Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

8 lo?i thu?c tr? viêm da cho chó t?t không gây tái phát

8 lo?i thu?c tr? viêm da cho chó t?t không gây tái phát

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

? bài vi?t này VIETPET s? gi?i thi?u ??n các b?n… lo?i thu?c tr? viêm da cho chó. Các b?nh chó b? viêm da m?c dù không ph?i c?n b?nh nguy hi?m, gây t? vong cao nh? nh?ng lo?i b?nh khác nh?ng viêm da ? chó l?i ?? l?i nhi?u di ch?ng s?c kh?e x?u ??n thú c?ng. H?n th? n?a, nó còn khi?n cho ngo?i hình c?a nh?ng chú cún b? t?n th??ng sâu s?c. Bên c?nh ?ó, c?n b?nh này cún m?c ph?i còn gây nhi?u phi?n toái ??n c? môi tr??ng s?ng c?a b?n và gia ?ình.

Chính vì th?, ngay khi phát hi?n cún có nh?ng bi?u hi?n c?a b?nh này, cách t?t nh?t là b?n nên tìm ph??ng pháp ?i?u tr? viêm da ? chó an toàn.

Thu?c tr? viêm da cho chó Apoquel Tablets

Thu?c tr? viêm da cho chó Apoquel Tablets là m?t viên thu?c u?ng ???c kê ??n ?? giúp gi?m ng?a và viêm do ph?n ?ng d? ?ng da, ch?ng h?n nh? viêm da. Thu?c tác d?ng nhanh này b?t ??u gi?m tri?u ch?ng trong vòng 4 gi?, và ki?m soát hi?u qu? ng?a trong vòng 24 gi?. Nó hoàn h?o cho ?i?u tr? ng?n ho?c dài h?n mà không có nhi?u tác d?ng ph? liên quan ??n steroid.

 • Giúp gi?m ng?a và viêm gây ra b?i b?nh d? ?ng da (d? ?ng, viêm da d? ?ng) ? chó 12 tháng tu?i tr? lên.
 • Ki?m soát hi?u qu? ng?a trong vòng 24 gi?.

Thu?c tr? viêm da cho chó Hydrocortisone Genetic Cream 2.5%

Thu?c tr? viêm da cho chó Hydrocortisone Genetic Cream 2.5% là m?t lo?i thu?c bôi ???c ch? ??nh nh? m?t ch?t ch?ng viêm ?? ?i?u tr? t?y ??, s?ng, ng?a và các tình tr?ng da khác. Nó ho?t ??ng b?ng cách ng?n ch?n các ch?t t? nhiên (histamines) x?y ra trong m?t ph?n ?ng d? ?ng. Thu?c này c?ng có s?n trong m?t s?c m?nh 2,5%.

 • Giúp gi?m ng?a do viêm, viêm da ti?t bã, côn trùng c?n.
 • Ch?ng viêm ?? ?i?u tr? m?n ??, s?ng, ng?a và các tình tr?ng da khác.

Thu?c tr? viêm da cho chó Hydrocortisone Generic

Thu?c tr? viêm da cho chó Hydrocortisone Generic là m?t lo?i kem bôi ngoài da ???c ch? ??nh nh? m?t ch?t ch?ng viêm ?? ?i?u tr? m?n ??, s?ng, ng?a và các tình tr?ng da khác. Nó ho?t ??ng b?ng cách ng?n ch?n các ch?t t? nhiên (histamines) x?y ra trong m?t ph?n ?ng d? ?ng. ???c ch? ??nh ?? giúp gi?m ng?a do viêm, viêm da ti?t bã, côn trùng c?n và các kích ?ng da nh? khác.

 •  Không bao gi? s? d?ng thu?c này v?i các thu?c ch?ng viêm không steroid.
 • Các tác d?ng ph? khác làm t?ng s? thèm ?n, khát n??c, t?ng cân và áo lông b?c màu.
 • ?i?u tr? hi?u qu? các ch?ng lây nhi?m t?ng h?p ve, n?m.

Thu?c tr? viêm da cho chó Alkin Fabricil Fungikur

Thu?c bôi tr? viêm da cho chó mèo Alkin Fabricil Fungikur là thu?c chuyên tr? các b?nh viêm da cho chó mèo, giúp thú c?ng có ???c s?c kh?e v? b?nh ngoài da t?t nh?t. Dung d?ch ??c màu vàng nh?t, có mùi ??c bi?t. ?? ngh? c? g?ng có th? r?a s?ch ch? b? th??ng và xung quanh vùng b? th??ng, n?u ?i?u ki?n cho phép, ?? ngh? c?t b?t ph?n lông che tai. Ch? sau khi khô, l?y m?t l??ng phù h?p, bôi nh? lên v?t th??ng b?ng ngón tay, d? kem ???c phân b? ??u, và duy trì xoa nh?, massage 5-10 phút, ?? dung d?ch ???c h?p thu hoàn toàn.

 • S? d?ng an toàn cho chó mèo 8 tu?n tu?i và chó mèo l?n h?n.
 • S?n ph?m này không xâm nh?p vào h? th?ng tu?n hoàn máu, không gây t?n th??ng ch?c n?ng gan c?a ??ng v?t.
 • Ch? tr? các ch?ng do lây nhi?m n?m, tri?u ch?ng da có m?, viêm da, m?n ng?a, d? ?ng.
 • ?i?u tr? hi?u qu? các ch?ng lây nhi?m t?ng h?p ve, n?m.

