Có nên ph?i gi?ng chó Corgi v?i chó Great Dane không?

Có nên ph?i gi?ng chó Corgi v?i gi?ng chó Great Dane không?

Ch?m sóc m?t gi?ng chó thu?n ch?ng khá d? dàng vì t?t c? các nhu c?u và ??c ?i?m c?a gi?ng chó này ??u ???c cài s?n. Nh?ng v?i m?t gi?ng h?n h?p nh? Great Dane Corgi, b?n s? ph?i ?oán ?i?u gì s? x?y ra ti?p theo. H?n h?p Great Dane Corgi là m?t chú chó ?áng yêu v?i tính cách ??c ?áo c?a riêng nó.  

?ây là m?t h??ng d?n s? giúp cha m? chó t??ng lai ch?m sóc gi?ng chó h?n h?p này. ?ây là m?t gi?ng h?n h?p hi?m hoi v?n có th? b? hi?u l?m nh?ng v?i s? ch?m sóc, quan tâm và dinh d??ng thích h?p, b?n có th? nuôi m?t con chó h?nh phúc và tròn tr?a.

H?n h?p chó Corgi và chó Great Dane

Corgi Great Dane là m?t gi?ng chó h?n h?p ???c t?o ra b?ng cách k?t h?p các gen c?a Pembroke Welsh Corgi d? th??ng nh?ng m?nh m? và gen c?a m?t Great Dane kh?ng l?. Nó là m?t gi?ng h?n h?p r?t b?t th??ng, và có r?t ít thông tin tr?c tuy?n v? nó.

Nh?ng v?i s? giúp ?? c?a m?t vài b?c ?nh và thông tin ???c t?i lên b?i cha m? c?a con ng??i h?, b?n s? có th? hi?u thêm v? cách m?t Great Dane tr?n v?i m?t Corgi trông nh? th? nào. C?ng b?ng cách nghiên c?u các ??c ?i?m c?a t?ng gi?ng b? m?, b?n s? có th? d? ?oán ???c ngo?i hình, ??c ?i?m ??c tr?ng, ??v?n ?? s?c kh?e và các v?n ?? hành vi ti?m ?n c?a h?n h?p Corgi Great Dane.

Nhìn chung, c? hai gi?ng b? m? ??u r?t thân thi?n và thích tr? thành trung tâm c?a s? chú ý. Corgi nh? mu?n ? bên c?nh ch? nhân c?a nó m?i lúc và là con chó c?a gia ?ình xung quanh . Nh?ng n?u nó không ???c xã h?i hóa s?m, ??c bi?t là v?i nh?ng con chó và v?t nuôi khác, nó có th? tr? nên quá b?o v? và ghen t?.

Trong khi ?ó, Great Dane là m?t ng??i kh?ng l? ?áng yêu và c?ng s? thích ? cùng v?i ch? nhân c?a nó và gia ?ình c?a anh ta. Nó có m?t hành vi tho?i mái nh?ng v?n s? c?n t?p th? d?c và ch?i hàng ngày. N?u ?i?u này không ???c ?áp ?ng, nó có th? tr? nên phá ho?i và có th? th? hi?n hành vi không mong mu?n ? nhà.

V?i hai gi?ng chó này v?i nhau, k?t qu? là m?t con chó có th? có thái ?? ch? ??ng ?? ??t l?i. Kích th??c m?t mình có th? là ph?ng ?oán; nó có th? là b?t c? n?i nào t? trung bình ??n l?n, tùy thu?c vào cha m? chi?m ?u th?. Ch?m sóc gi?ng chó này s? di?n ra suôn s? nh? b?t k? gi?ng chó ho?c gi?ng h?n h?p nào khác mi?n là b?n ??a nó ??n bác s? thú y càng s?m càng t?t .

