Hiển thị tất cả 3 kết quả

Cung c?p cho ng??i b?n lông c?a b?n là ngôi nhà t?t nh?t có th? và anh ta s? ti?p t?c huýt sáo m?t giai ?i?u ?áng yêu. L?ng chim t?t nh?t cung c?p cho chim c?a b?n không gian c?n thi?t ?? kéo dài ?ôi cánh c?a mình, trong khi l?ng chim t?t nh?t t?o ra môi tr??ng t?i ?? chim thú c?ng c?a b?n có th? ngh? ng?i mà không m?t t?p trung, ngày hay ?êm. S?n ph?m v?t nuôi Prevue Wrought Iron Small & Medium Birds Flight Cage là ngôi nhà hoàn h?o cho chim hoàng y?n, Cockatoos, chim s? ho?c v?t ?uôi dài. ?ó là m?t ngôi nhà r?ng rãi ???c t?o ra ?? ch?a nhi?u loài chim nh?. L?ng ??p này ???c làm b?ng s?t rèn, và có hai c?a tr??c l?n ?? d? dàng truy c?p c?ng v?i m?t k? ?áy ?? l?u tr? b? sung. Cái l?ng c?c l?n này có b?n cái ly th?c ph?m b?ng nh?a ?ôi và ba cái c?i b?ng g?, và nó ??ng trên các bánh xe l?n d? dàng ?? nó có th? ???c di chuy?n t? phòng này sang phòng khác. Ngoài ra còn có Cage II Model MO2 Bird Cage, m?t cái l?ng nh? có chi?u cao g?p ?ôi, ???c thi?t k? ??c bi?t cho Budgies, Canaries, Lovebirds và Finches. L?ng ??y phong cách này bao g?m m?t tay c?m ?a k?p giúp thúc ??y tu?n hoàn và ng?n ng?a các v?n ?? v? chân. Nó c?ng có m?t b?o v? m?nh v? ti?n d?ng và c? s? sâu ?? gi? th?c ?n và ch?t th?i bên trong l?ng, c?ng nh? m?t thi?t k? không ng?n kéo cho phép b?n tách ??u và d? dàng làm r?ng c? s?.

Giảm giá!
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.000.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 620.000₫.Current price is: 310.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 5.600.000₫.Current price is: 2.800.000₫.