17 lo?i dây d?t chó hu?n luy?n viên khuyên dùng

17 lo?i dây d?t chó hu?n luy?n viên khuyên dùng

N?u b?n th??ng xuyên d?t cho ra ngoài ?i d?o thì m?t chi?c dây d?t chó không th? thi?u. B?n không th? ?? chú chó c?a mình t? do tung t?ng ngoài ???ng ???c. T?i n?n ho?c nguy hi?m có th? b?t ng? x?y ra. Ho?c chúng có th? t?n công con v?t khác n?u không ???c ki?m soát. Chính vì v?y, dây d?t chó tr? thành ph? ki?n không th? thi?u.

Tuy nhiên, hi?n nay có quá nhi?u lo?i dây d?t chó, b?n không bi?t ph?i l?a ch?n lo?i nào cho phù h?p? N?u b?n v?n ?ang ph?i b?n kho?n v? v?n ?? này thì VIETPET s? giúp b?n nhanh chóng gi?i quy?t nó. B?n có th? d? dàng l?a ch?n cho chó c?ng b?t kì chiecs dây d?t chó nào d??i ?ây. T?t c? ??u là nh?ng s?n ph?m bán ch?y nh?t, giá r? ???c nh?ng nhà hu?n luy?n, bác s? thú y khuyên dùng. An toàn và không gây ra b?t kì s? t?n th??ng nào cho chó c?a b?n.

Dây d?t cho chó Poodle Blueberry Pet Endless Squares

Dây d?t cho chó Blueberry Pet Endless Squares l?y c?m h?ng t? k? thu?t móc n?i ti?ng. Nh?ng nhà thi?t k? ?ã nhóm 24 hình vuông l?i v?i nhau ?? t?o ra các hình ch? nh?t nghiêng. Dây d?t chó ???c làm b?ng Polyester m?t ?? cao m?m và b?n, dây xích này ch?c ch?n không ?nh h??ng ??n ch?c n?ng th?i trang. Nó phù h?p v?i c? nh?ng chú cún tinh ngh?ch nh?t. V?i nh?ng l?i ích chính nh?:

  • Dây d?t chó th?i trang ch?t l??ng cao. V?a b?n v?a ??p
  • Có th? gi?t ?? làm s?ch d? dàng.
  • Có nhi?u kích c? khác nhau ?? l?a ch?n
  • Có k?p b?n, d? dàng g?n vào c? chó c?a b?n.

Dây d?t cho chó Blueberry Pet Classy Houndstooth

Dây d?t cho chó Blueberry Pet Classy Houndstooth là m?t trong nh?ng l?a ch?n hoàn h?o dành cho b?n. Phù h?p v?i t?t c? các gi?ng chó khác nhau. B?n có th? vô t? d?o ch?i v?i cún c?ng ? m?i n?i mà không ph?i lo l?ng ?i?u gì. Dây d?t chó v?i nh?ng l?i ích ti?n l?i nh?:

  • ???c làm b?ng v?i Polyester m?m m?i khi c?m nh?ng l?i r?t ch?c b?n.
  • Máy có th? gi?t ?? làm s?ch d? dàng.
  • Tùy ch?n kích th??c cho chó. Phù h?p v?i c? chó l?n và chó nh?.
  • Có k?p b?n, d? dàng g?n vào c? chó c?a b?n.
  • Vòng ch? O trên tay c?m r?t phù h?p ?? g?n các ph? ki?n nh? ?èn pin mini và h?p ??ng.

Dây d?t chó I Love SmartHeart

Vòng c? và dây d?t chó I Love SmartHeart có th? ?i?u ch?nh cho chó linh ho?t. V?i nhi?u màu s?c cho b?n l?a ch?n nh?: xanh lam nh?t, xanh lam, vàng, ??, h?ng, xám. Chú ý b?n c?n ph?i ch?n dây xích ho?c dây n?t thích h?p theo kích th??c ho?c tr?ng l??ng c?a chú chó. Hãy gi? s?n ph?m trong m?t môi tr??ng khô s?ch ?? kéo dài tu?i th? cho dây d?t.

