10 lo?i thu?c an th?n cho chó an toàn nên s? d?ng

10 lo?i thu?c an th?n cho chó an toàn nên s? d?ng

Thu?c an th?n cho chó giúp t?o cho thú c?ng gi? bình t?nh và t?o c?m giác an toàn. trong m?t vài tr??ng h?p, nh?ng chú chó có th? c?m th?y c?ng th?ng và m?t bình t?nh nh? ??a các bé ?i m?t chuy?n ?i xa, chuy?n ??n m?t n?i ? m?i, ti?p xúc v?i ng??i l?, c?ng nh? v? v?i ch? m?i… Trong nh?ng tr??ng h?p v?a nêu thì thu?c an th?n cho chó s? giúp ích r?t nhi?u cho b?n. Tuy nhiên dùng lo?i thu?c này nên th?n tr?ng và chú ý. VIETPET s? gi?i thi?u ??n các b?n 10 lo?i thu?c an th?n cho chó ???c các chuyên gia bác s? thú y tin dùng.

Thu?c an th?n cho chó Rescue Remedy Stress Relief Pet Supplement

Thu?c an th?n cho chó Rescue Remedy Stress Relief Pet Supplement ch?a tr? c?ng th?ng m?t cách t? nhiên, an toàn cho thú c?ng. C?u ch?a c?ng giúp thú c?ng sau khi chúng tr?i qua m?t s? ki?n ?au kh?, ch?ng h?n nh? lo l?ng chia ly, di chuy?n ho?c b? l?c. Th?t d? dàng ?? qu?n lý ??n gi?n ch? c?n s? d?ng ?ng nh? gi?t ?? thêm m?t vài gi?t vào bát n??c c?a thú c?ng.

 • Gi?i pháp vi l??ng ??ng c?n, không hình thành thói quen và không có c?n, d? s? d?ng và giúp làm d?u thú c?ng trong các tình hu?ng c?ng th?ng
 • Tuy?t v?i cho ??ng v?t s? nh?ng th? hàng ngày nh? giông bão, pháo hoa, ?i ??n bác s? thú y ho?c ???c ch?i chu?t, c?t t?a
 • Giúp thú c?ng sau khi chúng tr?i qua m?t s? ki?n ?au kh?, ch?ng h?n nh? lo l?ng chia ly, di chuy?n ho?c b? l?c
 • ???c làm t? s? k?t h?p c?a n?m ph??ng thu?c t? hoa, bao g?m Star of Bethlehem, Rock Rose, Cherry Plum, Impatiens và Clematis

Thu?c an th?n cho chó Buspirone HCl

Thu?c an th?n cho chó Buspirone HCl là m?t lo?i thu?c ch?ng lo âu ???c quy ??nh ?? ?i?u tr? m?t s? r?i lo?n hành vi, ??c bi?t là khi hành vi có liên quan ??n s? hãi ho?c ám ?nh. Gi?ng nh? h?u h?t các lo?i thu?c ch?ng lo âu, Buspirone HCI ho?t ??ng b?ng cách thay ??i hóa ch?t trong não ?? giúp gi?m b?t lo âu. Khách hàng có th? nh?n thu?c này d??i tên BuSpar. Có l?i ích nh?:

 • Giúp gi?m các r?i lo?n lo âu ho?c gi?m nh? các tri?u ch?ng lo âu.
 • ?i?u tr? m?t s? r?i lo?n hành vi liên quan ??n s? hãi ho?c ám ?nh.
 • Phù h?p v?i nh?ng chuy?n ?i xa.

Thu?c an th?n cho chó etoquinol Zylkene Behavior Support Capsules

Thu?c an th?n cho chó gi?ng nh? Vetoquinol Zylkene Behavior Support Capsules Giúp gi? cho chú chó c?a b?n bình t?nh trong th?i gian c?ng th?ng. Công th?c không bu?n ng? s? d?ng alpha-casozepine, m?t thành ph?n t? nhiên ???c tìm th?y trong s?a bò, giúp cân b?ng ph?n ?ng c?ng th?ng c?a chó và mèo m?t cách an toàn và không có tác d?ng an th?n ho?c an th?n. Nó là hoàn h?o cho h?u h?t các stress v?t nuôi nh? ti?ng ?n l?n, t?i khám bác s? thú y ho?c ?i c?t t?a lông, c?ng nh? nh?ng ng??i và ??a ?i?m không quen thu?c.