3 lý do t?i sao b?n không nên nuôi chó Corgi v?i gi?ng chó Great Dane

 • Gi?ng h?n h?p này c?n r?t nhi?u phòng ?? ch?i

C? Corgi và Great Dane ??u thích ho?t ??ng ngoài tr?i và c?n ch?i và t?p th? d?c liên t?c. M?t con Corgi có th? ???c th?a mãn trong m?t ngôi nhà ho?c c?n h? nh?, nh?ng khi k?t h?p v?i gen c?a Great Dane kh?ng l?, b?n c?n cung c?p m?t khu v?c r?ng l?n ?? chú chó c?a b?n ch?i ?ùa. B?n ph?i có m?t kho?ng sân r?ng, m?t con chó g?n ?ó công viên ho?c m?t sân ch?i càng nhi?u càng t?t. N?u b?n không có phòng ho?c truy c?p vào các c? s? này g?n nhà c?a b?n, thì ?ây không ph?i là con chó dành cho b?n.  

 • Gi?ng chó h?n h?p này c?n giao ti?p v?i v?t nuôi và con ng??i

Corgi k?t h?p v?i m?t gi?ng chó h?n h?p Great Dane nên có anh ch? em thú c?ng ? nhà ho?c ít nh?t ???c phép ch?i v?i nh?ng con chó khác ?? có th? phát tri?n m?t hành vi tròn tr?a ? nhà. ?i?u này c?ng s? ng?n ch?n các hành vi thô l?, ch?ng ??i xã h?i. N?u ?i?u này là không th?, thì b?n ph?i gi?i quy?t v?i m?t gi?ng khác ho?c gi?ng h?n h?p thay th?.

 • S? c?n t?p th? d?c th??ng xuyên

N?u b?n s?ng trong m?t c?n h? ho?c m?t n?i c? trú nh?, thì b?n s? không th? ch?m sóc m?t chi?c Corgi tr?n v?i Great Dane. Gi?ng h?n h?p này c?n r?t nhi?u không gian ?? ch?y xung quanh và ch?i, th?m chí trong nhà. Khi ???c gi? trong m?t c?n h? nh?, chú chó này có th? phát tri?n các v?n ?? v? hành vi và có th? tr? nên khó k? lu?t h?n.

3 lý do t?i sao b?n nên nuôi chó Corgi v?i gi?ng chó Great Dane

 • ?ây là nh?ng con chó ??ng hành t?t

C? hai gi?ng b? m? là b?n ??ng hành tuy?t v?i. Corgi ???c bi?t ??n nh? nh?ng ng??i b?n t?t nh?t cho nh?ng ng??i ??c thân, cho sinh viên ??i h?c và ng??i già. Ng??i ?an M?ch tuy?t v?i thích ? cùng v?i m?t nhóm ng??i, v?i các gia ?ình, ??c bi?t là trong các gia ?ình có tr? em. Do ?ó, không còn nghi ng? gì n?a, m?t h?n h?p Corgi Great Dane c?ng t?o nên m?t chú chó ??ng hành tuy?t v?i.

 • Nh?ng con chó này d? hu?n luy?n

Mi?n là b?n s? d?ng các k? thu?t ?ào t?o phù h?p, h?n h?p Corgi Great Dane s? là m?t cinch ?? ?ào t?o. C? hai gi?ng ??u thích làm hài lòng ch? c?a mình và s? làm b?t c? ?i?u gì ?? nh?n ph?n th??ng. Cung c?p s? c?ng c? tích c?c nh? v? và chà xát h?n là ?i?u tr? vì c? hai gi?ng có xu h??ng tr? nên béo phì.