Thu?c tr? viêm da cho chó Tresaderm

Thu?c tr? viêm da cho chó Tresaderm là m?t lo?i thu?c k?t h?p tai và da quy ??nh cho chó và mèo. Thu?c này có ch?a kháng sinh, corticosteroid và kháng sinh ph? r?ng ?? ?i?u tr? viêm, c?ng nh? nhi?m trùng do vi khu?n và n?m ? tai và da. Gi?i pháp t?i ch? này có d?ng th? thu?n ti?n, giúp vi?c ?i?u tr? d? dàng h?n cho b?n và thú c?ng c?a b?n.

 • Giúp tiêu di?t vi khu?n nh?y c?m, n?m và n?m men.
 • Giúp gi?m viêm c?c b? liên quan ??n nhi?m trùng.
 • ?i?u tr? viêm, c?ng nh? nhi?m trùng do vi khu?n và n?m ? tai và da.

Thu?c tr? viêm da cho chó Zymox Veterinary Strength Enzymatic Dog & Cat Leave-on Conditioner

Thu?c tr? viêm da cho chó Zymox Veterinary Strength Enzymatic Dog & Cat Leave-on Conditioner ???c s? d?ng trong chó và mèo ?? ?i?u tr? viêm c?p tính và mãn tính ? tai ngoài do nhi?m trùng do vi khu?n, virus và n?m men gây ra. S? d?ng kh? n?ng ch?a b?nh c?a các enzyme, là protein t? nhiên, n??c r?a này có hi?u qu? cao ch?ng l?i vi khu?n và vi khu?n n?m, c?ng nh? ng?a, viêm da do d? ?ng.

 • Cung c?p m?t hàng rào b?o v? m?nh m? ch?ng l?i viêm da và kích ?ng da nh? do d? ?ng, b?nh v?y n?n và nhi?m trùng t?i ch? nh?.
 • H? th?ng Enzyme LP3 ?ã ???c ch?ng minh có tác d?ng ?c ch?, phân tách và tiêu di?t các sinh v?t vi ph?m trong khi ?? l?i các t? bào kh?e m?nh.
 • Vi?c b? sung vitamin D3 giúp gi?m kích ?ng b? m?t và hydrat hóa làn da.
 • Có th? ???c áp d?ng toàn b? s?c m?nh cho các khu v?c có v?n ?? và ?? khô; r?a nh? ho?c ?? l?i cho hi?u qu? còn l?i.

Thu?c tr? viêm da cho chó Bodhi Dog Oatmeal Spray

Thu?c tr? viêm da cho chó Bodhi Dog Oatmeal Spray nhanh chóng, làm d?u nh? cho thú c?ng b? ng?a c?a b?n v?i Bodhi Dog B?t y?n m?ch, Cat & Thu?c x?t ch?ng ng?a ??ng v?t nh?. Công th?c hoàn toàn t? nhiên, có ngu?n g?c t? th?c v?t này ???c làm giàu vitamin ?? mang l?i s? nh? nhàng, ?? nh? nhàng cho v?t nuôi v?i c? làn da nh?y c?m nh?t. Công th?c d? phun này cung c?p c?u tr? t? b? chét, d? ?ng ph?n hoa, da thô, tr?y x??c và nhi?u h?n n?a.

 • Ng?ng ng?a khi ti?p xúc v?i m?t công th?c hoàn toàn t? nhiên, không ch?a c?n và th?c v?t ?? nh? nhàng cho làn da nh?y c?m.
 • ?i?u tr? gàu, v?y da thú c?ng, b? chét, ?i?m nóng, v?t khâu ph?u thu?t, v?t tr?y x??c, da và c? b? kích thích, ph?n hoa ho?c d? ?ng th?c ph?m.
 • Kh? mùi h??ng táo nh? và baking soda mang l?i ??c tính kháng khu?n, kháng n?m, sát trùng và ch?ng viêm.
 • C?ng ho?t ??ng nh? m?t bình x?t kh? mùi, gi? cho lông d? qu?n lý ?? d? dàng h?n bao gi? h?t ?? gi? cho b? lông c?a thú c?ng c?a b?n m??t và sáng bóng.

Thu?c tr? viêm da cho chó Alkin Fabricon Spray

Thu?c tr? viêm da cho chó Alkin Fabricon Spray Chuyên tr? các b?nh viêm da cho chó mèo, giúp thú c?ng có ???c s?c kh?e v? b?nh ngoài da t?t nh?t ?i?u tr? cho ch?ng m?n ng?a, m? da cho các tr??ng h?p:

 • Ch?a tr? trên ph? r?ng các b?nh m? da n?ng, viêm da, m?n ng?a, d? ?ng.
 • Có tác d?ng h?t ng?a t?t.
 • ??ng th?i có th? ki?m soát các b?nh sau : da m?ng m?, sài gh?, viêm da do vi khu?n gây ra, nhi?m trùng do b? c?n, viêm da d? ?ng, viêm da do th?c ph?m, ti?t bã nh?n b?t th??ng.

L?u ý: t?t c? các s?n ph?m trên dành cho chó mèo 8 tu?n tu?i và chó mèo l?n h?n. Phù h?p ch?a tr? trên di?n r?ng, ?i?u tr? lâu dài khi nuôi nhi?u chó. Không lên bôi li?u l??ng l?n khi không c?n thi?t. Nên v? sinh ch? c?n ch?a tr? tr??c khi dùng thu?c, không ???c t?m trong vòng 24h sau khi dùng thu?c. N?u có v?t th??ng ch?a lành ho?c v?t l? loét n?ng hãy s? d?ng theo h??ng d?n c?a bác s?. Luôn r?a tay sau khi s? d?ng ho?c ?eo g?ng tay khi thi công. Tránh ti?p xúc v?i m?t.

Trên ?ây là 8 lo?i thu?c tr? viêm da cho chó, chúc các b?n ch?n l?a ???c s?n ph?m phù h?p cho chú cún c?ng nhà mình. Xin c?m ?n.