Hiển thị 1–12 của 156 kết quả

M?t b? cá là m?t b? sung ??p và yên t?nh cho ngôi nhà. Và gi? cá có th? là m?t s? thích r?t b? ích. Các b? cá không nh?t thi?t ph?i ch?m sóc th?c t? nhi?u nh? các v?t nuôi khác. Nh?ng ngoài vi?c cho cá ?n th?c ?n cho cá t?t nh?t , ?i?u ki?n c?a n??c h? cá r?t quan tr?ng ??i v?i s?c kh?e c?a cá c?a b?n. Các ?i?u ki?n n??c b? cá t?t nh?t s? giúp ??m b?o r?ng cá c?a b?n có th? th? ?úng cách, n??c ? nhi?t ?? thích h?p và h? sinh thái xung quanh c?a chúng ???c cân b?ng và hài hòa. b? trong nhi?u n?m, b?n nên bi?t r?ng b?o trì và ?i?u hòa n??c là quan tr?ng. API Stress Coat Aquarium ?i?u hòa n??clà t?t nh?t ?? s? d?ng n?u n??c máy clo ?ã ???c thêm vào b?. ?i?u này n??c h? cá ?i?u hòa s? ch?a lành mô b? h? h?ng. Nó ???c ch? t?o ??c bi?t ?? gi?m stress cá do nh?ng thay ??i trong b? cá, ch?ng h?n nh? b?t ??u m?t b? cá m?i, thêm ho?c thay n??c, và thêm cá m?i vào b? c?a b?n. API ?úng pH 6,5 Aquarium X? lý n??c là m?t b? x? lý n??c pH b? cá t?t và ?n ??nh m?c ?? pH n??c c?a b? c?a b?n t?i 6,5. Nó thay ??i và duy trì pH trong vài tu?n trong khi trung hòa clo ??c h?i và kim lo?i n?ng ??c h?i. Nó c?ng ch?a aloe vera nh? nhàng và ch?t ?i?n gi?i ?? gi?m stress cá. T?o là m?t trong nh?ng v?n ?? l?n nh?t trong b? cá.

Giảm giá!
Original price was: 96.000₫.Current price is: 48.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 178.000₫.Current price is: 89.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 90.000₫.Current price is: 45.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 328.000₫.Current price is: 164.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 160.000₫.Current price is: 80.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 140.000₫.Current price is: 60.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 160.000₫.Current price is: 80.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 206.000₫.Current price is: 103₫.
Giảm giá!
Original price was: 116.000₫.Current price is: 58.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 230.000₫.Current price is: 115.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 90.000₫.Current price is: 45.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 280.000₫.Current price is: 140.000₫.