Có nên ph?i gi?ng chó Béc-giê v?i chó ch?n c?u Úc không?

Có nên ph?i gi?ng chó Béc-giê v?i gi?ng chó ch?n c?u Úc không?

K?t h?p ch?n c?u Úc và chó Béc-giê

H?n h?p ch?n c?u Úc ch?n c?u là m?t con lai ??p gi?a chó gi?ng chó ch?n c?u ??c và chó ch?n c?u Úc. Con lai này ?ôi khi ???c g?i là Ng??i ch?n c?u Úc c?a ??c, th? hi?n trí thông minh và m?c n?ng l??ng cao. M?c dù nó có th? mang l?i ?n t??ng v? m?t con chó xa cách, nh?ng chó h?n h?p chó ch?n c?u ??c là m?t thú c?ng tình c?m.

Hai gi?ng b? m? này có nh?ng ??c ?i?m riêng bi?t ?? phân bi?t chúng v?i nhau. Con cái c?a chúng có th? s? có ???c nh?ng ??c ?i?m có l?i.

3 lý do t?i sao b?n không nên k?t h?p chó ch?n c?u Úc và chó Béc-giê

 • Nó không thích h?p cho nh?ng ngôi nhà nh?. Nh?ng ng??i ?ang s?ng trong các c?n h? và các không gian nh? khác nhau có th? g?p khó kh?n trong khi nuôi con lai này.
 • Nó ?òi h?i m?t m?c ?? cao c?a các ho?t ??ng. Nó có th? là m?t b?t l?i cho nh?ng ng??i r?i kh?i nhà th??ng xuyên và nh?ng ng??i thích ? nhà. S? pha tr?n này có th? tr? nên ngang ng??c và tinh quái h?n khi nó không ???c ?ánh giá cao và nhàm chán. ??c ?i?m này không ph?i là b?t l?i cho t?t c? các ch? s? h?u, ??c bi?t là nh?ng ng??i tích c?c.
 • Chúng tôi khuyên b?n nên hu?n luy?n chó s?m và nh?t quán. Gi?ng lai này không ph?i là m?t lo?i gi?ng b?o trì th?p. B?n c?n ??u t? th?i gian ?? có m?t chú chó ch?n c?u ??c c? x? t?t v?i con chó ch?n c?u Úc.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t ng??i ch?n c?u Úc lai v?i chó Béc-giê

 • Nó là m?t con chó d? hu?n luy?n và thông minh. C? hai gi?ng b? m? c?a nó ??u là gi?ng thông minh. Con cái cu?i cùng s? th?a h??ng ??c ?i?m này. Thú c?ng c?a b?n s? háo h?c ?? h?c các k? thu?t m?i.
 • ?ó là m?t ng??i b?n gia ?ình tuy?t v?i. Th?t là d? ch?u khi s?ng cùng. M?t gia ?ình n?ng ??ng s? là lo?i gia ?ình t?t nh?t cho gi?ng chó này. Tr? em s? thích ? g?n nó, và nó s? giúp theo dõi tr? em c?a b?n.
 • Nó có th? là m?t c? quan giám sát tuy?t v?i. Con chó h?n h?p này có giác quan nh?y bén và lòng trung thành b?m sinh. Nh?ng ??c ?i?m này s? giúp làm m?t ng??i b?o v? có giá tr? cho ngôi nhà c?a b?n.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a ng??i ch?n c?u Úc

Cân n?ng46 – 65 b?ng
Chi?u cao20 – 23 inch
Kích th??cTrung bình ??n l?n
Lo?i áoChi?u dài trung bình, dày ??c, th?ng
Màu lôngTr?ng, ?en, xanh, ??, kem, b?c, sable
S? l??ng ??Trung bình ??n n?ng
?ôi m?tMàu xanh ho?c nâu
M?i?en
?ôi taiTam giác, m?m
Tính cáchTình c?m, n?ng ??ng, thông minh
Tu?i th?12 – 15 n?m
Không gây d? ?ngCó l?
Thân thi?n v?i tr? em?úng
Ch? s? h?u m?i thân thi?nCó l?
Công nh?n gi?ngACHC, DRA

