Có nên ph?i gi?ng chó ch?n c?u Úc v?i chó ch?n bò Úc không?

Có nên ph?i gi?ng chó ch?n c?u Úc v?i gi?ng chó ch?n bò Úc không?

Gi?i thi?u v? h?n h?p chó ch?n c?u Úc v?i gi?ng chó ch?n bò Úc

Chó ch?n c?u xanh Úc, còn ???c g?i là Texas Heeler, là m?t gi?ng chó lai. Ngu?n g?c c?a nó ??n t? hai gi?ng chó ph? bi?n c?a Úc là Chó ch?n c?u Úc và Chó ch?n gia súc Úc. Gi?ng th? hai c?ng th??ng ???c bi?t ??n v?i cái tên Blue Heeler.

Texas Heelers là m?t nhóm thân thi?n, t?t c? trong khi ???c b?o v? gia ?ình c?a nó. Ngoài gia ?ình c?a nó, nó c?ng khá b?o v? sân c? c?a nó. Gi?ng chó này c?ng là m?t gi?ng chó thông minh t?o ra nh?ng con chó canh gác tuy?t v?i, giúp chúng d? hu?n luy?n h?n. Do dòng dõi gia súc Úc c?a nó, con lai ???c bi?t ??n là m?t lo?i ch?n gia súc, có th? làm cho nó hoàn toàn không t??ng thích cho các gia ?ình có con nh?. Gi?ng chó này c?ng là m?t con chó r?t n?ng ??ng, vì v?y chúng thích h?p h?n ?? ???c ??t trong m?t ngôi nhà có sân r?ng, trong m?t trang tr?i ho?c ? khu v?c nông thôn.

M?c dù nó là m?t gi?ng lai khá ph? bi?n, nh?ng không có nhi?u thông tin v? ngu?n g?c th?c s? c?a nó, ch? có ?i?u nó ?ã b?t ??u vào nh?ng n?m 1970 ? ?âu ?ó ? Texas. Do thi?u g?c r? ???c bi?t ??n c?a nó, nhìn vào các gi?ng b? m? c?a nó có th? giúp d? ?oán tính khí có th? c?a con lai.

3 lý do t?i sao b?n không nên có m?t chú chó ch?n bò Úc

 • Ng??i ch?n c?u Úc tr?n v?i Blue Heeler Cross có th? ch? ng? tr? nh?. Gi?ng là m?t con chó vui t??i.M?c dù nó có th? hòa h?p v?i tr? em, nh?ng xu h??ng ch?n gia súc c?a nó có th? c?n tr?. H? có th? ngh? r?ng tr? nh? là ?? cho h? ch?n. ?i?u này có th? d?n ??n vi?c tr? nh? b? chúng áp ??o.
 • Giày cao gót màu xanh lai v?i Ng??i ch?n c?u Úc r?t n?ng ??ng. Là m?t con chó ch?n gia súc, ng??i ta cho r?ng chúng ???c sinh ra v?i m?c n?ng l??ng cao. H? s? c?n các ho?t ??ng th? ch?t cao và th?i gian ?i b? hàng ngày kéo dài h?n. N?u h? tr? nên bu?n chán, h? có th? tr? nên phá ho?i trong nhà.
 • Ng??i ch?n c?u Úc nên ???c gi? trong các h? gia ?ình có sân r?ng. M?c dù là m?t con chó c? trung bình, nh?ng con lai là m?t con chó r?t n?ng ??ng, ???c s? d?ng ?? ch?n gia súc và s?ng trong m?t trang tr?i ho?c nông thôn. N?u b?n không s?ng ? nh?ng khu v?c nh? v?y, ít nh?t b?n ph?i có m?t kho?ng sân r?ng vì con lai thích t? do ch?y nh?y trên m?t cánh ??ng.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t chú chó ch?n bò Úc lai v?i chó ch?n c?u Úc

