Có nên ph?i gi?ng chó Béc giê v?i chó Labrador không?

Có nên ph?i gi?ng chó Béc giê v?i gi?ng chó Labrador không?

H?n h?p chó Béc giê v?i chó Labrador

Chó ch?n c?u ??c là s? pha tr?n c?a hai trong s? nh?ng gi?ng chó ph? bi?n nh?t trên th? gi?i: Chó ch?n c?u ??c thu?n ch?ng và Chó tha m?i Labrador thu?n ch?ng . Nh?ng con chó này ???c bi?t ??n là nh?ng con chó thông minh, ch?m ch? và n?ng ??ng nh?t và k?t h?p hai gen là m?t phép l? tr? thành s? th?t.   

N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t chú chó trung thành, kiên nh?n, ?áng yêu và thông minh, thì Lab k?t h?p v?i Ng??i ch?n c?u ??c là dành cho b?n. Xem xét các ??c ?i?m và tính khí c?a c? hai cha m?, h?n h?p Lab German Shepherd c?a b?n có th? tr? thành m?t con chó d?ch v? ho?c m?t con chó c?nh sát.

Gi?ng chó ch?n c?u ??c có ngu?n g?c t? ??c và ???c lai t?o thành ?àn gia súc. Vì s? thông minh, kiên nh?n và lòng trung thành c?a gi?ng chó này, nó ?ã tr? thành m?t trong nh?ng gi?ng chó c?nh sát ???c ?ánh giá cao nh?t trên th? gi?i.

Trong khi ?ó, Labrador Retriever ??n t? Newfoundland, Canada và ???c s? d?ng ?? s?n chim n??c. Do k? n?ng tuy?t v?i và trí thông minh ??c ?áo c?a Lab, gi?ng chó này ?ã ???c s? d?ng làm chó d?ch v? và chó d?n ???ng.

Nhìn vào s? k?t h?p tuy?t v?i c?a hai gi?ng chó này, chú chó ch?n c?u Lab ??c c?a b?n có th? tr? thành m?t chú chó c?nh sát, chó d?ch v? ho?c m?t con chó ch?n gia súc. Nh?ng dù th? nào, anh ?y ch?c ch?n s? là m?t con chó gia ?ình r?t trung thành s? yêu b?n mãi mãi.

3 lý do t?i sao b?n không nên nuôi chó Béc giê v?i chó Labrador

 • Gi?ng h?n h?p này c?n ?ào t?o chuyên ngành 

N?u b?n khá b?n r?n và b?n h?u nh? không có th?i gian cho b?n thân, gia ?ình và nhà c?a b?n, thì ??ng l?y Chó ch?n c?u ??c tr?n v?i gi?ng Lab. Con chó này c?n ???c ?ào t?o liên t?c và th?m chí ?ào t?o chuyên môn cao. ?ào t?o d?a trên s? th?ng tr? th??ng xuyên s? không làm vi?c . B?n ph?i sáng t?o và ngh? ra cách ?? kích thích gi?ng h?n h?p này.  

 • Gi?ng chó h?n h?p này có m?c ?? ho?t ??ng r?t cao

N?u b?n c?m th?y m?t m?i nhanh chóng ho?c b?n không thích ho?t ??ng th? ch?t thì t?t h?n hãy tìm m?t con chó khác. Phòng thí nghi?m k?t h?p v?i Ng??i ch?n c?u ??c c?n r?t nhi?u bài t?p. B?n c?n ph?i ??a nó ra ngoài ?i b? dài, ch?i trò ch?i v?i nó và hu?n luy?n nó th??ng xuyên. Nhìn ra b?t k? trong s? này có th? d?n ??n m?t con chó bu?n chán và phá ho?i.

