Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Có nên ph?i gi?ng chó Corgi v?i chó Beagle không?

Có nên ph?i gi?ng chó Corgi v?i gi?ng chó Beagle không?

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

3 lý do t?i sao b?n không nên dùng Corgi Beagle Mix

 • S? b??ng b?nh Các Beagle Corgis có m?t tinh ngh?ch b?m sinh và m?c n?ng l??ng cao. Chúng có th? th? hi?n nh?ng hành vi ngoan c? nh? ?u?i b?t ??ng v?t ho?c di chuy?n ?? v?t. B?n s? c?n ??u t? nhi?u th?i gian h?n ?? hu?n luy?n và g?n k?t v?i nh?ng chú chó con này.
 • Không phù h?p v?i ch? s? h?u v?i v?t nuôi nh?
  Chó h?n h?p Beagle Corgi có m?t con m?i m?nh m?. Chúng không ph?i là v?t nuôi t?t nh?t n?u b?n có nh?ng con v?t nh? khác ? nhà. Chúng có th? làm phi?n nh?ng con v?t khác và có th? gây th??ng tích n?u không ???c ki?m soát.
 • Nhu c?u t?p th? d?c hàng ngày
  Corgi tr?n v?i chó Beagle có r?t nhi?u n?ng l??ng ?? chi tiêu. B?n nên giúp h? có ???c l??ng ho?t ??ng th? ch?t t?i ?u m?i ngày. H? có th? tr? nên ngang ng??c khi bu?n chán. Nhu c?u v? th?i gian và n? l?c này có th? là m?t y?u t? c?n tr? cho vi?c áp d?ng gi?ng h?n h?p này.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t Beagle h?n h?p v?i Corgi

 • Nh?ng ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i Gi?ng lai gi?a Beagle và Corgi hòa h?p v?i m?i ng??i. Các gi?ng b? m? c?a nó c?ng ???c bi?t ??n là b?n ??ng hành t?t. Nh?ng chú chó Beagle Corgi Mix r?t hòa ??ng và tình c?m. H? nh?n ra gia ?ình và g?n k?t v?i h? ngay l?p t?c.
 • D? hu?n luy?n M?t trong nh?ng lý do ?? t?o ra gi?ng h?n h?p này là ?? t?ng m?c ?? hu?n luy?n c?a Beagles. Beagles có th? th? hi?n b?n ch?t ??c l?p c?a chúng khi ?ào t?o. H? có xu h??ng không vâng l?i th??ng xuyên h?n. Khi k?t h?p v?i gi?ng Corgi, con cái mà chúng t?o ra tr? nên d? hu?n luy?n h?n.
 • Ngo?i hình ?áng yêu M?t trong nh?ng y?u t? có th? quy?t ??nh quy?t ??nh c?a ch? s? h?u ti?m n?ng là s? xu?t hi?n c?a gi?ng chó. Corgi tr?n v?i chó con Beagle có m?t cái nhìn ??c ?áo ???c th?a h??ng t? gi?ng b? m? c?a chúng. Chúng có th? ng?n ??n trung bình kích th??c. C? th? c?a h? là stocky và m?nh m?. B?n s? tìm hi?u thêm v? s? xu?t hi?n c?a h? trong ph?n ti?p theo c?a bài vi?t.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t Corgi h?n h?p v?i Beagle

Cân n?ng10 ??n 20 b?ng
Chi?u cao33 ??n 41 cm
Kích th??cNg?n ??n trung bình
Lo?i áoDày ??c, ng?n ho?c trung bình
Màu lôngcó th? là s? pha tr?n c?a hai ho?c ba màu; ?en, nâu, nâu vàng, tr?ng, sable, cam, ??
S? l??ng ??V?a ph?i
?ôi m?tnâu
M?i?en
?ôi taiTh?ng th?n và ng?n ho?c dài và m?m
Tính cáchTinh ngh?ch, Yêu th??ng, Tình c?m, Thân thi?n, Thông minh, B?o v?
Tu?i th?12 ??n 15 n?m
Không gây d? ?ngKhông
Thân thi?n v?i tr? em?úng
Ch? s? h?u m?i thân thi?n?úng
Công nh?n gi?ngACHC và DRA

Chó Corgi ng?n ??n trung bình có thân hình ch?c n?ch ?áng chú ý . Chúng cao 33 ??n 41 cm và n?ng t? 10 ??n 20 pounds. Chúng s? h?u ?ôi chân ng?n ?i?n hình c?a gi?ng b? m? Corgi. Tình tr?ng dinh d??ng c?a các gi?ng b? m? có th? có ?nh h??ng ??n vóc dáng c?a con cái.

