Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

V?t ?uôi dài có th? ?n b?t c? th? gì b?n ??t tr??c m?t chúng, nh?ng ?i?u quan tr?ng là ph?i ??m b?o chúng có ch? ?? ?n u?ng cân b?ng. Vì v?y, thay vì h?i “con v?t ?n gì, câu h?i hay h?n là“ h? nên ?n gì? Th?c ?n cho chim Pet Parakeet và Parakeet birdseed nên ???c làm ??y v?i m?t lo?t các thành ph?n mà nh?ng con chim này s? không ch? th??ng th?c, nh?ng nh?ng con t?t cho chúng. Parakeet Bird Food c?a Brown là m?t s? pha tr?n ??y màu s?c và ngon c?a ?u ??, d?a, dâu tây, d?a, ??u ph?ng, h?t rum và rau lành m?nh nh? khoai lang và cà r?t mà ng??i b?n lông c?a b?n s? yêu thích. Và nó có nhi?u hình d?ng, k?t c?u, kích th??c và màu s?c thú v? cho m?t b?a ?n kích thích th? giác c?ng là m?t ?i?u tr? chimb?n c?a b?n s? không bao gi? c?m th?y bu?n chán. B?n c?ng có th? ph?c v? Kaytee Supreme Parakeet Bird Food . ?ó là m?t h?n h?p ch?t l??ng cao, bao g?m các h?t gi?ng t? nhiên, b?t viên và ng? c?c ???c b? sung vitamin A, B12, biotin và axit folic. Th?c ?n Parakeet ???c ch? bi?n ??c bi?t này giúp chim duy trì s?c kh?e ??c bi?t và t?ng tr??ng m?nh m?. Thêm vào ?ó, nó ???c b?o qu?n t? nhiên cho s? t??i mát t?i ?u mà không có màu s?c ho?c h??ng v? nhân t?o. Con v?t ?uôi dài c?a b?n ch?c ch?n s? th??ng th?c món ?n chim ZuPreem FruitBlend khi b?n ?oán tr??c vi?c ?áp ?ng nhu c?u dinh d??ng c?a chim v?i ch? ?? ?n u?ng lành m?nh và ??y ??. S? pha tr?n ngon này ?ang bùng n? v?i h??ng v? trái cây cho m?t tr?i nghi?m ?n u?ng thú v? mang l?i cho thú c?ng c?a b?n ngu?n dinh d??ng cân b?ng ?áng tin c?y. B?n c?ng có th? k?t h?p m?i th? v?iZuPreem t? nhiên v?i vitamin khoáng ch?t và axit amin . ?ó là m?t th?c ph?m Parakeet t? nhiên b? d??ng ???c ch? bi?n ??c bi?t v?i t?t c? các ch?t dinh d??ng ?? ?áp ?ng ?úng nhu c?u dinh d??ng hàng ngày cho chim c?ng c?a b?n. Các viên ch?t l??ng cao là t?t c? nh?ng ng??i b?n lông c?a b?n c?n ?? duy trì s?c kh?e t?i ?u – không c?n b? sung vitamin ho?c khoáng ch?t b? sung. Chewy mang r?t nhi?u lo?i th?c ph?m Parakeet, Parakeet birdseed và Parakeet viên chim mà chim có th? ?n th??ng xuyên cho m?t ch? ?? ?n u?ng cân b?ng. Mua th?c ph?m Parakeet t?t nh?t ? ?ây trên Chewy ngay hôm nay.

Giảm giá!
Original price was: 300.000₫.Current price is: 150.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 230.000₫.Current price is: 115.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 140.000₫.Current price is: 70.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 290.000₫.Current price is: 145.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 180.000₫.Current price is: 90.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 130.000₫.Current price is: 65.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 200.000₫.Current price is: 100.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 200.000₫.Current price is: 100.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 200.000₫.Current price is: 100.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 180.000₫.Current price is: 90.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 180.000₫.Current price is: 90.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 110.000₫.Current price is: 55.000₫.