Hiển thị tất cả 8 kết quả

B?n ?n th?c, toàn b? th?c ph?m, v?y t?i sao không nên thú c?ng c?a b?n? Giúp thú c?ng c?a b?n phát tri?n m?nh b?ng cách thêm th?c ?n cho chó ?ông l?nh vào ch? ?? ?n c?a con b?n. Th?c ?n cho chó ?ông l?nh có các thành ph?n ???c ch? bi?n t?i thi?u ?? b?n có th? ch?c ch?n r?ng thú c?ng c?a b?n nh?n ???c giá tr? dinh d??ng cao nh?t t? ??ch? ?? ?n u?ng c?a chúng. B?n có th? ??m b?o thú c?ng c?a b?n ?ang nh?n ???c dinh d??ng ch?t l??ng ch? b?ng cách nhìn vào th?c ?n; m?i công th?c có m?t s? pha tr?n c?a các lo?i rau th?c s? mà b?n th?c s? có th? nhìn th?y. N?u b?n mu?n cung c?p cho pup c?a b?n nh?ng l?i ích c?a m?t b?a ?n n?u chín, t? ch?, mà không dành th?i gian và ti?n mua s?m và prepping cho pup c?a b?n, b?n ?ang ? may m?n. Th?c ?n cho chó c?a con ng??i Tyleecó m?t protein n?u chín ??n tr?n v?i trái cây và rau qu? lành m?nh cho m?t b?a ?n b? d??ng và h??ng v? mà con b?n s? yêu thích. M?i công th?c ???c ?ông l?nh ?? duy trì s? ngon lành và lành m?nh c?a các thành ph?n c?a nó – t?t c? nh?ng gì b?n c?n làm là rã ?ông và ph?c v? th?c ?n cho chó m?m này cho con chó ?ói c?a b?n. N?u chó con c?a b?n ?ang ?n kiêng cho chó, hãy yên tâm khi bi?t chúng tôi có th?c ?n cho chó ?ông l?nh ?? ch?n. ?? có ch? ?? ?n u?ng th?c ph?m t??i s?ng ch?t l??ng cao cho chó, hãy th? Valiant Pet Nutrition Raw Frozen Medallions . Th?c ?n cho chó s?ng này ???c thi?t k? ?? b?t ch??c nh?ng gì con chó c?a b?n s? ?n trong protein thô, rau t??i và h?t gi?ng — và không bao g?m ng? c?c, thêm ???ng ho?c các thành ph?n ???c ch? bi?n. Th?c ?n cho chó , không có ng? c?c c?a Valiantgiúp cha m? nuôi v?t nuôi th?c hi?n hi?u qu? ch? ?? ?n ketogenic (carb th?p, protein v?a ph?i, ch? ?? ?n nhi?u ch?t béo) cho chó c?a chúng mà không có s? b?t ti?n và khó kh?n trong vi?c chu?n b? nh?ng b?a ?n này cho chó con hàng ngày.