Hiển thị 1–12 của 1356 kết quả

Cho dù b?n bè mèo c?a b?n ?ang ng?i xu?ng m?t b?a ?n ho?c th??ng th?c m?t món ?n nh? kitty, ??m b?o h? ?ang nh?n ???c các ch?t dinh d??ng mà h? c?n, và h??ng v? mà h? x?ng ?áng v?i th?c ?n và th?c ?n cho mèo hàng ??u. Chewy ch? mang nh?ng th??ng hi?u th?c ?n cho mèo t?t nh?t, giúp vi?c mua s?m th?c ?n c?a mèo d? dàng h?n bao gi? h?t.

Chewy mang mèo th?c ?n th??ng hi?u mèo cuddly c?a b?n s? thích nh? Fancy Feast , Friskies & Royal Canin th?c ?n cho mèo . M?t ch? ?? ?n u?ng cân b?ng là r?t quan tr?ng ??i v?i s?c kh?e t?ng th? c?a con mèo can ??m c?a b?n, nh?ng m?i con mèo có nhu c?u và th? hi?u khác nhau. Th?c ?n cho mèo có nhi?u lo?i k?t c?u, thành ph?n và h??ng v? khác nhau. Ngoài ra còn có các th??ng hi?u th?c ?n cho mèo kh?e m?nh cung c?p các công th?c giúp gi?i quy?t các v?n ?? s?c kh?e nh? s?c kh?e ???ng ti?t ni?u, d? ?ng, s?c kh?e tiêu hóa và h?n th? n?a.

Hoàng gia Canin thú y ch? ?? ?n u?ng N??c ti?u th?c ph?m SO mèo ?i kèm trong th?c ?n cho mèo ??t và các lo?i th?c ph?m khô mèo , và giúp thúc ??y s?c kh?e ???ng ti?t ni?u. Tinh th? và s?i ti?t ni?u th??ng liên quan ??n c?n b?nh này, nh?ng nguyên nhân ph? bi?n nh?t c?a b?nh ti?t ni?u d??i là viêm bàng quang vô c?n.

Th?c ?n cho mèo ??t và khô có tác d?ng thúc ??y s?c kh?e ti?t ni?u có th? giúp hòa tan urolith struvit tinh khi?t, và giúp ng?n ng?a struvite, oxalat canxi và urolith phosphate. B?n ?ang tìm ki?m th?c ?n cho mèo t? nhiên? Chewy mang th??ng hi?u th?c ph?m mèo t? nhiên nh? Cat Chow và th?c ph?m mèo cân b?ng t? nhiên , trong ?ó có các thành ph?n t?i thi?u cho mèo b? d? ?ng. Cân b?ng t? nhiên s?n xu?t th?c ?n cho mèo không h?t trong các gi?ng khô và ??t ??i v?i các lo?i mèo có nh?y c?m v?i th?c ?n.

Th?c ?n cho mèo ??t là tuy?t v?i cho nh?ng con mèo sang tr?ng, nh?ng ng??i yêu c?u b?a ?n ?óng gói v?i h??ng v?. Fancy Feast cung c?p nhi?u công th?c ch? bi?n th?c ?n cho mèo ?óng h?p nh? th?t gia c?m và th?t bò, b?a ti?c h?i s?n và b?a ti?c gà. Chewy c?ng mang m?t s? th??ng hi?u th?c ?n cho mèo khô, tuy?t v?i cho chú mèo thích ch?i c? ngày. Khi nói ??n ph?n th??ng thú c?ng c?a b?n, hãy ch?n các v?n ?? ?i?u tr? phù h?p

Giảm giá!
Original price was: 48.000₫.Current price is: 44.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 180.000₫.Current price is: 90.000₫.