Có nên ph?i gi?ng chó Chihuahua v?i chó Pitbull không?

Có nên ph?i gi?ng chó Chihuahua v?i gi?ng chó Pitbull không?

Chihuahua k?t h?p v?i chó Pitbull

H?n h?p Chihuahua Pitbull là k?t qu? c?a m?t con chó pitbull tr?n v?i Chihuahua. Gi?ng chó này ???c g?i là Chihuahua Pitbulls ho?c Pihuahua. ?ó là m?t gi?ng lai hi?m nh?ng nó có nh?ng ??c ?i?m t?t nh?t t? ??các gi?ng b? m?. C? hai con chó ???c bi?t ??n v?i m?c n?ng l??ng cao. C? hai con chó c?ng th? hi?n lòng trung thành không th? nghi ng? khi nói ??n ch? c?a chúng. Trong h?n h?p ??c bi?t này, con chó tràn ??y n?ng l??ng và trung thành d?ch vui t??i, tình c?m, b?o v? và ?òi h?i ?ào t?o vâng l?i nghiêm ng?t.

3 lý do t?i sao b?n không nên b?t chó pitbull lai v?i Chihuahua

 • S? t?ng tr??ng c?a nó là không th? ?oán tr??c. Chó pitbull ???c bi?t ??n v?i các b?n d?ng t? trung bình ??n l?n. Chihuahua ???c bi?t ??n là nh?ng con chó nh? nh?t trên th? gi?i. H?u nh? không th? nói con chó s? l?n hay nh? trong vòng m?t n?m. ?i?u này có th? có v?n ?? vì m?t s? gia ?ình không mu?n nh?ng con chó l?n, do ?ó g?i chúng ??n b?ng m?t khi chúng quá l?n.
 • Tính khí c?a con chó có th? không th? ?oán tr??c. H?n h?p này c?ng là m?t s?n ph?m c?a chihuahua. ???c bi?t, Chihuahua r?t h?ng hách và b?t ch?p quy mô c?a nó. Chihuahua ??i v?i s? b?o v? ??i v?i ch? nhân c?a chúng có xu h??ng nh?n ???c th? ch?t vì v?y nó ?òi h?i s? rèn luy?n s? vâng l?i thích h?p.
 • Gi?ng này có th? b? phá h?y khi bu?n chán. Là ng??i n?ng ??ng, gi?ng h?n h?p này có xu h??ng vui t??i. Nh?ng m?t khi h? chán, h? có th? nhai m?t s? giày ho?c gh? sofa ?? ??t cháy n?ng l??ng d? th?a ?ó. Có quy?t tâm c?a m?t chú chó pitbull và thái ?? vui t??i c?a chihuahua, nó có th? gi?m ?ôi giày c?a b?n thành ?? ch?i nhai m?i ho?c xé to?c c?u bé l??i bi?ng yêu thích c?a b?n trong vài phút.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t h?n h?p Chihuahua Pitbull

 • ??ng hành b?o v?. Chihuahua tr?n v?i Pitbull có xu h??ng th?n tr?ng v?i ng??i khác. Tình c?m và s? b?o v? c?a h? ch? dành cho gia ?ình c?a h? khi?n h? tr? thành nh?ng con chó b?o v? tuy?t v?i. Ngo?i hình c?a h? có th? khi?n m?t s? ng??i s? hãi và có th? khi?n m?i ng??i suy ngh? th? hai tr??c khi vu?t ve h?.
 • Tình c?m và ??ng c?m. Chihuahua Pitbull có th? d? dàng nh?n ra khi b?n c?m th?y h?nh phúc ho?c c?m th?y h?t h?ng. Trên h?t, h? s? c? g?ng h?t s?c ?? c? v? b?n ho?c ?n m?ng cùng b?n. Chia s? m?t s? ??c ?i?m t? chó Pitbull, nó thích tr? thành m?t con chó ?ua.
 • L?i s?ng n?ng ??ng. Chó pitbull lai v?i Chihuahua là nh?ng qu? bóng n?ng l??ng. H? yêu ch?y dài và l?nh v?c m?. N?u b?n là m?t ng??i yêu thích s?c kh?e, chú chó này là m?t ??i tác ch?y b? hoàn h?o. Pitbull Chihuahua c?ng có th? thúc ??y b?n b?t ??u ch?y n?u b?n ch?a b?t ??u. H?u h?t các tr??ng h?p, h? s? b?t ??u ?? b?n có th? b?t ??u ch?y v?i h?.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a h?n h?p chó pitbull Chihuahua