Dây d?t chó A Pet Hub Adjustable

Dây d?t chó A Pet Hub Adjustable phù h?p v?i vi?c ?i d?o ho?c m?t chuy?n ?i cu?i tu?n. Nó ???c làm t? nylon b?n, dây ?eo an toàn ch?t l??ng cao này g?n vào h?u h?t các ? c?m an toàn trên xe h?i ?? nhanh chóng và d? dàng b?o v? chú chó c?a b?n ? gh? sau.

M?t móc kim lo?i n?ng g?n vào vòng D c?a dây d?t, trong khi dây ?eo có th? ?i?u ch?nh m? r?ng cho phép thú c?ng tho?i mái ??ng d?y, quay l?i và n?m xu?ng. V?i nylon r?ng ch?c ch?n và m?t móc kim lo?i n?ng cung c?p s?c m?nh và ?? b?n cao.

Dây d?t kèm n? ?eo c? cho chó Blueberry Pet Christmas Snowman

Dây d?t kèm n? ?eo c? cho chó Blueberry Pet Christmas Snowman ???c làm b?ng v?i Polyester. K?t h?p v?i m?t chi?c cà v?t có th? tháo r?i giúp chi?c dây d?t trông b?t m?t h?n. Dây xích này c?ng có th? ???c gi?t b?ng máy v?i các v?t ph?m màu t??ng t? trong n??c l?nh.

Dây d?t kèm n? s? giúp cún c?ng trông n?i b?t h?n. B?n có th? d?n chúng ?i ch?i công viên, ?i tham giá các bu?i offline, show ho?c di du l?ch… B?n v?a ki?m soát ???c hành vi c?a chó yêu. ??ng th?i giúp chúng c?m th?y vui v?, h?nh phúc h?n v?i nh?ng chuy?n ?i an toàn.

Dây d?t chó t? cu?n Downtown Pet Supply Leash

Dây d?t chó Downtown Pet Supply Leash ???c làm b?ng Polypropylene b?n. Dây xích này c?c k? m?nh m? và ???c thi?t k? ?? ch?ng l?i n??c và n?m m?c. Nó là v?t d?ng hoàn h?o cho thú c?ng m?i khi ?i ra ngoài ch?i trong m?i th?i ti?t. Ph?n n?m tho?i mái và dây bu?c b?ng thép không g? ti?n l?i k?t n?i nhanh chóng và d? dàng. Có s?n trong n?m màu c? b?n v?i ?? dài ?a d?ng có th? t? ?i?u ch?nh.

Dây d?t c??ng l?c cho chó Alaska, Becgie Dogzilla Nylon City Dog Leash

Dây d?t c??ng l?c cho chó Dogzilla Nylon City Dog Leash ???c thi?t k? ?? ???c kéo ng?n h?n so v?i dây xích tiêu chu?n. Thông qua ?ó ki?m soát s? v?n ??ng c?a chó c?ng khi c?n thi?t. V?i tay c?m cao su ch?c ch?n, dây d?t chó này cho phép b?n d? dàng gi? chó c?ng c?a mình ngay bên c?nh.

Nó ???c làm t? v?i nylon 2 l?p ch?c ch?n và b?n ch?c. Ch?ng l?i s? hao mòn hàng ngày và phù h?p v?i phong cách s?ng c?a thú c?ng. ??u dây có móc n?i vào vòng c? khi d?t cho ?i d?o mà không h? gây h?i cho da và lông c?a thú c?ng

Dây d?t chó Dogs My Love 6 Way European

Dây d?t ??n cho chó Dogs My Love 6 Way European cung c?p sáu dây xích khác nhau trong m?t, v?i m?t thi?t k? ?i?u ch?nh. Nó th?m chí ho?t ??ng nh? m?t dây xích kép. ???c làm b?ng da th?t, nó b?n và th?i trang. ??ng th?i có các nút xoay m? niken ch?c ch?n giúp k?t n?i nó v?i b?t k? c? áo nào.

