Có nên ph?i gi?ng chó Boxer v?i chó Bulldog không?

Có nên ph?i gi?ng chó Boxer v?i gi?ng chó Bulldog không?

K?t h?p Boxer v?i Bulldog

M?t Boxer Bulldog ho?c Bulloxer là m?t con chó lai v?i m?t con chó M? và m?t Boxer là cha m?. Chúng th??ng ???c g?i nh?m là Valley Bulldogs, là con lai gi?a Boxer và English Bulldog. Nh?ng ng??i gây gi?ng trong quá kh? mu?n có m?t con chó b?o v? làm b?o v? trong nhà c?a h? và cu?i cùng ?ã tr?n l?n hai gi?ng chó này. Tr??c ?ây, các gi?ng chó b? m? tham gia chi?n ??u v?i chó, nh?ng khi th?i gian trôi qua và môn th? thao này tr? thành b?t h?p pháp, chúng ?ã tr? thành nh?ng ng??i b?n thú c?ng bình t?nh và tình c?m h?n. C? Bulldog và Boxer ??u ???c bi?t ??n r?ng rãi là nh?ng con chó b?o v? tuy?t v?i, và con cái c?a chúng mang theo nh?ng ph?m ch?t tuy?t v?i t? m?i con. V? ngo?i hình, Bulloxer có c? b?p và m?nh m?, khi?n chúng trông ?áng s?. Con lai này là nh?ng con chó c?c k? thông minh và ?áng yêu. H? r?t tình c?m và âu y?m v?i ch? c?a mình, ?i?u ?ó khi?n h? tr? thành nh?ng ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i.

3 lý do t?i sao b?n không nên mua m?t Boxer Bulldog

 • Gi?ng lai này có th? tr? nên phá ho?i n?u b?n tách chúng ra kh?i gia ?ình c?a chúng trong m?t th?i gian dài ho?c n?u chúng chán . S? có nh?ng tr??ng h?p khi b?n không th? ? trong nhà và có th? ph?i ?? Bulloxer ? nhà m?t mình, nh?ng l?u ý r?ng sau m?t th?i gian, nó s? b? phá h?y. B?n có th? tr? l?i m?t ngôi nhà b?a b?n. Ngoài ra, khi h? bu?n chán và không có gì ?? làm, h? tr? nên không vâng l?i và th? hi?n hành vi phá ho?i t??ng t?.
 • H? c?n ph?i có m?t b?c th?y th?ng tr?. Con lai này r?t có ý chí và có suy ngh? riêng, và vì v?y s? r?t khó ?? khi?n chúng l?ng nghe b?n n?u b?n không ?? t? tin ?? lãnh ??o và k? lu?t chúng. Ch? khi h? có m?t con s? ông ch?, h? m?i có th? giao ti?p t?t v?i nh?ng ng??i khác.
 • M?t Bulloxer có th? quá n?ng ??ng và vui t??i cho tr? nh?. Phép lai này t? nhiên r?t siêu, và ?? chúng t??ng tác và ch?i v?i tr? nh? có th? không ph?i là ý t??ng t?t nh?t. Chúng ?? l?n ?? gây h?i cho tr? nh? v? th? ch?t mà không có ý ??nh vì chúng thích nh?y xung quanh và tr? nên ?n ào.

