Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

3 lo?i th?c ?n cho rùa núi vàng, sulcata, common, tetra

3 lo?i th?c ?n cho rùa núi vàng, sulcata, common, tetra

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Th?c ?n cho rùa r?t ?a d?ng vì chúng là lo?i ?n t?p. Ngoài t? nhiên rùa t? tìm ki?m các sinh v?t phù du, tôm tép nh? ?? ?n. Ngoài ra chúng còn có th? ?n các lo?i cây c? mà chúng yêu thích. ??c thù c?a chúng là ch?m ch?p nên kh? n?ng tìm ki?m ???c th?c ?n r?t kém. N?u g?p ?i?u ki?n thu?n l?i chúng th??ng ?n nhi?u m?t l?n ?? d? tr? cho các l?n sau. ? bài vi?t này VIETPET gi?i thi?u ??n b?n 3 s?n ph?m th?c ?n cho rùa c?nh ?ang bán ch?y nh?t trên th? tr??ng hi?n nay.

Th?c ?n cho rùa OPTIMUM Turtle

Th?c ?n cho rùa OPTIMUM Turtle bao g?m thành ph?n: Gluten lúa mì, b?t cá, b?t mì, men khô, b?t tôm, b?t ngô, protein khoai tây, canxi cacbonat, b?t ??u nành, d?u ??u nành, canxi phosphate monobasic, lecithin, L-lysine monohydrochloride, b?t rong bi?n, chi?t xu?t men, axit ascorbic, chi?t xu?t Yucca, inositol, Beta-Carotene, vitamin và khoáng ch?t.

 • Là m?t công th?c dinh d??ng ??c bi?t cho t?t c? các gi?ng rùa. Dinh d??ng hoàn ch?nh và cân b?ng
 • Ch?a Canxi Ph?t pho và Vitamin D giúp t?ng kh? n?ng mi?n d?ch
 • R?i lo?n không ph?i n??c

Th?c ?n cho rùa và th?n l?n Zilla Small Animal Munchies Vegetable & Fruit Mix Lizard

Th?c ?n cho rùa và th?n l?n Zilla Small Animal Munchies Vegetable & Fruit Mix Lizard ???c t?o ra ?? nuôi nhi?u lo?i v?t nuôi, bao g?m bò sát, chim và th?m chí c? nh?ng sinh v?t có lông nh? nh? chu?t ??ng ho?c chu?t nh?y. Th?t ti?n l?i v?i m?t lo?t các thành ph?n s?y khô và ?ông l?nh không c?n làm l?nh và s?n sàng ph?c v? b?ng cách thêm m?t vài gi?t n??c. H?n h?p rau và trái cây th?m ngon này có th? ???c thêm vào ch? ?? ?n hàng ngày cho thú c?ng c?a b?n ho?c t? ?n ?? có m?t món ?n ngon và r?t h?p d?n.

 • D? dàng chu?n b? b?ng cách ??n gi?n là bù n??c trong n??c
 • Cho ?n m?t mình ho?c v?i ch? ?? ?n kiêng khác ?? cung c?p nhi?u ch?t dinh d??ng t? các thành ph?n t? nhiên.
 • Lý t??ng cho nh?ng con r?ng có râu, uromastyx, c? ?à, rùa, c?ng nh? chim và các ??ng v?t nh? khác.
 • Các thành ph?n c?t s?n hoàn toàn t? nhiên nh? zucchini, ??u xanh, ??u Hà Lan, táo, chu?i, dâu tây, ?ào, lê, xoài và qu? vi?t qu?t.
 • Thành ph?n dinh d??ng, m?t n??c nhanh chóng và thu?n ti?n – không c?n làm l?nh.

Th?c ?n cho rùa Zilla Reptile Munchies River Shrimp Turtle

Th?c ?n cho rùa Zilla Reptile Munchies River Shrimp Turtle t?o ra ngu?n protein tuy?t v?i cho các loài bò sát và cá. Trong t? nhiên, chúng thích ?n nh?ng th?c ph?m giàu protein. Nh?ng con tôm th?m ngon này có th? ???c thêm vào ch? ?? ?n hàng ngày c?a thú c?ng c?a b?n là rau xanh ho?c viên ho?c ?? t? x? lý. Chúng có th? ???c cho rùa ?n, k? nhông, axolotls và th?m chí c? cá nhi?t ??i l?n ?? t?o ra màu s?c t? nhiên.

