Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

9 s?n ph?m làm s?ch n??c h? cá b? ??c trong tích t?c

9 s?n ph?m làm s?ch n??c h? cá b? ??c trong tích t?c

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

N?u b?n nuôi cá và n??c h? cá b? ??c, ch?c ch?n b?n ?ang tìm hi?u làm sao ?? x? lý n??c b?n và làm trong n??c h?. V?y làm sao ?? n??c h?t b? ??c? Bài vi?t d??i ?ây s? ch? ra m?t s? kinh nghi?m hay v? cách x? lý và v? sinh h? cá và b? cá c?nh giúp n??c không b? ??c, luôn s?ch và trong veo.

Nguyên nhân làm ??c và b?n n??c h?:

 • Do h? m?i làm ho?c m?i thay n??c, h? vi sinh ch?a phát tri?n ho?c b? m?t ?i nên không x? lý ???c Amonia (NH3, NH4) trong n??c (xu?t phát t? ch?t th?i c?a cá).
 • Do th?c ?n th?a phân h?y, vi sinh không x? lý k?p.
 • Do m?t ?? cá nuôi trong h? quá dày, ch?t th?i c?a cá quá nhi?u vi sinh không x? lý k?p.
 • Do rêu h?i phát tri?n trong n??c, rêu bám làm kính h? cá b? m? (n?u dùng b? kính).

Vì v?y VIETPET s? gi?i thi?u ??n quý ??c gi? 9 s?n ph?m làm s?ch n??c h? cá b? ??c t?t nh?t và an toàn cho h? sinh thái trong b? cá c?nh c?a b?n.

Dung d?ch làm s?ch n??c h? cá Microbe-Lift Sludge Away Pond Water Treatment

Dung d?ch x? lý n??c h? cá b? ??c Microbe-Lift Sludge Away Pond Water Treatment Gi? cho n??c ao c?a b?n s?ch s? và trong v?t v?i H? th?ng x? lý n??c th?i bùn vi khu?n. Công th?c ?? liên k?t ph?t phát và lo?i b? các ch?t r?n h?u c? có th? t?o thành bùn trên ?áy ao ho?c b? c?a b?n, ?ó là gi?i pháp lý t??ng ?? c?i thi?n ?? trong c?a n??c và h? tr? cá và th?c v?t kh?e m?nh.

 • Hành ??ng lo?i b? bùn ho?t ??ng nhanh h?n 80% so v?i các công th?c khác ?? làm gi?m s? tích t? muck.
 • Nhanh chóng liên k?t ph?t phát và lo?i b? các ch?t r?n và tr?m tích h?u c? ?ã l?ng xu?ng ?áy ao ho?c b?.
 • Ho?t ??ng mà không c?n c? r?a, hút b?i ho?c thay n??c, vì v?y nó hoàn h?o cho các b? ho?c ?áy s?i ho?c ?á.
 • Công th?c v?i 100% ho?t ch?t an toàn cho t?t c? cá, ??ng v?t không x??ng s?ng và th?c v?t.?i các v?t li?u không ??c h?i nên an toàn cho v?t nuôi và không làm m?t màu n??c.

Dung d?ch làm s?ch n??c h? cá Kent Marine Reef & Fish Tank Clarifier

Dung d?ch làm s?ch n??c h? cá b? ??c Kent Marine Reef & Fish Tank Clarifier Gi? cho b? cá c?a b?n s?ch s?, trong v?t và không có mây v?i Máy l?c b? cá & b? cá Kent Marine. Th?c ?n, ch?t n?n, phân h?y th?c v?t và các ch?t h?u c? khác có th? gây ra vi khu?n n? hoa làm n??c ??c. Kent Marine Reef & Fish Tank Clarifier k?t h?p các h?t này l?i v?i nhau, làm cho chúng d? dàng ???c lo?i b? b?ng cách l?c. Nó cân b?ng ?? pH và an toàn cho san hô, h?i qu?, ??ng v?t không x??ng s?ng và macoalgae.