 • Blue Heeler Gi?ng chó lai Úc không ?òi h?i m?t thói quen ch?i chu?t ph?c t?p. B?i vì b? lông ng?n và th?a th?t c?a nó, b?n s? ch? c?n ch?i lông hàng tu?n. H? c?ng ch? ?? ra v?i s? l??ng v?a ph?i. B?n s? ch? ph?i lo l?ng v? vi?c gi? cho tóc c?a h? không b? r?i.
 • Blue Heeler Hy L?p ch?n c?u Úc r?t thông minh. ??c ?i?m này làm cho con chó khá thú v? ?? hu?n luy?n. H? thích h?c h?i nh?ng ?i?u m?i và khám phá nh?ng thách th?c m?i. B?n s? không có m?t th?i gian khó kh?n ?? d?y chúng. Ch? c?n ghi nh? ?? làm ?i?u ?ó khi còn tr? và áp d?ng c?ng c? tích c?c ?? h? h?c t?t.
 • Blue Heeler Hy L?p ch?n c?u Úc r?t b?o v?. Gi?ng này r?t tình c?m v?i ch? s? h?u và gia ?ình c?a nó.Nó có th? ph?c v? nh? m?t con chó b?o v? và b?o v? b?n và gia ?ình c?a b?n v?i cu?c s?ng c?a nó.H? s? ch? bao gi? s?a và nh?ng k? xâm nh?p và ng??i l? th?c s? mà h? tin là có h?i cho b?n.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t chú chó ch?n c?u Úc lai v?i chó ch?n bò Úc

Cân n?ng45 ??n 50 b?ng
Chi?u cao17 ??n 22 inch
Kích th??cTrung bình
Lo?i áoTh?ng, h?i th?a th?t, chi?u dài trung bình, m?n và m?m
Màu lông?en, xanh, nâu
S? l??ng ??V?a ph?i
?ôi m?tnâu
M?i?en
?ôi taiC??ng c?ng ho?c g?p
Tính cáchHo?t ??ng, n?ng ??ng, thân thi?n, c?nh báo, b?o v?
Tu?i th?12 ??n 15 n?m
Không gây d? ?ngKhông
Tr? em thân thi?n?úng
Ch? s? h?u m?i thân thi?n?úng
Công nh?n gi?ngChó ??ng ký c?a M?, Câu l?c b? chó lai M?, Qu? nghiên c?u ??ng v?t

Chó ch?n c?u Úc lai v?i Blue Heeler th??ng n?ng kho?ng 45 ??n 50 pounds ? c? chó tr??ng thành ??c và cái. Chúng là nh?ng con chó có kích th??c trung bình, ??ng cao t? 17 ??n 22 inch t? bàn chân cho ??n chóp tai. Con lai có th? s?ng t?i kho?ng 12 ??n 15 n?m, t?t c? ph? thu?c vào m?c ?? chúng ???c nuôi và s?c kh?e c?a gi?ng b? m? chúng. Không có nhi?u s? khác bi?t v? t?m vóc c?a Giày cao gót nam và n? Texas.

M?t h?n h?p cá m?p xanh Úc có th? có nhi?u màu s?c khác nhau trong b? lông c?a chúng, nh?ng ph? bi?n nh?t là các màu là ?en, xanh d??ng và nâu vàng. C?ng có nh?ng lúc áo khoác c?a con lai xu?t hi?n màu xanh lam ho?c màu xanh d??ng. B? lông c?a nó có chi?u dài trung bình, ch? dao ??ng t? m?t ??n ba inch. S? phân b? lông th?a th?t ho?c h?i r?i rác, làm cho các yêu c?u ch?i chu?t và ch?i nh? h?n. Lý do cho ?i?u này là ?? chúng thích nghi t?t h?n v?i ?i?u ki?n bán khô h?n ? Texas, n?i sinh s?ng c?a gi?ng chó này. Lông c?a chúng c?ng th??ng m?n và m?m.