Cân n?ng 15 ??n 45 lbs
Chi?u cao 12 ??n 18 inch ? vai
Kích th??c Nh? ??n trung bình
Lo?i áo Ng?n tráng
Màu lông Vàng, tr?ng, nâu, ho?c ?en v?i các d?u màu nâu và tr?ng. B? lông c?ng có th? là s? k?t h?p c?a các d?u hi?u c?a cha m? gi?ng
S? l??ng ?? V?a ph?i
M?t T?i; hình qu? h?nh
M?i T?i
?ôi tai C??ng c?ng ho?c m?m
Tính cách Spunky, vui t??i, ho?t ??ng
Tu?i th? 10 ??n 13 n?m
Không gây d? ?ng Vâng
Thân thi?n v?i tr? em Vâng
Ch? s? h?u m?i Vâng
Công nh?n gi?ng Không

Chó Pitbull Chihuahua là m?t gi?ng chó r?t n?ng ??ng do ??c ?i?m t? nhiên c?a b? m?. Nó thích ch?i và ch?y vì v?y mong ??i m?t ??i tác ch?y b? m?i. M?c dù r?t n?ng ??ng, m?t con Chihuahua lai v?i Pitbull s? luôn c? g?ng an ?i b?n b?t c? khi nào nó c?m th?y m?t n?i bu?n ??n t? ch? nhân. H? c?c k? b?o v? gia ?ình h?.

M?c dù c?c k? b?o v?, chúng có th? có ???c th? ch?t ??i v?i ng??i l?. ??c ?i?m th?n tr?ng c?a Chihuahua có th? bi?u hi?n, do ?ó hung d? ??i v?i các ??ng v?t và ng??i khác.

Chúng tôi khuyên b?n nên ?ào t?o Chippit c?a mình v?i các k? n?ng xã h?i phù h?p.

Vì nó c?ng ??n t? m?t chú chó pitbull, nên s?c m?nh c?a nó là vô cùng l?n . Chó pitbull ???c bi?t ??n là r?t th? ch?t khi ch?i. Ngay c? khi Chihuahua Pitbull ch? vui t??i, nó có th? không ki?m soát ???c s?c m?nh c?a nó. Nh?ng gì Chihuahua Pitbull coi là m?t cú ??y th? thao có th? là m?t v?n ?? ?au ??n cho ng??i b?n ch?i c?a nó. Bi?n pháp b? sung nên ???c áp d?ng b?ng cách xã h?i hóa nó v?i nh?ng con chó khác và v?i m?i ng??i.

M?c dù v?y, gi?ng chó này ???c ??m b?o là m?t ng??i b?o v? t?t c?a ngôi nhà và r?t trung thành v?i gia ?ình c?a nó. Nó thích ch?i v?i tr? em vì chúng c?ng có xu h??ng m?nh m? nh? con chó. Nh?ng n?u không ???c ki?m soát và không ???c ?ào t?o, nó có th? làm h?ng m?t ?ôi giày t?t ho?c gh? sofa c?a b?n vì chúng d? b? nhàm chán.

