14 m?u ??m, th?m, n?m cho chó giá r? ch?a t?ng có

14 m?u ??m, th?m, n?m cho chó giá r? ch?a t?ng có

N?m cho chó hay ??m, ? cho chó là m?t trong nh?ng ?? dùng c?n thi?t. B?n nh?t ??nh nên mua nó tr??c khi có ý ??nh nuôi chó. Vì cún con xa nhà c?n m?t n?i yên t?nh và ?m áp ?? ng?. V?n ?? ch?n n?m cho chó ng? c?ng khá nan gi?i ??y. N?u b?n không mu?n ph?i ?au ??u vì chuyên này thì xem ngay nh?ng m?u ??m ??p mà VIETPET gi?i thi?u ngay d??i ?ây nhé.

??m cho chó American Kennel Club Casablanca

??m cho chó American Kennel Club Casablanca. Là m?t chi?c gi??ng cho chó có hình tròn m?m. ?ó là kích th??c hoàn h?o cho nh?ng gi?ng chó nh?. Nó ???c làm b?ng v?i Casablanca và m?t b? m?t ng? m?m m?i.

N?m cho chó có th? ???c ??t ? v? trí ?a thích c?a thú c?ng c?a b?n. B?t c? v? trí nào trong ngôi nhà mà b?n c?m th?y thích h?p. Cung c?p cho thú c?ng m?t n?i tho?i mái ?? ngh? ng?i, th? giãn. N?m cho chó r?t d? v? sinh v?i máy gi?t. B?n không c?n lo l?ng n?u nh? n?m b? b?n.

??m n?m du l?ch cho chó Chuckit! Travel Bed

??m n?m du l?ch cho chó Chuckit! Travel Bed phù h?p cho nh?ng chuy?n du l?ch, dã ngo?i. Không c?n lo l?ng v? ch? ng? cho thú c?ng c?a b?n. Ch?t li?u v?i m?m khi ch?m, mang theo ti?n l?i. Phù h?p v?i c? chó nh? và chó l?n. G?p g?n d? dàng. Ch?t li?u v?i thoáng r?t nhanh khô khi gi?t.

??m cho chó Poodle Blueberry Pet Inspired Embroidery Paisley

??m cho chó Blueberry Pet Inspired Embroidery Paisley cung c?p cho chó c?ng c?a b?n m?t n?i tho?i mái ?? ngh? ng?i. Chi?c gi??ng Microsuede xinh x?n v?i nh?ng h?a ti?t, hoa v?n vô cùng b?t m?t. Hoa v?n ???c thêu tuy?t ??p 100% t? v?i s?i nh?. R?t thân thi?n v?i môi tr??ng khi tái ch?.

Neemk cho chó th?p phía tr??c t?o c?a ra vào cho cún con. Phía sau cao h?n r?t phù h?p cho các t? th? cu?n trong, n?m th?ng c?a chó con. Thi?t k? chi ti?t hoa v?n v?i hai màu khác nhau. Khi d?n d?p gi??ng cho chó, b?n ch? c?n tháo v? n?m và cho vào máy gi?t. Cu?i cùng là s?y khô. Chi?c n?m l?i s?ch s? th?m tho nh? m?i ngay l?p t?c. ???c thi?t k? gi?ng nh? m?t chi?c gh? sofa ?? chó c?ng c?a b?n m?t n?i tho?i mái ?? ng? ? phòng khách.

??m cho chó Big Barker Jr. Pillow Top with Headrest Orthopedic

??m cho chó Big Barker Jr. Pillow Top with Headrest Orthopedic là m?t chi?c gi??ng r?t ??c bi?t cho chó c?ng. ???c s?n xu?t v?i ch?t li?u ch?t l??ng c?c cao. C?c b?n v?i c? nh?ng chú chó có kích th??c l?n. Nêm cho chó s? gi? l?i 90% hình d?ng ban ??u sau m?t th?i gian dài s? d?ng.