 • Nhanh chóng làm s?ch n??c ??c và giúp duy trì n??c trong v?t trong b? cá bi?n.
 • Các h?t k?t l?i v?i nhau, ch?ng h?n nh? th?c ?n không ???c làm s?ch, ch?t n?n, phân h?y th?c v?t và các ch?t h?u c? khác.
 • Cân b?ng ?? pH và hoàn toàn an toàn cho cá, san hô, h?i qu?, v? mô ho?c ??ng v?t không x??ng s?ng khác.
 • Không ch?a nitrat ho?c ph?t phát. Tuy?t v?i cho các h? th?ng r?n san hô ho?c cá c?nh ch? có b? cá c?nh.
 • Lý t??ng nh? là m?t ph?n c?a b?o trì h? cá th??ng xuyên.

Dung d?ch x? lý n??c h? cá Microbe-Lift Pond & Fountain Defoamer Water Treatment

Dung d?ch x? lý n??c h? cá b? ??c Microbe-Lift Pond & Fountain Defoamer Water Treatment Gi? cho n??c ao c?a b?n không có b?t khó coi v?i x? lý n??c. Nó ???c thi?t k? ?? lo?i b? b?t ch? trong vài giây ?? n??c ao, b? ho?c ?ài phun n??c c?a b?n s?ch và s?ch cho dù kích th??c. Ch? c?n thêm tr?c ti?p vào n??c c?a b?n và ?? công th?c t? kích ho?t th?c hi?n t?t c? công vi?c, không c?n thay ??i ho?c pha n??c. B?n có th? s? d?ng nó mà không ph?i lo l?ng vì nó an toàn 100% cho t?t c? cá, các ??ng v?t th?y sinh khác.

 • Lo?i b? b?t khó coi ch? trong vài giây ?? gi? cho n??c s?ch và trong b? và b?.
 • Công th?c t? kích ho?t, ho?t ??ng nhanh không c?n b?t k? s? thay ??i pha tr?n ho?c n??c nào ?? ho?t ??ng.
 • Không ch?a ??c t? ho?c hóa ch?t kh?c nghi?t nên an toàn cho cá, th?c v?t, chim và c? dân ao khác.
 • B?n có th? s? d?ng nó mà không ph?i lo l?ng vì nó an toàn 100% cho t?t c? cá, các ??ng v?t th?y sinh khác.

Dung d?ch làm s?ch n??c h? cá Microbe-Lift Oxy Pond Cleaner

Dung d?ch làm s?ch n??c h? cá b? ??c Microbe-Lift Oxy Pond Cleaner ?? giúp lo?i b? các m?nh v?n và mùi khó ch?u t? ao, su?i ho?c thác n??c c?a b?n! Gi?i pháp này ???c s?n xu?t t?i Hoa K? và s? d?ng Oxy Power ?? oxy hóa và kh? ??c n??c, ng??i tr?ng và ?á trong ao c?a b?n. Khi ???c s? d?ng hàng tu?n, Oxy Pond Cleaner c?a Microbe-Lift có th? giúp gi?m b?t nh?ng n? l?c th??ng ?i kèm v?i vi?c x? c?n ao c?a b?n. S? d?ng nó ?? x? lý các m?nh v?n t? nh? ??n n?ng, vì v?y ao c?a b?n có th? ? trong tình tr?ng t?t nh?t cho cá.

 • Ôxy hóa và gi?i ??c ao, su?i và thác n??c.
 • Oxygen Power giúp lo?i b? các m?nh v?n và mùi khó ch?u.
 • Giúp gi?m c?ng th?ng ra kh?i ao và b?o trì ao th??ng xuyên.
 • Giúp cung c?p cho ng??i tr?ng và ?á s?ch sâu.

B?t x? lý n??c h? cá Microbe-Lift Spring & Summer Pond Water Cleaner

B?t x? lý n??c h? cá b? ??c Microbe-Lift Spring & Summer Pond Water Cleaner  Gi? n??c c?a b?n s?ch s? và rõ ràng thông qua các mùa v?i Microbe-Lift Spring & Summer Pond n??c s?ch. Công th?c ??c bi?t ?? t?ng t?c s? phân h?y c?a lá, cành nh? và ch?t th?i h?u c? tích l?y trong ao, ?ài phun n??c c?a b?n, ho?c ??m phá m?t cách an toàn và d? dàng. Th?t tuy?t v?i nh? m?t cách ti?p c?n theo mùa ?? duy trì m?t s? cân b?ng vi khu?n thích h?p, và ?? nh?y ao ??u ??n m?t môi tr??ng lành m?nh h?n vào mùa xuân và mùa hè.