Chó ch?n c?u ??c tr?n v?i chó ch?n c?u Úc n?ng t? 46 ??n 65 pounds. Các gi?ng chó m? c?a nó ?áng chú ý là nh?ng con chó có kích th??c trung bình ??n l?n. Chi?u cao c?a con lai này có th? dao ??ng t? 20 ??n 23 inch.

Chó con lai ??c ch?n c?u Úc s? ch?m sóc sau khi b? lông th?ng, dài v?a ph?i c?a gi?ng b? m?. B? lông c?a nó dày ??c ?áng k?. B?n nên c?nh giác v? nh?ng n?i ?m áp do b? lông c?a chú chó này. Màu s?c c?a b? lông c?a chúng có th? ?i ra nh? s? k?t h?p c?a màu tr?ng, ?en, xanh, ??, kem, b?c và sable.

H?n h?p ch?n c?u ??c ch?n c?u Úc làm cho m?t con chó r?t n?ng ??ng, phù h?p cho ch? s? h?u và gia ?ình có l?i s?ng n?ng ??ng. Chú chó này c?ng thích ?i ngoài tr?i và khám phá thiên nhiên.

Chó ch?n c?u ??c lai v?i chó ch?n c?u Úc là nh?ng con chó thông minh. Chúng có th? ???c hu?n luy?n t?t ?? tr? thành chó d?ch v? và tr? li?u. Trí thông minh cao gây ra ít lo l?ng và t? hào h?n cho các ch? s? h?u. Các hu?n luy?n viên s? c?n ít th?i gian ?ào t?o cho con lai này.

Chó con h?n h?p có b?n ch?t bám. B?n ch?t tình c?m c?a nó c?ng có th? góp ph?n vào m?t tr?ng thái s? hãi, th??ng d?n ??n lo l?ng chia tay. Tình tr?ng này có th? ???c ng?n ch?n b?ng cách s? d?ng ?ào t?o vâng l?i và xã h?i hóa hi?u qu?. Nhìn chung, con lai này là m?t ng??i b?n ??ng hành ?áng tin c?y và tuy?t v?i.

Chó ch?n c?u Úc lai v?i chó Béc-giê ?? bán

Tìm m?t nhà lai t?o cho m?t con lai có xu h??ng khó kh?n h?n so v?i vi?c ?i vào m?t c?a hàng v?t nuôi và mua m?t v?t nuôi m?i. Ch?t l??ng c?a con lai r?t cao khi con chó ???c mua thông qua các nhà lai t?o ?áng tin c?y. M?t n?i mà b?n có th? phát hi?n ra các nhà lai t?o chuyên nghi?p ti?m n?ng là t?i m?t tri?n lãm chó. Các nhà lai t?o ???c ch?ng nh?n th??ng tham d? s? ki?n này. B?n có th? ?ánh giá tính khí và khuynh h??ng c?a m?t s? gi?ng chó trong bu?i trình di?n chó là t?t. S? ki?n này có th? giúp b?n quy?t ??nh t?t h?n v? nh?ng gi?ng chó ?? có ???c.

B?n c?ng có th? yêu c?u s? gi?i thi?u c?a Câu l?c b? ph? huynh Câu l?c b? chó gi?ng M? (AKC) cho các nhà lai t?o. Có nh?ng câu l?c b? ph? huynh ???c ch? ??nh và xác minh mà b?n có th? truy c?p và ti?p c?n. Các câu l?c b? cha m? này cung c?p h? tr? cho các nghiên c?u c? th? v? gi?ng, cùng v?i s? giúp ?? c?a AKC.