Ph?n n?m c?ng ???c thi?t k? ??c bi?t v?i s? h? tr? ch?nh hình, thành n?m nh? nhàng xung quanh t?o ?i?m nh?n, gi? cho chú chó không bao gi? l?n ra ngoài. Nó c?ng d? dàng ?? làm s?ch, nh? có n?p microfiber có th? tháo r?i m?m khi ch?m vào. Là m?t chi?c gi??ng vô cùng lý t??ng cho thú c?ng v?i công ngh? s?n xu?t t?i M?.

??m n?m cho chó Dogzilla Rectangular Lounger Pet Bed

??m n?m cho chó Dogzilla Rectangular Lounger Pet Bed cung c?p cho thú c?ng c?a b?n m?t n?i m?m m?i ?? th? giãn. M?t chi?c gi??ng m?m m?i, sang tr?ng ???c làm b?ng s?i Polyester tái ch? cao c?p. Cho m?t mi?ng ??m m?m m?i mà chú chó c?a b?n s? thích n?m dài c? ngày mà quên ?i vi?c phá phách ngôi nhà. Gi??ng ???c làm b?ng v?i có ?? b?n cao ?? ch?ng mài mòn. M?t chi?c n?m cho chó m?m m?i, sang tr?ng. Ng??i b?n nh? c?a b?n s? th?y ?m áp và h?nh phúc khi n?m trên nó.

N?m ng? cho chó Better World Pets Waterproof Memory Foam Orthopedic

N?m ng? cho chó Better World Pets Waterproof Memory Foam Orthopedic cung c?p cho chó c?ng m?t n?i yên t?nh ?? ng?. Chi?c gi??ng ch?t l??ng cao này ???c t?o ra b?ng cách s? d?ng b?t ??mdày ??c ?? t?o ra m?t b? m?t n?m ng? c?c k? m?m m?i. ??c bi?t là không b? ch?y x? ho?c bi?n d?ng theo th?i gian.

Nó ???c thi?t k? ?? t?o s? tho?i mái, giúp gi?m b?t s? khó ch?u c?a ?au c? và kh?p c?a chó. V?i ?? dày lý t??ng, chi?c gi??ng cao c?p này có v? ch?ng th?m m?m, b?n, d? dàng khóa và có th? ???c gi?t b?ng máy gi?t khi c?n thi?t. Có s?n trong b?n kích c? ?? phù h?p v?i h?u h?t các gi?ng chó. ??c bi?t có r?t nhi?u màu s?c ??c ?áo cho b?n l?a ch?n.

N?m cho chó mèo Best Friends by Sheri Jumbo OrthoComfort Sherpa Deep Dish Cuddler

??m cho chó mèo Best Friends by Sheri Jumbo OrthoComfort Sherpa Deep Dish Cuddler là n?i vô cùng h?p d?n cho t?t c? các gi?ng chó. Giúp thú c?ng c?a b?n có ???c gi?c ng? yên t?nh. Ng? trên m?t b? m?t khó ch?u có th? ?nh h??ng tiêu c?c ??n kh?p x??ng, ch?t l??ng gi?c ng? và s?c kh?e t?ng th? c?a b?n. ??i v?i nh?ng chú chó c?ng t??ng t? nh? v?y.

???c làm b?ng lông m?m gi? lông thú ?? giúp gi? cho ng??i b?n lông ?m áp và ?m cúng. Trong khi l?p nylon ch?ng n??c b?o v? n?m kh?i sàn nhà c?a b?n. ?? ma sát cao ch?ng tr?n tr??t. V?t li?u an toàn cho v?t nuôi và không ??c h?i bao g?m v?i oxford b?n và ch?t x? không khí nguyên ch?t không gây b?i b?n.

