8 b? vòng ch?ng li?m Elizabeth chó mèo ?? size nh?t

8 b? vòng ch?ng li?m Elizabeth chó mèo ?? size nh?t

Vòng ch?ng li?m Elizabeth cho chó mèo hay loa x?u h?, vòng ch?p… ???c s? d?ng trong tr??ng h?p chó mèo d? hay c?n ng??i l?. Ho?c ?ang bôi thu?c tránh vi?c chó mèo li?m vào thu?c trên c? th?. S?n ph?m ???c làm t? nhi?u ch?t li?u khác nhau, ??m b?o an toàn, v?ng ch?c. Thi?t k? sáng t?o và không gây h?i cho c? th? v?t nuôi.

Lo?i vòng c? cho chó này th??ng ???c dùng ?? ng?n vi?c cún có th? khi?n v?t th??ng tr? nên tr?m tr?ng h?n. Ho?c khi g? b?ng g?c ra. B?n c?n l?a ch?n chi?c vòng c? có ?? dài v?a ??, phù h?p v?i chú chó yêu quý c?a mình ?? khi nó ?eo vào thì c?nh trên c?a chi?c vòng s? ? v? trí ??u m?i c?a cún.

Nh?ng lo?i vòng c? m?m thì t?t h?n cho thú c?ng và ??c bi?t, b?n có th? quay ng??c nó l?i ?? s? d?ng khi mu?n che ph? m?t v?t th??ng trên c? th? c?a cún. D??i ?ây là t?ng h?p nhanh c?a VIETPET v? nh?ng lo?i vòng c? ch?ng li?m cho chó mèo ???c các bác s? thú y khuyên dùng.

Vòng ch?ng li?m cho chó Comfy Cone E-Collar

Vòng ch?ng li?m cho chó Comfy Cone E-Collar là m?t hình nón m?m m?i giúp thú c?ng c?a b?n ch?a lành và ph?c h?i các v?t th??ng m? do ph?u thu?t, ph?n ?ng d? ?ng. Là m?t món ?? dùng cho chó mang l?i r?t nhi?u l?i ích.

 • Vòng c? ch?ng li?m ch?t l??ng cao. ???c ch? t?o t? máy ?o ch?t ch?, nylon ???c ph? x?p, có kh? n?ng ch?u n??c và d? v? sinh.
 • Thi?t k? ??c ?áo, ???c ki?m tra và phê duy?t các tính n?ng thi?t k? v?i nguyên li?u nh?a có th? tháo r?i. Cho phép b?n ?i?u ch?nh ?? c?ng c?a hình nón ?? phù h?p v?i b?n và nhu c?u c? th? c?a thú c?ng c?a b?n.
 • V?t li?u m? giúp gi? cho v?t nuôi bình t?nh b?ng cách gi?m ?? sáng, nó có th? gây c?ng th?ng cho thú c?ng.
 • Ba d?i Velcro giúp ??t ???c hình d?ng nón phù h?p và lý t??ng. Bao g?m m?t c?nh giúp hành vi, s? c? ??ng c?a chó an toàn h?n.
 • Vòng ?àn h?i giúp thú c?ng luôn c?m th?y tho?i mái nh?t
 • Có th? ??o ng??c ?? che c? và ng?c trên. Không v??ng víu khi chúng ?i l?i qua nh?ng cánh c?a ho?c ô trong, l? chui…
 • Cún c?ng v?n có th? ?n u?ng bình th??ng khi ?eo vòng ch?ng li?m.

