Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

8 lo?i n??c dinh d??ng cho cây th?y sinh ??p ??nh

8 lo?i n??c dinh d??ng cho cây th?y sinh ??p ??nh

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng không th? b? qua khi tr?ng cây th?y sinh. Nó quy?t ??nh r?t nhi?u ??n s? sinh tr??ng và phát tri?n c?a cây. V?y b?n có bi?t các lo?i ch?t dinh d??ng cho cây th?y sinh và nhu c?u dinh d??ng ra sao? Hãy Cùng VIETPET tìm hi?u trong bài vi?t d??i ?ây.

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Kent Marine Iron & Manganese Freshwater Plant Supplement

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Kent Marine Iron & Manganese Freshwater Plant Supplement. Kích thích s? phát tri?n c?a v? mô n??c m?n ho?c th?c v?t n??c ng?t v?i b? sung th?c v?t n??c ng?t. Là b? l?c t? nhiên và làm gi?m m?c ?? ??c h?i c?a phosphate, nitrit và nitrat. Th?c v?t chuy?n ??i carbon dioxide thành oxy và là ngu?n th?c ?n tuy?t v?i cho ??ng v?t ?n c?. Kent Marine Iron & Mangan Nhà máy n??c ng?t B? sung ph?c h?i s?t, mangan, kali và các vi ch?t dinh d??ng v? mô và th?c v?t c?n phát tri?n.

 • B? sung s?t, mangan, kali và các vi ch?t dinh d??ng khác ?? thúc ??y t?ng tr??ng th?c v?t n??c ng?t và v? mô n??c m?n
 • H? tr? cu?c s?ng c?a macroalgae, b? l?c t? nhiên làm gi?m m?c ?? ??c h?i c?a phosphate, nitrit và nitrat
 • V?i s?t chelated và mangan cho k?t qu? lâu dài h?n
 • Không thêm ph?t phát ho?c nitrat
 • D? s? d?ng: ch? c?n thêm 1 mu?ng cà phê cho m?i 50 gallon dung tích b? m?i tu?n, ho?c 8 gi?t m?i ngày.

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Seachem Flourish Iron Planted Aquarium Supplement

N??c dinh d??ng dinh d??ng cho cây th?y sinh Seachem Flourish Iron Planted Aquarium Supplement là m?t b? sung gluconate s?t s?t t?p trung cao. Th?c v?t có th? d? dàng nh?n ???c nhi?u l?i ích h?n t? gluconate s?t vì nó ?ã ? d?ng s?t, có ngh?a là th?c v?t không c?n ph?i tiêu t?n n?ng l??ng quý giá làm gi?m nó. Ferpy gluconate phù h?p h?n v?i vi?c cho ?n qua lá so v?i s?t-EDTA, nh? vào liên k?t s?t-gluconate t??ng ??i y?u h?n. Ngoài ra, s?t gluconate có l?i ích là m?t ngu?n carbon t?t. Có l?i ích nh?:

 • ??i v?i th?c v?t, s?t là b?t ??ng, có ngh?a là chúng không th? chuy?n h??ng s?t trong lá c? sang nh?ng cái m?i h?n. Th?c v?t s? d?ng s?t ?? s?n xu?t ch?t di?p l?c, do ?ó thi?u ch?t s?t d?n ??n thi?u ch?t di?p l?c, và do ?ó làm vàng lá non h?n.
 • B? sung gluconate s?t s?t này t?p trung cao (10.000 mg / L) và hòa tan trong n??c ? b?t k? m?c ?? pH.
 • Th?c v?t d? dàng ???c h??ng l?i, mà không t?n nhi?u n?ng l??ng nh? h? c?n v?i s?t s?t. Ngu?n carbon l?n cho cây tr?ng.
 • Ferpy gluconate phù h?p h?n v?i vi?c cho ?n qua lá h?n là s?t-EDTA do liên k?t s?t-gluconate t??ng ??i y?u h?n so v?i liên k?t s?t-EDTA.

