6 lo?i th?c ?n dinh d??ng cho chó cao c?p có giá bình dân

6 lo?i th?c ?n dinh d??ng cho chó cao c?p có giá bình dân

Th?c ?n dinh d??ng cho chó b? sung thêm ch?t dinh d??ng cho thú c?ng c?a b?n. ??m b?o s? phát tri?n toàn di?n và ?? ch?t. Ngoài các lo?i th?c ?n cho chó thông th??ng, b?n c?n b? sung thêm m?t s? ngu?n dinh d??ng khác cho chó nh? canxi, vitamin, khoáng ch?t… V?y làm cách nào ?? b? sung dinh d??ng cho chó. D??i ?ây là các lo?i th?c ?n dinh d??ng cho chó ???c ng??i tiêu dùng mua nhi?u nh?t mà VIETPET ?ã t?ng h?p ???c.

Th?c ?n dinh d??ng cho chó Angels’ Eyes Plus

Th?c ?n dinh d??ng cho chó mèo Angels’ Eyes Plus b? sung kháng sinh mi?n phí cho chó. Ch?m sóc m?t và lo?i b? v?t b?n ? khóe m?t. Nó c?ng giúp lo?i b? v?t b?n xung quanh mi?ng và lông. ???c phát tri?n ??c bi?t cho t?t c? các gi?ng chó. K?t qu? hi?u qu? rõ r?t t? ??3 ??n 5 tu?n. Tùy thu?c vào s? phát tri?n c?a lông chó. Ch? c?n thêm li?u l??ng khuy?n cáo tr?c ti?p vào th?c ?n cho thú c?ng m?i ngày 1 l?n.

Th?c ?n dinh d??ng cho chó Canine Caviar Norwegian Sun-Cured Kelp

Th?c ?n dinh d??ng cho chó Canine Caviar Norwegian Sun-Cured Kelp v?i chi?t xu?t t?o b?. Là m?t ngu?n giàu Vitamin t? nhiên và khoáng ch?t. Bao g?m các khoáng ch?t vi l??ng c?n thi?t cho s? t?ng tr??ng cân b?ng, s?c kh?e và sinh s?n.

T?o b? giúp kích thích và cân b?ng s? trao ??i ch?t, c?i thi?n tiêu hóa, kích thích ch?c n?ng th?n, t?ng l?u thông, làm s?ch máu và t?ng c??ng h? mi?n d?ch. T?o b? c?ng ?ã ???c bi?t ??n ?? ?i?u tr? kh?p b? viêm và mô. Có th? ???c s? d?ng ?? c?i thi?n ch?c n?ng tuy?n giáp cho chó.

Th?c ?n dinh d??ng cho chó Basics FLAVORS Chicken Recipe Grain-Free

Th?c ?n dinh d??ng cho chó Basics FLAVORS Chicken Recipe Grain-Free v?i công th?c t? các nguyên li?u hoàn toàn t? nhiên, ??n gi?n. Các thành ph?n nh? th?t gà, n??c lu?c gà và khoai lang… duy trì l??ng calo cân b?ng cho nh?ng ng??i b?n 4 chân.

B?t ng? c?c th?c ph?m không h?t ???c làm b?ng th?t gà, n??c dùng gà và khoai lang ?? t?ng h??ng v? trong m?i l?n r?c. Th?c ?n dinh d??ng cho chó r?t d? s? d?ng. B?ng cách thêm vào th?c ?n khô ho?c th?c ?n ??t c?a chó c?a b?n. Phù h?p v?i c? nh?ng chú chó kén ?n nh?t. S?n xu?t t?i M?.

Th?c ?n dinh d??ng cho chó Barkworthies Bully Rawsomes with Beef

Th?c ?n dinh d??ng cho chó Barkworthies Bully Rawsomes with Beef t?ng c??ng Protein cho chó t? th?t bò t??i. T?t c? các lo?i th?t t? nhiên ???c ch? bi?n t? các nguyên li?u s?ch và ??n gi?n bao g?m y?n m?ch, v?y b?t n?t và th?t bò s?ng ?ông l?nh. Cung c?p cho chó c?a b?n h??ng v? th?m ngon và h?p d?n d?n.

Th?c ?n dinh d??ng cho chó Nylabone Advanced Oral Care Fresh Breath Bar

Th?c ?n dinh d??ng cho chó Nylabone Advanced Oral Care Fresh Breath Bar h? tr? ch?m sóc r?ng mi?ng. Làm gi?m nguy c? phát tri?n b?nh nha chu, có th? d?n ??n các v?n ?? nghiêm tr?ng cho chó. Vi?c thi?t l?p thói quen ch?m sóc r?ng mi?ng thích h?p hàng ngày có th? kéo dài tu?i th? c?a thú c?ng, gi?m m?ng bám ch?a vi khu?n.

Theo Hi?p h?i y t? thú y Hoa K?, ??c tính r?ng 80% chó có m?t s? d?ng b?nh v? mi?ng trong giai ?o?n 2 tu?i. ??ng ?? chú chó c?a b?n r?i vào th?ng kê này. Hãy xây d?ng thói quen ch?m sóc r?ng mi?ng cho chó thích h?p hàng ngày. Nh?ng món ?n nhai, g?m có h??ng v? bên ngoài k?t c?u giòn ?? giúp làm s?ch r?ng và c?o ?i m?ng bám và cao r?ng. Giúp làm m?i h?i th? v?i s? giúp ?? c?a ch?t di?p l?c.

Th?c ?n dinh d??ng cho chó con Nutramax Marin Plus

Th?c ?n dinh d??ng cho chó Nutramax Marin Plus cung c?p cho thú c?ng m?t s? t?ng c??ng dinh d??ng. ???c bào ch? ?? h? tr? s?c kh?e gan ? t?t c? các gi?ng chó. Các thành ph?n chính ???c bi?t ??n v?i các ??c tính b?o v? gan c?a cún c?ng. Bao g?m Silybin, Vitamin E và Curcumin, c?ng v?i d?u MCT, k?m và chi?t xu?t trà xanh. Silybin là m?t d?ng m?nh h?n c?a silymarin. M?t h?p ch?t t? nhiên t? cây k? s?a cung c?p h? tr? gan.