Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Trong khi ng??i b?n bò sát c?a b?n có th? không c?n ch?i chu?t nhi?u nh? chó ho?c mèo, vi?c làm s?ch và kh? trùng l?ng th??ng xuyên s? gi? cho b?n và thú c?ng c?a b?n an toàn và kh?e m?nh. Loài bò sát d? b? nhi?m trùng da và vi khu?n, vì v?y ?i?u quan tr?ng là ph?i gi? l?ng và môi tr??ng s?ng s?ch s?. Ch?t phân phân bò mang vi khu?n nh? Salmonella, gây nguy hi?m cho con ng??i. Vì v?y, trong khi làm s?ch thi?t b? có th? có v? gi?ng nh? m?t vi?c v?t nó có th? b?o v? b?n kh?i b?nh t?t quá. B?n có th? b?t ??u d?n d?p b?ng cách t?p trung vào ph? ki?n l?ng bò sát c?a mình. ?á có th? ???c làm s?ch b?ng cách ?un sôi chúng trong n??c và cát có th? ???c làm s?ch thông qua r?a và lò n??ng. ?i?u quan tr?ng là l?p ráp m?t b? d?ng c? v? sinh dành riêng cho vi?c v? sinh môi tr??ng s?ng bò sát. B?n không mu?n tr?n các d?ng c? này v?i ngu?n cung c?p v? sinh gia ?ình thông th??ng. Làm th? nào b?n th??ng xuyên làm s?ch l?ng bò sát c?a b?n ph? thu?c vào kích th??c c?a môi tr??ng s?ng c?a v?t nuôi c?a b?n. Nói chung, có th? b?n s? c?n ph?i th?c hi?n các ho?t ??ng làm s?ch hàng ngày cho s? c? tràn, th?c ?n th?a, da b? l?t, phân và kh? trùng th?c ?n và n??c. Ngoài ra, vi?c làm s?ch l?ng sâu ???c ?? xu?t m?t l?n m?i tu?n. ?i?u này bao g?m trang trí h? c?n làm s?ch. Các Exo Terra Clarity & Mùi Ki?m Soát Moss bóng là m?t cách thu?n ti?n ?? gi? cho môi tr??ng s?ng rùa s?ch. Kaytee s?ch l?ng ??ng v?t nh? kh? mùi môi tr??ng s?nggiúp lo?i b? mùi l?ng ?? giúp gi? nhà c?a b?n có mùi t??i. Hartz Cage Wipes là m?t cách tuy?t v?i ?? lau chu?ng v?t nuôi c?a b?n, và gi? cho nó không có mùi. ?? làm s?ch sâu, hãy th? ch?t t?y r?a siêu s?ch c?a Fluker nh? m?t ch?t kh? trùng bò sát. Bàn ch?i tích h?p giúp b?n c? r?a các ph? ki?n b? ch?a và h? c?n s?ch s?. Ch?t t?y h?u c? hòa tan m?t cách an toàn b?i b?n và b?i b?n và các enzym t? nhiên giúp gi? l?ng, cành, ?á và dây leo nh?a không mùi. Làm s?ch l?ng r?n có th? không vui, nh?ng ?i?u quan tr?ng là v?y. Khi làm s?ch m?t b? r?n, b?t ??u b?ng cách lo?i b? t?t c? các ?? trang trí trong l?ng. Túi và lo?i b? ch?t n?n dùng m?t l?n, và làm s?ch t?t c? các b? m?t l?ng b?ng xà phòng và n??c nóng. Tìm t?t c? ?i?u này và nhi?u h?n n?a trên Vietpet ?? gi? cho b?n và bò sát c?a b?n và môi tr??ng s?ng c?a mình s?ch s? và kh?e m?nh.

Giảm giá!
Original price was: 160.000₫.Current price is: 80.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 140.000₫.Current price is: 70.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 560.000₫.Current price is: 280.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 126.000₫.Current price is: 63.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 210.000₫.Current price is: 105.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.400.000₫.Current price is: 1.200.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 180.000₫.Current price is: 90.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.050.000₫.Current price is: 525.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 190.000₫.Current price is: 95.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 420.000₫.Current price is: 210.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.380.000₫.Current price is: 690.000₫.