Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

8 lo?i máy l?c n??c b? cá nh?p kh?u hàng chính hãng

8 lo?i máy l?c n??c b? cá nh?p kh?u hàng chính hãng

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Máy l?c n??c b? cá ?ây là thi?t b? không th? thi?u giúp chúng ta nuôi và ch?m sóc cá c?nh t?t h?n. Tuy nhiên ?? l?a ch?n b? l?c n??c phù h?p v?i b? cá th?y sinh gia ?ình thì không ai n?m rõ. trong khi trên th? tr??ng r?t nhi?u m?u mã ?a d?ng l?n giá thành. ? bài vi?t này VIETPET gi?i thi?u ??n quý ??c gi? m?u b? l?c n??c h? cá có ?? b?n cao giá c? h?p lý nh?t.

Máy l?c n??c b? cá Eheim Classic 2262 Aquarium Filter

Máy l?c n??c b? cá Eheim Classic 2262 Aquarium Filter ??t s? s?ch s? lên hàng ??u và b?o v? b? cá c?a b?n v?i b? l?c b? cá ngoài tr?i Classic 2262 t? Eheim. V?i h? th?ng l?c ??c bi?t này, b?n s? có ???c c? l?c c? h?c và sinh h?c, tu?n hoàn n??c liên t?c và làm giàu oxy trong m?t h? th?ng nh? g?n. Nó th?m chí ?ã ???c th? và ki?m tra ?? ??m b?o hi?u qu? t?i ?u! ?ã ???c trang b? m?i th? b?n c?n ?? b?t ??u, bao g?m c? các h??ng d?n chi ti?t, thì Eheim Classic là m?t b? l?c hoàn thành công vi?c t?t. Mang ??n l?i ích nh?:

 • Cung c?p c? l?c c? h?c và sinh h?c ?? làm s?ch cao c?p. thúc ??y l?u thông n??c liên t?c và giúp t?ng c??ng trao ??i oxy trong b? c?a b?n.
 • C?ng ?i kèm v?i nhi?u ph? ki?n khác nh? thanh phun, ?ng hút, ?ng và thi?t b? l?p ??t.
 • ??u b?m ???c ch? t?o v?i vòng silicon ?àn h?i ?? ??m b?o nó ???c ?óng l?i ?úng cách sau khi v? sinh.

Máy l?c n??c b? cá Marina Aquarium Power Filter

Máy l?c n??c b? cá Marina Aquarium Power Filter. B? l?c n?ng l??ng cho b? cá Marina có thi?t k? nh? g?n, ??c ?áo v?i kh? n?ng kh?i ??ng nhanh và v?n hành êm ái. Cài ??t d? dàng mà không c?n m?i, và b?o trì r?t ??n gi?n và thu?n ti?n.

Máy l?c ?i kèm v?i hai h?p l?c: Bio-Carb và Bio-Clear. C? hai ??u ch?a Ceramitek, m?t môi tr??ng l?c g?m có ?? x?p cao cung c?p l?c sinh h?c cho m?t b? cá kh?e m?nh h?n. B? l?c n?ng l??ng Marina ???c trang b? b? ?i?u khi?n l?u l??ng có th? ?i?u ch?nh và bao g?m m?t mi?ng b?t bi?n l?c ?? gi? cho nh?ng con cá nh? h?n không b? kéo vào b? l?c. ?em l?i ti?n ích nh?:

 • ??ng c? ?a n?ng ???c ??t chìm trong b? ?? v?n hành c?c k? yên t?nh và kh?i ??ng ngay l?p t?c.
 • ?i?u ch?nh ?? thích ?ng v?i m?c n??c c?a h? cá.
 • Thi?t k? nh? g?n ?? chi?m ít không gian h?n các b? l?c tiêu chu?n.
 • Ch?a Ceramitek, giúp t?i ?u hóa quá trình l?c sinh h?c ?? ??m b?o h? cá kh?e m?nh.

Máy l?c n??c b? cá Marineland Magniflow 220 Canister Filter

Máy l?c n??c b? cá Marineland Magniflow 220 Canister Filter. Giúp gi? cho ngôi nhà c?a nh?ng chú cá c?a b?n ? tr?ng thái t?t nh?t v?i B? l?c Canister Magniflow 220 c?a Marineland, 220 GPH. B? l?c canister này cung c?p quá trình l?c nhi?u giai ?o?n nhanh chóng và d? dàng cho các b? cá n??c ng?t ho?c n??c m?n. Mi?ng ??m trên cùng mang l?i m?t con d?u m?nh m?, trong khi n?p cho phép d? dàng truy c?p vào các gi? ph??ng ti?n.