N?m có thành cao phía sau h? tr? l?ng và có th? giúp gi?m ?au kh?p. Trong khi m?t tr??c h? tr? ??u và c? c?a b?n. Thi?t k? tròn c?ng t?o ra s? b?o v? xung quanh ng??i chó. Làm cho ng??i b?n c?a b?n c?m th?y an toàn h?n. N?m có th? s? d?ng máy ?? gi?t. S? d?ng m?y s?y c?ng không h? gây ?nh h??ng t?i cho chi?c n?m êm ái này. Có nhi?u màu và kích c? khác nhau ?? b?n có th? ch?n lo?i phù h?p nh?t.

N?m cho chó Dog Gone Smart Repelz-It Lounger

??m cho chó Dog Gone Smart Repelz-It Lounger ???c khâu b?ng tay v?i v?i pha tr?n cao c?p. B?c v?i cotton 100% có th? gi?t và có th? s? d?ng hàng ngày. Nó có th? s? d?ng nh? m?t v?t trang trí, giúp ngôi nhà c?a b?n n?i b?t h?n v?i ?i?m nh?n màu s?c. Không nh?ng th?, nó ???c xây d?ng trong b?o v? nano kìm khu?n ch?ng l?i vi khu?n và n?m.

Nó có kh? n?ng ch?ng l?i b?i b?n, v?t b?n, bùn, mùi hôi… Cún con có th? n?m ngh? và ng? trong s? tho?i mái sang tr?ng nh? vào chi?c g?i bên trong có th? tháo r?i. Nó th?t s? là món ?? tuy?t v?i, nh? m?t chi?c gi??ng ??c bi?t mà cún con luôn mong ch?.

N?m cho chó l?n Dog Bed King USA Bolster

N?m cho chó Dog Bed King USA Bolster có thi?t k? l?ng nhau. N?m có ?? dày lý t??ng. M?t n?i n?m ngh? ng?i hoàn h?o. T?o c?m giác tho?i mái t?i ?a cho nh?ng gi?c ng? dài, yên t?nh. Thành m?t tr??c h? xu?ng giúp chó nh? h?n có th? ra vào. Chi?c n?m cho chó ???c s?n xu?t t?i M? v?i v? b?c ???c trang trí ?àn h?i giúp d? dàng lau chùi. L?p ph? d?i ?àn h?i tr??t nhanh và có th? gi?t ???c ?? gi? cho chi?c n?m c?a chó trông s?ch s? và s?ch s? nh? m?i sau nhi?u l?n s? d?ng.

??m cho chó Blueberry Pet Color-Block Microsuede

N?m cho chó Blueberry Pet Color-Block Microsuede ???c coi nh? 1 chi?c gi??ng ??y màu s?c. Nó ???c làm b?ng Microsuede và ch?a ??y s?i nh? thân thi?n v?i môi tr??ng, có th? tái ch? 100%. Nó có m?t thành th?p phía tr??c và n?a cao phía sau. T?o thành chi?c c?ng ra vào cho thú c?ng.

Thi?t k? kh?i màu sành ?i?u v??i màu xanh da tr?i và màu be, màu ?? và màu be. Khi ph?i d?n d?p chi?c gi??ng c?a cún con, b?n ch? c?n gi?i nén v? và cho vào máy gi?t và s?y khô trong máy s?y ?? làm s?ch. ?i kèm v?i m?t chi?c g?i có d?u trong hình x??ng v?i m?t hình vuông ?n ?áng yêu.

Nhà n?m cho chó Best Pet Supplies Coral Fleece

N?m chó chó ???c làm b?ng v?i nhung siêu m?m trên b? m?t và lót b?ng san hô Fleece ? phía tr??c. Bên trong v?i l?p b?t  êm cung c?p m?t n?i tho?i mái và an toàn ?? ngh? ng?i cho thú c?ng c?a b?n. Nhà n?m cho chó có màu sáng trung tính s? t?o ra s? b? sung sang tr?ng nh?ng không phô tr??ng cho ngôi nhà c?a b?n. Ch?ng tr??t d??i có ma sát v?i sàn nhà. Tránh cho cún c?ng trong tr?ng thái l?c l?, thi?u ch?c ch?n. ?áy gi? gi??ng t?i ch? trong khi  C?u trúc gi?ng nh? l?u, cho thú c?ng c?a b?n c?m giác an toàn tho?i mái.