 • Con chó này có th? ? trong khuôn m?t c?a b?n

M?t ??c ?i?m thú v? c?a Labrador Retriever là nó có xu h??ng ? m?i n?i và làm m?i th? b?n làm. ?i?u này trong hành vi khuôn m?t c?a b?n có th? là quá nhi?u ??i v?i m?t s? ch? s? h?u chó. N?u b?n không th? ch?u ??ng ???c ?i?u này thì gi?ng chó h?n h?p này có th? không ph?i là lo?i dành cho b?n.

3 lý do t?i sao b?n nên nuôi chó Béc giê v?i chó Labrador

 • ?ây là nh?ng con chó r?t thông minh

Khi nói ??n trí thông minh, h?n h?p Lab German Shepherd chi?n th?ng. C? hai gi?ng chó m? c?a nó ??u là nh?ng con chó ?áng chú ý hàng ??u khi nói v? s? dí d?m ?ó là lý do t?i sao nh?ng con chó này ???c s? d?ng làm chó d?n ???ng, chó d?ch v? và chó c?nh sát.

 •  Nh?ng con chó này là nh?ng con chó b?o v? trung thành

C? Lab và chó ch?n c?u ??c ??u trung thành và s? b?o v? gia ?ình và khu v?c c?a chúng b?ng m?i giá. Chó ch?n c?u ??c r?t d?ng c?m, hóm h?nh và có th? ???c hu?n luy?n ?? t?n công k? t?n công. Các phòng thí nghi?m s? s?a khi nó c?m th?y nguy hi?m và s? không bao gi? r?i kh?i ch? c?a mình n?u anh ta c?m th?y b?t k? nguy hi?m nào.

 • Con chó này s? làm cho b?n ho?t ??ng

Cu?i cùng b?n s? tr? nên n?ng ??ng v?i gi?ng chó h?n h?p này. Vì con chó này c?n ?i b? dài và th?i gian ch?i kéo dài h?n, b?n có th? tr? nên kh?e m?nh h?n và kh?e m?nh h?n. Phòng thí nghi?m ch?n c?u ??c c?a b?n s? tr? thành hu?n luy?n viên c?a b?n.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a chó Béc giê v?i chó Labrador

Cân n?ngLên ??n 88 b?ng
Chi?u caoCao 24 ??n 26 inch
Kích th??cKích th??c trung bình ??n l?n
Lo?i áoÁo khoác ?ôi
Màu lôngMàu ??c ho?c màu h?n h?p
S? l??ng ??Cao
?ôi m?tTròn và t?i
M?iL?n
?ôi taiC?nh báo ho?c r? xu?ng
Tính cáchThân thi?n, trung thành, lanh l?i, vui t??i
Tu?i th?15 n?m
Không gây d? ?ngKhông
Tr? em thân thi?n?úng
Ch? s? h?u m?i thân thi?n?úng
Công nh?n gi?ng??ng ký chó c?a M?, Inc. (DRA)Nhà thi?t k? r?ng nanh qu?c t? (IDCR)

Kích th??c c?a Chó ch?n c?u ??c và Chó tha m?i Labrador s? cho b?n manh m?i v? kích th??c tr??ng thành c?a con chó c?a b?n. Xem xét r?ng hai con này là nh?ng con chó có kích th??c trung bình ??n l?n, có kh? n?ng Lab c?a b?n tr?n v?i m?t con chó ch?n c?u ??c c?ng s? có kích th??c trung bình ??n l?n khi tr??ng thành.

Xem xét tr?ng l??ng c?a c? hai gi?ng b? m?, s? an toàn khi ??c tính r?ng h?n h?p Lab German Shepherd c?a b?n s? vào kho?ng 88 pounds khi tr??ng thành. Và khi kích th??c tr??ng thành c?a con chó này ???c xem xét, nó có th? ?o b?t c? n?i nào cao t? 24 ??n 26 inch t? vai.

Vì v?y, l?u ý t?t c? các thông tin này, s? an toàn khi ??c tính r?ng Chó ch?n c?u ??c s? là m?t con chó t??ng ??i l?n khi tr??ng thành.