 • B?n s? h?c cách ch? ??ng v?i chú chó này

Gi?ng chó h?n h?p này ch?c ch?n s? khuy?n khích b?n ra kh?i chi?c gh? dài c?a b?n và ra ngoài ch?i. Ch? c?n nhìn vào thái ?? d? th??ng và n?ng ??ng c?a chú chó này, b?n ch?c ch?n s? nh??ng b?. Chú chó này có n?ng l??ng vô t?n nh?ng ??m b?o t?p th? d?c ?i?u ?? ?? ng?n ch?n quá m?c và các v?n ?? s?c kh?e khác.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a chó Corgi v?i gi?ng chó Great Dane

Cân n?ng22 ??n 100 b?ng
Chi?u cao12 ??n 28 inch t? vai
Kích th??cTrung bình
Lo?i áoÁo khoác ng?n
Màu lôngMàu ??c ho?c màu khác
S? l??ng ??Trung bình ??n t?i thi?u
?ôi m?tTròn
M?iGi?m d?n
?ôi taiCh?
Tính cáchThân thi?n và n?ng ??ng
Tu?i th?7 ??n 14 n?m
Không gây d? ?ngKhông
Tr? em thân thi?n?úng
Ch? s? h?u m?i thân thi?n?úng
Công nh?n gi?ngkhông ai

H?n h?p Great Dane Corgi là m?t con chó l?n v?a ph?i. N?u con chó c?a b?n ch?m sóc phía Great Dane c?a nó, nó có th? ??t chi?u cao t? 28 inch tr? lên ? vai. N?u nó có m?t di s?n Corgi chi?m ?u th?, thì hãy hy v?ng nó ch? cao 12 inch tính t? vai. Do ?ó, con chó này có th? cao t? 12 ??n 28 inch .

Tr?ng l??ng c?a m?t Corgi tr?n v?i Great Dane có th? thay ??i tùy thu?c vào gen tr?i c?a nó. Nó có th? n?ng t?i 100 n?u nó chi?m t?i cha m? Great Dane c?a nó ho?c nh? t?i 22 pounds n?u nó có gen Corgi x? Wales chi ph?i.

D?a trên tu?i th? c?a cha m?, h?n h?p Corgi Great Dane có th? s?ng t?i 7 ??n 14 n?m. Nh?ng t?t nhiên, m?t s? y?u t? nh?t ??nh có th? rút ng?n ho?c kéo dài tu?i th? c?a nó bao g?m c? tình tr?ng s?c kh?e t?ng th? c?a chó, b?t k? tình tr?ng y t? nào ??n t? c? hai phía gi?ng b? m? và các y?u t? môi tr??ng c?ng ?óng m?t vai trò r?t l?n.

Khi nói ??n s? xu?t hi?n c?a con chó, nó ph? thu?c vào gen nào chi?m ?u th? h?n . N?u gen Corgi chi?m ?u th? h?n, thì b?n có th? có ???c m?t con chó nh? h?n, chân ng?n h?n, thân tròn và ?uôi không có. N?u gen Great Dane chi?m ?u th? h?n, thì hãy mong ??i m?t con chó cao h?n v?i c? th? l?n h?n và dài h?n.

Không th? nói ???c ngo?i hình và ??c ?i?m hành vi c?a m?t chú chó Corgi Great Dane. ?ây là lý do t?i sao b?n ph?i ??i cho ??n khi con chó c?a b?n già ?i ?? cu?i cùng xác ??nh s? hi?n di?n tr??ng thành, tính khí và tình tr?ng s?c kh?e c?a nó.

Corgi tr?n v?i Great Dane có b? lông ?áng yêu có th? có màu ??n ho?c có th? có ??m và các d?u hi?u khác. Con chó này có th? có b? lông dài h?n ho?c ng?n h?n . Gi?ng h?n h?p này s? r?ng r?t nh? quanh n?m nên nó có th? ch? c?n ?ánh r?ng m?t ho?c hai l?n m?t tu?n.   

Ch? t?m cho chó khi c?n thi?t. T?m th??ng xuyên có th? gây khô và th?m chí có th? khi?n lông c?a nó r?ng nhi?u h?n khi t?m ch? s? d?ng d?u g?i h?u c? ho?c t? nhiên ?? b?o v? b? lông c?a chó và gi? cho nó s?ch s? và kh?e m?nh su?t c? ngày.

Hi?n t?i không có thông tin v? b?t k? t? ch?c ho?c nhóm nào công nh?n gi?ng h?n h?p Corgi Great Dane.