3 lý do t?i sao b?n nên mua m?t võ s? quy?n anh

 • H? b?o trì th?p và có nhu c?u ch?i chu?t r?t t?i thi?u . B?i vì con lai này có b? lông ng?n, b?n ch? c?n ch?i chúng ít nh?t m?t l?n m?t tu?n. B?n c?ng không ph?i tuân theo m?t l?ch trình t?m nghiêm ng?t nh? v?y và ch? t?m chúng khi c?n thi?t. B?n c?n c?t móng tay c?a h? m?i tháng m?t l?n nh?ng ?ánh r?ng hàng ngày ?? ng?n ng?a cao r?ng hình thành. Chúng ch? r?ng m?t l??ng lông t?i thi?u, và vì v?y b?n không ph?i lo l?ng v? vi?c d?n d?p nhà c?a nhi?u nh? b?n có n?u b?n có nh?ng gi?ng chó khác.
 • M?c dù có m?t cái nhìn nghiêm kh?c và ?áng s?, h? có th? là nh?ng ng??i b?n thú c?ng ?áng yêu và d?u dàng nh? v?y. B?i vì m?t con Bulloxer th?a h??ng các ??c ?i?m trên khuôn m?t c?a c? Chó M? và Chó Boxer, nó có nh?ng ??c ?i?m th? ch?t m?nh m? ??n m?c ?ôi khi khi?n chúng trông ?áng s? v?i ng??i khác. ??ng ?? v? ngoài c?a nó ?ánh l?a b?n b?i vì nó là m?t con chó r?t xã h?i. Chúng th? hi?n tình yêu mãnh li?t v?i gia ?ình và r?t kiên nh?n v?i tr? em, khi?n chúng tr? thành nh?ng chú chó tuy?t v?i trong gia ?ình.
 • H? làm nh?ng con chó b?o v? tuy?t v?i. N?u b?n ?ang tìm m?t ng??i b?n ??ng hành thú c?ng c?ng có th? xua ?u?i m?i cá nhân ?áng ng? và ?e d?a, con chó này s? r?t hoàn h?o. Gi?ng lai này ???c bi?t là r?t b?o v? ch? nhân c?a chúng nh?ng b?n ??ng lo l?ng. M?t khi h? tr? nên quen thu?c v?i khuôn m?t c?a nh?ng ng??i b?n c?a gia ?ình b?n mà b?n gi?i thi?u cho h?, h? s? hâm nóng và ??i x? v?i h? gi?ng nh? cách h? ??i x? v?i b?n.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t võ s? k?t h?p v?i Bulldog

Cân n?ng 70-90 b?ng
Chi?u cao 22-27 inch
Kích th??c Trung bi?nh
Lo?i áo Ng?n, dày ??c, v?a khít, c?ng khi ch?m vào
Màu lông Tr?ng, nâu nh?t, v?n ho?c nâu vàng
S? l??ng ?? Ít ?? không
M?t L?n
M?i R?ng, ng?n, vui v?
?ôi tai Ng?n và m?m
Tính cách Thân thi?n, ho?t bát, thông minh, ng?t ngào
Tu?i th? 9-12 n?m
Không gây d? ?ng Không
Thân thi?n v?i tr? em Vâng
Ch? s? h?u m?i Vâng
Công nh?n gi?ng ACHC, DBR, DDKC, DRA, IDCR

H?n h?p Boxer Bulldog là m?t con chó kích th??c trung bình v?i các tính n?ng m?nh m? và m?nh m?. Ng?c c?a nó r?ng và dày, và ??u ? d?ng vuông. Gi?ng lai này có mõm ng?n v?i ph?n d??i nh?. Nó có th? có nhi?u màu s?c khác nhau ho?c k?t h?p các màu.

Nh?ng con chó này r?t m?nh m?, vui t??i và ?áng yêu nh?ng ?ôi khi c?ng có th? b??ng b?nh. Nó r?t trung thành và b?o v? ch? s? h?u c?a nó và s? làm b?t c? ?i?u gì ?? b?o v? chúng kh?i b? t?n h?i. B?n s? ph?i th? hi?n cho nó r?t nhi?u tình yêu và tình c?m ?? b?n nh?n ???c ?i?u t??ng t? t? nó. M?c dù nhìn chung h? r?t thân thi?n v?i ng??i khác, b?n s? ph?i hu?n luy?n h? m?t cách nh?t quán và giao ti?p v?i h? s?m. N?u không ???c xã h?i hóa ?úng ??n, h? có th? tr? nên hung h?ng v?i nh?ng ng??i mà h? cho là m?i ?e d?a.

Chúng thích ch?i xung quanh v?i ch? c?a chúng vì v?y t?t nh?t nên th?nh tho?ng mang chúng ra ngoài ?? t?p th? d?c. Nó c?n ph?i dành n?ng l??ng c?a nó cho các ho?t ??ng th? ch?t, n?u không chúng có th? tr? nên phá ho?i ? nhà. Không bao gi? ?? chúng chán ho?c ?? chúng m?t mình trong nhà vì b?n có th? ph?i d?n d?p r?t nhi?u ?? v?t b? phá h?y khi b?n quay tr? l?i. H? c?ng d? b? lo l?ng chia tay .