Khi nói ??n s? xu?t hi?n c?a h?n h?p Lab German Shepherd, ?i?u này có th? thay ??i tùy thu?c vào gi?ng b? m? tr?i. Con chó này có th? có s? k?t h?p c?a màu s?c, ho?c nó có th? có m?t b? lông màu r?n.  N?u nó theo sau con chó ch?n c?u ??c, nó có th? có nh?ng v?t ?en ??c tr?ng ???c tìm th?y d?c theo m?t, l?ng và trên chân.  

Con chó c?a b?n có th? ch?m sóc b? m? Lab và có b? lông ng?n ??n trung bình. Nó c?ng có th? có b? lông ng?n n?u nó có gen ch?n c?u ??c chi?m ?u th?. Con chó c?a b?n s? có m?t l?p kép v?i l?p lông m?m m?i d??i l?p lông xù xì b?o v? con chó kh?i s? kh?c nghi?t c?a nhi?t ??.

Chó Béc giê v?i chó Labrador ?? bán

Có kh? n?ng là b?n s? tìm ki?m m?t chú chó con gi?ng chó ch?n c?u ??c t? nh?ng ng??i gây gi?ng chó. B?t ??u tìm ki?m ba ho?c nhi?u nhà lai t?o và x?p h?ng chúng theo danh ti?ng. Hãy chú ý ??n b?t k? ?ánh giá ho?c khuy?n ngh? cho nhà t?o gi?ng ?? ch?ng minh tình tr?ng t?t c?a nó. B?n có th? ghé th?m Pet Professional Guild ?? giúp b?n tìm m?t nhà lai t?o có uy tín trong khu v?c c?a b?n.

Càng nhi?u càng t?t, nói chuy?n v?i nhà lai t?o v? tình tr?ng s?c kh?e c?a c? hai gi?ng chó b? m? mà b?n mu?n mang v? nhà. S? thanh l?c s?c kh?e c?a c? chó m? c?ng r?t c?n thi?t. Nhà lai t?o có th? ??a ra b?ng ch?ng r?ng b? m? ?ã ???c lai t?o ?? t?o ra chó ho?c chó con gi?ng chó ch?n c?u ??c.

Ch?m sóc chó Béc giê v?i chó Labrador

M?t h?n h?p phòng thí nghi?m ch?n c?u ??c c?n ch?i chu?t hàng tu?n vì l?p lông dày ??c c?a nó. N?u nó ???c th?a h??ng b? lông dài ho?c xù xì v?a ph?i c?a Chó ch?n c?u ??c, thì nó c?n ch?i chu?t ??n vài l?n m?t tu?n ?? lo?i b? các nút th?t, t?ng c??ng ?? bóng và c?i thi?n s?c kh?e c?a b? lông.  

Hai con chó b? m? này r?ng r?t nhi?u vì v?y mong ??i Lab c?a b?n lai v?i Chó ch?n c?u ??c ?? làm ?i?u ?ó ??c bi?t là trong mùa ?m h?n ho?c mùa r?ng lông.

S? d?ng m?t bàn ch?i b?n v?i tay c?m t?t và lông c?ng t? nhiên ?? ch?i lông cho chú chó c?a b?n. B?n c?ng ph?i s? d?ng máy hút b?i hi?u qu? ?? lo?i b? lông kh?i ?? ??c và trên sàn nhà.

T?m nên ???c th?c hi?n khi c?n thi?t. T?m quá nhi?u có th? làm khô lông chó c?a b?n d?n ??n ng?a và kích ?ng. Cân nh?c t?m cho chó c?a b?n n?u nó ?i b?i v? nhà ?? lo?i b? clo ho?c b?i b?n. Sau ?ây là nh?ng th??ng hi?u d?u g?i t?t ?? xem xét:

 • D?u g?i cho thú c?ng Earthbath All Natural

M?t trong nh?ng th??ng hi?u ?áng tin c?y nh?t trong d?u g?i cho thú c?ng là Earthbath. Nó hoàn toàn t? nhiên, vì v?y không có thành ph?n nào ch? làm h?i b? lông hoàn h?o c?a chú chó c?a b?n. Nó c?ng có s?n trong m?t lo?t các mùi h??ng nh? trà xanh, xoài, h?nh nhân và vani.