Chó con Beagle Corgi có khuôn m?t ?áng yêu. Chúng có màu m?t nâu l?c nh?t và nâu. Chúng có th? th?a h??ng ?ôi tai th?ng và ng?n c?a gi?ng Corgi ho?c ?ôi tai dài và m?m c?a gi?ng chó Beagle.

B?n có th? mong ??i m?t lo?t các lo?i lông và màu s?c t? Corgi lai v?i chó con Beagle. S? k?t h?p màu s?c c?a l?p ph? t? hai ??n ba màu. Các màu s?c có th? là các s?c thái c?a ?en, nâu, nâu vàng, tr?ng, sable, cam và ??. Chó h?n h?p Corgi Beagle th??ng có b? lông dày, ng?n ??n trung bình. H? l?t áo khoác v?a ph?i. Chúng không gây d? ?ng. B?n nên coi ch?ng các mùa r?ng nh? mùa thu và mùa xuân.

Chó Beagle lai v?i chó Corgi r?t hi?n lành và thân thi?n v?i m?i ng??i. H? cung c?p s? ?m áp và tình c?m vô ?i?u ki?n c?a h?. H? r?t hòa ??ng v?i nh?ng ng??i l? thân thi?n.

M?t ??c ?i?m ?áng chú ý khác c?a Beagle tr?n l?n v?i Corgi là tính vui t??i và ho?t bát c?a nó. Con chó này có th? là m?t ng??i b?n ??ng hành th? thao tuy?t v?i. B?n có th? th?y nó nhai ?? ch?i trong góc ho?c ch?y quanh sân sau.

Corgi Beagle Mix có m?i liên k?t ch?t ch? v?i ??ng v?t. H? có th? s?n b?n, ki?m soát ho?c b?o v? chúng. H? có th? c?n chân c?a nh?ng con v?t nh?. ?i?u quan tr?ng là ph?i gi? chúng cách xa v?t nuôi nh? c?a b?n.

Câu l?c b? chó lai M? (ACHC) và C? quan ??ng ký chó c?a M?, Inc. (DRA) công nh?n Corgi tr?n v?i Beagle là m?t gi?ng chó.

C?n bán Beagle Corgi Mix

Tôi khuyên b?n nên mua t? các nhà lai t?o chuyên nghi?p và ?áng tin c?y khi nói ??n các gi?ng h?n h?p. Nh?ng ng??i này ch?m sóc chó t?t và ng?n ng?a c?n huy?t ?? ??m b?o các v?n ?? s?c kh?e t?i thi?u. B?n có th? có ???c k?t qu? xét nghi?m di truy?n và h? s? tiêm ch?ng t? các nhà lai t?o ?áng tin c?y.

Ch?i chu?t Beagle c?a b?n v??t qua v?i Corgi

Corgi lai v?i chó Beagle là nh?ng con chó v?a ph?i cho dù chúng bi?u hi?n b? lông c?a m?t trong hai gi?ng b? m?. Chúng s? c?n ít th?i gian ?? ch?i chu?t h?n nh?ng gi?ng chó r?ng nhi?u.

Ch?i lông kép là m?t b??c thi?t y?u trong vi?c ch?i chu?t cho Beagle Corgis. ?ánh r?ng có nh?ng m?c ?ích khác ngoài s? xu?t hi?n c?a con chó con. Nó giúp phát tri?n m?i quan h? m?t thi?t h?n v?i chó con. Nó kích thích s?n xu?t d?u t? nhiên trên áo. Nó giúp duy trì s? s?ch s? c?a con chó con. Nhìn c?n c?nh c?a con chó con cho phép ch? s? h?u ki?m tra s? b?t th??ng và các v?n ?? s?c kh?e có th?.

T?n su?t ch?i lông chó h?n h?p Beagle Corgi là hai ??n ba l?n m?i tu?n. Vi?c ch?i lông th??ng xuyên này giúp tránh làm m? l?p lông.

