Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

7 m?u b? cá mini b?n ??p giá r? ???c ?a thích nh?t

7 m?u b? cá mini b?n ??p giá r? ???c ?a thích nh?t

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

B?n ?ang yêu thích và mu?n t?u ngay m?t b? cá mini v? bày trong gia ?ình ho?c phòng làm vi?c c?a mình? B?n ?ang b?n kho?n ch?a bi?t ch?n m?u b? cá nào sao cho phù h?p? B?n yên tâm hôm nay VIETPET s? gi?i thi?u ??n b?n 8 hãng s?n xu?t b? cá c?nh mini uy tín ch?t l??ng b?n ??p giá c? h?p lý ?? b?n l?a ch?n.

B? cá mini Koller Products

B? cá mini Koller Products. Hãy khoe cá c?a b?n trong m?t ánh sáng m?i v?i b? kh?i ??ng h? cá nhi?t ??i góc b? c?a Koller Products, bao g?m m?i th? b?n c?n ?? b?t ??u. Kích th??c lý t??ng và ???c thi?t k? th?i trang nh? g?n nh? máy tính ?? bàn, b? ki?u góc này là m?t b? sung tuy?t v?i cho b?t k? môi tr??ng.

Nó có m?t mui b? ??y ?? v?i ánh sáng LED nhi?u màu ?? chi?u sáng cá c?a b?n m?t cách r?c r?. ???c c?u t?o b?ng nh?a trong su?t, ch?ng va ??p, b? cá an toàn cho cá c?a b?n, v?i thi?t k? li?n m?ch giúp lo?i b? nguy c? rò r? liên quan ??n b? cá dán keo. Dung tích b? cá c?nh mini s?p x? 9,4l, mui b? ??y ??, ?èn LED, b? l?c ?i?n bên trong, h?p l?c. L?i ích nh?:

 • T?t c? m?i th? b?n c?n ?? b?t ??u m?t h? cá n??c ng?t
 • Ánh sáng LED b?y ??màu ti?t ki?m n?ng l??ng – h? phách, th?y, xanh d??ng, xanh lá cây, tím, ?? và tr?ng
 • B? l?c n?ng l??ng bên trong làm s?ch và làm s?ch b? (t?c ?? dòng 20 GPH)
 • H?p l?c lo?i b? s? ??i màu, mùi và h?n th? n?a

B? cá mini Marina

B? cá mini Marina t?o ra các s?n ph?m h? cá thân thi?n v?i ng??i dùng cho t?t c? các c?p ?? c?a nh?ng ng??i có s? thích cá. Nhi?u lo?i s?n ph?m c?a h? bao g?m t?t c? m?i th? t? b? d?ng c? kh?i ??ng h? cá thu?n ti?n cho ng??i m?i b?t ??u ??n các b? l?c ?áng tin c?y và hi?u qu? và máy s??i cho nh?ng ng??i nuôi cá có kinh nghi?m. Lý t??ng cho ng??i m?i b?t ??u ch?i cá. Ánh sáng LED hi?u ?ng ánh sáng ban ngày kéo dài, t? nhiên ???c tích h?p vào tán h? cá ?? t?ng c??ng ?? r?c r? cho cá, cây và trang trí c?a b?n.

B? s?n ph?m hoàn ch?nh v?i th?c ?n cho cá, n??c ?i?u hòa và b? sung sinh h?c, c?ng nh? m?t l??i cá m?m và h??ng d?n ch?m sóc h? cá ?? h??ng d?n b?n qua t?ng b??c thi?t l?p, th? và duy trì b? cá m?i ??p c?a b?n và ?em l?i l?i ích nh?:

 • Có b? l?c clip-clip Marina Slim S20 v?i h?p m?c b? l?c thay ??i nhanh ?? d? b?o trì trong vòng ch?a ??y m?t phút.
 • Ánh sáng LED hi?u ?ng ánh sáng ban ngày kéo dài, t? nhiên ???c tích h?p vào tán h? cá ?? t?ng c??ng ?? r?c r? cho cá, cây và trang trí c?a b?n.
 • B? d?ng c? hoàn ch?nh v?i h??ng d?n ch?m sóc h? cá và m?i th? b?n c?n ?? thi?t l?p, th? và duy trì b? cá m?i tuy?t ??p c?a b?n.
 • Làm cho m?t món quà tuy?t v?i cho tr? em thích tìm hi?u v? s? thích cá và trách nhi?m v?t nuôi.

