Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

11 m?u l??c ch?i lông chó ??m b?o s?ch lông r?ng

11 m?u l??c ch?i lông chó ??m b?o s?ch lông r?ng

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

L??c ch?i lông chó mèo là m?t trong nh?ng v?t d?ng cá nhân không th? thi?u c?a thú c?ng. ??c bi?t là nh?ng chú chó c?nh lông dài b?n nên th??ng xuyên ch?m sóc lông cho thú c?ng. bài vi?t này VIETPET ??a t?i b?n m?t s? m?u l??c t?c nh?t cho chú chó c?a b?n.

L??c ch?i lông chó Oster 10? Finishing Comb

L??c ch?i lông chó Oster 10? Finishing Comb là m?t chi?c l??c tiêu chu?n chuyên nghi?p có c? r?ng v?a và t?t. Chi?c l??c inox m?nh m?, ch?ng g? này có nh?ng chi?c r?ng tròn l??t qua l?p lông mà không gây kích ?ng da v?i thi?t k?:

 • K?t h?p l??c hoàn thi?n v?i r?ng v?a và t?t, r?ng tròn.
 • Thi công inox, ch?ng g?.
 • Nâng và t?o ki?u tóc.

L??c ch?i lông chó CarPET Pet Hair Remover

L??c ch?i lông chó CarPET Pet Hair Remover là gi?i pháp ??n gi?n, b?n, lâu dài ?? lo?i b? b?t k? lo?i lông thú nào t? h?u h?t các b? m?t v?i k?t c?u nh? gh? ng?i xe h?i, gh? b?c ?? n?i th?t, th?m và nhi?u th? khác. Nó ngay l?p t?c nâng, t?p h?p và lo?i b? ngay c? nh?ng lo?i lông khó kh?n nh?t bao g?m chó poodle,sammoy…. ???c thi?t k? ?? làm vi?c v?i r?t ít áp l?c – ch? c?n gi? m?t bên trên m?t b? m?t ph?ng và nh? nhàng ch?i tóc thành m?t ??ng, gi?ng nh? quét sàn nhà.

 • Kh?i ??n gi?n nh?ng hi?u qu? tính n?ng nubs cao su mà nâng, thu th?p và lo?i b? lông thú c?ng t? g?n nh? b?t k? b? m?t v?i k?t c?u.
 • Công c? 4 m?t có tr?ng l??ng nh?, b?n và ???c thi?t k? ?? cung c?p s? d?ng lâu dài, ?áng tin c?y trong nhi?u n?m t?i.
 • V? sinh và d? v? sinh — ch? c?n kéo tóc t? kh?i b?ng ngón tay c?a b?n, ch?m nh? vào m?t b? m?t c?ng ?? gõ tóc mi?n phí, ho?c r?a s?ch b?ng xà bông và n??c.

L??c ch?i lông chó Bissell FURGET IT All-in-One

L??c ch?i lông chó Bissell FURGET IT All-in-One ???c thi?t k? ?? ?áp ?ng nhi?u nhu c?u ch?i chu?t ch? b?ng m?t bàn ch?i, nó r?ng h?n và có hai m?t ? m?t cho th?m c?ng và r?i, và m?t cho deshedding áo khoác. Nh? r?ng tròn c?a nó, nó s? không gây kích ?ng da vì v?y b?n c?a b?n s? th?c s? mong ??i ?? ?ánh r?ng phiên. Nó có m?t tho?i mái, ergonomic và không tr??t x? lý cho d? dàng và tho?i mái trong khi ?ánh r?ng. Thêm vào ?ó, nó ho?t ??ng t?t cho c? chó và mèo, và trên t?t c? các lo?i lông, bao g?m áo khoác thô, dài, xo?n ho?c dây tóc.

 • Bàn ch?i ?a ch?c n?ng là cách hoàn h?o ?? kh? và xóa trong khi ?ánh r?ng b?n.
 • Tính n?ng hai m?t – m?t cho lông c?ng và r?i, và m?t cho b? lông ng?n.
 • S? không gây kích ?ng da v?i các c?nh r?ng tròn c?a nó ?? ch?i chu?t không ?au mà b?n c?a b?n s? thích thú.
 • Có tay c?m không tr?n tr??t nên r?t tho?i mái khi ?ánh r?ng b?t c? lúc nào.
 • Tuy?t v?i cho chó và mèo, và cho t?t c? các lo?i áo, th?m chí thô, dài, xo?n.

L??c ch?i lông chó Andis Premium

L??c ch?i lông chó Andis Premium có thi?t k? m?m-grip x? lý thi?t k? và xây d?ng ch?t l??ng làm cho s? l?a ch?n lý t??ng cho s? d?ng ch?i c? ngày v?i ít m?t m?i tay. V?i m?t vài nét, l?p lông thú c?ng c?a b?n s? m??t mà.