Vòng ch?ng li?m Elizabeth chó mèo Alfie Pet Zumi Soft Edge Velcro Closure

Vòng ch?ng li?m chó mèo Alfie Pet Zumi Soft Edge Velcro Closure giúp thú c?ng trông d? th??ng và n?i b?t h?n ngay c? khi ?ang ph?i ch?a lành v?t th??ng. Nh?ng chú chó mèo th??ng hay li?m v?t th??ng c?a mình ?? giúp kh? trùng và làm lành chúng. Tuy nhiên, ?ó không ph?i là cách t?t và an toàn. ??c bi?t là ??i v?i nh?ng v?t th??ng h?. Vòng ch?ng li?m r?t h?u ích trong nh?ng tr??ng h?p này:

 • Vòng ch?ng li?m v?i ki?u cách hình nón m? v?i c? Gingham-in. Các c?nh ???c b?c v?i ?? t?ng thêm s? tho?i mái.
 • ???c thi?t k? ?? ng?n ch?n chó mèo kh?i b? t?n th??ng do ph?u thu?t ho?c v?t th??ng b?ng cách li?m ho?c c?n trên nh?ng v? trí b? th??ng.
 • Vòng ch?ng li?m ???c làm b?ng v?t li?u PVC c?c b?n,. Nh?ng r?t linh ho?t trong vi?c ng?n c?n hành vi li?m c?a thú c?ng.
 • Có th? ???c ?i?u ch?nh kích th??c vòng c? ch?ng li?m khi c?n thi?t t?o s? v?a v?n tho?i mái nh?t.
 • Có s?n hai màu và b?n kích c? ?? phù h?p v?i h?u h?t các v?t nuôi.

Vòng ch?ng li?m cho chó mèo SunGrow Comfy Cone Dog & Cat Recovery Collar, Pink, Medium

Vòng ch?ng li?m cho chó mèo SunGrow Comfy Cone Dog & Cat Recovery Collar, Pink, Medium ng?n ch?n hành vi li?m c?n v?t th??ng c?a thú c?ng vô cùng hi?u qu?. Trong t? nhiên, chó và mèo theo b?n n?ng li?m v?t th??ng c?a chúng ?? giúp v? sinh chúng. Nh?ng ?i?u ?ó không ph?i lúc nào c?ng h?u ích ho?c an toàn.

??c bi?t khu v?c v?t th??ng b? h?, có ch? các m?i khâu, b?ng g?c và thu?c thú y cho chó mèo. ?ó là lý do t?i sao bác s? thú y khuyên dùng vòng ch?ng li?m. ?? ??m b?o nh?ng v?t th??ng lành, v?t khâu có th? lành mà không b? can thi?p b?i vi?c li?m láp.

Không gi?ng nh? nh?ng chi?c vòng ch?ng li?m bình th??ng, Comfy Cone s? không gây ra nh?ng ti?ng ??ng m?nh khi va vào t??ng ho?c trong khi thú c?ng c?a b?n ?n u?ng. Nó c?ng s? cho phép chó mèo n?m xu?ng m?t cách tho?i mái.

Không gi?ng nh? vòng c? b?ng nh?a dính ho?c b?m h?i th??ng gây khó kh?n cho chúng khi tìm v? trí ?? n?m và ngh? ng?i. M?c dù ban ??u thú c?ng c?a b?n ch?a thích nghi v?i vi?c s? d?ng vòng c? ch?ng li?m. ??c bi?t vòng c? ch?ng li?m ???c làm b?ng b?t ch?ng n??c, b?n, tho?i mái, d? lau chùi và ch?ng c?n.

Vòng c? ch?ng li?m chó mèo Alfie Pet Noah Pink PomPom

Vòng c? ch?ng li?m chó mèo Alfie Pet Noah Pink PomPom v?i ch?t li?u v?i d? th??ng, ?eo v?a khít quanh c? thú c?ng và cài ch?c ch?c ch?n. Phù h?p v?i nh?ng chú chó mèo v?a ti?n hành ph?u thu?t, có v?t th??ng h?, c?n bôi thu?c trên c? th?… Nó ng?n ch?n hi?u qu? hành vi li?m c?a thú c?ng, s? r?t nguy hi?m n?u chúng li?m ph?i thu?c. ??ng th?i hành vi này c?ng khi?n v?t th??ng tr? nên t?i t? h?n. L?i ích chính bao g?m:

 • Vòng c? ch?ng li?m ???c thi?t k? ?áng yêu, v?i hình hoa h?ng t??i sáng, ??p m?t.
 • ???c thi?t k? ?? ng?n ch?n thú c?ng tránh kh?i b? t?n th??ng.
 • M?m m?i, vòng c? v?i sang tr?ng cho phép thú c?ng ?n u?ng bình th??ng. Th?m chí có th? ???c ?eo trong khi ng?.
 • Có th? ???c ?i?u ch?nh khi c?n thi?t cho v?a khít, phù h?p tho?i mái khi thú c?ng v?n ??ng.
 • Có s?n 6 kích c? ?? phù h?p v?i h?u h?t các gi?ng chó mèo khác nhau.

Vòng ch?ng li?m cho mèo Calm Paws Recovery Caring

Vòng c? ch?ng li?m cho mèo Calm Paws Recovery Caring cung c?p cho thú c?ng c?a b?n t?t c? tình yêu và s? ch?m sóc c?a b?n sau khi ph?u thu?t. C? ch?ng li?m cao c?p, m?m m?i giúp b?o v? chúng kh?i b? li?m ho?c gãi v?t th??ng sau ph?u thu?t. Và nó c?ng có th? ???c s? d?ng ?? gi? cho v?t nuôi kh?i tình tr?ng v?t th??ng nghiêm tr?ng h?n.

Thi?t k? ???c c?p b?ng sáng ch? cho phép chó mèo ?n và u?ng tho?i mái. Màu xanh d??ng ???c ch?n l?a ??c bi?t cho nh?ng hi?u ?ng làm d?u nh?ng c?ng th?ng c?a mèo. Và giúp chúng ph?c h?i tinh th?n v?i tinh d?u giúp gi?m stress. Nó d? dàng bám vào bên trong vòng c? ?? mèo có th? hít th? d? dàng.

Vòng ch?ng li?m cho chó mèo Alfie Pet Noah Lion

Vòng c? ch?ng li?m cho chó mèo Alfie Pet Noah Lion ???c thi?t k? v?a khít quanh c? chó mèo c?a b?n v?i nh?ng chi?c khóa dán ch?c ch?n ?? b?o v? chúng kh?i b? t?n th??ng vùng ph?u thu?t ho?c khu v?c b? th??ng b?ng cách c?n ho?c li?m. M?c dù ban ??u chúng có th? không thích s? d?ng nó.

Tuy nhiên, hãy h??ng d?n chúng làm quen v?i vòng c? ch?ng li?m. Bên c?nh ?ó hãy cho chúng m?t ít th?c ?n cho chó mèo mà chúng yêu thích, ho?c bánh th??ng ?? chúng vui v? ch?p nh?n s? d?ng vòng c? ch?ng li?m.

Loa ph?c h?i nh? ?áng yêu ???c thi?t k? ?? trông gi?ng nh? m?t con s? t? v?i b?m xù và hai tai d? th??ng. Vòng c? b?ng v?i sang tr?ng cho phép nh?ng ng??i b?n 4 chân ?n và u?ng bình th??ng. Th?m chí có th? s? d?ng ???c trong khi ng?. Có s?n nhi?u kích c? ?? phù h?p v?i t?t c? các gi?ng cho mèo khác nhau. Bao g?m c? chó mèo l?n và nh?.