M?t s? con chó có th? không thích k?t c?u c?a bàn ch?i và l??c. B?n nên dành m?t chút th?i gian trong ?ào t?o gi?i m?n c?m. B?n có th? b?t ??u v?i vi?c ch?i lông b?ng tay. Con chó cu?i cùng s? quen v?i ho?t ??ng này. B?n có th? chuy?n sang s? d?ng l??c ho?c bàn ch?i sau m?t vài tu?n.

Bàn ch?i lông thích h?p ?? hoàn thành m?c ?ích ch?i lông. B?n c?ng có th? s? d?ng m?t công c? kh? lông trong các mùa khi vi?c ?? v? tr? nên nhi?u h?n bình th??ng. S? d?ng bàn ch?i cho ba ??n b?n l?n m?i tu?n và công c? kh? lông cho hai ??n ba l?n m?i tu?n trong mùa r?ng lông n?ng.

Nh?ng con chó c?ng c?n t?m th??ng xuyên, ít th??ng xuyên h?n. B?n s? h?c ???c khi cho chúng t?m khi b?n xem chúng l?n lên. Các v?t b?n có th? nhìn th?y trên lông c?a chó là d?u hi?u chính cho vi?c t?m. B?n có th? t?m hai ??n ba tu?n m?t l?n n?u con chó không th??ng th?y b?n.

M?t b?n t?m là c?n thi?t b?i vì nó lo?i b? d?u tích t? trên áo khoác, giúp n?i l?ng lông ch?t, gi? ?m cho da và thêm m?t l?p b?o v? ch?ng l?i không khí khô, ánh n?ng m?t tr?i và ma sát ti?p xúc. B?n nên tìm hi?u làm th? nào ?? ch?n các công th?c d?u g?i và d?u x? ch?t l??ng cao. Con chó c?n d?u g?i và d?u x? v?i các thành ph?n pH trung tính nh? lô h?i và b?t y?n m?ch. Lau khô chó sau khi t?m. B?n c?ng có th? l?a ch?n d?t chó ?i d?o bên ngoài sau khi lau khô kh?n nhanh.

Các ph?n nh? c?a Beagle Corgis nh? móng tay, m?t, m?i, tai và bàn chân c?ng ph?i ???c duy trì. Ng??i ch? nên tránh m?c móng quá lâu vì ?i?u này có th? gây khó ch?u và ?au cho chó. Tôi khuyên b?n nên c?t móng tay c? sau 5 ??n 6 tu?n. B?n có th? s? d?ng m?t máy mài móng tay ho?c c?t móng tay. B?n c?ng có th? l?a ch?n t?n d?ng các d?ch v? c?a m?t chú r? ??a ph??ng.

S? ch?m sóc c?n thi?t cho bàn chân ?òi h?i m?t sáp chân. B?n s? s? d?ng sáp ?? tránh bong tróc ho?c n?t l?p ngoài c?a bàn chân chó. Các y?u t? môi tr??ng nh? s?c nóng c?a m?t ???ng ho?c các lo?i ??a hình khác nhau có th? gây ra thi?t h?i cho bàn chân c?a chó.

M?t ph?n c?a quá trình ch?i chu?t là ki?m tra s? tích t? sáp trong tai và có d?u hi?u nhi?m trùng tai. B?n có th? làm s?ch tai c?a chúng b?ng m?t qu? bóng bông và dung d?ch tai dành riêng cho chó. B?n không bao gi? nên s? d?ng t?m bông cho tai c?a h?.

B?n c?ng có th? s? d?ng m?t qu? bóng bông v?i d?u khoáng ho?c v?i s?i nh? v?i d?u khoáng ?? lo?i b? các m?nh v?n kh?i m?t. Trong b??c này, b?n c?n c?n th?n ?? không lau tr?c ti?p vào m?t chú chó c?a b?n.

B?n nên ki?m tra m?i. ?ó là m?t trong nh?ng ?i?m d? b? t?n th??ng nh?t trên con chó. Corgi lai v?i chó Beagle có xu h??ng ?ánh h?i và s? d?ng m?i c?a chúng r?t nhi?u . B?n c?n s? d?ng son d??ng ho?c b? m?i ?? tránh b? ngh?t và gi? cho m?i kh?e m?nh và gi? ?m.