Công th?c c?a D?u g?i thú c?ng Earthbath All-Natural r?t nh? nhàng trên da chó. Nó ???c ?óng gói v?i vitamin và khoáng ch?t cho m?t b? lông kh?e m?nh và c?ng không gây kích ?ng.  

 • D?u g?i cho chó h?u c? ???c ch?ng nh?n 4-Legger

D?u g?i 4-Legger không gây d? ?ng lý t??ng cho nh?ng chú chó có làn da nh?y c?m. Nó ?i kèm v?i m?t công th?c h?u c?, an toàn s? làm s?ch da và làm d?u nó. D?u g?i này ch?a các thành ph?n t? nhiên bao g?m d?u ô liu, d?u d?a và d?u jojoba. Mùi c?a d?u g?i này t??ng ???ng, và nó c?ng giúp ??y lùi b? chét và ve.

 • D?u g?i và d?u x? cho chó y?n m?ch h?u c? Oxgard

D?u g?i y?n m?ch h?u c? Oxgard dành cho chó có làn da ng?a. Nó là 100% thu?n chay, và nó an toàn ?? s? d?ng th??ng xuyên. Nó có m?t công th?c không có n??c m?t và không có xà phòng, vì v?y nó c?ng an toàn khi s? d?ng trên chó con.                                           

Gi? móng và móng chó c?a b?n s?ch s?. Ki?m tra ?i?u này th??ng xuyên ?? ??m b?o r?ng nh?ng th? này s?ch s? và không có v?t tr?y x??c, v?t b?n và v?t th??ng. B?n c?ng có th? có con chó c?a b?n chuyên nghi?p ch?i chu?t n?u b?n mu?n.

Chó Béc giê v?i chó Labrador v?n ?? s?c kh?e

H?n h?p ch?n c?u ??c có th? b? ?nh h??ng b?i nhi?u v?n ?? s?c kh?e ???c tìm th?y t? các gi?ng b? m? c?a nó, tuy nhiên, n?u m?t con chó có s?c kh?e kém, thi?u t?p th? d?c và ?ã không ??n bác s? thú y t? khi b?n ??a nó v? nhà, thì nó d? b? t?n th??ng h?n ??n m?t s? ?i?u ki?n y t?.  

 • Lo?n s?n hông và khu?u tay
 • ??ng kinh
 • S?ng lên
 • B?nh ti?u ???ng
 • ??c th?y tinh th?
 • B?nh thoái hóa ??a ??m
 • PRA ho?c teo võng m?c ti?n tri?n ho?c mù
 • Nhi?m trùng tai

?i?u quan tr?ng là ??a chó con c?a b?n ??n bác s? thú y ngay khi v? nhà. Không có cách nào ?? tìm hi?u xem con chó con c?a b?n s? phát tri?n b?t k? ?i?u ki?n nào trong s? này. T?t c? nh?ng gì b?n có th? làm là ch?m sóc chú chó c?a mình ?úng cách ?? ng?n ng?a m?t s? tình tr?ng b?nh lý nghiêm tr?ng này.

Chó Béc giê v?i chó Labrador yêu c?u th?c ph?m

Cho ?n th?c ?n ch?t l??ng hàng ??u c?a chó con chó ch?n c?u ??c c?a b?n phù h?p v?i tr?ng l??ng c?a nó. Con chó ?ang l?n c?a b?n nên duy trì tr?ng l??ng kh?e m?nh vì tr?ng l??ng t?ng thêm có th? là m?t tr?ng l??ng b? sung trên c?t s?ng c?a nó. Dinh d??ng lý t??ng cho chó c?ng s? ph? thu?c vào b?t k? nhu c?u dinh d??ng nào c?a chó.