Chó Corgi v?i gi?ng chó Great Dane ?? bán

Có hai cách ?? có ???c m?t con chó gi?ng h?n h?p. B?n có th? mua m?t con t? m?t nhà lai t?o ho?c nh?n m?t con t? n?i trú ?n. Khi tìm ki?m m?t nhà lai t?o chuyên nuôi chó Great Dane Corgi, b?n ph?i làm kinh doanh v?i m?t nhà lai t?o có uy tín v?i v? trí t?t. B?n có th? tham kh?o Hi?p h?i chuyên nghi?p thú c?ng ?? giúp b?n tìm m?t nhà lai t?o t?t t? khu v?c c?a b?n.

Hãy dành th?i gian ?? nói chuy?n v?i nhà t?o gi?ng. Hãy ch?c ch?n r?ng anh ta có th? trình bày rõ ràng v? s?c kh?e c?a cha m? c?a con chó và ?? cung c?p tài li?u tham kh?o cho các d?ch v? c?a anh ta. M?t nhà lai t?o có uy tín s? có th? gi?i trí các câu h?i v? cha m? và quá trình ch?n nuôi s? ???c th?c hi?n nh? th? nào.

Gi?ng chó h?n h?p này không ph?i là con chó thông th??ng c?a b?n; do ?ó, có th? khó tìm ki?m chó con ?? bán tr?c tuy?n. Các American Society for Phòng ch?ng tàn ác ??i v?i ??ng v?t (ASPCA) khuy?n cáo áp d?ng t? m?t n?i trú ?n ho?c c?u h? trung tâm ??a ph??ng. ASPCA không h? tr? mua chó con và chó tr?c tuy?n.

Ch?i chu?t chó Corgi v?i gi?ng chó Great Dane

M?t h?n h?p Great Dane Corgi c?n ?ánh r?ng ít nh?t hai l?n m?t tu?n. ?i?u này s? ?? ?? gi? cho b? lông c?a nó s?ch s? và không có nits và knots. Tuy nhiên, n?u con chó c?a b?n thích ra ngoài ch?i, ?i d?o và khám phá, chú chó c?a b?n nên ???c ch?i lông th??ng xuyên h?n. T?m cho chó c?a b?n ít nh?t m?t l?n m?t tu?n, ??c bi?t là khi nó tr? nên quá b?n.

Corgi Great Dane c?n m?t bàn ch?i t? nhiên v?ng ch?c. B?n có th? ??a con chó c?a b?n ??n m?t chú r? n?u b?n mu?n c?t nó và cho các d?ch v? ch?i chu?t chuyên nghi?p khác.  

T?m cho chó c?a b?n khi c?n thi?t. S? d?ng b?t k? s?n ph?m d?u g?i nào sau ?ây ?? có b? lông s?ch, kh?e và bóng.  

 • D?u g?i h?u c? làm d?u da chó

D?u g?i h?u c? làm d?u da chó Bodhi ???c làm t? các lo?i d?u h?u c? nh? d?u ô liu, d?a và jojoba. Nh?ng lo?i d?u này có th? lo?i b? b?i b?n và làm cho b? lông chó c?a b?n s?ch s? v?i mùi h??ng h??ng th?o và s?. D?u g?i này không ch?a hóa ch?t, c?n và ch?t t?y r?a có th? gây kích ?ng b? lông ?áng yêu c?a chú chó c?a b?n. ?i?u này là an toàn cho chó con là t?t.

 • D?u g?i cho chó Cloud Star Buddy Wash + D?u x?

D?u g?i và d?u x? Cloud Star có công th?c cân b?ng ?? pH r?t nh? nhàng ??c bi?t dành cho nh?ng chú chó có làn da nh?y c?m. Nó ???c làm t? d?u d?a và chi?t xu?t c?a b?c hà và hoa o?i h??ng, trà xanh và cam bergamot ho?c b?c hà và h??ng th?o. V?i d?u g?i này, chú chó c?a b?n s? có m?t b? lông kh?e m?nh, bóng m??t và sang tr?ng m?i ngày.