B?n có th? tìm ki?m d? lu?n liên quan ??n m?t s? nhà lai t?o. Có nhà lai t?o v?i trang web và ý ki?n. B?n s? th?y ch? s? h?u th?t v?ng ho?c ng??i mua ti?m n?ng n?u nhà lai t?o có v?n ?? ?ang ch? x? lý v? các v?n ?? môi tr??ng và s?c kh?e c?a nh?ng con chó. B?n nên ??n th?m nhà ho?c tr? s? c?a nhà t?o gi?ng.

Ch?m sóc chó Béc-giê và chó ch?n c?u Úc c?a b?n

Ph?n này s? cung c?p cho b?n m?t s? thông tin c? b?n v? cách ch?i chu?t ?úng cách v?i s? l??ng công c? ít nh?t. Th?c hi?n theo các b??c này s? ??m b?o r?ng con chó c?a b?n s? xu?t hi?n hàng ??u trong t?t c? các mùa.

?ánh r?ng là m?t ph?n thi?t y?u c?a vi?c ch?i chu?t gi?ng h?n h?p này . Ng??i ch?n c?u Úc ch?n c?u ?ã r?ng r?t nhi?u trong su?t c? n?m. Trong các mùa ??c bi?t, gi?ng chó này th? hi?n hi?n t??ng g?i là ‘th?i lông’ khi x?y ra r?ng lông tích c?c và n?ng n? nh?t.

?ánh r?ng có l?i trong vi?c phát tri?n m?i liên k?t c?a b?n v?i con chó c?a b?n c?ng nh? giá tr? th?m m? c?a nó. Tôi khuyên b?n nên dùng hai ??n b?n l?n ?ánh r?ng m?i tu?n cho con lai này. B??c thi?t y?u này thúc ??y s?c kh?e và ?? bóng c?a lông và da chó. M?t ch?c n?ng khác c?a vi?c ch?i lông là cung c?p cách nhi?t thích h?p cho chó. M?t b? lông ???c ch?i k? giúp gi? nhi?t ?? c?a chó an toàn tr??c th?i ti?t bi?n ??ng.

C?o lông cho chó là ?i?u gây tranh cãi. M?t s? ch? s? h?u thích b??c này. ?i?u này có th? ho?c không làm gi?m tính ch?t cách ?i?n c?a áo. Có kh? n?ng b? lông s? không phát tri?n t?t nh? tr??c khi nó ???c c?o. Trong khi b?n ?ang ch?i lông cho nó, b?n c?ng nên ki?m tra s? xâm nh?p c?a ve và b? chét.

B?n c?ng có th? c?n m?t c?p kéo c?t t?a th?a. B?n c?n ph?i c?t t?a t?i thi?u bàn chân, ?uôi, tai, lông và chân. V?i vi?c s? d?ng bàn ch?i bóng m??t, b?n s? nh? nhàng ch?i lông t? ngón chân v? phía chân chó. B?n s? c?t ph?n tóc dính phía trên bàn chân và ph?n tóc dài h?n bao quanh bàn chân. B?n có th? s? d?ng kéo ?? c?t m?t ???ng th?ng ??ng ? cu?i ?uôi. B?n ch? c?n c?t tóc v?i chi?u dài v??t quá. Các lông t? là ph?n dài c?a b? lông trên mông chó. C?t t?a ph?n này liên quan ??n vi?c theo ???ng cong t? nhiên c?a áo khoác. ?i?m ??c bi?t c?n chú ý là chi?c áo khoác trên tai. B?n s? th?c hi?n c?t t?a nh? nhàng ?? pha tr?n b? lông v?i ??u c?a con chó.

N?u b?n thi?u các công c? ch?i chu?t c? b?n ho?c ?? th?i gian, có nh?ng ti?m r?a chó c?ng có th? cung c?p d?ch v? ch?i chu?t. B?n c?ng có th? liên h? và tìm các chuyên gia ch?i chu?t ?? giúp b?n ho?t ??ng.