M?c dù nó không ph?i là gi?ng mà b?n s? ??u tranh nhi?u nh?t ?? hu?n luy?n do trí thông minh c?a nó, ?ôi khi nó có th? r?t b??ng b?nh. Bulloxer là nh?ng ng??i h?c nhanh, nh?ng khi Bulloxer c?a b?n tr? nên b??ng b?nh, b?n s? ph?i thi?t l?p s? th?ng tr? c?a mình ??i v?i nó ?? khi?n nó nghe theo m?nh l?nh c?a b?n. Nó r?t có ý chí m?nh m?, vì v?y b?n ph?i r?t t? tin khi b?n ??i phó v?i nó trong ?ào t?o.

M?t ?i?u b?n ph?i bi?t là gi?ng lai này th??ng t?o ra âm thanh và mùi t? nhi?u l? trên c? th? chúng. Chúng ???c bi?t là ngáy và ?ánh r?m r?t nhi?u, nh?ng ?i?u ?ó không làm thay ??i trái tim và tâm h?n c?a chú chó này ??p nh? th? nào.

Bulldog K?t h?p v?i Chó con Boxer ?? bán

N?u b?n ch?c ch?n r?ng Bulldog Boxer Mix là con chó phù h?p v?i b?n, thì b?n ph?i tìm m?t nhà lai t?o ?áng tin c?y và có uy tín. Ngày nay, th?t khó ?? tìm m?t nhà lai t?o mà b?n có th? hoàn toàn tin t??ng. Có r?t nhi?u nhà máy s?n xu?t chó con có m?t ngày hôm nay, và b?n ph?i tránh ??a chó con t? nh?ng n?i nh? v?y b?i vì chúng không cung c?p chính xác môi tr??ng t?t nh?t cho chó m? và con cái c?a chúng.

Vi?c ??a chó con c?a b?n t? m?t nhà lai t?o h?p pháp là r?t c?n thi?t vì cách chúng ???c ??i x? và nuôi d??ng ??n th?i ?i?m ?ó có th? có tác ??ng ?áng k? ??n tính cách, hành vi và s?c kh?e c?a nó. Có hàng ngàn nhà lai t?o trên toàn c?u, nh?ng ch? m?t vài ngàn trong s? này là ?áng tin c?y.

Trong vi?c l?a ch?n m?t nhà lai t?o chó, b?n ph?i ?ánh giá và phân tích r?t nhi?u y?u t?. B?n nên ??n th?m c? s? c?a h? và xem không gian n?i nh?ng con chó ???c gi? và ki?m tra lo?i th?c ?n mà chúng ?ang cho chó ?n. C? g?ng ?ánh giá s? ch?m sóc và chú ý c?a các nhà lai t?o ??a vào c? chó m? và chó con. B?n ch?c ch?n r?ng các nhà lai t?o có ki?n ??th?c v? hybrid, Boxer k?t h?p v?i Bulldog.

Ch?m sóc võ s? c?a b?n v??t qua v?i Bulldog

C? American Bulldog và Boxer ??u có l?p lông t??ng t? và r?ng t?i thi?u, ?ó là lý do t?i sao m?t h?n h?p Boxer Bulldog th?a h??ng gi?ng nhau. Chúng không c?n ph?i ???c ch?i chu?t nhi?u nh? các gi?ng chó khác và th??ng b?o trì th?p.

Không có l?ch trình nghiêm ng?t mà b?n ph?i tuân theo. B?n ch? c?n t?m cho Boxer c?a b?n khi chúng b?n. Vi?c t?m chúng th??ng xuyên c?ng không t?t vì nó s? ?nh h??ng ??n các lo?i d?u t? nhiên mà chúng có trên da.

Móng c?a nó c?n ???c c?t t?a m?i tháng vì móng c?a chúng có th? b? gãy ho?c n?t khi quá dài. B?n c?ng ph?i ki?m tra tai c?a thú c?ng m?t cách nh?t quán ?? ng?n ng?a b?t k? nhi?m trùng tai nào phát sinh do s? tích t? sáp và ?? ?m. Hãy ch?c ch?n ?? lau tai c?a nó theo th?i gian.