 • D?u g?i khô cho chó l?a ch?n

?ây là m?t lo?i d?u g?i khô cho chó không n??c ???c làm t? d?u d?a. S? l?a ch?n không có thành ph?n kh?c nghi?t ho?c r??u có th? gây khô và kích ?ng. ?i?u này t?t cho nh?ng con chó có làn da nh?y c?m, ??c bi?t là trong th?i gian mùa ?ông.  

Gi? bàn chân và móng chó c?a b?n trong tình tr?ng t?t nh?t. B?n có th? c?t móng chó c?a b?n b?ng kéo, ho?c b?n có th? có m?t chú r? chuyên nghi?p làm ?i?u này cho b?n. Tai chó c?a b?n c?ng c?n ???c làm s?ch và ki?m tra ít nh?t hai tu?n m?t l?n.  

V?n ?? s?c kh?e chó Corgi v?i gi?ng chó Great Dane

H?n h?p Corgi Great Dane có th? b? ?nh h??ng b?i các v?n ?? s?c kh?e t? các gi?ng b? m? c?a nó . Nh?ng ?i?u ki?n y t? này ch? có th? xu?t hi?n khi con chó c?a b?n ?ã già ho?c tr??ng thành, vì v?y ?i?u quan tr?ng là ??a chó con c?a b?n ??n bác s? thú y s?m.

 • B?nh Addison (hypoadrenocorticism)
 • Xo?n d? dày
 • Suy giáp
 • B?nh c? tim
 • H?i ch?ng Wobbler’s
 • B?nh Von Willebrand
 • B?nh thoái hóa t?y
 • Teo võng m?c ti?n tri?n
 • B?nh ??a ??m

Chó Corgi v?i gi?ng chó Great Dane yêu c?u th?c ph?m

Cho chó con Corgi Great Dane c?a b?n ?n th?c ?n cho chó t?t nh?t, ch?t l??ng hàng ??u theo tr?ng l??ng c?a nó. Bác s? thú y c?a b?n s? có th? gi?i thi?u công th?c th?c ?n cho chó lý t??ng cho nh?ng chú chó có ?i?u ki?n y t? ??c bi?t và c? nh?ng chú chó th?a cân ho?c thi?u cân.

 • Th?c ?n cho chó khô dành cho ng??i l?n EUKANUBA

Th?c ?n cho chó khô dành cho ng??i l?n EUKANUBA là lý t??ng cho các gi?ng chó l?n h?n. Nó s? giúp con chó c?a b?n phát tri?n c? b?p n?c và b?o v? các kh?p và x??ng. Nó ???c làm b?ng m? gà và d?u cá là ngu?n axit béo omega tuy?t v?i. Nó ch?a ng? c?c nguyên h?t, men vi sinh và t?t c? các ch?t dinh d??ng mà con chó c?a b?n c?n ?? gi? s?c kh?e và s?c nét.  

 • B?n n?ng t? nhiên c?a thành ph?n ch? ?? ?n u?ng h?n ch? t? nhiên

S? ?a d?ng c?a thiên nhiên r?t ??n gi?n và d? dàng ??i v?i h? th?ng tiêu hóa c?a chú chó c?a b?n. Nó ch?a các ch?t dinh d??ng thi?t y?u v?i b?a ?n c?a c?u, ngu?n protein và ??u Hà Lan là ngu?n carbohydrate.  

 • Royal Canin Size Dinh d??ng S?c kh?e Th?c ?n cho chó khô dành cho ng??i l?n

N?u Corgi Great Dane c?a b?n trên 100 pounds, th?c ?n cho chó này là s? l?a ch?n t?t nh?t. Nó ???c t?o ra ?? nuôi chó vì hàm l??ng protein ch?t x? cao và ch?t x? . Ngu?n protein c?a nó là th?t gà. Nó c?ng giàu glucosamine và chondroitin cho s?c kh?e kh?p. Nó c?ng ?i kèm v?i taurine và L-Carnitine cho s?c kh?e tim m?ch.