Con lai có th? th?a h??ng ?ôi tai c??ng c?ng c?a Chó Bò Úc ho?c tai g?p c?a Chó ch?n c?u Úc. Th??ng xuyên h?n không, nó th?a h??ng ??c ?i?m c?a tr??c ?ây. ?ôi khi trang trí màu tr?ng ho?c nâu c?ng có th? ???c tìm th?y trên bàn chân và chân c?a h?. ?uôi c?a chúng có th? th?ng, nh?ng cái sau thì ph? bi?n và d? nh?n bi?t h?n. Màu m?t c?a h? th??ng có các màu nâu khác nhau. M?i c?a chúng là màu ?en nh?n thông th??ng không có s? ?a d?ng khác th??ng.

Texas Heeler là m?t con chó r?t d? hu?n luy?n vì trí thông minh c?a nó. Con chó có th? h?c b?ng cách l?y tín hi?u và tín hi?u t? ch? c?a nó. ?ôi khi b?n n?ng ch?n gia súc t? nhiên c?a chúng có th? tr? thành m?t thách th?c, nh?ng gi?ng chó này r?t tình c?m và có tính b?o v? cao ??i v?i gia ?ình c?a nó. H? có th? không tho?i mái v?i ng??i l?, nh?ng ?i?u này là do b?n ch?t b?o v? c?a h?. ?? ch?ng l?i ?i?u này, nên ?? chó con giao ti?p v?i gia ?ình và nh?ng con chó khác khi còn nh?.

Con chó nói chung hòa ??ng v?i tr? em, nh?ng v?n có xu h??ng nó có th? áp ??o nh?ng ??a tr?, do b?n n?ng c?a nó là b?y ?àn. Các chuyên gia khuyên ?ào t?o s?m ?? ng?n ch?n ?i?u này x?y ra. M?c dù nó làm cho m?t c? quan giám sát t?t, nó không s?a nhi?u nh? v?y tr? khi có m?t k? xâm nh?p th?c s? ho?c ng??i l? ? g?n ?ó.

Chó ch?n c?u Úc lai v?i chó ch?n bò Úc ?? bán

Nhi?u chuyên gia khuyên b?n nên mua t?t c? các lo?i ??ng v?t thông qua c?u h?, nh?ng trong tr??ng h?p b?n mu?n t? nuôi, b?n có th? tìm ki?m các nhà lai t?o ?áng tin c?y.

M?t nhà lai t?o ?áng tin c?y có tâm trí t?t nh?t c?a con chó và s? không quá quan tâm ??n các tính n?ng c?a các gi?ng chó m?. Hãy nh? r?ng b?n có b?n ph?i c?n th?n trong vi?c tìm ki?m m?t nhà lai t?o. M?t trong nh?ng ch? s? là m?t nhà lai t?o có uy tín s? cung c?p cho b?n các tài li?u thích h?p v? gi?ng lai c?ng nh? các gi?ng b? m?. H? c?ng s? c?nh báo b?n n?u h?n h?p ?ã di truy?n b?t k? b?nh di truy?n nào t? cha m? c?a nó.

T?t h?n là nên g?p g? tr?c ti?p v?i m?t nhà lai t?o ?? b?n có th? h?i h? tr?c ti?p t?t c? các thông tin quan tr?ng liên quan ??n h?n h?p ch?n c?u xanh Úc nh? n?n t?ng c?a cha m?, l?ch s? s?c kh?e và th?m chí là nhu c?u c?a chó con ?ang phát tri?n.

Tr??c khi g?p g? ng??i gây gi?ng, b?n c?ng nên th?c hi?n m?t s? nghiên c?u v? gi?ng chó này ?? b?n s? bi?t lo?i câu h?i nào b?n nên h?i ng??i gây gi?ng. B?n có th? tìm trên internet v? thái ?? thông th??ng c?a con chó, thói quen hu?n luy?n thích h?p và các nhu c?u c? b?n.

Khi b?n g?p ng??i gây gi?ng, b?n c?ng có th? yêu c?u g?p chính chú chó con, b?ng cách ?ó b?n s? bi?t li?u b?n có t??ng thích v?i chúng không và li?u b?n có th?c s? có kh? n?ng ch?m sóc m?t con hay không.