N?m ng? cho chó Better World Pets Waterproof Memory Foam Orthopedic

N?m ng? cho chó Better World Pets Waterproof Memory Foam Orthopedic cung c?p cho chó c?a b?n m?t n?i yên t?nh ?? ng?. Chi?c gi??ng ch?t l??ng cao này ???c t?o ra b?ng cách s? d?ng n?m ?áy dày ??c, ?? t?o ra m?t b? m?t ng? c?c k? m?m m?i mà không b? bi?n d?ng khi cún n?m theo th?i gian.

N?m cho chó ???c thi?t k? ?? t?o s? tho?i mái, giúp gi?m b?t s? khó ch?u c?a ?au c? và kh?p. Chi?c gi??ng cao c?p này có v? ch?ng th?m m?m, b?n, d? dàng khóa và có th? ???c gi?t b?ng máy ?? b?o d??ng ??n gi?n. Ph?n dày, không tr??t giúp t?ng c??ng ?? ?m và gi? cho gi??ng không b? di chuy?n.

Nhà n?m cho chó Best Friends by Sheri Sherpa Igloo

Là chi?c gi??ng hoàn h?o cho chó và mèo. M?t n?i riêng t?, ?m cúng ?? ngh? ng?i. Chi?c gi??ng hình l?u tuy?t s? gi? cho thú c?ng c?a b?n ?m áp và tho?i mái trong khi ng?, th? giãn nh? l?p v?i và ngo?i th?t m?m m?i c?a Sherpa.

Tay n?m trên ??nh c?a chi?c gi??ng giúp b?n d? dàng di chuy?n và di chuy?n ?i b?t c? ?âu khi c?n thi?t. C?u trúc x?p b?n c?a nó là linh ho?t và nh?, ??m bên trong c?a nó có th? ???c lo?i b? ?? b?o trì d? dàng. Toàn b? gi??ng có th? ???c r?a s?ch và s?y khô m?t cách an toàn. Phía d??i ???c làm b?ng v?i Oxford b?n và ch?ng n??c, không hút b?i b?n. Gi??ng v?t nuôi này lý t??ng cho chó và mèo n?ng t? 8kg tr? xu?ng.

Th?m ??m cho chó American Kennel Club Cooling

Th?m ??m cho chó American Kennel Club Cooling thoáng mát. Phù h?p v?i m?i th?i ti?t. ??c bi?t, khi hè t?i, nhi?t ?? t?ng cao. Th?m n?m cho có s? giúp chúng c?m th?y d? ch?u và tho?i mái h?n. V?i t?m th?m thú c?ng làm mát c?a American Kennel Club, b?n có th? giúp thú c?ng c?a b?n luôn mát m? và ?m cúng. S? d?ng nó trong nhà c?a b?n, ho?c ??t nó bên ngoài ?? gi? cho thú c?ng c?a b?n tho?i mái.

Thêm vào ?ó, thi?t k? nh? g?n, d? g?p l?i c?a nó giúp thi?t b? di ??ng và tuy?t v?i ?? ?i du l?ch. Vì v?y các chuy?n ?i mùa hè có th? tr? nên thú v? h?n r?t nhi?u. D? dàng ?? nó bên trong m?t cái thùng, c?i ho?c nhà chó và quan sát b?n bè c?a b?n t?n h??ng s? mát m?. Quan tr?ng nh?t, nó ???c làm b?ng gel làm mát ch?t l?ng không ??c h?i. Do ?ó, nó hoàn toàn an toàn cho b?n c?a b?n. V?i nhi?u kích c? có s?n, b?n có th? l?a ch?n cho thú c?ng c?a mình th?t d? dàng.