B? cá mini Marineland

B? cá mini Marineland. N?u b?n mu?n nh?ng chú cá c?a mình s?ng xa hoa, hãy xem các b? d?ng c? th?y cung c?a Marineland. B? cá ?? bàn ??p m?t này có h? th?ng l?c ?n và h? th?ng chi?u sáng LED bao g?m ?èn tr?ng sáng và ?èn xanh. Các ?èn LED tr?ng t?o ra m?t k?t thúc l?p lánh hoàn h?o cho ban ngày, trong khi các ?èn LED màu xanh b?t ch??c ánh sáng m?t tr?ng yên t?nh cho ban ?êm.

B? có các góc tròn và mái vòm tr??t b?ng kính, giúp b?n d? dàng ti?p c?n v?i nh?ng ng??i b?n d??i n??c. B? s?n ph?m này ?i kèm v?i h? th?ng l?c ?n ba giai ?o?n v?i b?m l?c l?u l??ng có th? ?i?u ch?nh, ánh sáng có b?n l?, tán kính tr??t, H?p l?c Zite Rite-Size Z và Marineland Bio-B?t. Mang l?i l?i ích nh?:

 • Các góc tròn và tán kính cho phép b?n và cá c?a b?n nhìn th?y nhau t? nhi?u góc ?? khác nhau. ?i kèm v?i ?èn LED tr?ng sáng. ???c thi?t k? v?i ?èn ???ng ray LED b?n l?.
 • Ch?n gi?a cài ??t ?èn LED tr?ng sáng ?? t?o hi?u ?ng ánh sáng m?t tr?i lung linh ho?c cài ??t ?èn LED màu xanh lam cho ánh sáng m?t tr?ng.
 • Quá trình l?c 3 giai ?o?n ???c ?n hoàn toàn ?? t?i ?u không gian cho b?.

B? cá mini GloFish

B? cá c?nh GloFish t?o m?t th? gi?i hu?nh quang d??i n??c v?i B? h? cá GloFish. B? GloFish này ?i kèm v?i m?t h? th?ng ?èn LED có s? k?t h?p ??c ?áo c?a ánh sáng tr?ng và xanh, mang l?i cho c? cá hu?nh quang và cá nhi?t ??i m?t v? ngoài r?c r?. B? này c?ng bao g?m m?t h?p l?c ?? giúp gi? n??c s?ch và trong cho nh?ng ng??i b?n b? ph?t c?a b?n. M?i ng??i ch?c ch?n s? l?u ý ??n chi?c xe t?ng c?a b?n và nh?ng ng??i b?n d??i n??c c?a b?n s? hài lòng v?i B? d?ng c? h? cá. B? cá GloFish mang l?i l?i ích nh?:

 • B? d?ng c? th?y sinh bao g?m b? cá, h? th?ng ?èn LED và h?p l?c.
 • H? th?ng ?èn LED có s? k?t h?p ??c ?áo gi?a ?èn tr?ng và xanh. ?èn cung c?p cho c? cá hu?nh quang và cá nhi?t ??i m?t cái nhìn r?c r?.
 • H?p l?c giúp gi? n??c s?ch và trong cho nh?ng ng??i b?n b? ph?t c?a b?n.
 • T?o ra m?t th? gi?i hu?nh quang d??i n??c m?i ng??i ch?c ch?n s? chú ý.

B? cá mini Fluval Spec Aquarium Kit

B? cá c?nh Fluval Spec Aquarium Kit khi thêm cá vào cu?c s?ng c?a b?n, b?n c?ng có th? thêm thi?t k? vào l?i s?ng c?a mình v?i B? d?ng c? th?y sinh Fluval Spec ???ng ??i. Kích th??c hoàn h?o cho bàn làm vi?c, v?n phòng và phòng tr? em, b? cá kh?c kính này v?i vi?n nhôm k?t h?p phong cách và ch?c n?ng trong m?t gói nh? nh?ng ??y ??. Vòm trên h? cá, d?i ánh sáng bóng b?y và ?èn LED 7500K t?o ra nh?ng chú cá trông táo b?o h?n ?áng chú ý cùng v?i nh?ng cây và trang trí r?c r?.