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Seachem Flourish Potassium Planted Aquarium Supplement

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Seachem Flourish Potassium Planted Aquarium Supplement ch?a 50.000 mg/L kali, Kali là m?t trong m?t s? y?u t? c?c k? quan tr?ng ?? duy trì s? t?ng tr??ng m?nh m? trong m?t b? cá tr?ng. Nó có th? b? c?n ki?t trong m?t h? th?ng ?ang phát tri?n nhanh chóng ho?c khi n??c ngu?n có hàm l??ng khoáng ch?t th?p. Trong nh?ng tr??ng h?p này, kali th?p có th? tr? thành y?u t? h?n ch? t?ng tr??ng. S? d?ng b? sung kali này ?? ng?n ng?a s? suy gi?m – d?u hi?u bao g?m màu vàng ? lá già – và duy trì m?c t?ng tr??ng cao nh?t.

 • Kali có th? b? c?n ki?t trong m?t h? th?ng phát tri?n nhanh chóng ho?c khi n??c ngu?n có hàm l??ng khoáng ch?t th?p.
 • Ng?n ch?n s? c?n ki?t kali t? nhiên do n??c có hàm l??ng khoáng ch?t th?p
 • Không ch?a ph?t phát ho?c nitrat ?? b?n có th? ?i?u ch?nh m?c kali mà không ?nh h??ng ??n nit? ho?c ph?t pho
 • Các ngu?n kali d? thu ???c nh?t là kali nitrat và kali photphat. C? hai ngu?n này ??u b? sung nit? ho?c ph?t pho c?ng nh? kali, khi?n cho vi?c nh?m m?c tiêu t? l? NPK c? th? g?n nh? không th?.
 • Flourish Kali ™ có ngu?n g?c t? kali sulfat, cho phép ng??i dùng ?i?u ch?nh n?ng ?? kali mà không ?nh h??ng ??n nit? ho?c ph?t pho.

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Seachem Flourish Advance Planted Aquarium Phytohormone Supplement

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Seachem Flourish Advance Planted Aquarium Phytohormone Supplement là m?t ch?t t?ng tr??ng sinh h?c hoàn toàn t? nhiên cho th?c v?t th?y sinh. Công th?c tiên ti?n c?a nó ch?a phytohormone, khoáng ch?t và ch?t dinh d??ng kích thích m?nh m? s? phát tri?n c?a r? và ch?i trong cây th?y sinh. ???c s? d?ng th??ng xuyên, nó c?ng giúp t?ng c??ng h?p th? khoáng ch?t và c?i thi?n kh? n?ng kháng b?nh. Nó không ??c h?i và hoàn toàn an toàn cho t?t c? các gi?ng cây tr?ng c?ng nh? cá và các sinh v?t d??i n??c.

 • M?t ch?t t?ng tr??ng sinh h?c hoàn toàn t? nhiên cho th?c v?t th?y sinh. Công th?c tiên ti?n c?a nó ch?a phytohormone, khoáng ch?t và ch?t dinh d??ng kích thích m?nh m? s? phát tri?n c?a c? r? và ch?i trong cây th?y sinh.
 • Phytohormone là m?t nhóm các h?p ch?t xu?t hi?n t? nhiên, ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c ?i?u hòa s? phát tri?n c?a cây trong m?t lo?t các quá trình phát tri?n, bao g?m phân chia t? bào, hình thành và ho?t ??ng c?a mô phân sinh, kh?i phát bi?u hi?n gen quang h?p, lão hóa lá, huy ??ng h?t, t?ng tr??ng r? và ph?n ?ng c?ng th?ng.
 • ???c s? d?ng th??ng xuyên, nó c?ng giúp t?ng c??ng h?p th? khoáng ch?t và c?i thi?n kh? n?ng kháng b?nh. Nó không ??c h?i và hoàn toàn an toàn cho t?t c? các gi?ng cây tr?ng c?ng nh? cá và các sinh v?t d??i n??c.
 • K?ch tính kích thích s? phát tri?n c?a r? và ch?i.
 • T?ng c??ng h?p th? khoáng ch?t và c?i thi?n kh? n?ng kháng b?nh.

