Hiển thị 1–12 của 66 kết quả

B? l?c và ph? ki?n l?c b? cá gi? cho ng??i b?n kh?e m?nh c?a b?n h?nh phúc và kh?e m?nh v?i m?t b? cá s?ch và rõ ràng. Fish Aquarium l?c n??c s?ch c?a các m?nh v?, lo?i b? s? tích t? ??c h?i c?a amoniac và nitrat, và s?c khí n??c ?? ??ng hành b?i c?a b?n có th? th?. B? cáb? l?c c?ng làm vi?c ?? gi? cho b? cá n??c tinh th? rõ ràng, lo?i b? th?i gian làm s?ch b? c?a b?n, và cho phép b?n t?n h??ng v? ??p c?a h? cá c?a b?n. Ch?t l??ng c?a n??c trong b? cá c?a b?n xác ??nh s?c kh?e c?a cá c?a b?n. Các h? th?ng l?c hi?u qu? và ph??ng ti?n l?c hóa ch?t ho?t ??ng khó kh?n ?? m? r?ng ch?t l??ng n??c, và làm ch?m s? tích t? các hóa ch?t ??c h?i. Khi nói ??n vi?c duy trì h? cá c?a b?n, b?n d?a vào ch?t l??ng c?a các s?n ph?m b?n s? d?ng và kh? n?ng c?a h? ?? có ???c công vi?c làm hi?u qu?. ??i v?i các s?n ph?m v?t nuôi ch?t l??ng cao, hãy tìm ??n VietPet . B?n có th? tìm th?y m?i th? t? ?ng d?n khí tiêu chu?n cho ??n các ph? ki?n máy b?m ?? giúp duy trì m?t b? cá kh?e m?nh. VietPet mang nh?ng ph?n b? l?c b? cá tr?c tuy?n t?t nh?t t? các th??ng hi?u nh? Fluval , Penn-Plax và SeaChem. Ph? ki?n máy b?m không khí t?o ra dòng ch?y bong bóng tuy?t ??p trong khi t?ng c??ng s?c khí trong b? cá c?a b?n. Tìm cách kéo dài tu?i th? c?a máy b?m l?c b? cá c?a b?n? Hãy xem xét m?t mi?ng b?t bi?n l?c. B? l?c b?t bi?n giúp ng?n ng?a cá nh? ho?c bé b? kéo vào h? th?ng l?c. Nó c?ng ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong quá trình l?c b?ng cách thu th?p các m?nh v? t? n??c tr??c khi nó ??t ??n chèn b? l?c. Theo dõi m?c n??c h? cá c?a b?n v?i Hydor Smart Level Control . Theo dõi m?c n??c b? cá c?a b?n và gi?m các v?n ?? liên quan ??n l?ng ??ng vôi, màng vi khu?n và sóng. Ng??i b?n cá c?a b?n d?a vào b?n cho n??c s?ch.

Giảm giá!
Original price was: 210.000₫.Current price is: 105.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.000.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 800.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.800.000₫.Current price is: 900.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 70.000₫.Current price is: 35.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.700.000₫.Current price is: 850.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 160.000₫.Current price is: 80.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 600.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.000.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 184.000₫.Current price is: 92.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 328.000₫.Current price is: 164.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 200.000₫.Current price is: 100.000₫.