Chihuahua Pitbull Mix Pupgie ?? bán

Chippits r?t hi?m. Qu? bóng n?ng l??ng nh? này luôn ???c tìm ki?m nh? v? ngoài và lòng trung thành c?a nó. Hãy nh? r?ng: chó con tr?n th??ng có ???c nh?ng ??c ?i?m c?a b? m? chúng. ?i?u này bao g?m nh?ng ng??i t?t và nh?ng ng??i x?u. M?t ch? s? h?u chó ph?i nh? r?ng khi ch?n m?t con chó con h?n h?p, h? ?ang có ???c tính cách và nhu c?u c?a hai con chó khác nhau.

Các gi?ng h?n h?p c?ng d? m?c các b?nh t? cha m? c?a chúng, m?c dù các nghiên c?u ch?ng minh r?ng chúng kh?e m?nh h?n các gi?ng thu?n ch?ng. Luôn luôn làm nghiên c?u c?a b?n v? cách phát hi?n ??ng v?t kh?e m?nh tr??c khi xem xét mua.

Khi có ???c h?n h?p Chihuahua Pitbull, s? th?t tuy?t n?u b?n cân nh?c áp d?ng tr??c. Ki?m tra các nhóm c?u h? ??a ph??ng ho?c n?i trú ?n c?a b?n ?? bi?t b?t k? h?n h?p Chippit nào c?n m?t gia ?ình ho?c nhà m?i. B?n có th? liên h? v?i n?i trú ?n c?a thành ph? ho?c ti?u bang c?a b?n. B?n không ch? có th? ti?t ki?m ti?n mà còn có th? t?ng m?t ngôi nhà cho m?t chú chó tuy?t v?i.

Nh?ng xem xét r?ng h?n h?p pitbull chihuahua là m?t gi?ng hi?m, b?n có th? ch?n mua m?t con. Không bao gi? mua t? qu?ng cáo tr?c tuy?n ho?c c?a hàng v?t nuôi. Có m?t c? h?i tuy?t v?i r?ng h? có th? bán cho b?n m?t con chó con t? các nhà máy chó con. M?t nhà máy chó con là m?t th?c hành n?i th?c hi?n ch?n nuôi chó n?ng su?t cao. Các công ty này xem xét s?c kh?e c?a c? cha m? và con cái c?a h? d?n ??n các v?n ?? s?c kh?e.

Cân nh?c tìm ki?m m?t nhà lai t?o ??a ph??ng quy mô nh? có c? s? ?ang m? ?? ki?m tra. M?t nhà lai t?o t?t gi? c?i và ho?t ??ng c?a h? có s?n cho khách truy c?p. H? th??ng có h? s? y t? cho m?i con chó con c?a h? và cha m? c?a h? ?? b?n có th? yên tâm v? s?c kh?e c?a h?. Hãy nh? r?ng khi ??n th?m c?i, hãy ??m b?o n?i này s?ch s? và r?ng rãi. ?i?u này ch? ra r?ng nh?ng con chó ???c ch?m sóc ?úng cách và bi?t r?ng chúng có th? ch?i v?i nh?ng con chó khác.

Các nhà lai t?o t?t c?ng cung c?p cho b?n m?t s? l?i khuyên. H? c?ng có th? ?ánh giá b?n xem b?n có th?c s? s? h?u m?t con chó không. T?t h?n nên h?i h? nh?ng câu h?i liên quan ??n vi?c s? h?u m?t con chó ?? b?n có th? có m?t ý t??ng chung v? nh?ng gì ???c mong ??i khi ch?m sóc m?t con.

Ch?i chu?t Chihuahua Pitbull Mix c?a b?n

Có b? lông m??t mà, Pitbull Mix c?a b?n v?i Chihuahua không ?òi h?i nhi?u s? b?o trì. B?n s? ch? ??u t? m??i phút ch?i lông cho h?, hai l?n m?i tu?n. Nh?ng n?u h?n h?p c?a b?n ???c th?a h??ng m?t b? lông chihuahua dài m?, thì b?n có th? cân nh?c vi?c ch?i lông cho chúng ít nh?t b?n l?n m?t tu?n. Ch?i lông giúp chúng không bám b?i b?n và ng?n ng?a r?ng lông không ??u.

