7 cách ?? gi?m t?c ?? vi?c chó ?n th?t quá nhanh

7 cách ?? gi?m t?c ?? vi?c chó ?n th?t quá nhanh

Không có gì bí m?t r?ng h?u h?t nh?ng con chó thích th?c ?n cho chó. Nhi?u con chó ?ói s? quàng xu?ng b?t c? th? gì tr??c m?t chúng. M?c dù thói quen ?n nhanh c?a m?t con chó th??ng không ph?i là nguyên nhân gây lo ng?i. Nh?ng vi?c ?n quá nhanh có th? gây ra nhi?u v?n ?? mà ch? v?t nuôi nên bi?t. Nh?ng con chó ?n th?t quá nhanh có th? b? ngh?n.

B?ng ??y h?i khi d? dày c?a m?t con chó l?p ??y th?c ?n. Không khí ho?c ch?t l?ng và n? ra, gây áp l?c lên các c? quan khác. Khi ?i?u này x?y ra, nó có th? khi?n con chó c?a b?n khó th? h?n. Xé thành d? dày và ch?n dòng máu ch?y ??n tim và niêm m?c d? dày. Theo Ostern, ??y h?i có xu h??ng ?nh h??ng ??n nh?ng con chó l?n, ng?c sâu, nh? Great Danes và chó Dobermans.

Làm th? nào ?? làm ch?m vi?c chó ?n th?t

N?u b?n tin r?ng con chó c?a b?n ?n quá nhanh. Hãy th? m?t trong nh?ng ph??ng pháp cho ?n này ?? trì hoãn t?c ?? trong b?a ?n:

??t th?c ?n cho chó c?a b?n trong h?p th?c ?n di ??ng. M?c dù ?i?u này có th? gây ?n ào. Hãy th? chia nh? th?c ?n cho chó c?a b?n bên trong h?p thi?c muffin. Nhi?u divots ch?a ??y th?c ?n s? làm cho con chó c?a b?n ch?m l?i khi nó ?i t? c?c này sang c?c khác.

Tách con chó c?a b?n trong gi? ?n. N?u b?n có nhi?u chó, chúng có th? xem gi? ?n là m?t cu?c thi. ?? ng?n chúng không ?n th?c ?n c?a chúng nh? m?t cu?c thi. Hãy th? cho chó ?n trong các phòng riêng bi?t.

Nh?n m?t l?ch trình cho ?n. Cho chó ?n theo l?ch trình th??ng xuyên và chó ?n th?t nhi?u b?a nh? thay vì m?t b?a ?n l?n. ?i?u này có th? làm gi?m t?c ?? ?n c?a chúng.

N??c xu?ng th?c ?n cho chó c?a b?n. N?u b?n cho chó ?n th?c ?n ??t, hãy cân nh?c t??i n??c xu?ng. Con chó c?a b?n s? ph?i u?ng n??c ?? l?y th?c ?n. ?i?u này có th? làm ch?m quá trình ?n.

??t các v?t l?n trong bát con chó c?a b?n. Hãy th? ??t nh?ng ?? v?t l?n, ch?ng h?n nh? m?t qu? bóng ho?c ?? ch?i chó khác. Bên trong bát c?a con chó c?a b?n ?? chúng ph?i ?n xung quanh chúng.

Mua ?? ch?i ??c bi?t. Cân nh?c vi?c l?y m?t món ?? ch?i ??c bi?t mà con chó c?a b?n ph?i ch?i ?? ??a con chó ra ngoài. Ph??ng pháp này c?ng kích thích não chó c?a b?n và giúp cung c?p cho con chó c?a b?n m?t s? ho?t ??ng c?n thi?t. B?n có th? làm cho b?a ?n tr? nên sáng t?o nh? b?n mu?n,

Bao lâu tôi nên cho chó ?n?

Ostern khuyên b?n nên cho chó ?n ít nh?t hai l?n m?t ngày, b?t k? kích c? hay gi?ng. Nh?ng con chó là nh?ng k? phình to ti?m n?ng ho?c có l?ch s? có th? khi?n chúng d? b? ??y h?i nên tiêu th? nhi?u b?a m?i ngày.

Cô c?ng g?i ý r?ng nh?ng con chó ???c phép ngh? ng?i t? m?t ??n hai gi? sau khi ???c cho ?n, vì t?p th? d?c sau b?a ?n l?n có th? gây ??y h?i.

N?u b?n nh?n th?y r?ng s? thèm ?n c?a con chó c?a b?n d??ng nh? cao h?n nhi?u so v?i tr??c ?ây, thì có th? là c? th? nó không th? tiêu hóa ho?c h?p th? các vitamin và ch?t dinh d??ng trong th?c ?n do m?t tình tr?ng ti?m ?n nh? h?i ch?ng ru?t kích thích, b?nh ti?u ???ng, ho?c b?nh Cushing.

N?u m?t con chó ?n quá nhanh thì ?ó là y t? ho?c hành vi, giáo s? Ostern nói. Quy t?c ra kh?i v?n ?? y t? v?i bác s? thú y c?a b?n. N?u ?ó là v?n ?? v? hành vi mà b?n không th? gi?i quy?t b?ng cách s? d?ng các tài nguyên có s?n cho mình, hãy nói chuy?n v?i m?t nhà hành vi. H? có th? cung c?p cho b?n nhi?u l?a ch?n h?n.