Corgi h?n h?p v?i các v?n ?? s?c kh?e Beagle

Con chó Corgi lai v?i chó Beagle có tu?i th? t? 12 ??n 15 n?m. S?c kh?e lâu dài c?a m?t con chó là không th? ?oán tr??c và ?a y?u t?.

Gi?ng h?n h?p này có c? h?i m?c b?nh th?p h?n và m?c các b?nh nghiêm tr?ng. B?n nên bi?t r?ng di truy?n th??ng có m?t l?a ch?n ng?u nhiên các tính tr?ng di truy?n. B?n nên l?u ý v? các v?n ?? s?c kh?e có th? có t? m?i gi?ng b? m?. D??i ?ây là danh sách m?t s? v?n ?? s?c kh?e ph? bi?n ???c th?y trong giao thoa gi?a Beagle và Corgi:

 • lo?n s?n x??ng hông
 • suy giáp
 • sang tr?ng patellar
 • b?nh ??a ??m
 • thoái hóa c?
 • B?nh Von Willebrand
 • Nhi?m trùng tai

Có nhi?u cách ?? ng?n ng?a b?nh t? chó c?a b?n. M?t cách hi?u qu? ?? làm ?i?u ?ó là thông qua tiêm ch?ng. M?t s? lo?i v?c-xin ???c khuy?n cáo cho chó con là s?i, b?nh d?i và DHPP là s? k?t h?p c?a v?c-xin viêm gan, parainfluenza, distemper, adenovirus và parvovirus. T?ng chi phí trung bình cho các lo?i v?c-xin là kho?ng $ 75 ??n $ 100.

B?n có th? hi?u rõ h?n v? Corgi pha tr?n v?i s?c kh?e c?a Beagle b?ng cách xem xét k?t qu? xét nghi?m di truy?n và th??ng xuyên t? v?n bác s? thú y. B?n có th? c?nh giác h?n v? các d?u hi?u c?nh báo liên quan ??n các ?i?u ki?n ???c li?t kê ? trên.

Corgi Beagle Mix Yêu c?u th?c ph?m

L??ng th?c ?n nh?t ??nh ph? thu?c vào tu?i, kích th??c, s? trao ??i ch?t và m?c ?? ho?t ??ng c?a chó con. Dinh d??ng h?p lý là ?i?u c?n thi?t ?? gi? cho chó ? tr?ng thái t?i ?u v? m?i m?t.

Nên chia kh?u ph?n ?n thành hai b?a m?i ngày. S? l??ng có th? thay ??i t? 3/4 c?c ??n 1 1/2 chén th?c ph?m khô ch?t l??ng cao. D??i ?ây là danh sách các lo?i th?c ph?m khô ???c khuy?n ngh? cho Beagle ?ang phát tri?n ???c lai v?i chó Corgi.

 • CANIDAE Grain mi?n phí n?n t?ng PURE Puppy Formula

S?n ph?m này phù h?p cho nh?ng con chó có v?n ?? liên quan ??n da và tiêu hóa . Nó bao g?m chín thành ph?n quan tr?ng ??n gi?n. Nó có m?t thành ph?n th?t ??m b?o m?t l??ng protein ??ng v?t ngon và ??y ??. Nó không có b?t k? ch?t ph? gia không lành m?nh. Th??ng hi?u này có s?n túi 4, 12 ho?c 24 pound.

 • Công th?c cún con Orijen

Th?c ?n cho chó con Orijen là m?t công th?c không có h?t s? d?ng nguyên li?u t??i. Nó ???c ?óng gói v?i rau, trái cây, vitamin và khoáng ch?t trong th?c ?n có kích c? c?n . S?n ph?m này có th? cung c?p dinh d??ng cho chú chó c?a b?n ?? ch?ng suy giáp và lo?n s?n x??ng hông. Nó r?t giàu ch?t béo và protein cho s? phát tri?n nh?n th?c và th? ch?t t?i ?u.

 • Purina HA không gây d? ?ng

Gi?ng b? m? Beagle ???c bi?t ??n v?i d? ?ng th?c ph?m và không dung n?p th?c ph?m. S?n ph?m này là m?t th?c ph?m ???c s?n xu?t c?n th?n v?i các phân t? protein nh?. B?n có th? cung c?p th?c ph?m này trong tám ??n 12 tu?n ?? t?i ?u hóa hi?u qu? c?a ch? ?? ?n kiêng.