T?m có th? ???c th?c hi?n ít nh?t hai l?n m?t tháng ?? theo k?p s? xu?t hi?n c?a nó và không lo?i b? các lo?i tinh d?u mà nó bài ti?t. C?t móng tay có th? ???c th?c hi?n m?i tháng m?t l?n ho?c khi c?n thi?t. V? sinh r?ng mi?ng là quan tr?ng và ph?i ???c th?c hi?n hàng ngày. Làm s?ch tai có th? ???c th?c hi?n m?i tháng m?t l?n. N?u con chó c?a b?n th?a h??ng ?ôi tai m?m c?a chó pitbull, thì hãy th?n tr?ng h?n khi làm s?ch tai.

Pitbull Chihuahua Mix V?n ?? s?c kh?e

M?c dù kh?e m?nh h?n cha m?, các gi?ng h?n h?p th??ng th?a h??ng m?t s? v?n ?? s?c kh?e c?a ng??i ti?n nhi?m. D??i ?ây là m?t s? v?n ?? s?c kh?e ph? bi?n v?i h?n h?p này:

 • V?n ?? mang thai – Chihuahua ???c bi?t là có v?n ?? khi mang thai. Lý do chính khi?n gi?ng chó này r?t hi?m và khó tìm là do chihuahuas n? ch? y?u có v?n ?? v? sinh n?.
 • M? Fontanels – chihuahuas, khi ???c sinh ra, có mol. ?ây là m?t tiêu chu?n trong s? các chihuahuas. Nh?ng vì con chó c?a b?n là m?t h?n h?p, b?n có th? mu?n ki?m tra nó. M?t fontanel m? là m?t l? t? h?p s? do ?óng không hoàn ch?nh. D? ki?n ??chó t? 9 ??n 12 tu?n s? ?óng l?. N?u không, sau ?ó b?n có m?t fontanel m?.
 • Patellar Luxation – khá ph? bi?n ??i v?i các gi?ng h?n h?p chihuahua pitbull. ?i?u này ?? c?p ??n s? tr?t kh?p c?a x??ng bánh chè. Nó là ph? bi?n gi?a pitbull và chihuahuas vì v?y r?t có th? gi?ng h?n h?p c?ng có th? có nó.
 • Ch?ng lo?n s?n x??ng hông – m?t v?n ?? s?c kh?e ph? bi?n khác trong s? các gi?ng chó chihuahua h?n h?p. Nó làm cho hông c?a con chó b?t ra có th? gây tê li?t ho?c ?au nh?c.

Pitbull Chihuahua Mix Yêu c?u th?c ph?m

Có m?t ch? ?? ?n u?ng cân b?ng là ?i?u t?i quan tr?ng khi nói ??n s?c kh?e c?a chó. Hình d?ng v?t lý c?a m?t con chó th??ng ph?n ánh ch? ?? ?n u?ng c?a nó. Ph?c v? th?c ?n ph? thu?c vào kích th??c c?a gi?ng. Trong tr??ng h?p này, Chihuahua Pitbull có th? là m?t con chó nh? ho?c trung bình, tùy thu?c vào nhóm gen nào m?nh h?n.

N?u b?n có m?t con chó con Chihuahua Pitbulls, nên cho nó 1 và 1/2 chén th?c ?n khô m?i ngày. Sau m?t vài tháng, b?n ?ã có th? xác ??nh kích th??c c?a nó và ??a ra t? l? thích h?p. N?u nó d?a vào m?t b?n d?ng nh? h?n, thì 2 c?c s? là t?t nh?t. N?u nó có v? là Chihuahua Pitbull c?a b?n là m?t b?n d?ng trung bình, thì 2 và ½ kh?u ph?n m?i ngày là ?i?u nên làm.

