Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

10 cách ?? hu?n luy?n cho chó tr??ng thành d? dàng

10 cách ?? hu?n luy?n cho chó tr??ng thành d? dàng

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Nhi?u con chó tr??ng thành ?ã phá nhà, nh?ng m?t s? thì không. N?u b?n v?a nh?n nuôi m?t con chó tr??ng thành trong ?? tu?i t? 1 ??n 6 tu?i. Tùy thu?c vào gi?ng chó và con chó ?ó s? ?i v? sinh trong nhà. Vi?c hu?n luy?n cho chó khó kh?n h?n m?t chút. Chó tr??ng thành ?ã thi?t l?p các hành vi và thói quen. Tuy nhiên, v?n có th? hu?n luy?n l?i chúng! M?t ?i?u tích c?c v? chó tr??ng thành là chúng có kho?ng chú ý dài h?n chó con. Và th??ng r?t mu?n làm hài lòng ch? nhân. Hãy cùng vietpet.net tìm hi?u cách hu?n luy?n cho chó ? bài vi?t d??i ?ây.

Nh?m m?c tiêu ?? ra cho chó

Hu?n luy?n cho chó tr??ng thành ?òi h?i s? kiên ??nh, siêng n?ng và kiên nh?n. Con chó c?a b?n s? c?n r?t nhi?u th?i gian và s? l?p ?i l?p l?i. Tr??c khi ?i v? sinh bên ngoài tr? thành chuy?n ???ng nhiên. Hãy nh? r?ng b?n ?ang b?t ??u t? ??u v?i vi?c hu?n luy?n chó tr??ng thành c?a b?n ?i v? sinh.

M?c tiêu c?a b?n là bi?n vi?c ?i ti?u và ?i d?o ngoài tr?i thành thói quen v?i chú chó c?a b?n. Làm ?i?u này b?ng cách ??m b?o nh?ng s? ki?n này luôn x?y ra bên ngoài. Con chó c?a b?n cu?i cùng s? t?o thói quen ?i v? sinh ? ngoài. Chúng s? không còn ?i v? sinh linh tinh trong nhà.

B?n có th? ?? chúng ? trong nh?ng chi?c ? ??m cho chó. Ho?c ?? chúng trng nh?ng chi?c chu?ng cho chó vào ban ?êm. Khi nãy s? t?o thói ?? chúng ?i v? sinh ?úng ch? trong nhà c?a b?n. Chó là lo?i ??ng v?t ?ánh d?u lãnh th?. Chính vì th? nên khi chúng ?i v? sinh ? ?âu thì ?ó s? tr? thành lãnh th? c?a chúng.

10 cách hu?n luy?n cho chó

  1. S? d?ng chu?ng chó: Cho chúng vào chu?ng và m?t ít ?? ch?i con chó yêu thích khi b? ? trong chu?ng. N?u con chó c?a b?n ch?a bao gi? ???c nh?t trong chu?ng. Hãy làm quen v?i nó d?n d?n trong m?t vài ngày.
  2. Ngh? gi?i lao th??ng xuyên: Chó th??ng c?n ?i ti?u nhi?u. Hãy c? g?ng ??a nó ra ngoài ?? ?i v? sinh nhi?u l?n trong ngày.
  3. Ngh? sau b?a ?n: Chó tr??ng thành th??ng c?n ? trong vòng m?t gi? sau khi ?n.
  4. H?n ch? t? do: Tránh cho phép con chó c?a b?n quá nhi?u t? do trong quá trình hu?n luy?n. N?u b?n ?? d?o ch?i quanh nhà theo ý mu?n. Chúng s? không nghe theo l?i b?n.
  5. Theo dõi các tín hi?u: N?u b?n th?y con chó c?a b?n ?ánh h?i xung quanh hãy ??a nó ra ngoài ?i v? sinh. ?ây là m?t tín hi?u ph? bi?n m?t con chó ?ang bu?n ?i v? sinh. Dành nhi?u th?i gian v?i chú chó c?a mình. B?n s? càng s?m nh?n ra nh?ng d?u hi?u cho th?y nó s?p ?i v? sinh.
  6. Ch?n m?t v? trí: Khi b?n ??a chú chó tr??ng thành c?a b?n ra ngoài ?? ?i ti?u ho?c ?. Luôn ??a nó ??n cùng khu v?c. ?i?u này khi?n chú chó c?a b?n có thói quen s? d?ng v? trí này.
  7. Thi?t l?p m?t l?nh: Hãy d?y cho chú chó c?a b?n m?t l?nh ?i ti?u.
  8. S? d?ng l?i khen ng?i: Khi con chó c?a b?n ?i v? sinh bên ngoài, hãy cho nó nhi?u l?i khen. Nói v?i chúng là m?t c?u bé tuy?t v?i.
  9. Thi?t l?p thói quen: C? g?ng gi? cho con chó c?a b?n theo m?t l?ch trình. Cho anh ta ?n cùng m?t lúc m?i ngày.
  10. Không ???c ?ánh: Không bao gi? ?ánh con chó khi nó ?i v? sinh trong nhà. Cách t?t nh?t ?? d?y là b?ng cách b? qua nh?ng sai l?m và khen ng?i hành vi t?t.