 • ???c làm b?ng các thành ph?n t? nhiên và là m?t cách nhanh chóng và d? dàng ?? cung c?p cho các loài bò sát các lo?i th?c ph?m giàu protein mà rùa thích.
 • Lý t??ng cho rùa, k? nhông, axolotls c?ng nh? cá nhi?t ??i l?n. Tôm cung c?p hàng t?n protein.
 • Thành ph?n dinh d??ng, m?t n??c có th? ???c cho ?n v?i ch? ?? ?n kiêng khác ho?c nh? m?t ?i?u tr?.
 • Túi ??ng ti?n l?i, có th? khóa l?i ??m b?o ?? t??i m?i – Không c?n làm l?nh.

Nuôi rùa c?ng nh? con ng??i v?y n?u nh? b?n ?n mãi m?t lo?i th?c ?n trong m?t th?i gian dài ch?c ch?n các b?n s? c?m th?y nhàm ch?n và nhìn th?y ?ó b?n s? th?y ngán r?i ph?i không? ??i v?i rùa c?ng v?y b?n mãi ch? cung c?p m?t lo?i th?c ph?m cho chúng thì nó c?ng s? chán ?n, stress và t? ?ó d?n t?i b? ?n và gây ra m?t lo?t các h? l?y khác v? s?c kh?e. M?t s? l?i khuyên mình mu?n dành cho các b?n nuôi rùa nh? sau:

 • Không nên cho rùa ?n b?t k? các s?n ph?m nào t? s?a nh?: S?a chua, s?a u?ng, phomai, pho mát. Rùa s? không th? nào tiêu hóa ???c và gây ra các v?n ?? v? b?nh t?t.
 • Ch? cung c?p ngu?n dinh d??ng protein 2 – 3 ngày m?t l?n cho rùa ?? tránh vi?c cung c?p quá nhi?u protein.
 • Nên tránh cho rùa ?n các lo?i th?t s?ng, th?t n??ng ho?c bánh m? k?p th?t này còn g?i là Hamburger.
 • Khi cho rùa ?n các lo?i th?c ?n nên ???c c?t thành mi?ng nh? h?n mi?ng c?a rùa. Rùa là loài ??ng v?t không có r?ng chúng ch? y?u dùng hàm ?? xé th?c ?n.
 • Nên cho rùa ?n các lo?i th?c ph?m còn t??i và trong quá trình cho rùa ?n không nên ?? th?c ?n th?a t?n l?i trong b? nuôi vì chúng có th? b? m?c ho?c th?i rùa ?n ph?i s? b? ?nh h??ng v? s?c kh?e. Luôn làm s?ch ??a ??ng th?c ?n tr??c khi cho rùa ?n.

Các lo?i th?c ?n ph? bi?n mà rùa c?nh có th? ?n ???c (Cái này tùy thu?c vào loài nhé):

 • Protein: Tr?ng lu?c, giun, ?c, d?, gián, sâu, tôm
 • C? và các lo?i h?t: Ngô, ??u, c? c?i ???ng, cà r?t, ??u hà lan, bí, khoai tây
 • Rau xanh: Lá cà r?t, rau di?p cá, rau c?i xanh, c?i xo?n, rau bina, c?i xoong, rau mu?ng…
 • Trái cây: Táo, nho, dâu tây, d?a h?u, chu?i, kiwi, xoài, cà chua
 • Hoa: Phong l?, b? công anh, cây dã yên th?o, hoa loa kèn, hoa c?m ch??ng, hoa h?ng…
 • Trong quá trình nuôi rùa c?nh các b?n nên b? sung thêm canxi cho rùa trong ch? ?? ?n h?ng ngày b?i vì canxi có tác d?ng chính trong quá trình phát tri?n mai và x??ng c?a rùa.

Trên ?ây là bài vi?t VIETPET gi?i thi?u t?ng h?p v? các lo?i th?c ?n dành cho rùa c?nh có th? ?n ???c bao g?m c? rùa c?n và rùa n??c. Nh?ng các b?n nên bi?t v?i t?ng lo?i rùa khác nhau s? có m?t ch? ?? ?n u?ng khác nhau không loài nào gi?ng loài nào 100% c? vì th? khi nuôi rùa c?nh m?i ng??i nên h?i ý ki?n shop bán rùa cho các b?n v? ch? ?? ?n u?ng th?t k? t? khi còn nh? cho ??n lúc tr??ng thành.