Máy l?c ???c thi?t k? v?i các khay l?c ng?n x?p và dòng ch?y ??y n??c qua các l?p v?t li?u ?? l?c c? h?c, sinh h?c và hóa h?c t?i ?u. ?? t? kh?i ??ng, ch? c?n nh?n nút nhanh chóng ?? ?? ??y n??c vào khoang l?c. B? l?c canister này c?ng có m?t kh?i van x? nhanh giúp ng?n n??c ch?y ngay l?p t?c và tách v? ??ng c? ?? b?o trì b? l?c nhanh mà không b? ??.

 • B? l?c canister ??m b?o môi tr??ng n??c s?ch trong b? c?a b?n.
 • Có tính n?ng l?c 3 giai ?o?n cho b? cá n??c ng?t và n??c m?n bu?c n??c qua các l?p ph??ng ti?n.
 • Bao g?m m?t n?p h?p kín n??c nâng lên ?? d? dàng l?y ra.
 • Nút nhanh chóng làm ??y khoang ch?a n??c ?? t? kh?i ??ng và kh?i van x? nhanh s? t?t dòng n??c ngay l?p t?c.

Máy l?c n??c b? cá Tetra Whisper Aquarium Power Filter

Máy l?c n??c b? cá Tetra Whisper Aquarium Power Filter cung c?p ch?c n?ng l?c yên t?nh, thu?n ti?n, ?áng tin c?y ???c thi?t k? v?i s? ??n gi?n và ti?n l?i. H? th?ng l?c tr?c quan này r?t ??n gi?n ?? thi?t l?p h? th?ng s?n sàng ?? ?i ra kh?i h?p mà không c?n m?i. Dòng n??c ???c thi?t k? khoa h?c cung c?p hành ??ng x? n??c liên t?c ?? ng?n ng?a s? tích t? c?a các m?nh v?. Và dòng ch?y t?i ?u t?i ?a hóa kích ??ng n??c và oxy hóa. T??ng thích v?i Tetra Bio-Bag ?? b?o trì d? dàng, ?áng tin c?y.

 • Cung c?p l?c yên t?nh, thu?n ti?n, ?áng tin c?y ???c thi?t k? v?i s? ??n gi?n và thu?n ti?n trong tâm trí
 • H? th?ng l?c tr?c quan này r?t ??n gi?n ?? thi?t l?p s?n sàng ?? ?i ra kh?i h?p mà không c?n m?i
 • Cung c?p l?c ba giai ?o?n, bao g?m c? h?c, hóa h?c và sinh h?c
 • Cung c?p dòng ch?y t?i ?u t?i ?a hóa kích ??ng n??c và oxy hóa

Máy l?c n??c b? cá Aqueon QuietFlow Fresh & Saltwater

Máy l?c n??c b? cá Aqueon QuietFlow Fresh & Saltwater. Gi? cho nh?ng ng??i b?n b? ph?t c?a b?n luôn vui v? và kh?e m?nh v?i hành ??ng làm s?ch m?nh m? c?a B? l?c h? cá n??c ng?t & n??c ng?t Aqueon QuietFlow. Nó ti?p xúc v?i n??c b? ch?a oxy ?? n??c s?ch h?n và cá ho?t ??ng nhi?u h?n trong khi lo?i b? các m?nh v?n và amoniac ??c h?i. V?i n?m giai ?o?n l?c, bao g?m c? h?c, hóa h?c và sinh h?c, các thành viên gia ?ình tanh c?a b?n s? ???c h??ng l?i t? n??c s?ch và trong. Trên h?t, nó có ?èn LED cho phép b?n bi?t khi nào c?n thay h?p l?c.

 • L?c n?m giai ?o?n s? lo?i b? các m?nh v?n và ??c t?, lo?i b? mùi hôi và s? ??i màu c?a n??c, và t?ng c??ng oxy hóa.
 • B?m chìm ???c c?p b?ng sáng ch? và thi?t k? b? l?c Bio-Holster làm gi?m v?ng, gi? cho nó h?u nh? im l?ng trong khi ch?y.
 • ?èn ch? báo LED nh?p nháy khi b? l?c b? t?c v?i các m?nh v?n, cung c?p l?i nh?c thay ??i b? l?c t? ??ng.
 • T?c ?? dòng n??c cao h?n ??m b?o cá kh?e m?nh và n?ng ??ng h?n, nh? vào vi?c hòa tan hàm l??ng oxy.