B?n c?ng có th? ch?n tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y ?? h? có th? cho b?n nh?ng l?i khuyên t?t h?n trong vi?c nuôi chó c?a b?n và th?m chí ch?n ?oán ?úng v? con chó con m?i mua. Nó là t?t h?n ?? phát hi?n m?i quan tâm s?c kh?e có th? có c?a m?t con chó trong khi nó v?n còn ch?a thành niên. N?u nhà lai t?o không th? cho b?n xem các tài li?u thích h?p c?a gi?ng b? m?, ??c bi?t là h? s? s?c kh?e, t?t h?n là tìm m?t nhà lai t?o m?i h?n là nh?n nuôi m?t con chó con có nguy c? m?c b?nh cao.

Ch?m sóc chó ch?n bò Úc c?a b?n

Con lai ch?n c?u xanh Úc là m?t gi?ng b?o trì t??ng ??i th?p. M?c dù b? lông c?a nó khá ng?n và m??t mà, vi?c ch?i lông hàng tu?n v?n c?n thi?t ?? ng?n ch?n s? m? ho?c r?i c?a l?p lông. T?m cho chó c?a b?n ch? nên ???c th?c hi?n b?t c? khi nào c?n thi?t.

B?n c?ng ph?i l?u ý r?ng gi?ng chó ?ôi khi có th? nh?y c?m khi ch?m vào, vì v?y m?t thói quen ch?i chu?t ???c thi?t l?p khi còn tr? là ?i?u nên làm. ?ánh r?ng hai ho?c ba l?n m?t tu?n c?ng ???c khuy?n cáo ?? ng?n ng?a hôi mi?ng và tích t? cao r?ng. B?n c?ng có th? ch?n ?ánh r?ng hàng ngày ?? ng?n ng?a sâu r?ng.

C?t t?a móng tay c?a h? nên ???c th?c hi?n hai tu?n m?t l?n n?u anh ta không t? nhiên làm mòn nó. Làm s?ch tai c?a chúng s? ph? thu?c vào lo?i tai mà thú c?ng c?a b?n có. N?u chúng th?a h??ng ?ôi tai c??ng c?ng, b?n ch? ???c yêu c?u làm s?ch chúng trong th?i gian t?m. Tuy nhiên, n?u tai c?a chúng b? g?p l?i, b?n s? c?n làm s?ch chúng b?ng nh?ng qu? bóng bông ?m m?i tu?n m?t l?n. Trong khi làm s?ch tai, b?n c?ng nên ki?m tra màu ?? và mùi hôi. N?u b?n nh?n th?y m?t trong hai tri?u ch?ng này, có th? con chó c?a b?n ?ã b? nhi?m trùng tai.

M?t s? công c? ???c ?? xu?t cho k?t h?p c?a b?n là:

 • Slicker
 • Kéo c?t móng tay

N?u b?n không t? tin v?i cách b?n ch?i chu?t cho thú c?ng c?a mình, b?n luôn có th? ghé th?m m?t ti?m thú c?ng vì các chú r? có th? ch?m sóc con chó c?a b?n t?t h?n. Ngoài ra, chúng c?ng s? có c? h?i giao l?u v?i nh?ng con chó khác.

Chó ch?n bò Úc lai v?i chó ch?n c?u Úc v?n ?? s?c kh?e

Các gi?ng chó ch?n c?u xanh gót xanh Úc th??ng kh?e m?nh, nh?ng m?t khi có s? c? x?y ra, nó có th? d?n ??n m?t lo?t các b?nh. Khi nh?n nuôi m?t chú chó con t? m?t nhà lai t?o, hãy ch?c ch?n r?ng b?n có th? yêu c?u các tài li?u s?c kh?e c?a con chó và cha m? ?? b?n có th? theo dõi xem có nh?ng ?i?u ki?n di truy?n mà b?n c?n ?? ý không.