 • H??ng v? c?a th?c ?n cho chó khô không có h?t hoang dã

S?n ph?m này cung c?p m?t s? cân b?ng lành m?nh và chính xác c?a protein, khoáng ch?t và vitamin cho m?t con chó con ?ang phát tri?n. Nó ch?a th?t th?t là thành ph?n chính . Hàm l??ng carbohydrate trong s?n ph?m th?c ph?m ??n t? s? k?t h?p c?a ??u Hà Lan, khoai tây và khoai lang.

B?n nên l?u ý r?ng gi?ng b? m? Beagle có xu h??ng ?n quá nhi?u. Hãy ghi nh? ?i?u ?ó b?t c? khi nào b?n nuôi gi?ng h?n h?p này. B?n nên tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y n?u b?n mu?n có m?t k? ho?ch ?n kiêng chi ti?t và n?u b?n có nhi?u th?c m?c v? nhu c?u dinh d??ng c?a chó.

Beagle H?n h?p v?i Corgi Yêu c?u t?p th? d?c

Chó Beagle lai v?i chó Corgi có m?c n?ng l??ng cao. B?n ph?i giúp h? s? d?ng n?ng l??ng này ?? tránh các hành vi phá ho?i. Các gi?ng h?n h?p có th? d? b? béo phì có th? d?n ??n các v?n ?? s?c kh?e . M?t bài t?p phù h?p và th??ng xuyên ng?n ng?a béo phì.

S? k?t h?p c?a trí thông minh và m?c n?ng l??ng cao khi?n Corgi Beagles d? b? nhàm chán n?u không ???c kích thích ??y ??. B?n nên tham gia vào các ho?t ??ng t??ng tác nh? ch?i trò ch?i, b?i l?i và câu ??.

B?n có th? ch?n mang chó ra ngoài nh?ng c?ng có nh?ng l?a ch?n cho các bài t?p trong nhà. B?n có th? mua A4Pet 46 ? Pet Playpen cung c?p nhi?u không gian cho ?? ch?i, bát và gi??ng ng? . Con chó con có th? có r?t nhi?u ni?m vui bên trong mà không làm h?ng ?? ??c trong nhà c?a b?n. B?n c?ng có th? ch?m sóc con chó con trong khi nó ?ang ch?i. Các playpen có th? thu g?n và d? dàng ?? làm s?ch.

The Everlasting Treat Bento Ball và ZippyPaws Burrow Log & Chipmunks Squeaky Hide and Seek Plush Dog Toy là m?t s? ?? ch?i nhai thú v? và thú v? mà b?n có th? t?ng cho chú chó. B?n có th? l?p ??y Bento Ball b?ng kibble ho?c cheats. Qu? bóng này gi? cho con chó kích thích tinh th?n. Bóng ???c làm b?ng m?t v?t li?u m?nh h?n cao su. Plush Dog Toy là m?t món ?? ch?i gi?i trí và ?áng yêu v?i nh?ng con sóc nh? trong khúc g?. Con chó s? ?ào ra nh?ng con sóc chu?t.

Th?i gian ho?t ??ng th? ch?t nên ít nh?t là 1 gi?. M?t con chó t?p th? d?c t?t s? gây ra ít r?c r?i h?n ? nhà. H?nh phúc c?a chú chó c?ng s? t?ng lên khi ho?t ??ng th? ch?t th??ng xuyên. Nên thuê ng??i d?t chó ?i d?o n?u b?n không th? ?áp ?ng nhu c?u t?p th? d?c c?a chó.

Corgi v??t qua v?i ?ào t?o Beagle

Corgi lai v?i chó Beagle r?t mong mu?n làm hài lòng và thông minh. H? có th? không vâng l?i và ??c l?p ?ôi khi. B?n có trách nhi?m ph?i kiên ??nh và kiên nh?n m?i lúc.

D??i ?ây là ba l?i khuyên v? vi?c hu?n luy?n Beagle Corgis:

 • Xã h?i hóa s?m

Chó Beagle tr?n v?i chó con Corgi có m?t giai ?o?n nh?t ??nh s? quy?t ??nh quá trình t??ng tác c?a nó v?i ng??i và ??ng v?t trong t??ng lai . Trong quá trình xã h?i hóa s?m, b?n s? cho chó con ti?p xúc v?i nh?ng ?? v?t, con ng??i và nh?ng n?i xa l? càng s?m càng t?t.