Bulldog k?t h?p v?i v?n ?? s?c kh?e Boxer

Nhìn chung, Bulloxer là m?t gi?ng lai kh?e m?nh cho kích th??c c?a nó và không có kh? n?ng b? nhi?u v?n ?? v? s?c kh?e. Tuy nhiên, h? d? b? béo phì, ?ó là lý do t?i sao b?n ph?i ?i?u ch?nh l??ng th?c ?n c?a h?. M?t vài con chó Boxer Bulldog ?ã ???c bi?t là phát tri?n các lo?i ung th? khác nhau, nh?ng ?i?u này r?t hi?m khi x?y ra. M?c dù chúng không có xu h??ng m?c nhi?u b?nh, nh?ng vi?c ??a thú c?ng c?a b?n ??n bác s? thú y th??ng xuyên ?? ki?m tra t?ng quát là ?i?u c?n thi?t. D??i ?ây là danh sách các b?nh v? r?ng nanh ph? bi?n mà chúng có th? m?c ph?i trong su?t cu?c ??i:

 • Ch?ng lo?n s?n x??ng hông – ?ây là m?t s? xu?t hi?n ph? bi?n ? nh?ng con chó có kích th??c này. B?i vì chúng n?ng, các kh?p c?a chúng có m?t công vi?c khó kh?n h?n trong vi?c h? tr? c? th? c?a chúng. Ch?ng lo?n s?n x??ng hông x?y ra khi bóng và ? kh?p không l??t t?t v?i nhau và cu?i cùng mài l?n nhau. Tình tr?ng này s? mang l?i cho thú c?ng c?a b?n r?t nhi?u ?au ??n, ?ó là lý do t?i sao b?n có th? l?a ch?n Bulloxer c?a mình ?? ???c ph?u thu?t ?? s?a nó.
 • Bloat – Nguyên nhân c?a b?nh này ch?a ???c bi?t. ??y h?i x?y ra khi ru?t c?a con chó t? xo?n l?i và cu?i cùng là l?u tr? khí trong chúng, làm t?ng kích th??c c?a nó. Bloat là m?t tình tr?ng gây t? vong vì có kh? n?ng ru?t c?a con chó s? gây áp l?c lên c? hoành, khi?n thú c?ng c?a b?n khó th?. Ngay khi Bulloxer c?a b?n bi?u hi?n các tri?u ch?ng nh? khó th?, hãy ??a anh ?y ??n bác s? thú y ngay l?p t?c.
 • ??ng kinh – Thu?t ng? này ???c s? d?ng ?? mô t? nhi?u c?n ??ng kinh. Nguyên nhân ph? bi?n nh?t c?a ??ng kinh ? chó là ??ng kinh vô c?n, th??ng là m?t khuynh h??ng di truy?n, nh?ng không có nguyên nhân chính xác ???c bi?t ??n. Thú c?ng c?a b?n có th? không c?m th?y ?au trong giai ?o?n ??ng kinh nh?ng s? c?m th?y b?i r?i và có th? ho?ng lo?n. C? g?ng quan sát con chó c?a b?n, và n?u nó có nhi?u h?n m?t c?n ??ng kinh m?i tháng, thì b?n ph?i ?i?u tr? t? bác s? thú y.

Yêu c?u th?c ph?m Boxer Bulldog Mix

Boxer Bulldog là m?t con chó l?n h?n trung bình, và nó s? c?n ba ??n b?n chén th?c ?n cho chó khô hàng ngày. C? g?ng tránh cho thú c?ng ?n m?t b?a l?n và thay vào ?ó hãy chia l??ng th?c ?n cho chó thành hai b?a riêng bi?t vì Bulloxers d? b? ??y h?i . Hãy ch?c ch?n r?ng b?n cung c?p cho nó th?c ?n cho chó ch?t l??ng cao và m?t lo?i có ch?a t?t c? các ch?t dinh d??ng c?n thi?t trong m?t ngày.

Hãy nh? ki?m tra t?t c? các thành ph?n trong th?c ?n cho chó tr??c khi mua chúng. Ch?n s?n ph?m có các ch?t ph? gia dinh d??ng nh? vitamin và khoáng ch?t ?? gi? cho thú c?ng c?a b?n kh?e m?nh. Vì con lai này có kh? n?ng b? các v?n ?? v? kh?p và ?au, hãy th? tìm th?c ?n có chondroitin và glucosamine. Không mua các s?n ph?m có ch?a các b?a ?n th?t ho?c s?n ph?m ph? không xác ??nh và các s?n ph?m có ch?a các ch?t ph? gia không c?n thi?t khác nhau nh? thu?c nhu?m. Nh?ng thu?c nhu?m th??ng gây ra d? ?ng th?c ph?m c?a nh?ng con chó.