B?m tu?n hoàn m?nh m? v?i vòi phun ??u ra có th? ?i?u ch?nh và h? th?ng l?c 3 t?ng l?n cung c?p quá nhi?u l?c ?? duy trì n??c siêu s?ch. ??n gi?n ?? thi?t l?p và b?o trì, h? th?ng bao g?m t?t c? các ph??ng ti?n l?c c?n thi?t bao g?m m?t kh?i x?p x?p có tay c?m thu?n ti?n, vòng sinh h?c than ho?t tính và BioMax cung c?p kh? n?ng l?c c? h?c, hóa h?c và sinh h?c hi?u qu? ?em l?i l?i ích nh?:

 • H? cá kh?c kính hi?n ??i v?i vi?n nhôm k?t h?p phong cách và ch?c n?ng trong m?t gói nh? nh?ng ??y ??.
 • Ki?u dáng ??p, d?i ánh sáng hình vòm và ?èn LED 7500K d?n ??n cá trông táo b?o h?n ?áng k? cùng v?i các nhà máy và trang trí r?c r?.
 • B?m tu?n hoàn m?nh m? v?i vòi phun ??u ra có th? ?i?u ch?nh và h? th?ng l?c 3 t?ng l?n cung c?p quá nhi?u l?c cho n??c siêu s?ch.
 • H? th?ng ??n gi?n ?? thi?t l?p và b?o trì; bao g?m t?t c? các ph??ng ti?n l?c c?n thi?t bao g?m m?t kh?i x?p x?p, than ho?t tính và vòng sinh h?c BioMax.

B? cá mini Tetra

B? cá th?y sinh Tetra Playmobil Aquarium Kit ???c thi?t l?p v?i b? d?ng c? th?y sinh Playmobil c?a Tetra. N?ng l??ng tr?ng hi?u qu?, ?èn LED t?o ra hi?u ?ng lung linh d??i n??c và hoàn toàn không ch?a th?y ngân.

B? l?c n?ng l??ng Tetra Whisper cung c?p l?c c? h?c, hóa h?c và sinh h?c ?? thúc ??y n??c s?ch và cá kh?e m?nh, trong khi than siêu kích ho?t giúp lo?i b? s? ??i màu và mùi hôi. B? s?n ph?m này c?ng bao g?m Máy s??i chìm Tetra HT công su?t 50 watt, máy ?i?u hòa n??c Tetra AquaSafe Plus ?? làm cho n??c máy an toàn cho nh?ng chú cá c?a b?n.

 • ?i kèm v?i m?t b? 37l là kích th??c hoàn h?o cho các loài cá nhi?t ??i nh? nh? cá b?y màu và tetras.
 • B? l?c n?ng l??ng Tetra Whisper cung c?p ba giai ?o?n l?c ?? thúc ??y n??c s?ch và cá kh?e m?nh, c? h?c, hóa h?c và sinh h?c.
 • ?i kèm v?i n?n h? cá ??o ng??c, vì v?y b?n có th? thay ??i di?n m?o h? cá c?a b?n.
 • B? công c? này r?t d? cài ??t và làm s?ch, ch? c?n thêm n??c, trang trí m?t ch?t n?n mà b?n ch?n và t?t nhiên là b?n bè b? ph?t c?a b?n.

B? cá mini Coralife

B? cá c?nh Coralife LED BioCube Aquarium Kit cung c?p cho nh?ng chú cá c?a b?n m?t ngôi nhà m?i ki?u dáng ??p v?i b? d?ng c? th?y sinh Coralife LED BioCube. B? cá phong cách này có l?p ??y hi?n ??i.Nó có b? h?n gi? 24 gi? tích h?p và bao g?m các ch?c n?ng m?t tr?i m?c / m?t tr?i l?n 30 phút t? ??ng và các ch?c n?ng m?t tr?ng/m?t tr?ng 60 phút ?? tái t?o chu k? ngày/?êm t? nhiên. B? cá này c?ng d? dàng thi?t l?p và b?o trì v?i b? l?c tích h?p nh? g?n và có th? tùy ch?nh.

 • B? cá tr?n gói cho c? môi tr??ng n??c ng?t và n??c m?n.
 • Ánh sáng LED có màu tr?ng sáng, xanh l?p lánh ho?c nhi?u màu.
 • Tính n?ng l?c tích h?p nh? g?n và tùy bi?n. B?m chìm yên t?nh, c?a hút kép và vòi tr? l?i có th? ?i?u ch?nh ?? thu?n ti?n.

Trên ?ây là 7 m?u b? cá mini mà VIETPET gi?i thi?u ??n các b?n. Mong r?ng qua bài vi?t này các b?n s? tìm ???c cho mình m?u b? cá ?ng ý nh?t.