Chó Béc-giê và chó ch?n c?u Úc v?n ?? s?c kh?e

15 n?m là tu?i th? t?i ?a c?a Ng??i ch?n c?u Úc lai v?i chó ch?n c?u ??c. Các y?u t? nguy c? và ??t bi?n gen ? các gi?ng b? m? ?nh h??ng ??n vi?c b? trí con cái.

Gi?ng chó b? m? Úc t??ng ??i kh?e m?nh h?n các gi?ng chó khác. Nó ch?u ít v?n ?? v? da, áo khoác và x??ng. D??i ?ây là danh sách m?t s? v?n ?? s?c kh?e ph? bi?n ???c th?y trong s? giao thoa gi?a Ng??i ch?n c?u Úc và Ng??i ch?n c?u ??c:

 • Hemophilia: Tình tr?ng này là m?t r?i lo?n ?ông máu. Nó bi?u hi?n nh? ch?y máu t? phát. Chó có th? b? ch?y máu trong c? ho?c kh?p.
 • Lo?n s?n x??ng hông và khu?u tay: d? t?t này có th? t? phát x?y ra v?i con chó. Nó d?n ??n viêm kh?p ? tu?i chó tr?. S?n ??? h?c hông b? ?nh h??ng r?t nhi?u trong c?n b?nh này .
 • B?nh teo võng m?c ti?n tri?n: ?ây là m?t tình tr?ng không ph? bi?n ? gi?ng chó ch?n c?u Úc. B?nh thoái hóa này cu?i cùng k?t thúc trong mù lòa.
 • ??ng kinh: ?ây là m?t r?i lo?n th?n kinh nghiêm tr?ng có th? ???c kích ho?t b?i nhi?m trùng và ch?n th??ng. ?i?u này có th? có nguyên nhân c?u trúc ho?c vô c?n. ??i v?i ng??i ch?n c?u ??c lai v?i chó ch?n c?u Úc, v?n ?? s?c kh?e này có ngu?n g?c vô c?n .
 • Collie Eye d? th??ng: ?ây là m?t nhóm các v?n ?? v? m?t có th? gây t? vong nh?. Nó có th? gây ra r?i lo?n ??n ph??ng ho?c song ph??ng.

N?u b?n thi?t l?p ?? m?i quan h? v?i ng??i gây gi?ng, b?n có th? liên h? v?i anh ta nhi?u h?n v? vi?c qu?n lý chó ?úng cách. Các nhà lai t?o chuyên nghi?p s? s?n sàng thông báo cho b?n v? các m?i nguy hi?m s?c kh?e, di truy?n và không di truy?n, và nh?ng th? khác mà b?n c?n ph?i theo dõi. H? ?ã n? l?c ?? ??a chó m? và con cái ?i ki?m tra sàng l?c.

M?t cu?c h?n th??ng xuyên v?i bác s? thú y ?áng tin c?y có th? giúp b?n r?t nhi?u trong vi?c duy trì s?c kh?e c?a chó ch?n c?u ??c ch?n c?u Úc.

Chó ch?n c?u Úc lai v?i yêu c?u th?c ph?m c?a chó Béc-giê

B?n s? c?n m?t k? ho?ch ?n kiêng tuy?t v?i ?? duy trì n?ng l??ng c?a con lai nhanh nh?n này. Con chó con h?n h?p này có th? phát tri?n thành m?t con chó làm vi?c h?u ích, vì v?y ?i?u quan tr?ng là duy trì s? phát tri?n ?n ??nh và m?nh m?.

M?t s? l??ng kh?e m?nh c?a con chó ph? thu?c vào m?t s? bi?n. Các bi?n này bao g?m tu?i, kích th??c, cân n?ng, s? trao ??i ch?t và m?c ?? ho?t ??ng c?a chó con. T?ng l??ng th?c ?n phù h?p cho m?t con chó ch?n c?u ??c tr??ng thành lai v?i chó ch?n c?u Úc có th? thay ??i t? 2 1/2 c?c ??n 3 1/2 chén kibble ch?t l??ng cao. Nên chia kh?u ph?n ?n thành hai b?a m?i ngày.