Hãy xem danh sách th?c ?n cho chó ch?t l??ng cao mà b?n có th? cho Bulloxer ?n:

 • Th?c ?n cho chó ?? vùng Orijen

S?n ph?m này ???c làm ch? y?u t? 38% protein cao t? th?t bò, th?t l?n, th?t c?u, bò r?ng và cá trích. Nó c?ng ch?a các lo?i trái cây và rau qu? lành m?nh khác nhau nh? lê, rau bina, xanh, cà r?t và qu? vi?t qu?t. Hàm l??ng carbohydrate là 20%, gi? cho thú c?ng c?a b?n ??ng hành v?i tr?ng l??ng c? th? kh?e m?nh.

 • Cá h?i và ??u Hà Lan tr??ng thành

Th?c ?n cho chó này ?ã làm suy y?u cá h?i, b?t gà tây và b?t gà là ngu?n protein c?a nó. Nó ch?a 30% protein, Omega-3 và axit béo Omega-6. S?n ph?m này ?? l?i b?t k? thành ph?n có th? gây ra d? ?ng. Nó c?ng không có b?t k? lo?i ng? c?c, ngô, gluten lúa mì, ??u nành, ph? gia nhân t?o, màu s?c ho?c h??ng v?.

 • Th?c ?n cho chó khô không có h?t t? nhiên

S?n ph?m này ch? ch?a cao c?p và t?t c? các thành ph?n t? nhiên. Nó cung c?p m?t ch? ?? ?n u?ng cân b?ng cho t?t c? các con chó. Ngoài ra, nó không ch?a b?t k? ??u nành ho?c ch?t ??n, ch?ng h?n nh? ng? c?c và gluten. B?n s? không ph?i lo l?ng v? vi?c chú chó c?a b?n thi?u b?t k? ch?t dinh d??ng nào vì th?c ?n cho chó này có t?t c? các thành ph?n dinh d??ng mà m?t Boxer Bulldog c?n.

Yêu c?u t?p th? d?c Mix Boxer

B?i vì con lai này r?t vui t??i và nhi?t tình, chúng s? tr? nên r?t n?ng ??ng trong nhà, ?ó là lý do t?i sao b?n c?n cho phép nó tiêu t?n n?ng l??ng bên ngoài thông qua các ho?t ??ng th? ch?t nh? ?i b?, ch?y b? ho?c ch?y. Nó thích kích thích não c?a nó, vì v?y th?nh tho?ng hãy c? g?ng ?? chúng v??t qua các ch??ng ng?i v?t ???c thi?t l?p ? sân sau c?a b?n. Bulloxer c?a b?n s? c?n ít nh?t 40-50 phút t?p th? d?c m?i ngày. C?n th?n không làm vi?c quá s?c và làm ki?t s?c thú c?ng c?a b?n vì nó có th? có v?n ?? v? hô h?p. B?n có th? s? d?ng các lo?i ?? ch?i và các lo?i ho?t ??ng khác nhau.

D??i ?ây là m?t s? ?? ch?i mà Boxer Bulldog c?a b?n s? thích ch?i v?i:

 • Máy phát bóng tennis Hyper 4 bóng. Bóng tennis là m?t trong nh?ng ?? ch?i mà Bulloxers thích ch?i nh?t. H? thích ch?y xung quanh và l?y nh?ng qu? bóng này, nh?ng sau m?t vài l?n ném, cánh tay c?a b?n s? r?t m?i. Thi?t b? này cho phép b?n ch?i v?i b?n ??ng hành thú c?ng c?a b?n trong m?t th?i gian dài mà không làm hao mòn c? b?p c?a b?n.
 • Hành tinh chó Orbee-Tuff Cosmos, Luna. Boxer k?t h?p v?i chó Bulldog không có v?n ?? gì v?i vi?c t? ch?i. M?c dù h? mu?n b?n tham gia vào gi? ch?i c?a h?, h? v?n r?t vui khi ???c b?n tâm v?i m?t món ?? ch?i. ?? ch?i này là hoàn h?o cho khi b?n ??t nhiên quá b?n r?n ?? ch?i v?i ng??i b?n lông c?a mình v? th? ch?t. Nó là m?t qu? bóng r?t ch?c ch?n và c?ng phát sáng trong bóng t?i, ?i?u này làm cho nó r?t h?p d?n ??i v?i Bulloxer c?a b?n.
 • Canine Ph?n c?ng Chuckit Fumble Fetch Toy . S?n ph?m này có hình d?ng nh? m?t qu? bóng ?á và hoàn h?o cho m?t trò ch?i tìm n?p. Nó có nh?ng ???ng vân sâu, giúp chó d? dàng nh?t và mang theo. Thú c?ng c?a b?n có th? ch?i v?i ?? ch?i này trong h? b?i vì nó trôi n?i trong n??c. Ngoài ra, nó có màu s?c t??i sáng, do ?ó, t?ng kh? n?ng hi?n th? c?a nó. N?u b?n lo l?ng v? vi?c thú c?ng c?a b?n m?t h?ng thú v?i ?? ch?i, b?n không c?n ph?i vì nó n?y theo các h??ng khác nhau m?i l?n.