 • Lo?i b? r?i, b?i b?n và tóc l?ng l?o.
 • Lông nh? lông ng?n ng?a kích ?ng da cho m?t thú c?ng l?n h?n tho?i mái, kích thích nang tóc và da.
 • Soft-Grip x? lý cho ng??i dùng tho?i mái và gi?m m?t m?i tay.
 • Giúp lây lan các lo?i d?u t? nhiên thông qua l?p lông ?? thúc ??y s? phát tri?n và mái tóc kh?e m?nh.

L??c ch?i lông chó Andis Steel

L??c ch?i lông chó Andis Steel ???c làm b?ng thép Comb t?o ra gi?i th??ng chú r? trên v?t nuôi c?a t?t c? các kích c?! Nó lo?i b? r?i, th?m, tóc và b?i b?n và kích thích da và nang lông. ?ó là hoàn h?o cho hoàn thi?n và fluffing và là tr?ng l??ng nh? cho grooming mi?n phí m?t m?i. Bao g?m r?ng thô và m?n.

 • Lo?i b? r?i, th?m, b?i b?n và tóc l?ng l?o.
 • R?ng r?ng và h?p làm cho nó lý t??ng cho mèo và t?t c? kích c? c?a chó.
 • Phía r?ng h?n là hoàn h?o cho th?m không may ho?c ?? cho m?t l?p lông m?n / hoàn thi?n. S? d?ng m?t m?n h?n cho l?p m?ng h?n, ho?c cho nh?ng vùng nh?y c?m nh? m?t và bàn chân.
 • ???c xây d?ng b?ng thép không g? b?n, có kh? n?ng ?àn h?i h?n nh?a.

L??c ch?i lông chó Dakpets Slicker

L??c ch?i lông chó Dakpets Slicker nhanh chóng lo?i b? lông r?i t? b? lông c?a chú chó. Làm s?ch b?ng cách ??n gi?n ??y m?t nút. Thu th?p lông r?i xu?ng sàn nhà ho?c ?? n?i th?t c?a b?n. Tay c?m không tr?n tr??t, ti?n d?ng giúp b?n ki?m soát t?t h?n, ??m b?o s? tho?i mái và t??ng tác thú c?ng tích c?c.

V?i m?t vài nét, l?p lông thú c?ng c?a b?n s? m??t mà. Nh? lông thú thu th?p trên bàn ch?i ?ánh r?ng cho chó và mèo, b?n ch? c?n nh?n m?t nút ?? rút l?i lông và lo?i b? nó. B?n không th? tìm th?y m?t công c? ch?i chu?t an toàn h?n, ??n gi?n h?n và lâu dài h?n cho m?t con v?t c?ng có kích th??c ho?c chi?u dài lông.

 • Slicker bàn ch?i nhanh chóng lo?i b? r?i, th?m và ?? cho t?t c? các lo?i áo khoác.
 • ???c thi?t k? b?i các chuyên gia v?i dây lông m?n ?? lo?i b? r?i trong m?t vài nét.
 • Thu th?p tóc l?ng tr??c khi v?t nuôi c?a b?n khoe ?? lo?i b? qu?n áo và ?? n?i th?t b?c lông.
 • Tay c?m không tr?n tr??t, m?m m?i giúp ki?m soát tay tuy?t v?i cho tr?i nghi?m tích c?c.
 • Nh?n nút ?? rút l?i lông và lo?i b? lông ?? làm s?ch d? dàng và r?c r?i.

L??c ch?i lông chó Dakpets FURblaster

L??c ch?i lông chó Dakpets FURblaster giúp gi?m t?i 90% b?ng cách lo?i b? l?p lông th?a. C?t t?a l?p lông và kích thích c?a da ?? t?ng c??ng làn da kh?e m?nh và b? lông sáng bóng. Nó có tay c?m nh?, ???c thi?t k? b?i các chuyên gia ch?m sóc v?t nuôi chuyên nghi?p. Làm cho vi?c ch?i chu?t g?n nh? d? dàng. Và nó có m?t l??i thép không g?, ch?ng g?. M?nh m? và m?t t?m che an toàn thu?n ti?n ?? b?o v? tu?i th? c?a l??i dao. Công c? c?t t?a ?a n?ng này phù h?p cho c? chó và mèo có lông dài và ng?n.

 • Gi?m xu?ng t?i 90% ch? trong vòng 10 phút b?ng cách lo?i b? l?p lót lông th?a thú c?ng.
 • Nh? nhàng trên da thú c?ng c?a b?n và thích h?p cho v?t nuôi v?i b? lông ??n và ?ôi. Kích thích t? nhiên lông ?? thúc ??y làn da kh?e m?nh h?n và m?t l?p lông ph? sáng bóng.
 • Có tay c?m g?n nh?, ti?n d?ng v?i tay c?m ch?ng tr??t m?m. ???c thi?t k? b?i các chuyên gia ch?m sóc v?t nuôi chuyên nghi?p. Giúp vi?c ch?i chu?t g?n nh? d? dàng.
 • Nút nh? nhanh ?? tháo l??c nhanh chóng và hi?u qu?. L??i ch?c ch?n, ch?ng g?, thép không g? và n?p an toàn thu?n ti?n b?o v? tu?i th? c?a l??i dao.