 • Nhanh chóng phá v? lá, cành nh? và ch?t th?i h?u c? tích l?y trong ao, ?ài phun n??c và ??m phá.
 • Gi? n??c s?ch và trong, t?i ?u hóa h? th?ng l?c c?a b?n và h? tr? cá và th?c v?t kh?e m?nh.
 • Các túi ???c ?o tr??c không pha tr?n tr??c nên r?t d? s? d?ng ch? b?ng cách thêm vào n??c mà không c?n thay n??c ho?c làm s?ch.
 • Giúp duy trì s? cân b?ng vi khu?n thích h?p qua các mùa và giúp b? c?a b?n s?n sàng cho th?i ti?t ?m h?n.

Dung d?ch làm s?ch n??c h? cá b? ??c Microbe-Lift PL Pond & Lagoon Bacteria Water Treatment

Dung d?ch làm s?ch n??c h? cá b? ??c Microbe-Lift PL Pond & Lagoon Bacteria Water Treatment Gi? cho n??c s?ch và trong v?t v?i X? lý n??c Vi khu?n Micro Pond-Lagoon PL Pond & Lagoon. Công th?c ??c bi?t cho ao cá trang trí và ??m n??c, công th?c giành gi?i th??ng này ch?a nhi?u vi khu?n có l?i ?i làm ?? gi?m n?ng ?? amoniac và nit?, mùi hôi do n??c ti?u, phân, ho?c cho ?n quá m?c, và c?i thi?n oxy cho cây và cá kh?e m?nh h?n.

 • An toàn 100%, không ??c h?i và không có hóa ch?t, vì v?y b?n có th? s? d?ng nó v?i t?t c? cá, th?c v?t, ??ng v?t không x??ng s?ng và xung quanh c? gia ?ình.
 • ???c ?óng gói v?i các vi khu?n không gây b?nh có l?i gi? cho n??c s?ch và trong các ao cá nh? ho?c ??m phá.
 • Các vi khu?n t?t làm gi?m amoniac, nit?, mùi, ch?t th?i sinh h?c và tr?m tích do ?n quá nhi?u, n??c ti?u và phân.
 • C?i thi?n oxy trong ao c?a b?n ?? giúp h? tr? cá, th?c v?t và ??ng v?t không x??ng s?ng kh?e m?nh.
 • Công th?c kích ho?t m?t khi ???c thêm vào n??c c?a b?n ?? không c?n pha ch? tr??c ho?c pha ch? ph?c t?p.
 • ???c s?n xu?t t?i M? không có hóa ch?t, ??c t? hay m?m b?nh nên an toàn cho t?t c? ??ng v?t th?y s?n và c? gia ?ình.

Dung d?ch làm s?ch n??c h? cá Tetra Goldfish Aquarium Cleaning Bacteria

Dung d?ch làm s?ch n??c h? cá b? ??c Tetra Goldfish Aquarium Cleaning Bacteria Khi nói ??n b?o trì h? cá, vi khu?n có l?i là r?t c?n thi?t. Vi khu?n làm s?ch h? cá vàng c?a Tetra ch?a h?n h?p các vi sinh v?t có l?i ?? giúp gi? cho nhà c?a ng??i b?n b? ph?t c?a b?n cân b?ng v? m?t sinh h?c. Nó không ch? có th? giúp làm s?ch s?i và lo?i b? bùn, mà thêm vi khu?n lành m?nh c?ng có th? giúp l?c amoniac, ch?t ô nhi?m và gi?m ch?t th?i h?u c?.

