u tiên cha m? nuôi bò sát. Thi?t k? c?t phù h?p cho phép hoàn toàn phù h?p v?i các kích c? khác nhau c?a môi tr??ng s?ng, và v?t li?u gi?ng nh? th?m s? không gây khó ch?u cho bàn chân nh?y c?m c?a thú c?ng và giúp gi?m mùi bò sát b?ng ph??ng pháp ?i?u tr? enzyme phân h?y sinh h?c ??c bi?t. Hay nh?t c?a t?t c?, b?n ch? c?n r?a s?ch l?p lót tái s? d?ng v?i n??c máy l?nh, và nó s?ch s? m?t l?n n?a. Exo Terra Moss Mat Terrarium Bò sát Ch?t n?nt?o ra m?t c?m giác gi?ng nh? r?ng nhi?t ??i s? cho phép loài bò sát c?a b?n c?m th?y nh? ? nhà. Ch?t n?n là c?n thi?t cho s?c kh?e và h?nh phúc c?a bò sát c?a b?n b?ng cách h?p th? ch?t th?i và ki?m soát ?? ?m trong môi tr??ng s?ng c?a mình. Nó r?t t? nhiên và có th? ???c s? d?ng v?i t?t c? các lo?i loài bò sát và l??ng c?. Ch? c?n r?a s?ch khi b? b?n và thay th? khi c?n thi?t. B?n c?ng có th? ch?n Exo Terra Sand Mat Desert Terrarium Bò sát Substrate?? t?o ra m?t môi tr??ng gi?ng sa m?c. ?ó là m?t ch?t thay th? ch?t v? sinh an toàn, ch?c ch?n, d? tháo ra và d? v? sinh. Ngoài ra, c?ng không có cát ho?c ??t l?ng l?o, vì v?y không th? vô tình nu?t ph?i. Th?m sát và lót là hoàn h?o ?? gi? cho b? nuôi bò sát c?a b?n s?ch s? và ng?n ng?a nh?ng kích ?ng khó ch?u. Ch?n t? th?m và l?p lót bò sát t?t nh?t cho con th?n l?n thú c?ng c?a b?n ? ?ây trên Vietpet ngày hôm nay.

Giảm giá!
Original price was: 170.000₫.Current price is: 85.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 170.000₫.Current price is: 85.000₫.