N?u b?n ?ang hu?n luy?n chú chó c?a mình, ??ng bao gi? coi vi?c coi là ph?n th??ng. ?i?u này khuy?n khích béo phì và s? ch? gây ra nhi?u v?n ?? h?n cho con chó c?a b?n. D??i ?ây là nh?ng th??ng hi?u th?c ?n cho chó hàng ??u mà phòng thí nghi?m ch?n c?u ??c c?a b?n ch?c ch?n s? yêu thích.

 • Toàn di?n Ch?n gi?ng chó l?n và kh?ng l? S?c kh?e cho chó

Th?c ?n cho chó dành cho nh?ng gi?ng chó l?n nh? Chó ch?n c?u ??c và Phòng thí nghi?m. Thành ph?n c?t lõi c?a nó bao g?m g?o nâu, b?t th?t c?u, g?o tr?ng và th?t gà. Nó hoàn toàn t? nhiên và không ch?a ch?t b?o qu?n. Ngay c? m?t con chó con kén ch?n ch?c ch?n s? thích th?c ?n cho chó này.  

 • Chính xác toàn b? công th?c gi?ng l?n dành cho ng??i l?n

Precise Holistic ch?a th?t gà, g?o nâu, m? gà và b?t y?n m?ch và ???c coi là th?c ?n h?u c? t?t nh?t cho chó l?n. ?i?u này ?i kèm v?i thêm canxi và ph?t pho c?n thi?t cho chó ?? ??t ???c kích th??c ??y ??, l?n c?a nó.

 • Purina Beyond Th?c ?n cho chó ?óng h?p không có h?t

Purina Beyond ???c làm t? th?t bò, cá h?i và th?t gà th?t. ?ây là m?t ph?n th?c ?n cho chó không th? c??ng l?i ??i v?i nh?ng gi?ng chó l?n nh? h?n h?p Lab German Shepherd c?a b?n. Nó ?i kèm v?i các thành ph?n hoàn toàn t? nhiên c?ng v?i vitamin và khoáng ch?t cho s?c kh?e t?i ?u c?a chú chó c?a b?n.

C?ng gi?ng nh? b?t k? con chó khác, không bao gi? cung c?p cho phòng thí nghi?m ch?n c?u ??c c?a b?n th?c ph?m sau ?ây c?a con ng??i. Không ph?i t?t c? th?c ?n c?a con ng??i ??u an toàn cho chó.

 • R??u
 • X??ng gà ho?c x??ng gà n?u chín
 • Nho ho?c nho khô
 • ?? ?n m?n và ?? ?n v?t
 • Sô cô la, cà phê ho?c trà
 • Hành, h? và t?i

Yêu c?u t?p th? d?c chó Béc giê v?i chó Labrador

M?t con chó ch?n c?u ??c lai v?i Lab là m?t gi?ng h?n h?p v?i n?ng l??ng thu?n túy. Không có th?i gian ngh? ng?i khi b?n ch?i v?i con chó này! B?i vì ?i?u này, b?n c?n dành nhi?u th?i gian trong m?t ngày ?? t?p th? d?c và ?i b? con chó này n?u không; nó có th? phát tri?n hành vi phá ho?i.

Không có th?i gian c? th? ?? ?i b? ho?c ch?i v?i con chó này ch? là m?t quy t?c ??n gi?n: m?t con chó m?t m?i là m?t con chó t?t.

Ch?i v?i con chó c?a b?n th??ng xuyên ?? phát tri?n m?t liên k?t m?nh m? v?i thú c?ng c?a b?n. Nh?ng n?u b?n không th? mang nó ra ngoài ?i d?o, hãy nh? ??n s? giúp ?? c?a m?t thành viên trong gia ?ình ho?c ng??i d?t chó ?i d?o.