Vi?c xã h?i hóa có th? b?t ??u s?m nh?t là 2 1/2 tu?n. T? giai ?o?n này ??n b?n tu?n tu?i, ch? s? h?u x? lý chó con m?i ngày trong m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh. Giai ?o?n xã h?i hóa ti?p theo x?y ra t? b?n tu?n tu?i ??n 16 tu?n tu?i. B?n s? cho chó nhìn, nghe, ng?i và c?m nh?n nh?ng ng??i, ??ng v?t, b? m?t, mùi h??ng và phong c?nh khác nhau.

Quá trình này s? cho phép chó con phát tri?n thành m?t ng??i tr??ng thành không s? hãi và t? tin. Nó làm gi?m c? h?i phát tri?n s? lo l?ng phân tách và hành vi hung h?ng.

 • ?ào t?o dây xích

?i b? trong công viên ho?c nh?ng n?i ngoài tr?i khác có th? tr? nên yên bình và thú v? b?ng cách th?c hi?n ?ào t?o dây xích. B?n nên t?p trong nhà tr??c khi ti?p t?c ra ngoài tr?i. Khóa ?ào t?o này b?t ??u v?i vi?c gi?i thi?u c? áo ho?c dây n?t và dây xích. Tôi khuyên b?n nên ch?i v?i anh ?y và cung c?p ?i?u tr? trong khi làm ?i?u này. Th?i gian ch?i và x? lý s? giúp liên k?t c? áo và dây xích v?i ni?m vui và th?c ?n.

Ph?n ti?p theo c?a khóa hu?n luy?n dây xích là d?y m?t g?i ý cho chú chó. B?n có th? s? d?ng các c?m t? nh? ?i?u tr? ??n c?a Nh?t B?n ho?c các t? nh? có M?t s? ng??i có th? l?a ch?n ?? t?c l??i. B?n s? d?y các tín hi?u trong m?t môi tr??ng yên t?nh, không b? phân tâm. B?n s? t?o ra âm thanh và th??ng cho chú chó m?t ?i?u tr? khi nó quay l?i ho?c nhìn b?n.

Ph?n ti?p theo c?a khóa hu?n luy?n dây xích là làm cho con chó ??n v?i b?n. B?n s? sao l?u m?t vài b??c, t?o ra âm thanh và th??ng cho chú chó con khi nó ti?n v? phía b?n.

 • S? d?ng c?t thép tích c?c

C?ng c? tích c?c bao g?m các ?i?u tr? nói trên. Nói l?i khen ng?i là m?t trong nh?ng k? thu?t cho s? c?ng c? tích c?c. K? thu?t ?ào t?o này tránh b? tr?ng ph?t. Nó ng?n chó kh?i s? ho?ng lo?n và khó ch?u vì s? h?u qu?.

N?u b?n không ch?c ch?n v? các k? thu?t hu?n luy?n thích h?p cho con chó c?a mình, b?n có th? tham kh?o ý ki?n ??c?a m?t ng??i hu?n luy?n chó có kinh nghi?m.

Beagle Mix và gia ?ình

Nh?ng chú chó Beagle Corgi Mix th? hi?n tính khí r?t hòa ??ng và hòa ??ng v?i các gia ?ình. H? làm vi?c t?t v?i tr? em và nh?ng ng??i khác. Chúng là nh?ng con chó trung thành, kiên nh?n và yêu th??ng. H? là nh?ng con chó tuy?t v?i trong gia ?ình và ? nhà.

Xã h?i hóa s?m s? ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong kh? n?ng thích nghi và thân thi?n c?a chó Corgi Beagle Mix. B?n c?ng có th? ch?n ?? cài ??t hàng rào an toàn trong sân sau c?a b?n.

Khi t??ng tác v?i tr? em, ?i?u quan tr?ng là d?y tr? cách x? lý chú chó con m?t cách nh? nhàng. B?n nên chú ý ??n nh?ng t??ng tác này.

Beagle lai v?i chó h?n h?p Corgi khao khát s? chú ý. H? s? c? g?ng thu hút s? chú ý c?a m?i ng??i. B?n ph?i ch?c ch?n r?ng h? không c?m th?y b? b? r?i.