Có màu ?en và nâu, do ?ó b?n có th? l?a ch?n s?c màu phù h?p cho chú chó c?a b?n. Các thi?t k? ?ã ???c ch?ng minh, ?ã ???c s? d?ng b?i các hu?n luy?n viên chuyên nghi?p và police – c?nh sát gi?ng viên K9 trên toàn th? gi?i trong nhi?u n?m. B?n có th? tin t??ng và yên tâm khi s? d?ng lo?i dây d?t chó ??c bi?t này.

Dây d?t tr? l?c cho chó lo?i ng?n Dogs My Love Braided

Dây d?t c??ng l?c cho chó lo?i ng?n Dogs My Love Braided có ???c s? ki?m soát hành vi cho nh?ng chú chó tràn ??y n?ng l??ng. ???c thi?t k? v?i s? an toàn, tho?i mái. Chú chó c?a b?n có th? s? d?ng m?t cách d? dàng và sành ?i?u v?i thi?t k? dây da ng?n b?c da chính hãng 100%.

???c làm b?ng da th?t b?n nên nó có th? s? d?ng hàng ngày mà không lo b? mài mòn, h?ng hóc. R?t lý t??ng ?? d?t chó ?i b? m?i ngày. K?t h?p v?i vi?c hu?n luy?n chó chó c?a b?n tr? nên vâng l?i và ngoan ngoãn h?n. Có s?n màu nâu và ?en ?? b?n có th? tìm ???c lo?i phù h?p v?i phong cách c?a mình và thú c?ng.

Dây d?t chó Blueberry Pet Classy Houndstooth

Dây xích th?i trang ch?t l??ng cao ???c làm b?ng v?i Polyester. Có s?n trong nhi?u tùy ch?n kích th??c cho chó c?a b?n. Có k?p b?n, d? dàng g?n vào c? chó c?a b?n. Vòng ch? O trên tay c?m r?t phù h?p ?? g?n các ph? ki?n nh? ?èn pin mini. B?n s? có nh?ng giây phút d?o ch?i vui v? cùng thú c?ng khi s? d?ng dây d?t chó Blueberry Pet Classy Houndstooth.

Dây d?t chó Dogline Reflective Service Dog Black

Dây d?t chó Dogline Reflective Service Dog Black ???c làm b?ng nylon b?n. Nó có kh? n?ng ch?ng n??c ?? nó có th? ch?u ???c các y?u t? c?a môi tr??ng tác ??ng. T?ng kh? n?ng hi?n th? khi ?i vào ban ?êm v?i ch? ph?n chi?u ??m d?i ng??c l?i ánh sáng xung quanh. V?t li?u làm khô nhanh gi? ???c trong m?i th?i ti?t và ??a hình. Có nhi?u kích c? phù h?p v?i gi?ng và tính cách c?a chó c?ng.

Dây d?t chó Caldwell’s Original Running Leash

Dây d?t chó Caldwell’s Original Running Leash giúp b?n và thú c?ng có th? ch?y b?, ?i b? ho?c d?o ch?i m?t cách an toàn. Caldwell’s ?ã phát tri?n m?t dây xích kéo dài ???c làm t? v?i Polyester c?p công nghi?p, nó cùng ch?t li?u nh? dây an toàn. Dây d?t cho có th? ???c ?i?u ch?nh ?? v?a v?n, b?n c?ng có th? ?i?u ch?nh ?? dài c?a dây ?? t?ng s? ki?m soát t?i ?a.