Hãy nh? r?ng chú chó này s? thích b?i vì dòng dõi Labrador Retriever c?a nó. M?t h? b?i chó ??a ph??ng ho?c m?t cái ao s? làm vi?c tuy?t v?i v?i con chó c?a b?n. N?u b?n có m?t sân r?ng, m?t thùng c?, l?n s? ho?t ??ng tuy?t v?i ch? ?? anh ?y ch?i và gi?i nhi?t.  

T?t c? các con chó thích l?y và ch?i Fr?aee. S? d?ng các lo?i ?? ch?i khác nh? dây th?ng l?n ?? b?n có th? ch?i trò ch?i kéo. S? d?ng m?t qu? bóng kh?ng l? ?? l?y nh? m?t qu? bóng c? ho?c m?t qu? bóng tennis. Ch? c?n ??m b?o r?ng ?? ch?i b?n cho chó c?a b?n ch?i s? không b? rách ?? tránh b?t k? mi?ng nh? nào b? ?n.

D??i ?ây là m?t vài ý t??ng

 • ?? ch?i cho chó c? ?i?n KONG – Pha ch?

?ây không ch? là m?t món ?? ch?i chó vui v? mà còn phân ph?i các món ?n n?a. ?i?u này có s?n trong sáu kích c?, vì v?y b?n ch?c ch?n s? tìm th?y kích th??c t?t nh?t cho h?n h?p Lab German Shepherd c? v?a ??n l?n c?a b?n. Nó là không th? phá h?y ?? con chó c?a b?n ch?c ch?n s? dành hàng gi? ch?i v?i nó.

 • ?? ch?i chó nhai x??ng ?ôi Nylabone DuraChew

Nylabone DuraChew hoàn h?o cho chó con và chó nh?. Nó ???c làm t? v?t li?u b?n s? không bao gi? b? v? ho?c chip. ?i?u này là không th? phá h?y, và con chó c?a b?n ch?c ch?n s? thích ch?i v?i ?i?u này nhi?u l?n.

 • Top chân Valentine Valentine Tôi li?m nó ?? ch?i chó x??ng

Cuddly và vui v?, ?ây là m?t ?? ch?i chó x??ng sang tr?ng c?ng ré lên khi nó là m?t chút. Nó là m?m nh?ng ???c th?c hi?n ?? không th? phá h?y. Thú c?ng c?a b?n ch?c ch?n s? thích nhai x??ng m?m này. ?ây s? là ?? ch?i yêu thích c?a anh ?y trong th?i gian không.

?ào t?o chó Béc giê v?i chó Labrador

Phòng thí nghi?m lai v?i Chó ch?n c?u ??c là m?t con chó thông minh, nh?ng nó có th? c?n nhi?u h?n các k? thu?t hu?n luy?n truy?n th?ng ??n gi?n ?? hu?n luy?n chú chó này. Các th? thu?t sau ?ây s? giúp b?n làm cho con chó c?a b?n vâng l?i b?n ngay l?p t?c.

 • K? thu?t Clicker

Tìm hi?u làm th? nào ?? hu?n luy?n con chó c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t clicker. ?ây là m?t thi?t b? c?m tay nh?, to b?ng chìa khóa xe h?i. Nh?n nút này và b?n s? nghe th?y ti?ng click có th? nghe ???c, m?t âm thanh mà con chó r?t yêu thích. Clicker có th? ???c s? d?ng trong t?t c? các lo?i th? thu?t, nh?ng ph? bi?n nh?t là ?? c?ng c? tích c?c.

Ch? c?n nh?p vào clicker khi con chó c?a b?n có th? làm theo th? thu?t và sau ?ó nh?p l?i n?u b?n mu?n l?p l?i hành vi. ??u t? vào m?t clicker t?t có s?n trong h?u h?t các c?a hàng thú c?ng tr?c tuy?n.