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Seachem Flourish Planted Aquarium Supplement

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Seachem Flourish Planted Aquarium Supplement là m?t b? sung th?c v?t toàn di?n cho h? cá n??c ng?t t? nhiên. Nó ch?a m?t lo?i phong phú c?a các y?u t? vi mô quan tr?ng, nguyên t? vi l??ng và các ch?t dinh d??ng khác, bao g?m canxi, magiê, s?t và nhi?u h?n n?a. Nó th?m chí còn an toàn cho ??ng v?t không x??ng s?ng nh? tôm. Flourish ch? ch?a các ch?t dinh d??ng vi l??ng thi?t y?u, cho phép b?n ?i?u tr? khi c?n mà không ph?i cân b?ng các ch?t dinh d??ng v? mô. Có l??i nh?:

 • M?t b? sung th?c v?t toàn di?n cho h? cá n??c ng?t t? nhiên. Nó ch?a m?t lo?i phong phú c?a các y?u t? vi mô quan tr?ng, nguyên t? vi l??ng và các ch?t dinh d??ng khác.
 • Chúng bao g?m canxi, magiê, s?t và các y?u t? quan tr?ng khác ?ã ???c ch?ng minh là có l?i cho th?c v?t th?y sinh.
 • An toàn khi s? d?ng trong b? cá có ??ng v?t không x??ng s?ng vì nó không ch?a hàm l??ng nit? ho?c ph?t pho ?áng k?
 • ???c thi?t k? ?? ???c s? d?ng k?t h?p v?i các ch?t b? sung v? mô và vi ch?t khác. Các nhà s?n xu?t khác c? g?ng bao g?m t?t c? các ch?t dinh d??ng c?n thi?t, d?n ??n quá li?u các ch?t dinh d??ng vi mô trong n? l?c nâng cao m?c ?? dinh d??ng v? mô.
 • Ch? bao g?m các ch?t dinh d??ng vi l??ng thi?t y?u, ?? tránh cho ?n quá nhi?u.

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Seachem Flourish Tabs Planted Aquarium Gravel Bed Supplement

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Seachem Flourish Tabs Planted Aquarium Gravel Bed Supplement b? sung kích thích s? phát tri?n c?a r? cây th?y sinh và có d?ng viên thu?c ti?n l?i. Nó ch?a các nguyên t? vi l??ng thi?t y?u, axit amin và vitamin. Giàu s?t, mangan, magiê, canxi, kali, inositol, choline B12 và biotin, nó ???c xây d?ng ?? t?ng thêm s?c s?ng nhanh chóng và hi?u qu? cho r? cây. Nó không ch?a ph?t phát ho?c nitrat, ?? tránh s? t?ng sinh c?a t?o. Các viên nén gi?i phóng th?i gian r?t d? s? d?ng. Có ích nh?:

 • S?i b? sung cho h? cá tr?ng giúp kích thích t?ng tr??ng. Chúng ch?a các nguyên t? vi l??ng thi?t y?u, axit amin và vitamin.
 • Cung c?p các y?u t? vi mô, nguyên t? vi l??ng, axit amin, vitamin và các ch?t dinh d??ng khác có l?i cho th?c v?t th?y sinh.
 • D?ng máy tính b?ng ti?n l?i t? ??ng nh?m m?c tiêu vùng g?c v?i th?i gian th? tinh gi?i phóng.
 • Các ch?t dinh d??ng ???c cung c?p t? t? thông qua ho?t ??ng enzyme c?a r? cây trên các tab.
 • Không ch?a ph?t phát ho?c nitrat ?? tránh t?o.