Không bao gi? cho Corgi Great Dane c?a b?n các lo?i th?c ph?m sau ?ây.

 • Sô cô la
 • Cà phê
 • Hành, h? và t?i
 • Qu? h?ch
 • Nho và nho khô
 • R??u
 • Th?c ?n m?n và m?n
 • Th?c ph?m s?ng và n?u ch?a chín
 • X??ng gà

Chó Corgi v?i gi?ng chó Great Dane yêu c?u t?p th? d?c

Great Dane lai v?i Corgi là m?t gi?ng h?n h?p v?i n?ng l??ng vô t?n. Chú chó này c?n t?p th? d?c th??ng xuyên và nhi?u th?i gian ?? ch?i trong m?t không gian r?ng m?. N?u b? qua nó có th? tr? thành phá ho?i và th? hi?n hành vi cáu k?nh. Con chó này c?n ?i b? dài ít nh?t m?t vài gi? m?i ngày .

Ch?i v?i con chó c?a b?n s? không ch? giúp b?n t?p th? d?c t?t mà còn giúp b?n phát tri?n m?i liên k?t ch?t ch? v?i chú chó c?a b?n. Ngày nay, có ng??i trông thú c?ng và ng??i d?t chó ?i d?o ?? làm cho cu?c s?ng c?a b?n d? dàng h?n, nh?ng t?t nh?t là b?n nên ch?i cá nhân v?i chú chó c?a mình ?? t?ng c??ng m?i liên k?t v?i thú c?ng.  

Ngoài vi?c ??a chó ?i d?o, b?n c?ng có th? tham gia vào các ho?t ??ng khác nhau nh? b?i l?i ho?c ch?i game.

Ch? c?n m?t s? trò ch?i b?n có th? ch?i v?i chú chó c?a mình là b?t bóng, ném ??a, kéo co và ch?i bóng. M?t vài s?n ph?m mà b?n ph?i xem xét vào ngày ch?i ti?p theo:

 • Hoa K? X??ng & Nhai

Hãy ?? con chó c?a b?n ch?i v?i ?? ch?i an toàn này ???c làm b?ng dây bông và x??ng. ?ây là m?t món ?? ch?i kích thích mà hai b?n có th? ch?i hàng gi?. Nó s? không tr? nên l?ng l?o và c?ng d? dàng ?? làm s?ch. ?ây s? là ?? ch?i hoàn h?o cho m?t con chó con ho?c m?t con chó ?ang l?n.                                                   

 • Náo ??ng! ?? ch?i chó siêu cao su

Qu? bóng cao su này s? làm cho ?? ch?i hoàn h?o khi b?n ch?i trò ch?i v?i h?n h?p Great Dane Corgi c?a b?n. Anh ?y s? thích cách bouncy ?? ch?i này. B?n có th? ??a anh ta ??n công viên, ??n bãi bi?n ho?c sân ch?i và ch?i hàng gi? v?i ?? ch?i con chó cao su này.  

 • ?? ch?i chó v?t Kong Kong

?ây là m?t món ?? ch?i m?m mà pall nh? d? th??ng c?a b?n s? yêu thích. Ch?c ch?n anh ?y s? không buông món ?? ch?i này vì nó r?t d? th??ng và ??p khi có xung quanh ??c bi?t là trong gi? ?i ng?. Gi?t quá d?. Ch? c?n ??t cái này vào máy gi?t, và nó s? s?ch trong vài phút.

Chó Corgi v?i gi?ng chó Great Dane ?ào t?o

Corgi lai v?i Great Dane là m?t con chó thông minh, tuy nhiên; nó c?n ???c ?ào t?o s?m ?? ng?n ch?n b?t k? v?n ?? hành vi nào. C? Corgi và Great Dane s? h?c các th? thu?t m?t cách d? dàng nh?ng hãy ch?c ch?n hu?n luy?n chú chó c?a b?n b?ng các k? thu?t hu?n luy?n sau.  