M?t s? khoáng ch?t c?n thi?t cho s? phát tri?n c?a chó con là clorua và natri. Hai khoáng ch?t này ki?m soát s? cân b?ng ch?t l?ng bên trong và bên ngoài t? bào c?a chó. Chúng ?nh h??ng ??n c? tim và c? x??ng. Chúng c?ng góp ph?n vào ho?t ??ng chính xác c?a h? th?ng th?n kinh.

Th?c ph?m khô th??ng ???c khuy?n ngh? nhi?u h?n vì nó cho th?y hi?u qu? ?? làm s?ch và c?ng c? r?ng và n??u c?a con lai. D??i ?ây là danh sách các lo?i th?c ph?m khô ???c khuy?n ngh? cho Ng??i ch?n c?u Úc lai v?i chó ch?n c?u ??c.

 • Công th?c b?o v? s? s?ng c?a trâu xanh: Công th?c cho chó này có th?t gà, gà tây, trái cây và rau. Nh?ng thành ph?n này góp ph?n xây d?ng c? b?p m?nh m? và cung c?p n?ng l??ng cho con chó. Nó là gluten mi?n phí. Công th?c có Omega-3 và Omega-6 cho l?p lông sáng bóng. Nó c?ng bao g?m các khoáng ch?t cho ch?c n?ng t?i ?u c?a kh?p và s?c m?nh c?a r?ng và x??ng.
 • Th?c ?n cho chó Orijen: Công th?c n?i ti?ng này có hàm l??ng protein cao, chi?m t?i 75 ??n 80 ph?n tr?m. Carbohydrate t?i ?a 25% c?a nó là t??ng ??i r?t th?p so v?i các lo?i th?c ?n cho chó th??ng m?i khác. Công th?c cho th?c ?n cho chó này ???c mô ph?ng theo ch? ?? ?n u?ng c?a t? tiên sói.
 • Canidae Life Stages: ?ây là m?t lo?i th?c ?n dành cho chó khá c?. Nó có th? phù h?p cho chó ? m?i l?a tu?i và các lo?i . Nó ???c trang b? ch?t ch?ng oxy hóa, axit béo và men vi sinh. Nó ch?a th?t gà, gà tây, th?t c?u, b?t y?n m?ch, khoai tây, g?o nâu, g?o tr?ng và lúa m?ch n?t.
 • S?c kh?e hoàn toàn cho chó con Chó con ???c ch? bi?n t? th?t gà, b?t y?n m?ch và cá h?i Công th?c th?c ?n cho chó khô: Công th?c này không ch?a ngô, ??u nành và lúa mì. Nó có th? ???c tiêu hóa d? dàng. Nó có m?t ngu?n ch?t béo lành m?nh g?i là h?t lanh. ?i?u quan tr?ng là ph?i bi?t l?i ích c?a th?c ph?m khô này, nh? l?i th? c?a nó ??i v?i s? phát tri?n c?a não và m?t.
 • Ch? ?? ?n u?ng khoa h?c c?a Hill dành cho ng??i l?n 7+ Tu?i th?: Th?c ?n cho chó này là m?t công th?c dành cho nh?ng con chó cao c?p . Nó có vitamin C và E cung c?p tr? giúp cho h? th?ng mi?n d?ch . ?ây là m?t công th?c ???c bác s? thú y phê duy?t mà không có b?t k? h??ng v? và màu s?c nhân t?o. Nó có lúa mì nguyên h?t, ngô nguyên h?t, y?n m?ch nguyên h?t và ngô nguyên h?t.