?? ch?c ch?n r?ng con chó con c?a b?n ?ang ? trong tình tr?ng s?c kh?e cao nh?t, nên th??ng xuyên ?i ??n phòng khám thú y ?áng tin c?y c?a b?n. M?t s? xét nghi?m th??ng ???c th?c hi?n ?? ch?n ?oán s?m nh? sau:

 • Ki?m tra m?t
 • Phân tích máu
 • Ki?m tra thính giác
 • Khám toàn thân

B?n c?ng c?n th??ng xuyên nói chuy?n v?i bác s? thú y c?a con chó con c?a b?n b?i vì h?u h?t các gót chân Texas ???c ch?n ?oán m?c b?nh Osteosarcoma.

M?t s? v?n ?? s?c kh?e ?áng k? mà Giày cao gót xanh c?a b?n lai v?i Ng??i ch?n c?u Úc có th? là:

 • Viêm da – Tình tr?ng lông mi phát sinh t? m?t v? trí b?t th??ng trên mí m?t ho?c khi lông mi m?c theo h??ng không t? nhiên. ?i?u này th??ng ???c ch?n ?oán trong khi ki?m tra m?t.
 • Lo?n s?n khu?u tay và hông – M?t tình tr?ng x??ng ph? bi?n trong ?ó kh?p bóng và ? c?m không phát tri?n ?úng cách. ?i?u này d?n ??n suy gi?m theo th?i gian và cu?i cùng là m?t ch?c n?ng c?a kh?p.
 • Viêm x??ng kh?p Dissecans – M?t tình tr?ng viêm trong ?ó s?n b? b?nh ???c tách ra kh?i x??ng bên d??i. Gi?m n?ng l??ng và l??ng canxi trong ch? ?? ?n u?ng có th? làm gi?m nguy c? m?c b?nh này.
 • B?nh teo võng m?c ti?n tri?n (PRA) – M?t nhóm b?nh thoái hóa nói chung ?nh h??ng ??n các t? bào t? bào c?m quang trong m?t c?a con chó. Theo th?i gian, n?u không ???c ?i?u tr?, nó s? d?n ??n mù m?t c?a con chó b? ?nh h??ng.
 • Collie Eye Anomaly (CEA) – Tình tr?ng này là m?t tình tr?ng b?m sinh di truy?n, trong ?ó m?t b? ??t bi?n, làm cho màng ??m kém phát tri?n. ?i?u này s? d?n ??n nh?ng khi?m khuy?t t?i t? khác trong t?m nhìn c?a con chó b? ?nh h??ng.

M?t s? m?i quan tâm nh? nh? ?i?c, ??c th?y tinh th? và ??ng kinh c?ng khá ph? bi?n trong gi?ng, vì v?y phát hi?n và ch?n ?oán s?m là chìa khóa ?? ng?n ng?a các bi?n ch?ng ti?p theo ??i v?i s?c kh?e thú c?ng c?a b?n.

Chó ch?n bò Úc lai v?i yêu c?u th?c ph?m c?a chó ch?n c?u Úc

Là m?t gi?ng chó ban ??u có ngh?a là ?? ch?n gia súc, Blue Heeler lai v?i Ng??i ch?n c?u Úc có r?t nhi?u n?ng l??ng. H?u h?t các chuyên gia khuyên các lo?i th?c ?n cho chó ???c ch? t?o ??c bi?t cho các gi?ng chó ?ang ho?t ??ng, ??m b?o r?ng nhu c?u dinh d??ng c?a chó ???c ?áp ?ng.

