Cách làm s?ch râu c?a chó khi b? ? hi?u qu?

Cách làm s?ch râu c?a chó khi b? ? hi?u qu?

Câu h?i

B?n có th? ?? ngh? m?t cái gì ?ó an toàn s? làm tr?ng râu c?a chó Bichon Frise c?a tôi không? Anh ta không có v?t n??c m?t nào, và tôi c?n th?n gi? s?ch vùng râu c?a anh ta. Tôi ?ã th? n??c l?c và n??c c?t, và th?c ?n cho chó c?a anh ta không có b?t c? th? gì có th? làm v?y b?n b? lông c?a anh ta. Tôi c?ng ?ã th? m?t s? lo?i gel ho?c ch?t l?ng nói r?ng chúng giúp làm rách v?t b?n, nh?ng d??ng nh? không có gì có tác d?ng.

Tr? l?i

Nh?ng v?t b?n khó ch?u trên râu c?a anh ta có th? là do quá trình oxy hóa n??c b?t, màu nhân t?o trong th?c ?n và th?c ?n cho chó c?a anh ta , ho?c nhi?m trùng n?m men có tên là men ?? rosrosin, hay men ??, là th? ph?m gây ra v?t rách khó ch?u ? nhi?u gi?ng chó. Th?c ?n khô cho chó ch?a nhi?u ng? c?c và ng? c?c c?ng góp ph?n gây ra v?n ?? này, vì v?y, cho ?n ch? ?? ?n ít ho?c không có ng? c?c ho?c ng? c?c có th? giúp ích, c?ng nh? s? d?ng các món ?n b?ng thép không g? ho?c sành s? thay vì nh?a và gi? cho chúng s?ch s?. B?n có th? l?a ch?n th?c ?n cho chó c?a Instinct, dòng s?n nhi?u ng? c?c r?t an toàn cho thú c?ng.

?i?u ?ó nói r?ng, gi?i pháp t?t nh?t tôi ?ã tìm th?y cho v?t b?n trên m?t ? chó là m?t s?n ph?m có tên là Thiên th?n. Tôi không ph?i là m?t nhà hóa h?c, nh?ng b?ng cách nào ?ó, nó liên k?t các h?p ch?t tu?n hoàn trong h? th?ng c?a v?t nuôi ph?n ?ng v?i ánh sáng ?? t?o ra nh?ng v?t b?n x?u xí ?ó. Nói cách khác, nó thay ??i hóa h?c c?a mình.

???c qu?n lý ? d?ng b?t, nó ???c r?c vào th?c ?n cho chó c?a b?n m?i b?a ?n, m?t mu?ng cà phê m?i l?n cho m?t con chó có kích th??c gi?ng con Bích c?a b?n. N?u chó chùn b??c tr??c mùi v?, b?n có th? thêm nó vào n??c c?a chúng. B?n s? th?y m?t s? khác bi?t trong vòng m?t vài tu?n. Khi các v?t b?n gi?m d?n, b?n có th? c?t gi?m ?? s? d?ng nó kho?ng b?n l?n m?t tu?n. Trong khi ?ó, hãy nh? chú r? c?t t?a lông nhu?m màu ?? lông tr?ng s?ch có th? m?c lên. Công ty c?ng s?n xu?t m?t b? d?ng c? làm s?ch có tên Eye Envy có ch?a ch?t l?ng, b?t và mi?ng lót ?? ch?m sóc theo dõi, nh?ng trong con chó c?a riêng tôi tr??ng h?p, ch? chính ?ôi m?t c?a các Thiên th?n và vi?c r?a m?t hàng ngày v?i cây ph? phù th?y ?ã t?o nên mánh khóe cho v?n ?? nhu?m màu c?a anh ta.

M?t s? khách hàng c?a tôi c?ng th? v?i kh?n lau tr? em không mùi th?m c?a Pampers ?? làm s?ch vùng d??i m?t và râu, và có nh?ng lo?i kh?n lau thú c?ng trên th? tr??ng c?ng nh? ?? d?n d?p hàng ngày. Tôi c?ng s? khuyên b?n nên s? d?ng d?u g?i cho chó làm tr?ng ?? r?a m?t – và toàn b? c? th? c?a nó trong khi b?n ?ang ? ?ó! Ch? c?n c?n th?n ?? không có b?t n??c trong m?t anh ta ho?c b?n có th? k?t thúc v?i m?t v?n ?? khác trên tay c?a b?n.

Nh?ng con chó trong ch??ng trình có t?t c? các bi?n pháp bí m?t ?? ch?ng l?i v?t b?n ? m?t và râu trên nh?ng ng??i ??p da tr?ng sáng c?a chúng, nh?ng nhi?u lo?i có ch?a thu?c t?y ho?c thu?c nhu?m nên tôi không khuyên b?n nên s? d?ng chúng cho chàng trai nh? c?a b?n. Chúc may m?n ??a anh ta tr? l?i v?i v? ??p l?ng l?y nh? tuy?t!