Cung c?p dinh d??ng phù h?p không k?t thúc trong vi?c cung c?p th?c ph?m. B?n c?n theo dõi n?u ch? ?? ?n u?ng góp ph?n vào s? phát tri?n t?t c?a con chó. B?n có th? ki?m tra kh? n?ng t?ng cân có th? b?ng cách ch?m vào c?t s?ng và x??ng s??n c?a anh ?y. Có m?t tiêu chu?n gi?ng mà nh?ng con chó c?n ph?i ??t ???c. N?u b?n có th? c?m th?y x??ng s??n, con chó ít có kh? n?ng th?a cân. Ch? s? h?u nên th?n tr?ng v?i kh? n?ng béo phì vì nó có th? là bi?u hi?n c?a m?t b?nh h? th?ng nh? suy giáp, insulinoma.

Th?c m?c c?a b?n có th? ???c gi?i quy?t b?ng cách thi?t l?p m?t cu?c h?n v?i bác s? thú y. Các chuyên gia c?ng có th? t?o ra m?t k? ho?ch ch? ?? ?n u?ng chi ti?t cho con chó.

Yêu c?u t?p th? d?c ch?n c?u Úc

Chó ch?n c?u ??c ch?n c?u Úc mu?n có m?t m?c ?? thích thú và t?p th? d?c cao. Con lai ???c th?a h??ng b?n ch?t th? thao c?a các gi?ng b? m? c?a nó. Th?i l??ng c?a các ho?t ??ng th? ch?t m?nh m? nên có ít nh?t m?t ti?ng r??i. Các k? thu?t khác nhau ?? thu hút s? chú ý và quan tâm c?a chó con ch?n c?u ??c ch?n c?u Úc ???c yêu c?u ?? tránh s? cáu k?nh và hung h?ng t? bi?u hi?n.

B?n có th? cho chó tham gia các ho?t ??ng th? ch?t nh? ?i b? dài, ch?y b?, ?i b? ???ng dài, kéo co và tìm ki?m. Tug-of-war có th? ?e d?a m?t s? ch? s? h?u m?i b?i vì nó có th? d?n ??n s? xâm l??c gia t?ng. ?i?u này có l?i ích l?n n?u ???c th?c hi?n ?úng cách, ch?ng h?n nh? d?y v? các quy t?c và ranh gi?i và liên k?t v?i con chó c?a b?n. West Paw Zogoflex Bumi Interactive Tug of War B?n Dog Play Toy là m?t món ?? ch?i ch?c ch?n, có th? kéo dài kho?ng g?p ?ôi chi?u dài c?a nó.

??i v?i các ho?t ??ng tìm n?p, Legendog Flying Disc Rubber Catch là m?t món ?? ch?i tuy?t v?i có th? bay cao h?n các ??a bay trung bình. Nó có ch? phình ra ?? cho chó c?n ch?c.

Nylabone Healthy Edibles Bison Flavored Dog Bone Chews là ?? ch?i nhai ?n ???c s? giúp ích cho h? tiêu hóa c?a chó. Nó gi? cho con chó khá chi?m ?óng. Nó không có ch?t b?o qu?n, mu?i, ???ng ho?c nh?a. Nó có h??ng v? bò r?ng th?m ngon ?? gi? s? quan tâm c?a con chó. B?n có th? ??a nó cho chó ? m?i l?a tu?i.

Chó ch?n c?u Úc lai v?i hu?n luy?n chó Béc-giê

Chó ch?n c?u ??c lai v?i chó ch?n c?u Úc có kh? n?ng cao ???c ca ng?i là chó d?ch v?, tham gia tìm ki?m và c?u h? và chó tr? li?u. Nh?ng con chó này r?t d? hu?n luy?n và s?n sàng h?c h?i.

Ch? s? h?u có m?t vai trò trong vi?c h? tr? và gi? m?t ??u c?p trong quá trình ?ào t?o. C?m xúc c?a nh?ng ng??i ch? có th? khi?n nh?ng chú chó b?i r?i và m?t t?p trung.