 • Giúp b? sung h? cá n??c ng?t c?a b?n v?i các vi khu?n có l?i ?? giúp lo?i b? các ch?t ô nhi?m cho cá vàng c?a b?n.
 • Công th?c giúp làm s?ch s?i và lo?i b? bùn, m?nh v?n và amoniac.
 • Có th? ???c s? d?ng hàng tháng và c?ng r?t tuy?t khi thi?t l?p h? cá m?i, sau khi thay n??c ho?c b? l?c ho?c khi thêm cá m?i.
 • Giúp gi? cho nhà c?a ng??i b?n b? ph?t c?a b?n cân b?ng v? m?t sinh h?c.

Dung d?ch làm s?ch n??c h? cá b? ??c Ultralife Red Slime Stain Remover 2000

Dung d?ch làm s?ch n??c h? cá b? ??c Ultralife Red Slime Stain Remover 2000 gi? cho b? cá c?a b?n s?ch s? và trong v?t v?i Công c? v? sinh h? cá Ultralife Red Slime Stain Remover 2000. Công th?c v?i s? pha tr?n ??c bi?t c?a các ch?t t? bào t? nhiên, ch?n máy gia t?c sinh h?c và các ch?t b? sung ??c bi?t, nó ?ã ???c ch?ng minh là có hi?u qu? trong vi?c làm s?ch ch?t nh?n màu ?? t? b? cá, c?ng v?i các v?t b?n cyanobacteria màu ?en và xanh l?c.

 • Làm s?ch v?t b?n ch?t nh?n màu ?? m?t cách an toàn và hi?u qu? v?i các ch?t t? bào t? nhiên, ch?n máy gia t?c sinh h?c và các ch?t b? sung ??c bi?t.
 • Ho?t ??ng trên các v?t b?n cyanobacteria màu ?en và màu xanh lá cây c?ng ?? gi? cho h? cá c?a b?n s?ch s? và rõ ràng.
 • An toàn cho t?t c? các b? cá bi?n n??c m?n, bao g?m c? th?c v?t, cá, ??ng v?t không x??ng s?ng, t?o v? mô có l?i và san hô.
 • Không c?n thay ??i n??c ho?c h? th?ng l?c ?? d? s? d?ng mà không g?p r?c r?i.
 • Nó hoàn toàn an toàn cho t?t c? các b? cá bi?n n??c m?n, bao g?m c? th?c v?t, cá, ??ng v?t không x??ng s?ng, t?o v? mô có l?i và san hô.

Dung d?ch làm s?ch n??c h? cá Tetra WaterClarifier Cloudy Water Clarifier

Dung d?ch làm s?ch n??c h? cá b? ??c Tetra WaterClarifier Cloudy Water Clarifier làm s?ch n??c h? cá nhi?u mây nhanh chóng v?i Tetra WaterClarifier Cloudy Water Clarifier. ?i?u ki?n h? cá nhi?u mây là do cho ?n quá nhi?u, tr?m tích s?i và các h?t khác. Tetra WaterClarifier Cloudy Water Clarifier k?t h?p các h?t này l?i v?i nhau ?? t?o thành các kh?i l?n h?n chìm xu?ng ?áy và có th? ???c lo?i b? trong quá trình l?c thông th??ng ho?c làm s?ch s?i. Nó là phosphate mi?n phí và an toàn ?? s? d?ng trong m?t h? cá n??c ng?t.

 • Phosphate mi?n phí và an toàn cho t?t c? các h? cá n??c ng?t.
 • Các ch?t gây ô nhi?m ?? làm s?ch d? dàng.
 • B?t ??u làm vi?c trong vài phút ?? b?n s? nh?n th?y k?t qu? nhanh chóng.
 • Thêm ph?n này vào h? cá c?a b?n s? cho phép b? l?c c?a b?n ho?t ??ng ít h?n khi?n nó t?n t?i lâu h?n.
 • Làm n??c ao h?t ??c nhanh chóng cho cá c?a b?n n??c trong v?t.

Hi v?ng bài vi?t này giúp các b?n ch?n l?a ???c s?n ph?m phù h?p cho b? cá nhà mình, giúp nh?ng chú cá kh?e m?nh và phát tri?n m?nh m? nh?t.