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Seachem Flourish Excel Organic Carbon Planted Aquarium Supplement

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Seachem Flourish Excel Organic Carbon Planted Aquarium Supplement là m?t ngu?n carbon h?u c? sinh h?c giúp th?c v?t th?y sinh phát tri?n m?nh. Trong khi carbon th??ng thu ???c t? b?m CO2, b? sung này cung c?p m?t s? thay th? thu?n ti?n. Nó có th? ???c s? d?ng riêng ho?c k?t h?p v?i tiêm CO2, ??c bi?t h?u ích khi ch? có CO2 d?n ??n m?c ?? pH th?p nguy hi?m. Nó c?ng có tính ch?t kh? s?t giúp thúc ??y tr?ng thái s?t c?a s?t, làm cho th?c v?t d? s? d?ng h?n s?t s?t.

 • M?t ngu?n carbon h?u c? sinh h?c. T?t c? các nhà máy ?òi h?i m?t ngu?n carbon.
 • ?i?u này th??ng thu ???c t? CO2, nh?ng, c?ng có th? ???c b?t ngu?n t? các h?p ch?t h?u c? ??n gi?n (nh? các ch?t trung gian quang h?p).
 • C?ng có tính kh? s?t giúp thúc ??y tr?ng thái s?t c?a s?t (Fe + 2), ???c th?c v?t s? d?ng d? dàng h?n s?t s?t (Fe + 3).
 • Thúc ??y d? dàng s? d?ng, s?t tr?ng thái màu ??i l?p v?i s?t s?t.
 • Ngu?n carbon h?u c? sinh h?c cho h? cá tr?ng.

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Fluval Plant Micro Nutrients Plant Care

N??c dinh d??ng cho cây th?y sinh Fluval Plant Micro Nutrients Plant Care cây th?y sinh c?n vitamin và khoáng ch?t ?? phát tri?n kh?e m?nh. Fluval Plant Micro Nutrients Plant Care cung c?p m?t công th?c dinh d??ng vi l??ng chelated hoàn ch?nh giúp t?ng hi?u qu? c?a các vi ch?t dinh d??ng và ng?n ch?n quá trình oxy hóa và k?t t?a. Nó ???c làm giàu v?i s?t và ???c b? sung ngu?n vitamin B hi?u qu? ?? h? tr? chuy?n hóa th?c v?t hi?u qu?, khuy?n khích s?c ?? kháng và thúc ??y t?ng tr??ng, s? s?ng ??ng và màu s?c lâu dài.

 • Cung c?p cho th?c v?t th?y sinh các ch?t dinh d??ng vi l??ng thi?t y?u ?? h? tr? s? phát tri?n c?a chúng.
 • Làm giàu v?i s?t và t?ng c??ng m?t ngu?n vitamin B hi?u qu? ?? khuy?n khích s? trao ??i ch?t hi?u qu?.
 • Thúc ??y s? t?ng tr??ng m?nh m?, màu s?c và s? s?ng ??ng trong khi giúp phát tri?n h? th?ng r? m?nh m?.
 • Chelated ?? h? tr? hi?u qu? vi ch?t hàng ??u và giúp ng?n ch?n quá trình oxy hóa và k?t t?a.
 • Giúp t?ng c??ng s?c ?? kháng cho cây phát tri?n kh?e m?nh và phát tri?n m?nh.

Tìm hi?u k? v? d??ng ch?t nuôi cây là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng ?? nuôi cây phát tri?n xanh t?t. V?i nh?ng thông tin s?n ph?m trên ch?c h?n b?n ?ã có cái nhìn t?ng quan h?n v? ngu?n dinh d??ng cho cây th?y sinh. Hi v?ng nó s? là nh?ng thông tin h?u ích làm phong phú thêm s?n ph?m ch?m sóc cây th?y sinh cho b?n.