 • Ch?n các nhi?m v? c? th?: B?n có th? nâng cao n?ng su?t c?a con chó n?u b?n ch?n hu?n luy?n nó v?i các nhi?m v? c? th?. Nh?ng nhi?m v? này có th? liên quan ??n vi?c l?y báo ho?c t?i máy r?a chén.
 • Không bao gi? ?ánh con chó c?a b?n: Hành ??ng này s? ?nh h??ng ??n m?i quan h? c?a b?n v?i con chó. Con chó có th? xem b?n là m?i ?e d?a và t?n công b?n. Nó có th? phát tri?n các ??c ?i?m tính cách ch?ng ??i xã h?i.
 • Các l?nh c? b?n: B?n n?ng sinh s?n c?a Ng??i ch?n c?u Úc có th? bi?u hi?n ? con cái c?a chúng. B?n nên d?y các l?nh nh? ‘nh? l?i’ ho?c ‘??n’ ?? khi?n nh?ng chú chó tr? v? v?i b?n và ? bên c?nh b?n, thay vì ?i quanh m?t khu v?c nào ?ó.
 • ??u t? vào các l?p h?c vâng l?i: Con chó c?a b?n s? ???c h??ng l?i r?t nhi?u khi bi?t các l?nh c? b?n thông qua các l?p h?c chính th?c. B?n có th? có ít s? th?t v?ng h?n vì m?t ng??i khác ch?u trách nhi?m ?ào t?o. ?i?u quan tr?ng là cho phép th?i gian ?? con chó x? lý các l?nh và tránh áp l?c không c?n thi?t.

Hu?n luy?n c?ng s? góp ph?n ch?m sóc s?c kh?e tinh th?n t?t h?n cho nh?ng chú chó. N?u b?n ?ang do d? v? các k? thu?t hu?n luy?n thích h?p cho con chó c?a b?n, b?n có th? tham kh?o m?t ng??i hu?n luy?n chó có kinh nghi?m.

Chó ch?n c?u Úc h?n h?p v?i ng??i ch?n c?u và gia ?ình chó Béc-giê

Chó ch?n c?u Úc tr?n v?i chó Béc-giê có th? ???c coi là m?t con chó c?a gia ?ình. ?ó là tình c?m và trung thành v?i ch? s? h?u c?a nó. M?t y?u t? quan tr?ng trong vi?c xây d?ng m?t ??ng l?c gia ?ình t?t v?i Ng??i ch?n c?u ??c ch?n c?u là làm cho con chó c?m th?y r?ng nó có th? là m?t ph?n c?a gia ?ình, ngay c? khi nó v?n còn m?i.

B?n ph?i làm xã h?i hóa s?m. ?i?u này s? góp ph?n vào ti?m n?ng c?a h? trong vi?c tr? thành chó tr? li?u, chó d?ch v? ho?c ng??i ch?n gia súc. Vi?c xã h?i hóa có th? b?t ??u s?m nh?t là 2 1/2 tu?n. Bên c?nh l?i ích c?a nó ??i v?i s? n?ng ??ng c?a gia ?ình, vi?c xã h?i hóa cho phép chú chó thân thi?n v?i b?n bè c?a b?n.

H? c?ng thân thi?n v?i tr? em. V?i s? hu?n luy?n thích h?p và xã h?i hóa s?m, b?n có th? yên tâm r?ng nh?ng con chó này s? th? hi?n nh?ng hành vi ch?n gia súc t?i thi?u v?i con nh? c?a b?n và các ??ng v?t khác.

B?n c?n c?n th?n trong vi?c ??i phó v?i s? nhàm chán trong nh?ng con lai này. H? có th? bi?u hi?n v?i các hành vi phá ho?i n?u không ???c giám sát trong m?t th?i gian dài. Nh?ng hành vi này có th? bao g?m s?a quá m?c có th? ?nh h??ng ??n m?i quan h? c?a b?n v?i hàng xóm.