L??c ch?i lông cho chó I Love SmartHeart Bamboo (Slicker head)

L??c ch?i lông cho chó I Love SmartHeart Bamboo (Slicker head) ???c trang b? công ngh? hi?n ??i ?? ??m b?o r?ng ch? có các thành ph?n ch?t l??ng t?t nh?t ???c s? d?ng trong m?i s?n ph?m. Phù h?p cho t?t c? các gi?ng v?t nuôi.

 • M?t công c? ch?i chu?t chuyên nghi?p ho?c bàn ch?i Pet v?i ??u slicker.
 • ?? cung c?p cho mái tóc m?n màng và kh?e m?nh m??t mà và nh? nhàng khi ch?m vào, hãy th??ng xuyên ch?i lông cho v?t nuôi c?a b?n ?? lo?i b? lông r?i và l?ng.
 • Bàn ch?i ?? mát xa và th? giãn v?t nuôi c?a b?n.
 • Thân thi?n v?i môi tr??ng – ???c làm t? tre. Thân thi?n v?i ng??i dùng có tay c?m nh?.

L??c ch?i lông cho chó Andis Premium

L??c ch?i lông cho chó Andis Premium t?o ra ?? ch?i chu?t lông trên v?t nuôi c?a t?t c? các kích c?. Nó lo?i b? r?i, th?m, tóc và b?i b?n và kích thích da và nang lông. ?ó là hoàn h?o cho hoàn thi?n và fluffing. Nó có tay c?m m?m, tay c?m có ???ng vi?n ?? gi?m m?i tay và có hàm r?ng r?ng và h?p ?? làm vi?c các vùng khác nhau c?a l?p lông.

 • Lo?i b? r?i, th?m, b?i b?n và tóc l?ng t?o ra l?p lông kh?e m?nh và sáng bóng.
 • R?ng có kích th??c khác nhau ? hai bên là lý t??ng cho mèo và t?t c? các kích c? c?a chó.
 • Thép không g? b?n ???c xây d?ng b?ng r?ng trong m?t tay c?m có ???ng vi?n m?m m?i cho ng??i dùng c?c k? tho?i mái và ít m?t m?i h?n ?áng k?.
 • C?c k? nh?, làm cho vi?c ch?i r?ng tr? nên thú v? h?n cho b?n và thành viên gia ?ình lông c?a b?n.

L??c ch?i lông r?i chó Andis Premium

L??c ch?i lông r?i chó Andis Premium ??u?c thi?t k? m?m-grip x? lý thi?t k? và xây d?ng ch?t l??ng làm cho s? l?a ch?n lý t??ng cho s? d?ng salon c? ngày v?i ít m?t m?i tay.

 • Dây lông m?n, tackles r?i và matting d? dàng. Lo?i b? b?i b?n và m?nh v?n kh?i l?p áo.
 • Hoàn h?o cho chó gi?ng trung bình ??n l?n d? b? m?n ho?c có k?t c?u lông dày ??c, nh?ng c?ng có th? ???c s? d?ng trên các gi?ng không r?ng.
 • Lo?i b? tóc ch?t t? áo khoác và l?p ph? ngoài.
 • Tay c?m ch?ng tr?n tr??t, m?m m?i cho vi?c ch?i chu?t an toàn và tho?i mái.

L??c ch?i lông cho chó mèo I Love SmartHeart Bamboo (Pinhead)

L??c ch?i lông cho chó mèo I Love SmartHeart Bamboo (Pinhead) t?o ra ?? ch?i chu?t lông trên v?t nuôi c?a t?t c? các kích c?. Nó lo?i b? r?i, th?m, tóc và b?i b?n và kích thích da và nang lông. ?ó là hoàn h?o cho hoàn thi?n và fluffing. Nó có tay c?m m?m, tay c?m có ???ng vi?n ?? gi?m m?i tay và có hàm r?ng r?ng và h?p ?? làm vi?c các vùng khác nhau c?a l?p lông.

 • M?t công c? ch?i chu?t chuyên nghi?p ho?c bàn ch?i Pet v?i lông ??u kim.
 • ?? cung c?p cho mái tóc sáng bóng và kh?e m?nh m??t mà và nh? nhàng khi ch?m vào, hãy th??ng xuyên ch?i lông cho v?t nuôi c?a b?n ?? lo?i b? lông r?i và l?ng.
 • Bàn ch?i ?? mát xa và th? giãn v?t nuôi c?a b?n.
 • Thân thi?n v?i môi tr??ng – ???c làm t? tre, thân thi?n v?i ng??i dùng có tay c?m nh?.

Trong bài vi?t trên ?ây, b?n ?ã tìm hi?u v? cách s? d?ng l??c ch?i lông cho chó mèo. C?ng nh? các kinh nghi?m ch?n mua ?úng lo?i l??c ch?i lông phù h?p cho thú c?ng nhà mình. Chúng tôi hy v?ng các thông tin trên s? b? ích cho b?n trong vi?c nuôi và ch?m sóc chó mèo t?i nhà. N?u th?y bài vi?t h?u ích, ??ng quên ?ánh giá 5 sao cho bài vi?t này c?a chúng tôi.