Chihuahua Pitbulls không ??c bi?t cho th??ng hi?u th?c ph?m. Mi?n là nó là th?c ph?m khô cung c?p vitamin và ch?t dinh d??ng, nó là ??. Nh?ng ?ây là m?t s? th?c ?n cho chó mà b?n có th? mu?n xem xét:

 • S?c kh?e hoàn ch?nh S?c kh?e Gi?ng nh? Ng??i l?n Th? Nh? K? và B?t y?n m?ch – th?c ?n cho chó tuy?t v?i n?u Chihuahua Pitbulls c?a b?n hóa ra là m?t công trình nh?. Nó ch?a gà tây th?c s?, men vi sinh ?? tiêu hóa kh?e m?nh, ch?t ch?ng oxy hóa cho h? th?ng mi?n d?ch và ???c ch? t?o ??c bi?t cho các gi?ng nh? h?n.
 • Annamaet Ultra Dry Dog Food – t?t cho chó con và ng??i l?n. ???c thi?t k? ?? có các ch?t dinh d??ng ???c h?p th? ??y ?? ?? b?n không ph?i suy ngh? hai l?n khi xem xét s?c kh?e c?a chú chó c?a mình. ???c làm t? th?t gà và hàm l??ng DHA cao, góp ph?n vào s? phát tri?n trí não c?a chó con Chihuahua Pitbulls.
 • Công th?c gà tr??ng thành hoang dã Blue Buffalo – Th?c ?n khô thân thi?n và giá c? ph?i ch?ng. Ch?a ch?t ch?ng oxy hóa ?? giúp h? th?ng mi?n d?ch c?a chó. ?ó là 100% ng? c?c mi?n phí và tính n?ng gà b? suy nh??c. Nó có m?t ?ánh giá protein cao ?i?u này có th? giúp phát tri?n c? b?p c?a con chó c?a b?n.
 • Th?c ?n cho chó m? r?ng c?a Rachael Ray Nutrish – Th?c ?n cho chó có h??ng v? th?t bò. Có th? ???c cho ng??i l?n ho?c chó con ?n. Nó không ch?a b?t k? thành ph?n th?t không xác ??nh và ???c ??m b?o ???c làm t? th?t bò M? nguyên ch?t. Có hàm l??ng ch?t béo th?p h?n so v?i các th??ng hi?u khác.
 • Canidae Pure Sea-Free Real Salmon – Th?c ?n cho chó có h??ng v? cá h?i. Có glucosamine và chondroitin cho s?c kh?e kh?p t?t. ???c làm t? cá h?i. Th?c ?n cho chó có ít thành ph?n nên vi?c phát hi?n d? ?ng s? không thành v?n ??. Có th? là m?t l?a ch?n th?t không ?? t?t do n?ng su?t protein cao.

Yêu c?u t?p th? d?c gi?ng chó pitbull Chihuahua

Chihuahua Pitbulls là m?t con chó r?t n?ng ??ng. Nó thích ch?y xung quanh trong không gian r?ng l?n và thích ch?i v?i m?t qu? bóng. M?c dù nó có th? là các ho?t ??ng tràn ??y n?ng l??ng, m?t chú chó pitbull Chihuahua v?n c?n m?t ch? ?? t?p th? d?c ??u ??n m?i ngày . Xem xét nh?n Chihuahua Pitbull c?a b?n làm ??i tác ch?y b? ho?c ch?y c?a b?n. N?u ch?y b? ho?c ch?y b? không ph?i là phong cách c?a b?n, thì hãy th? ít nh?t m?t gi? gi?i trí ?i d?o trong khu ph? c?a b?n. Th?nh tho?ng hãy c? g?ng ?n ??nh trong công viên và c? g?ng ch?i ?u?i b?t b?ng cách s? d?ng m?t qu? bóng, cây g?y ho?c m?t chi?c d?a nh?a. N?u b?n có m?t sân sau r?ng rãi, hãy t?o m?t ch??ng ng?i v?t cho b?n c?a b?n.