Boxer k?t h?p v?i hu?n luy?n Bulldog

Chú chó Boxer Bulldog Mix c?a b?n th??ng nhanh chóng ???c hu?n luy?n vì nó thông minh và h?c nhanh, nh?ng ?ôi khi chúng có th? b??ng b?nh. Bulloxers có m?t ??c ?i?m ??c l?p, vì v?y h? s? làm b?t c? ?i?u gì h? mu?n làm n?u h? c?m th?y b?n kém t? tin. Khi b?n ?ang ??i phó v?i s? k?t h?p này, b?n ph?i thi?t l?p s? th?ng tr? c?a mình trong su?t bu?i ?ào t?o. B?n c?ng ph?i cung c?p ?ào t?o phù h?p ?? h? không b? nh?m l?n v?i t?t c? các h??ng d?n và l?nh.

Có hai ph?n ?ào t?o thi?t y?u mà b?n ph?i th?c hi?n v?i Boxer Bulldog c?a mình, ?ó là:

 • ?ào t?o clicker. Nh?ng chú chó này d? ti?p nh?n h?n khi b?n s? d?ng h? th?ng ph?n th??ng nhi?m v? c?a Cameron, hay còn g?i là hu?n luy?n clicker. Nó s? d?ng các k? thu?t gia c? tích c?c. Các nhà nghiên c?u ?ã ch?ng minh r?ng ph??ng pháp này ho?t ??ng ??c bi?t t?t cho Bulloxers. B?i vì chó Bulldog Boxer ?ôi khi r?t c?ng ??u, các k? thu?t hu?n luy?n kh?c nghi?t s? không ho?t ??ng và s? mang l?i hành vi x?u. B?n nên tuân theo mô hình click-Treat-click-Treat ?? chú chó c?a b?n hi?u r?ng âm thanh c?a clicker có liên quan ??n vi?c nh?n ph?n th??ng. ??ng ?? thú c?ng nhìn th?y clicker c?a b?n.
 • Hu?n luy?n trong nhà. B?n ph?i thi?t l?p m?t l?ch trình cho thú c?ng c?a b?n ?? ch?i, ?n và ?i v? sinh. Nh?ng con chó này làm t?t trong nhà, nh?ng b?n v?n ph?i ??m b?o r?ng chúng không ?i ti?u ? m?i n?i b?t c? lúc nào. ?ào t?o này là c?n thi?t ?? duy trì hòa bình trong nhà.

Boxer v??t qua v?i Bulldog và gia ?ình

Bulloxers là nh?ng con chó gia ?ình tuy?t v?i b?i vì chúng r?t tình c?m và r?t b?o v? ch? c?a chúng. Chúng có ý th?c cao v? môi tr??ng xung quanh và có th? hung h?ng khi chúng nh?n th?y m?t ?i?u gì ?ó là m?i ?e d?a. Thông tin này r?t quan tr?ng ??i v?i nh?ng ng??i ?ang tìm ki?m nh?ng con chó b?o v?.

H? vui t??i và nhi?t tình, ?ó là lý do t?i sao h? c?ng s? hòa ??ng v?i tr? em. Thông th??ng, nh?ng con chó này r?t kiên nh?n v?i tr? em, nh?ng b?n có th? không mu?n ?? chúng m?t mình v?i nh?ng k?t qu? r?t nh?. B?n ph?i giám sát th?i gian ch?i c?a chúng vì kích th??c c?a Bullox ?? l?n ?? gây h?i và làm chúng b? th??ng vì chúng có th? h?i thô mà không có ý ??nh do s? ph?n khích c?a chúng.

N?u b?n t?ng quy?t ??nh l?y m?t Boxer Bulldog tr?n làm b?n ??ng hành c?a mình, hãy mong ??i ?? c?m th?y ?m áp và h?nh phúc h?n trong gia ?ình và cu?c s?ng c?a b?n.