 • Cung c?p c?ng c? tích c?c

Khi hu?n luy?n chó c?a b?n, ?i?u quan tr?ng là th??ng cho nó vì hành vi t?t. Th??ng cho anh ?y v?i r?t nhi?u l?i khen ng?i, v?, và xoa ??u và c?m. Không bao gi? cung c?p ?i?u tr? vì ?i?u này có th? gây ra béo phì và các ?i?u ki?n y t? liên quan ??n béo phì.

 • Hu?n luy?n chó c?a b?n s?m

Hu?n luy?n s?m nên ???c th?c hi?n ngay khi b?n ??a con b?n ? nhà. Ch? cho nó n?i nó s? ng?, ?n và n?i nó có th? ng?i bô. D?y con chó c?a b?n m?t m?o t?i m?t th?i ?i?m ??m b?o cho phép m?i ng??i ? nhà tham gia.

 • Kiên ??nh khi hu?n luy?n chó c?a b?n

??t t?t c? nh?ng th? c?a con chó c?a b?n ? m?t n?i mà nó có th? nh? và gi? chúng ? ?ó. Các l?nh c?ng ph?i nh?t quán. Hãy ch?c ch?n r?ng t?t c? m?i ng??i ? nhà bi?t t?t c? các th? thu?t anh ta có th? ?áp ?ng.

 • B?t ??u hu?n luy?n chó c?a b?n ? nhà

Càng tuy?t v?i khi d?y l?nh cho chó c?a b?n trong công viên ho?c sân ch?i, t?t nh?t là b?t ??u hu?n luy?n t?i nhà. Hu?n luy?n nên ? trong m?t môi tr??ng an toàn mà anh ?y quen thu?c ?? anh ?y có th? t? tin h?c b?t k? m?o nào b?n mu?n d?y. B?n có th? ti?n hành hu?n luy?n ngoài tr?i khi chú chó c?a b?n ?ã già và không d? b? phân tâm n?a.

Chó Corgi v?i gi?ng chó Great Dane và gia ?ình

Corgi Great Danes yêu ng??i. Corgis n?i ti?ng v?i nh?ng ng??i ??c thân trong khi Great Danes là nh?ng con chó c?a gia ?ình và khi ??c ?i?m c?a hai con chó k?t h?p v?i nhau, b?n s? có m?t chú chó tuy?t v?i v?i m?i ng??i và gia ?ình.

Gi?ng h?n h?p này r?t thích ? bên tr? em và s? kiên nh?n khi tr? nh? ch?i v?i chúng. H? s? không tr? thành trung tâm c?a s? chú ý, ??c bi?t là trong th?i gian ch?i và th?m chí s? s?n sàng tr? thành ng??i ngu ng?c ?? ?n m?c và gi? v? ch?i.

Great Dane Corgis s? tuy?t v?i v?i nh?ng con chó khác. Chúng s? hoàn h?o v?i các v?t nuôi khác và th?m chí c? v?t nuôi. Tuy nhiên, xã h?i hóa nên b?t ??u s?m vì nh?ng con chó già có th? tr? nên b??ng b?nh và ch?ng ??i xã h?i.

?? xã h?i hóa con chó c?a b?n, s?p x?p th?i gian ch?i v?i cha m? chó ??ng nghi?p. Hãy ?? con chó c?a b?n ch?i v?i nh?ng con chó có kích th??c c?a mình. B?n c?ng có th? ??a chó c?a b?n ??n công viên chó ?? b?t ??u phát tri?n m?t hành vi thân thi?n và tích c?c.

N?u b?n s?ng m?t mình, lên l?ch ch?i ngày th??ng xuyên h?n. ?ôi khi con chó c?a b?n c?ng có th? tr? nên quá b?o v? và ?? ng?n ch?n hành vi tiêu c?c này, hãy m?i nh?ng ng??i khác trong nhà c?a b?n và ?? chúng giao ti?p v?i con chó c?a b?n.