Hãy nh? r?ng, ch?i không ph?i là t?t c? ni?m vui và trò ch?i. Bài t?p th?m nhu?n k? lu?t tinh th?n . ?i?u quan tr?ng là gi? cho con chó c?a b?n t?p th? d?c ?? nó không chán nó nhanh chóng. M?t con chó bu?n chán có th? sáng t?o và có th? th? ch?i trò ch?i v?i giày c?a b?n.

D??i ?ây là m?t s? bài t?p b?n có th? mu?n xem xét:

 • Ch?y – ch?y c? ?i?n. C?i thi?n s?c b?n và c? b?p chân. C?ng giúp liên k?t v?i chú chó c?a b?n.
 • Theo dõi  – theo dõi có th? không ph?i là phù h?p m?nh m? c?a Chihuahua Pitbull, nh?ng ít nh?t b?n có th? c? g?ng d?y chúng. Theo dõi ??n t? nhiên v?i chó, ch? có nh?ng ng??i khác có ?? ?i?u ki?n ?? theo dõi.
 • Tìm n?p – có th? ???c th?c hi?n trong nhà ho?c ngoài tr?i. D?y con chó c?a b?n ?? l?y m?t s? m?t hàng trong nhà c?a b?n. D?y chúng tìm n?p s? giúp chú chó c?a b?n tuân theo các m?nh l?nh và xác ??nh giá tr? c?a v?t ph?m ???c tìm n?p.
 • Bài t?p nhóm – ?i?u này có th? ???c th?c hi?n cùng v?i nh?ng con chó khác. Khác nhau, t? ch?y, các khóa h?c nhanh nh?n ho?c ki?m tra s? kiên nh?n, ?ó là m?t bài t?p th? ch?t và tinh th?n v?ng ch?c cho con chó c?a b?n. B?n có m?t ?ào t?o xã h?i b? sung cho con chó c?a b?n nh? là m?t ph?n th??ng.
 • D?y nh?ng m?o m?i – khi chú chó con c?a b?n phát tri?n thành ng??i l?n, vi?c d?y chúng nh?ng mánh m?i là m?t ý t??ng hay. B?n có th? d?y cho h? nh?ng trò ch?i c? b?n v? trò ch?i ?i?n t?, trò ch?i, trò ch?i, trò ch?i, trò ch?i ?i?n t? Nh?ng th? thu?t này là ti?n thân c?a các l?nh ph?c t?p khác. ?ây là m?t bài t?p tinh th?n tuy?t v?i cho con chó c?a b?n.

Pitbull Chihuahua Mix ?ào t?o

Hu?n luy?n Chihuahua Pitbulls c?a b?n không ph?i là m?t nhi?m v? d? dàng. Con chó này ???c bi?t ??n là h?n x??c do ??c ?i?m c?a Chihuahua và quá ham ch?i d?n ??n m?t kho?ng chú ý ng?n ???c th?a h??ng t? chó Pitbull. Con chó có th? thông minh, nh?ng nó có xu h??ng t?p trung ít h?n và quá kiêu ng?o. N?u b?n là m?t ch? s? h?u chó thi?u kinh nghi?m, b?n có th? mu?n tìm ki?m s? giúp ?? chuyên nghi?p. Nh?ng n?u m?i vi?c suôn s?, b?n có th? v?n mu?n xem xét các m?o sau:

 • Th?i gian t?t nh?t ?? ?ào t?o h? là t? 8 ??n 12 tháng. Trong th?i gian này, ?ó là n?i Chihuahua Pitbulls c?a b?n c?i m? h?n v?i các ?? xu?t và phát tri?n h? th?ng giá tr? c?a nó. Trong giai ?o?n này, ?ây là n?i con chó c?a b?n s? xác ??nh xem hành ??ng c?a mình là ?úng hay sai. ?ó c?ng là th?i gian t?t nh?t ?? d?y h? nh?ng mánh khóe m?i. B? não c?a con chó v?n ?ang phát tri?n vào th?i ?i?m này và t?t h?n là t?n d?ng l?i th? c?a nó.
 • ??t ranh gi?i. D?y con chó c?a b?n các ranh gi?i ho?c quy t?c nhà c?a b?n. B?n c?n xác ??nh n?i chúng có th? ?i ch?i ho?c n?i chúng không ???c phép vào. ?i?u này s? lo?i b? b?t k? ti?ng hét nào có th? x?y ra v?i b?n khi con chó c?a b?n ?i vào khu v?c không có chó. ?? công b?ng v?i chú chó c?a b?n, hãy t?o m?t không gian dành riêng cho nó. Nó không quan tr?ng n?u nó là m?t cái thùng ho?c nhà chó. Cho nó m?t n?i m?m m?i ?? ngh? ng?i.
 • Th??ng hành vi t?t. Hãy ch?c ch?n r?ng khi con chó c?a b?n l?ng nghe, hãy cho nó m?t ?i?u tr? ho?c xoa b?ng r?t t?t. Chó ???c thúc ??y khi h? c?m th?y t?t. H? có th? xác ??nh xem nh?ng gì h? ?ã làm là t?t khi h? mong ??i m?t ?i?u tr? sau ?ó.
 • D?y nh?ng m?o m?i và g?n gàng – th?c s? ?ó là m?t bài t?p, nh?ng vì b? não ?ang phát tri?n vào th?i ?i?m này, t?t nh?t nên d?y chúng vào lúc này. M?i th? thu?t thành công ph?i ???c bù ??p b?ng m?t ?i?u tr?.
 • D?y các k? n?ng xã h?i – Cho chó Chihuahua c?a b?n làm vi?c v?i nh?ng con chó khác. Hãy nh? r?ng, Chihuahua Pitbulls c?a b?n c?ng ??n t? m?t chihuahua và m?c h?i ch?ng chó nh?. Chúng ta có th? lo?i b? ?i?u ?ó b?ng cách ti?p xúc v?i v?t nuôi và ??ng v?t khác.

Chó pitbull Chihuahua và gia ?ình

Chihuahua Pitbull là nh?ng con chó gia ?ình tuy?t v?i. H? trung thành, b?o v? và th?c s? tuy?t v?i v?i tr? em. Nh?ng s? h?u m?t con chó không ph?i là m?t quy?t ??nh qua ?êm. Nó c?n r?t nhi?u nghiên c?u và h?n h?t, b?n c?n xem xét gia ?ình c?a mình n?u nó th?c s? phù h?p v?i b?n.

Chihuahua Pitbull là nh?ng con chó r?t n?ng ??ng. Nó c?n ph?i có m?t li?u ch?y hàng ngày. Do ?ó, con chó ho?t ??ng t?t nh?t n?u có m?t ng??i tích c?c trong gia ?ình. Chihuahua Pitbulls c?ng có th? là ??ng l?c tuy?t v?i n?u b?n ?ang xem xét b?n thân ?? b?t ??u m?t l?i s?ng n?ng ??ng. N?u b?n có m?t sân sau r?ng rãi, thì nó s? làm t?t. Chihuahua Pitbulls nh? ?? chúng có th? s?ng trong m?t c?n h?, nh?ng hãy nh? r?ng chúng c?n t?p th? d?c. ?i?u này có ngh?a là b?n c?n ph?i ch?y là t?t.

Chihuahua Pitbull có tính cách l?n. H? yêu tr? con và r?t ham ch?i. Nh?ng h? c?ng có th? b?o v? và c?nh giác tr??c ng??i l?. Chúng có th? là nh?ng con chó b?o v? t?t n?u ???c hu?n luy?n ?úng cách. H? c?ng cho th?y d?u hi?u c?a s? quan tâm và ??ng c?m ??i v?i ch? s? h?u c?a nó.