 • Ph? gia thú y duy nh?t ???c pha ch? v?i alpha-casozepine, m?t thành ph?n t? nhiên t? s?a bò v?i các ??c tính làm d?u ?? giúp th? giãn chó và mèo.
 • Công th?c không bu?n ng? cung c?p m?t c?m giác bình t?nh và mãn nguy?n mà không làm d?u ho?c an th?n cho b?n c?a b?n.
 • Hoàn h?o ?? s? d?ng tr??c ho?c trong các tình hu?ng c?ng th?ng.

Thu?c an th?n cho chó Fluoxetine Generic Tablets

Thu?c an th?n cho chó Fluoxetine Generic Tablets. Fluoxetine là m?t ch?t ?c ch? tái h?p thu serotonin ch?n l?c (SSRI) ???c quy ??nh ?? ?i?u tr? m?t lo?t các v?n ?? hành vi gây ra b?i s? lo l?ng v? tách bi?t và r?i lo?n ám ?nh c??ng ch?. Nó ho?t ??ng b?ng cách t?ng hi?u qu? c?a serotonin trong não, h? tr? trong vi?c qu?n lý lo âu và tr?m c?m. Khách hàng có th? nh?n thu?c này d??i tên Reconcile, Prozac. Không s? d?ng cho có ti?u s? ??ng kinh ho?c co gi?t.

 • ?i?u tr? lo âu, di chuy?n ?i xa ??n m?t n?i ? m?i.
 • ?i?u tr? r?i lo?n hành vi không ki?m soát ???c
 • Giúp h?n ch? chó c?a b?n b? tr?m c?m.

Thu?c an th?n cho chó Sileo

Thu?c an th?n cho chó Sileo là m?t lo?i thu?c do bác s? thú y c?a b?n quy ??nh ?? giúp làm d?u con chó c?a b?n khi thú c?ng c?a b?n s? hãi b?i ti?ng ?n l?n. Ti?ng ?n gây ra ti?ng ?n ph? bi?n gây ra bao g?m pháo hoa, s?m sét, công trình xây d?ng, giao thông ho?c ti?ng ?n ???ng ph?, l? k? ni?m, máy hút b?i và máy dò khói. Sileo ho?t ??ng b?ng cách ng?n ch?n norepinephrine, m?t ch?t hóa h?c não t??ng t? nh? adrenaline làm t?ng lo l?ng.

 • Tránh cho chó s? các ti?ng ?n l?n
 • Giúp chó bình t?nh không b? stress, s? hãi và lo âu trong m?i tr??ng h?p.

Thu?c an th?n cho chó Fluoxetine Generic Capsules

Thu?c an th?n cho chó Fluoxetine Generic Capsules là lo?i thu?c ?c ch? tái h?p thu serotonin ch?n l?c (SSRI) ???c quy ??nh ?? ?i?u tr? m?t lo?t các v?n ?? hành vi gây ra b?i s? lo l?ng v? tách bi?t và r?i lo?n ám ?nh c??ng ch?. Nó ho?t ??ng b?ng cách t?ng hi?u qu? c?a serotonin trong não, h? tr? trong vi?c qu?n lý lo âu và tr?m c?m.

 • ?i?u tr? các v?n ?? v? hành vi gây ra b?i s? lo l?ng và r?i lo?n ám ?nh c??ng ch?.
 • H? tr? trong vi?c gi?m lo âu và tr?m c?m

Thu?c an th?n cho chó mèo Animal Necessity

Thu?c an th?n cho chó mèo Animal Necessity Giúp gi? cho b?n bình t?nh và c?ng th?ng. ???c xây d?ng b?i bác s? thú y, nó ch?a m?t s? pha tr?n chuyên nghi?p ???c l?a ch?n c?a các thành ph?n t? nhiên làm vi?c hi?p l?c ?? giúp bình t?nh c?ng th?ng ho?c phá ho?i hành vi mà không gây bu?n ng?. Nó có chi?t xu?t t? ??c? d?i c?a St. John và Passionflower ???c bi?t ??n v?i ??c tính làm d?u t? nhiên c?a chúng, cùng v?i các vitamin, khoáng ch?t và axit amin giúp t?ng hi?u qu? c?a công th?c giúp mang l?i l?i ích nh?:

 • Veterinarian công th?c pha tr?n các thành ph?n ho?t ??ng ?? giúp bình t?nh cho chó c?a b?n mà không bu?n ng?.
 • Ho?t ??ng ?? gi?m b?t c?ng th?ng khi ?i du l?ch, phân tách s? lo âu và các kích thích lo âu ph? bi?n khác.
 • Giúp ng?n ch?n và qu?n lý các hành vi phá ho?i và c?ng tuy?t v?i ?? giúp th?c hi?n ?ào t?o hành vi ít c?ng th?ng h?n.

Thu?c an th?n cho chó Doxepin HCl Capsules

Thu?c an th?n cho chó Doxepin HCl Capsules là m?t lo?i thu?c ???c kê ??n ?? giúp ?i?u tr? tr?m c?m ho?c lo âu. Nó có trong viên nang d? qu?n lý và có th? giúp c?i thi?n ch?t l??ng cu?c s?ng. Khách hàng có th? nh?n thu?c này d??i tên Sinequan, Silenor. Thu?c có công d?ng nh?:

 • Doxepin ???c ch? ??nh là li?u pháp b? tr? c?a da li?u, tâm th?n cho chó.
 • Giúp gi?m các r?i lo?n lo âu ho?c gi?m nh? các tri?u ch?ng lo âu.
 • Giúp ng?n ch?n và qu?n lý các hành vi phá ho?i

Thu?c an th?n cho chó Amitriptyline HCl (Generic) Tablets

Thu?c an th?n cho chó Amitriptyline HCl (Generic) Tablets là thu?c ch?ng tr?m c?m ba vòng. Thu?c này ???c kê ??n ?? giúp v?t nuôi qu?n lý các r?i lo?n lo âu bao g?m c? s? lo l?ng và s? hãi c?a ti?ng ?n l?n. Khi ???c s? d?ng v?i các lo?i thu?c khác, Amitriptyline HCl c?ng có th? giúp m?t s? v?n ?? v? hành vi, bao g?m vi?c qu?n lý ???c hành vi t? h?y ho?i b?n thân. L?i ích chính:

 • Giúp làm gi?m m?t s? tri?u ch?ng tr?m c?m và các v?n ?? hành vi.
 • B?nh tr?m c?m n?i sinh có nhi?u kh? n?ng ???c gi?m b?t h?n so v?i các tr?ng thái tr?m c?m khác.
 • Giúp chó bình t?nh không b? stress, s? hãi và lo âu trong m?i tr??ng h?p.

Thu?c an th?n cho chó Acepromazine Maleate Generic

Thu?c an th?n cho chó Acepromazine Maleate Generic là thu?c kê toa cho chó c?n ???c an th?n ho?c cho chó b? say tàu xe. Nó ???c s? d?ng nh? là m?t thu?c gây mê tr??c và là m?t ch?t ch?ng nôn ?? ng?n ng?a nôn do say tàu xe. Thu?c này không ph?i là thu?c gi?m ?au nh?ng có th? ???c s? d?ng ?? an th?n ??ng v?t cho các th? t?c nh?, ch?ng h?n nh? c?t móng chân cho chó. Thu?c có công d?ng nh?:

 • Giúp chó bình t?nh trong các quá trình nh? khám bác s?, ?i?u tr?, ?i c?t t?a lông và ph?u thu?t nh?.
 • Giúp ng?n ch?n các hành vi ? chó nh? c?n phá và c?ng th?ng.

Tác d?ng ph? c?a thu?c có th? x?y ra bao g?m: bu?n ng?, chóng m?t, khô mi?ng, bí ti?u và táo bón. ?? t?t nh?t cho chú cho c?a b?n thì nên nghe nh?ng l?i t? v?n c?a bác s? tr??c khi cho chú chó c?a b?n dùng ?? trành các tr??ng h?p không mong mu?n có th? x?y ra.