D??i ?ây là m?t s? th?c ?n cho chó khô t?t nh?t dành cho chó con c?a các gi?ng chó ?ang ho?t ??ng:

 • Th?c ?n cho chó khô Core Core Air – V?i th??ng hi?u này, chú chó c?a b?n s? có hai h??ng v? ?? l?a ch?n, ?ó là cá th?t tr?ng & cá h?i và gà tây & gà. Th??ng hi?u này s?n xu?t m?t công th?c không có h?t, làm cho nó d? tiêu hóa. Nó c?ng ???c b? sung các ch?t dinh d??ng, c?ng nh? vitamin và khoáng ch?t, làm cho nó tr? thành m?t l?a ch?n tuy?t v?i cho chú chó n?ng ??ng c?a b?n.
 • H??ng v? c?a công th?c Wild Wild Prairie Canine v?i Roison Bison và Roiled Venison – Th??ng hi?u này c?ng không có h?t và ch?a các thành ph?n t? nhiên nh? trâu, th?t c?u, th?t gà, th?t nai, khoai lang và ??u Hà Lan. Nó c?ng bao g?m hàm l??ng ch?t béo th?p trong khi gi? m?t h? s? ??y ?? v? vitamin B và magiê. Công th?c c?ng ch?a men vi sinh ?? tiêu hóa d? dàng h?n.
 • Canidae Grain-Free Pure – Ngay c? v?i công th?c ??n gi?n, th??ng hi?u này t? hào có m?t lo?t các h??ng v? và công th?c n?u ?n ??c bi?t ???c làm cho các gi?ng có kích c? khác nhau. M??i thành ph?n chính và ch? ph?m sinh h?c giúp tiêu hóa ?úng cách c?a con chó. B?ng cách ch?a t?t c? các ch?t dinh d??ng c?n thi?t, th??ng hi?u này s? cung c?p cho chú chó n?ng ??ng c?a b?n s? h?p th? hi?u qu? h?n.

Tuy nhiên, b?n ph?i nh? r?ng nh?ng th??ng hi?u này ch? là ?? xu?t c?a các chuyên gia trên toàn th? gi?i. Ch? ?? ?n u?ng h?p lý cho chú chó c?a b?n v?n s? ph? thu?c vào ??c ?i?m th? ch?t, tình tr?ng s?c kh?e và s? giáo d?c di truy?n c?a nó. S? là t?t h?n ?? tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y ?áng tin c?y ?? b?n có th? có ???c m?t k? ho?ch ch? ?? ?n u?ng ??c ?áo cho con chó con c?a b?n.

Chó ch?n bò Úc pha tr?n v?i yêu c?u t?p th? d?c c?a chó ch?n c?u Úc

Blue Heeler tr?n v?i Ng??i ch?n c?u Úc là m?t con chó có m?c n?ng l??ng cao. Gi?ng chó này s? luôn khao khát m?t công vi?c ?? làm và s? thích h?c các th? thu?t và m?nh l?nh m?i. Nó s? thích tham gia vào các ho?t ??ng liên quan ??n các bài t?p bay và nhanh nh?n n?u chúng không ???c giao trong m?t công vi?c liên quan ??n ch?n gia súc trong m?t trang tr?i ho?c trang tr?i. ?i?u này là do chúng ???c sinh ra theo b?y ?àn và do ?ó s? không ?i quá xa b?n n?ng c?a chúng.

H? s? thích b?t k? lo?i bài t?p nào, ??c bi?t là ?i b? ba m??i phút kho?ng hai l?n m?t ngày. Tuy nhiên, ho?t ??ng t?t nh?t cho Ng??i ch?n c?u Úc tr?n v?i Blue Heeler là khi chúng t? do ch?y ngoài tr?i. ?ây là lý do t?i sao chúng ???c khuy?n ngh? cho các gia ?ình ? khu v?c nông thôn ho?c nh?ng ng??i có trang tr?i và sân r?ng.

Gi?ng chó này c?ng s? t?n h??ng các chuy?n ?i ??n công viên chó, n?i chúng có th? giao ti?p v?i nh?ng con chó khác. H? c?ng s? thích ?i b? trên b?t k? lo?i ??a hình nào. Gi?ng chó này là m?t trong ?ó s? ?ánh giá cao b?t k? lo?i ho?t ??ng gia ?ình ngoài tr?i.

C?n mileage c?a h? m?i tu?n là ít nh?t 14 d?m trong khi th?i gian ho?t ??ng c?n thi?t hàng ngày là 90 phút.