Dây d?t ?ôi cho chó Caldwell’s Original Dual Leash

Xích ?eo c? cho chó Caldwell’s Original Dual Leash là dây xích kép mang ??n cho b?n s? ti?n l?i khi b?n mu?n d?t 2 chú chó ?i b? cùng m?t lúc. Dây d?t kép là cách thu?n ti?n nh?t ?? ?i b? an toàn n?u trong gia ?ình b?n có nuôi nhi?u h?n 1 chú chó. B?n có th? song song ki?m soát chúng mà không ph?i lo l?ng. Tay c?m b?ng cao su t?ng h?p dày ???c ch? t?o ?? mang l?i s? tho?i mái t?i ?a v?i ?? bám d? dàng.

Dây d?t chó cho phép b?n gi? m?t tay ?? có th? m? c?a, nh?t rác hay s? d?ng ?i?n tho?i. ???c làm b?ng v?t li?u và thi?t k? t?t nh?t ?? cung c?p cho b?n m?t món ?? dùng có th? s? d?ng trong nhi?u n?m mà không b? mài món, h?ng hóc.

Dây d?t chó Blueberry Pet Macaroon

Dây d?t chó Blueberry Pet Macaroon có n?n màu ng?c lam tuy?t ??p và có thi?t k? macaron ??y màu s?c ? c? hai m?t. ???c làm b?ng Polyester m?t ?? cao m?m và b?n. Lo?i dây xích này ch?c ch?n không ?nh h??ng ??n ch?c n?ng th?i trang, khi?n nó phù h?p v?i c? nh?ng chú cún tinh ngh?ch nh?t. Và khi t?t c? các ho?t ??ng vui ch?i ngoài tr?i ?ã hoàn t?t, ch? c?n ??t dây xích vào máy gi?t ?? làm s?ch d? dàng, không lo b? h?ng, b?i b?n.

Dây d?t cho chó Blueberry Pet Paisley

Dây d?t cho chó Blueberry Pet Paisley bi?n nh?ng chuy?n ?i b? hàng ngày thành m?t ???ng b?ng th?ng t?p ?? di chuy?n. Th?t hoàn h?o khi ??a c? chú chó tinh ngh?ch nh?t vào các ho?t ??ng ngoài tr?i, nh? vào Polyester m?t ?? cao, v?a m?m m?i v?a b?n b?. Nút ch?p ???c ph? niken gi? cho vòng c? chó ???c k?t n?i ch?c ch?n và t?t c? ??u có th? gi?t ???c b?ng máy. Do ?ó b?n có th? d? dàng làm s?ch vòng c? dây d?t chó sau nh?ng chuy?n ?i d?o.

Dây d?t cho chó Blueberry Pet 3M Reflective Pastel Padded

Dây d?t cho chó Blueberry Pet 3M Reflective Pastel Padded bi?n vi?c ?i b? vào ban ?êm th?t d? dàng và ??n gi?n. V?i dây xích chó ph?n quang 3M c?a Pastebeb Pet Pet. M?nh pastel này có s?i ph?n quang 3M ???c khâu vào ?? giúp b?n nhìn rõ h?n trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u.

Dây xích này không ch? ???c ch? t?o ?? kéo dài mà còn tho?i mái khi c?m, nh? vào tay c?m b?ng neoprene m?m m?i. Dây d?t chó có 3 lo?i kích th??c nh?, v?a và l?n. B?n có th? d?a trên s? phát tri?n c?a thú c?ng ?? l?a ch?n.

Dây d?t cho chó Blueberry Pet Spring Paisley Flower

Dây d?t chó th?i trang ch?t l??ng cao ???c làm b?ng Polyester ??m b?o y?u t? ch?c và b?n. Tuy nhiên, b?n có th? c?m nh?n ???c s? m?m m?i c?a ch?t li?u khi s? d?ng.

Có k?p b?n, d? dàng g?n vào c? chó c?a b?n. Nó phù h?p v?i nhi?u gi?ng chó khác nhau b?i s? ?a d?ng v? kích c?. ?? thu?n ti?n nh?t khi s? d?ng dây d?t, hãy k?t h?p nó v?i nh?ng chi?c vòng c? chó phù h?p.