Hiển thị 1–12 của 108 kết quả

S? h?u cá có v? d? h?n là ch?m sóc chó ho?c mèo, nh?ng b?t k? ng??i ch?i cá nào có th? nói v?i b?n r?ng nó ?òi h?i m?t chút b?o trì chuyên d?ng. V?i các công c? thích h?p và m?t ít nghiên c?u, b?n có th? h?c cách làm s?ch b? cá ?úng cách và duy trì m?t môi tr??ng ?n ??nh, lành m?nh ?? ng??i dân trong b? c?a b?n s? phát tri?n m?nh. Chewy có t?t c? m?i th? m?t ng??i ?am mê cá m?i c?n ?? b?t ??u, c?ng v?i t?t c? nh?ng th? mà ng??i gi? cá k? c?u có trên danh sách mong mu?n c?a h?. M?t trong nh?ng tr?n chi?n chính b?n s? ph?i ??i m?t trên c? s? liên t?c là cu?c chi?n ch?ng t?o. Ch? s? h?u cá m?i ?ôi khi r?i vào cái b?y c?a vi?c cho bú quá m?c, ?ó là cách nhanh nh?t ?? ?ánh m?t tr?n chi?n này. T?o phát tri?n m?nh trên các ch?t dinh d??ng t? th?c ?n th?a này k?t h?p v?i ch?t th?i t? cá. Ngay c? khi cho ?n b?ng cách ?o, t?o s? phát tri?n, nh?ng b?n có th? làm s?ch h? cá thông th??ng ?? gi? cho nó ???c ki?m soát. B?n ch? c?n ??t công c? c?a mình theo th? t? và tìm ra l?ch b?o trì h? cá. M?t b? bàn ch?i r? ti?n ???c s? d?ng trên c? s? th??ng xuyên là m?t cách d? dàng ?? gi? b? cá s?ch h?n. Marina Flexible Cleaning Brush phù h?p v?i t?t c? các ?ng có ???ng kính lên ??n ba ph?n t? inch và có th? làm s?ch các ?ng l?c dài t?i 21 inch. Nó u?n cong d? dàng ?? phù h?p v?i b?t k? c?u hình ?ng nào. Marina c?ng có m?t Brush Kit ?? làm s?ch h? cá bao g?m m?t bàn ch?i ?uôi ch?n, bàn ch?i ?ng hãng hàng không và bàn ch?i g?c l?c. M?t d?ng c? làm s?ch b? cá khác ?? gi? trên tay là m?t th? lau s?ch t?o t? các b?c t??ng c?a b?. B?n có th? nh?n ???c m?t API Extra Long Scraper cho b? cá acrylic ho?c th?y tinh, và Kent có m?t h? cá t?t c?-trong-m?t Pro-Scraper v?i l??i nh?a và kim lo?i có th? hoán ??i cho nhau. Nó kéo dài 16 ??n 24 inch và c?ng bao g?m m?t tay c?m ng?n cho không gian ch?t h?p. N?u b?n không mu?n b? ??t tay, hãy th?H? th?ng làm s?ch h? cá Mag-Float . M?t nam châm bên trong v?i Velcro mài mòn làm s?ch bên trong b? cá khi b?n di chuy?n m?t nam châm t??ng ?ng d?c theo bên ngoài c?a b?. Mag-Float cung c?p ph?n ?ính kèm l??i dao c?o ?? th?m chí t?o c?ng h?n. B?o trì h? cá t?t c?ng bao g?m các thay ??i n??c th??ng xuyên m?t ph?n, và b?n s? c?n m?t cái gì ?ó ?? làm s?ch s?i, quá. C?ng gi?ng nh? lau sàn trong nhà c?a b?n, ?áy b? c?n ???c gi? s?ch b?ng m?t chút hút b?i. Aqueon Siphon hút chân không có m?t bóng ?èn m?i thu?n ti?n t?o ra hút cho siphoning s?i d? dàng h?n. Fluval Edge có van kh?i ??ng d? dàng và hai ph?n ?ính kèm v? sinh. B?n c?ng nên ki?m tra máy b?m không khí t?t ??p nh? Máy b?m không khí ho?t ??ng b?ng pin Marina ho?cTetra Whisper AP cho b? n??c sâu. Nh?ng ph? ki?n h?u ích này gi? cho m?c oxy cao ?? b?t ch??c dòng ch?y t? nhiên. Nh?ng ng??i yêu thích cá c?nh và k? c?u s? tìm th?y m?i th? h? c?n ?? t?o ra và duy trì m?t th? gi?i d??i n??c sinh ??ng và lành m?nh.

Giảm giá!
Original price was: 130.000₫.Current price is: 65.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 114.000₫.Current price is: 57.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 90.000₫.Current price is: 45.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 138.000₫.Current price is: 69.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 550.000₫.Current price is: 275.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 696.000₫.Current price is: 348.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 500.000₫.Current price is: 250.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 94.000₫.Current price is: 47.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.240.000₫.Current price is: 620.000₫.
Giảm giá!

Máy b?m không khí & ?á không khí

Máy b?m oxy cho h? cá Marina Air Pump for Aquariums

Original price was: 136.000₫.Current price is: 68.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 430.000₫.Current price is: 218.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 138.000₫.Current price is: 69.000₫.