 • Cho chó c?a b?n C?ng c? tích c?c Không bao gi? ??a ra cách ??i x? m?i khi chó c?a b?n làm ?i?u gì ?ó ?úng. ?i?u này có th? góp ph?n gây béo phì và các v?n ?? s?c kh?e khác liên quan ??n th?a cân. Th??ng cho hành vi t?t b?ng cách v? v? con chó c?a b?n, ch?i v?i anh ta ho?c cho anh ta m?t v?t x??c t?t. Nói v?i con chó c?a b?n r?ng nó là m?t con chó t?t và k?t h?p ?i?u này v?i r?t nhi?u cú v? vai ?? c?ng c?.
 • Hu?n luy?n s?m cho chó con

Ngay khi chú chó ch?n c?u ??c c?a b?n ??n nhà ?? d?y nó nh?ng th? thu?t ch?ng nhà ??n gi?n. Ch? cho anh ta n?i anh ta s? ng?, ?n, u?ng và n?i anh ta s? ?. M?i con chó m?t th?i gian c?a mình vì v?y b?n ph?i kiên nh?n.

 • Kiên ??nh

??t nh?ng th? c?a con chó c?a b?n trong cùng m?t khu v?c. Gi??ng c?a anh ?y nên ? cùng m?t n?i mà anh ?y ?ã tìm th?y nó l?n ??u tiên trong khi bát th?c ?n c?a anh ?y c?ng nên ? cùng m?t khu v?c. S? nh?t quán là chìa khóa ?? hu?n luy?n chó nh?ng th? quan tr?ng. Ngoài ra, hãy xem xét nói chuy?n v?i m?i ng??i ? nhà v? các quy t?c và m?nh l?nh c?a b?n ?? c?ng c? tính nh?t quán trong vi?c hu?n luy?n chó c?a b?n.

 • Hu?n luy?n chó c?a b?n trong môi tr??ng quen thu?c

Nh?ng con chó nh? Lab r?t d? b? phân tâm; do ?ó b?n ph?i hu?n luy?n chó con c?a b?n trong m?t môi tr??ng yên t?nh và quen thu?c tr??c khi b?n ??a nó ra ngoài ?? ?ào t?o thêm.

B?t ??u trong m?t c?n phòng yên t?nh ch? có b?n và anh ?y . B?n có th? hu?n luy?n anh ta ngoài tr?i m?t khi anh ta ít b? phân tâm b?i ti?ng ?n và s? hi?n di?n c?a v?t nuôi và ng??i khác.

B?n c?ng có th? l?a ch?n ?ào t?o chuyên nghi?p cho chó h?n h?p Lab German Shepherd c?a b?n n?u b?n mu?n con chó c?a b?n l?n lên và tr? thành m?t con chó d?ch v? ho?c chó c?nh sát.

Chó Béc giê v?i chó Labrador và gia ?ình

Chó ch?n c?u ??c có th? là nh?ng con chó tuy?t v?i trong gia ?ình b?i vì nh?ng con chó này thích ? cùng v?i ch? c?a chúng và làm hài lòng chúng m?i cách chúng có th?.

?ây là nh?ng b?nh nhân có con và s? không bao gi? thô b?o ho?c c?n. H? th?m chí có th? ch?u ??ng ???c tr? m?i bi?t ?i và các trò ch?i r?t d? d?i nh? ?n m?c và trò ch?i nh?p vai.

Chó h?n h?p chó ch?n c?u ??c s? thích ???c ? cùng v?i nh?ng v?t nuôi khác và th?m chí nh?ng con chó khác. H? không ??c ?oán và s? không bao gi? gây ra m?t cu?c chi?n.

H?n h?p ch?n c?u ??c có th? tr? nên ch?ng ??i xã h?i và có th? tr? nên hung d? v?i ng??i ho?c nh?ng con chó khác khi chúng không ???c gi?i thi?u v?i m?i ng??i và các v?t nuôi khác t? s?m. Con chó c?a b?n nên ???c hu?n luy?n tr??c và ti?p xúc v?i nh?ng con chó và ng??i khác ?? ng?n ch?n hành vi không ?áng có này.