Máy l?c n??c b? cá Marineland Penguin 75 Power Filter

Máy l?c n??c b? cá Marineland Penguin 75 Power Filter. Giúp gi? cho b? cá c?a b?n luôn ? tr?ng thái t?t nh?t v?i B? l?c n?ng l??ng Penguin 75 c?a Marineland! Thi?t b? này cung c?p l?c sinh h?c, c? h?c và hóa h?c ba giai ?o?n. Và ?? giúp gi? cho n??c s?ch, b? l?c n?ng l??ng này ?i kèm v?i h?p l?c Rite-Size ?n có th? giúp lo?i b? ch?t th?i, ??i màu và mùi hôi. Và v?i van b?m không khí ho?c ?ng, b? l?c công su?t này h?u nh? không c?n thi?t l?p.

 • S? d?ng công ngh? Bio-Wheel ?? cung c?p quá trình l?c ba giai ?o?n c? h?c, hóa h?c và sinh h?c.
 • T?c ?? dòng ch?y 75 GPH là m?t l?a ch?n tuy?t v?i cho các b? cá ch?a t?i 37l n??c.
 • Yêu c?u h?u nh? không c?n thi?t l?p cho s? thu?n ti?n c?a m?i ng??i ch?i cá c?nh.

Máy l?c n??c b? cá Marineland Magniflow 360 Canister Filter

Máy l?c n??c b? cá Marineland Magniflow 360 Canister Filter. Giúp gi? cho ngôi nhà c?a nh?ng ng??i b?n b? ph?t c?a b?n ? tr?ng thái t?t nh?t v?i B? l?c Canif Magniflow 360 c?a Marineland, 360 GPH. B? l?c canister này cung c?p quá trình l?c nhi?u giai ?o?n nhanh chóng và d? dàng cho các b? cá n??c ng?t ho?c n??c m?n.

Máy l?c ???c thi?t k? v?i các khay l?c ng?n x?p và dòng ch?y ??y n??c qua các l?p v?t li?u ?? l?c c? h?c, sinh h?c và hóa h?c t?i ?u. ?? t? kh?i ??ng, ch? c?n nh?n nút nhanh chóng ?? ?? ??y n??c vào khoang l?c. B? l?c canister này c?ng có m?t kh?i van x? nhanh giúp ng?n n??c ch?y ngay l?p t?c và tách v? ??ng c? ?? b?o trì b? l?c nhanh mà không b? ??.

 • Cung c?p l?c 3 giai ?o?n ?? khuy?n khích m?t môi tr??ng s?ch s? cho b?n bè d??i n??c c?a b?n.
 • ???c thi?t k? cho h? cá n??c ng?t và n??c m?n.
 • N?p nâng ?? tháo ra d? dàng, và kh?i van ?? gi?i phóng nhanh s? làm gi?m dòng n??c và tách ra kh?i v? ?? b?o trì không b? tràn.
 • T??ng thích v?i h?p m?c Marineland Rite-Size Filter..

Máy l?c n??c b? cá Marineland Multi-Stage C-530 Aquarium Canister Filter

Máy l?c n??c b? cá Marineland Multi-Stage C-530 Aquarium Canister Filter. B? l?c ?ng ?a t?ng Marineland ???c thi?t k? v?i h? th?ng l?c 3 giai ?o?n hi?u qu? bao g?m l?c sinh h?c, hóa h?c và c? h?c.

Máy l?c có các qu? bóng l?c sinh h?c ???c thi?t k? ?? phát tri?n các vi khu?n có l?i c?n thi?t cho quá trình l?c sinh h?c và v??t tr?i trong vi?c lo?i b? amoniac và nitrit ??c h?i. Các khe ph??ng ti?n có th? thay th? cung c?p quá trình l?c c? h?c và hóa h?c, sàng l?c b?i b?n và m?nh v?n trong khi lo?i b? mùi hôi, ??i màu và t?p ch?t. S? ti?p xúc 100% t? n??c ??n ph??ng ti?n truy?n thông ??m b?o m?t môi tr??ng trong lành, trong lành cho th?c v?t và sinh v?t bi?n c?a b?n.

 • Cho phép n??c nh?n ???c quá trình l?c ti?p xúc hoàn toàn mà h?u nh? không b? qua ?? nó có th? tr? l?i b? cá c?a b?n t?t nh? m?i.
 • B? l?c b?n, hi?u qu? và lâu dài làm cho vi?c gi? h? cá d? dàng h?n. Hi?u qu? l?c các h?t và m?nh v?n.
 • Cung c?p cho cá, th?c v?t và san hô v?i ngu?n n??c s?ch, s?ch và an toàn mà chúng c?n.

Trên ?ây là 8 m?u máy l?c n??c b? cá mà VIETPET gi?i thi?u ??n quý ??c gi?, chúc quý ??c gi? l?a chon ???c s?n ph?m phù h?p v?i b? cá c?nh nhà mình. Chúc các b?n vui v? v?i nh?ng chú cá kh?e m?nh.