Chó ch?n c?u Úc k?t h?p v?i Hu?n luy?n chó ch?n bò Úc

Chó ch?n c?u Úc pha tr?n v?i Blue Heeler là m?t gi?ng chó n?ng ??ng và thông minh, s? ?áp ?ng khá t?t v?i b?t k? khóa ?ào t?o nào b?n s? tuân theo. Gi?ng chó này có th? háo h?c ?? h?c các nhi?m v? m?i và các th? thu?t m?i ?? phát tri?n. M?c dù chúng có b?n n?ng ch?n gia súc m?nh m?, chúng c?ng có th? d? dàng ???c hu?n luy?n cho các ho?t ??ng khác nh? hu?n luy?n nhanh nh?n và bóng bay.

Chúng tôi khuyên b?n nên th?c hi?n xã h?i hóa s?m cho gi?ng chó này ?? làm quen v?i tr? em và các v?t nuôi và chó khác. T?t c? các con chó ph?n ?ng v?i s? c?ng c? tích c?c vì v?y s? r?t t?t khi áp d?ng ph?n th??ng và ??i x? trong quá trình hu?n luy?n.

?? giúp b?n hu?n luy?n chó t?i nhà, ?ây là m?t s? cách hu?n luy?n c?n thi?t mà m?i chú chó nên tr?i qua:

 • D?y chúng cách ??n. B?n có th? b?t ??u ? kho?ng cách nh? h?n và t?ng kho?ng cách t?ng chút m?t m?i phiên.
 • D?y chúng cách ?i b? r?i dây leo. Hu?n luy?n chúng ?i b? l?ch s? ? bên c?nh b?n mà không c?n kéo dây xích quá nhi?u.
 • D?y chúng cách ng?i. B?n có th? hu?n luy?n chúng b?ng hai ph??ng pháp là b?t gi? và thu hút.
 • D?y chúng cách ? l?i. M?c ?ích là ?? d?y con chó c?a b?n ? l?i v? trí c?a nó cho ??n khi b?n ??a cho chúng m?t d?u hi?u phát hành.
 • D?y chúng cách n?m xu?ng. ?i?u này có th? khá gi?ng v?i vi?c d?y con chó c?a b?n cách ng?i.

C?ng có nh?ng tr??ng h?p gi?ng chó này có th? tr? nên c?ng ??u. Trong nh?ng tình hu?ng này, b?n s? ph?i m?nh m? và ph?i th? hi?n kh? n?ng lãnh ??o m?nh m? n?u b?n mu?n chú chó lai này h?c t?t.

Chó ch?n bò Úc lai chó ch?n c?u Úc và gia ?ình

H?n h?p gót chân xanh ch?n c?u Úc có th? b?o v? và tình c?m ??i v?i gia ?ình c?a nó. Tuy nhiên, do b?n n?ng ch?n gia súc c?a nó do ??c ?i?m t? nhiên c?a c? b? và m? mang l?i, nó có th? ch? ng? ???c nh?ng ??a tr? nh? và con b?y ?àn. M?c dù ?i?u này có th? ???c ng?n ch?n b?ng vi?c xã h?i hóa và ?ào t?o phù h?p ngay t? nh?, nh?ng v?n nên th?n tr?ng h?n. Con lai c?ng không hòa h?p v?i thú c?ng trong nhà khác.N?u b?n có m?t con mèo trong nhà, con chó con có th? c? g?ng ch?n nó.

Gi?ng chó này c?ng không gây ra nhi?u xáo tr?n trong nhà vì nó không nhi?u ti?ng s?a, nh?ng ?i?u ?ó không có ngh?a là con chó không tràn ??y n?ng l??ng. L?i s?ng r?t tích c?c c?a nó có th? d?n ??n m?t thái ?? r?t vui t??i. Vì nó r?t thông minh và b?o trì ch?i chu?t th?p, ch? s? h?u v?t nuôi m?i s? có th?i gian thu?n ti?n h?n ?? làm quen v?i chúng.