Vòng ch?ng li?m chó mèo Alfie Pet Soft Recovery

Vòng ch?ng li?m chó mèoAlfie Pet Soft Recovery giúp chú chó c?a b?n ph?c h?i m?t cách nhanh chóng v?i nh?ng v?t th??ng h?. Nó có th? s? d?ng m?t cách tho?i mái, ng?n c?n thú c?ng c?a b?n tr?c ti?p làm t?n th??ng v?t m?, phát ban ho?c v?t th??ng b?ng cách li?m ho?c gãi

Dây rút vòng c? ??c ?áo cho phép b?n th?t ch?t ho?c n?i l?ng vòng c? khi c?n thi?t. Cho phép ng??i b?n 4 chân c?a b?n tho?i mái nh?t. Thêm vào ?ó, ch?t li?u v?i m?m d?o cho phép thú c?ng ngh? ng?i tho?i mái ? m?i v? trí. ???c thi?t k? cho c? mèo và chó. Là món ?? tuy?t v?i và c?n thi?t cho quá trình ch?a b?nh c?a thú c?ng.

Vòng ch?ng li?m cho chó Calm Paws Calming Dog E-Collar

Vòng c? ch?ng li?m cho chó Calm Paws Calming Dog E-Collar là cách an toàn và nhân ??o ?? ng?n ch?n thú c?ng làm n?ng thêm v?t th??ng do hành vi li?m láp, c?n, gãi… Thi?t k? nh? và có th? ?i?u ch?nh các c?nh tho?i mái ?? chó có th? ?i theo thói quen bình th??ng. S? d?ng v?i Calm Paws Calming Gel Patch ?? giúp làm d?u và h? tr? v?t nuôi b?ng tinh d?u, giúp chó b?t c?ng th?ng và stress.

H??ng d?n chó mèo làm quen v?i vòng c? ch?ng li?m

 1. ?? khi?n chó m?t c?nh giác, b?n có th? bôi m?t ít th?c ?n ?a thích c?a chúng lên m?t trong c?a vòng ch?ng li?m. L?p l?i vi?c này ?? chú chó th?y r?ng chi?c vòng không gây nguy hi?m. Có th? dùng gel dinh d??ng Khi chó ?ang m?i li?m th?c ?n, b?n nh? nhàng cài nút chi?c vòng. Chú ý làm t? t?, tránh làm cho chú chó gi?t mình. N?u chó c?m th?y lo l?ng, nó s? không ??n g?n. B?n s? ph?i làm l?i thao tác t? ??u.
 2. Khi cho chó ?n, b?n hãy ?eo vòng ch?ng li?m cho chó. Ho?c cho chó m?t vài mi?ng bánh th??ng, nh?ng món ?n v?t chó yêu thích. Chó s? hình thành ph?n x?. Cho r?ng chi?c vòng g?n li?n v?i vi?c ???c cho ?n. Sau m?t vài l?n nh? v?y, chó s? không c?m th?y khó ch?u khi v?a ?eo vòng v?a ?n.
 3. Ngay khi c?i vòng cho chó, b?n không nên ch?i ?ùa hay khen th??ng chúng. ?i?u này s? làm chó ngh? r?ng nó s? ???c khen th??ng khi tháo ???c vòng. R?t nhi?u ch? nhân th??ng b? qua b??c này. T?t nh?t b?n nên ph?t l? chú chó m?t lúc và ?i làm vi?c khác. Sau nhi?u l?n c? g?ng tháo chi?c vòng c? ch?ng li?m mà không có k?t qu?, chó s? quen d?n v?i vi?c ph?i ?eo vòng.
 4. ?ây là ph??ng pháp hu?n luy?n ??n gi?n ???c nhi?u bác s? thú y và chuyên gia hu?n luy?n chó khuyên dùng. Thay vì b?t ép chó, b?n có th? ?ánh l?c h??ng s? chú ý c?a chúng. Khi chó quan tâm t?i nh?ng th? khác, chúng s? không c?m th?y b?t ti?n khi ?eo vòng.

Khi mua vòng c? ch?ng li?m, b?n nên l?a ch?n nh?ng ch?t li?u ch?c ch?n. Có khuy cài ?? ?i?u ch?nh kích c?. Ch?n size v?a v?i chú chó c?a b?n, không mua lo?i quá l?n ho?c quá nh?. Ph??ng pháp này có th? áp d?ng cho c? mèo.