Có nên ph?i gi?ng chó Corgi v?i chó Pug không?

Có nên ph?i gi?ng chó Corgi v?i gi?ng chó Pug không?

H?n h?p chó Corgi v?i gi?ng chó Pug

H?n h?p Pug Corgi là h?n h?p lai g?m hai lo?i có kích th??c nh? là Pug và Welsh Corgi. Gia ?ình Welsh Corgi có th? là dòng máu c?a cardigan ho?c Pembroke, và c? hai ??u ???c coi là gi?ng khác nhau. Chó pug có ngu?n g?c t? Trung Qu?c là con cháu c?a gia ?ình Mastiff. M?c dù nhìn th?p xu?ng m?t ??t, Welsh Corgi là m?t trong nh?ng lo?i chó ch?n gia súc, trong khi pug là gi?ng chó ??ng hành. ??c ?i?m c?a c? hai cha m? là thân thi?n và vui t??i, mà Corgi Pug ???c th?a h??ng. M?t ng??i b?n ??ng hành thân thi?t trong gia ?ình, Pug Corgi, có xu h??ng s?a th?p tr? khi có nhu c?u phát ra âm thanh báo ??ng.

V?i c? b? và m? ??u có nh?ng ??c ?i?m nh? thông minh, vui v?, trung thành và vui v?, ?i?u ?ó khi?n pug corgi tr? thành thú c?ng tuy?t v?i.

3 lý do t?i sao b?n không nên mua Corgi Pug

 • Nó ghét ? m?t mình. Lo?i chó này thu?c lo?i tình c?m h?n và ?? chúng m?t mình có th? d?n ??n các m?i quan tâm nghiêm tr?ng v? s?c kh?e. Corgi Pug có xu h??ng phát tri?n s? lo l?ng chia ly, và vì ?i?u này, h? ? m?t mình là m?t không l?n.
 • Nó có xu h??ng s?a quá m?c. N?u pug corgi b? b? l?i m?t mình ho?c bu?n chán, mong nó khóc quá nhi?u. V?i kích th??c c?a nó, th?t ?áng ng?c nhiên khi con chó này s?a r?t nhi?u so v?i nh?ng con chó nh? khác. Các y?u t? khác có th? kích ho?t con chó lai này phát tri?n quá nhi?u là n?u chúng c?m th?y r?ng chúng ?e d?a d ho?c g?p nguy hi?m ngay l?p t?c.
 • V?n ?? ch?i chu?t và r?ng lông. Rõ ràng, v?i c? hai con chó m? có b? lông th??ng xuyên r?ng lông, không có lý do gì ?? tránh nguy c? d? ?ng ti?m tàng và r?ng tóc. H? không ph?i là nh?ng con chó không gây d? ?ng, vì v?y n?u có m?t thành viên trong gia ?ình không ph?i là grea t trong vi?c x? lý lông, thì ?ây không ph?i là ng??i dành cho b?n.

3 lý do t?i sao b?n nên dùng Pug h?n h?p v?i Corgi

 • M?t ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i. Chó pug tr?n v?i Corgi là m?t chú chó tình c?m và ?áng yêu. Nó s? ??m b?o g?n bó v?i b?n và mong h? mu?n ???c âu y?m và chú ý. Chúng là nh?ng con chó ??ng hành tuy?t v?i, vì v?y s? không bao gi? có m?t kho?nh kh?c bu?n t? v?i chúng. Bên c?nh ?ó, h? r?t trung thành.
 • D? dàng ?ào t?o. Porgi’s nh? m?t s? ng??i g?i h? ??n t? nh?ng b?c cha m? thông minh và thông minh. Hu?n luy?n chó lai này không khó l?m. Tuy nhiên, hãy l?u ý r?ng vi?c ti?p c?n chú chó này nên v?ng ch?c và t? t? ?? tài n?ng c?a chúng s? t?a sáng.
 • R?t hòa ??ng ??c bi?t là tr? em. Theo truy?n thuy?t, Corgi là m?t món quà t? m?t nàng tiên ?? giúp m?i ng??i b?o v? tr? em và trang tr?i c?a nó. Không có gì l? khi pug tr?n v?i corgi phù h?p v?i tr? em và r?t tình c?m. H? khá thân thi?n v?i m?i ng??i.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t Corgi lai v?i Pug

Cân n?ngtr?ng l??ng có th? thay ??i t? 18-30 pounds
Chi?u cao10 ??n 13 inch
Kích th??cNh?
Lo?i áoDày ??c, ng?n và th?ng
Màu lôngTùy thu?c vào s? pha tr?n, kh? n?ng màu s?c là ?en, nâu vàng, sable và ??.
S? l??ng ??N?ng
?ôi m?t?ôi m?t ?en, tròn
M?iT?i
?ôi tail?t xu?ng
Tính cáchN?ng l??ng v?a ph?i, tình c?m, nh?y c?m v?a ph?i, thân thi?n và hi?u khách, thông minh.
Tu?i th?10 ??n 15 n?m
Không gây d? ?ngKhông
Thân thi?n v?i tr? em?úng
Ch? s? h?u m?i?úng
Công nh?n gi?ng??ng ký chó c?a M?, Inc. (DRA)

M?t con chó ??ng hành, Corgi, lai v?i m?t con chó pug, là m?t con chó tình c?m, ??c bi?t là ??i v?i tr? em. H? r?t trung thành và luôn ?òi h?i s? chú ý. Nó không mu?n b? b? r?i vì chúng là nh?ng con chó nh?y c?m v?a ph?i. N?u b?n s? r?i xa h? trong m?t th?i gian dài, cu?i cùng h? s? phát tri?n s? lo l?ng chia ly ho?c phát tri?n nh?ng thói quen x?u.

H? r?t thân thi?n và thân thi?n khi nói ??n ng??i l?. Tuy nhiên, con lai này m?c dù th??ng bình t?nh s? s?a và báo ??ng cho gia ?ình b?t c? khi nào chúng c?m th?y b? ?e d?a, g?p nguy hi?m ho?c g?p ng??i l? cho ??n khi quen. Corgi Pug s? ?i?u ch?nh t?t h?n v?i các tình hu?ng khác nhau n?u làm quen t? khi còn nh? v?i ng??i, ??a ?i?m, ??ng v?t khác và chó.

Corgi lai v?i Pug, là m?t con chó thông minh. ?ó là lý do t?i sao ?ào t?o h? không khó ch?ng nào b?n ti?p c?n h? v?i m?t bàn tay ch?c ch?n nh?ng t?t b?ng. H? có th? b??ng b?nh n?u không ???c d?y ?úng cách. Pug tr?n v?i Corgi c?ng có ph?n ?ng nhanh v?i m?i th? và ý chí m?nh m?. Th?t ?áng yêu khi có lo?i chó này xung quanh vì chúng không ph?i là lo?i chó hung d? và hung b?o.

Pug lai v?i chó Corgi ?? bán

Pug lai v?i Corgi ch?c ch?n là m?t s? b? sung tuy?t v?i cho gia ?ình. V?i tính tình ??y n?ng và b?n ch?t trìu m?n c?a h?, corgi lai v?i m?t chú chó pug th?c s? là m?t chú chó ?áng yêu. V?i dòng dõi t?t t? pug và corgi có ngh?a là th?a h??ng nh?ng ??c ?i?m t?t và có th? thích, ?i?u ?ó c?ng có ngh?a là chúng có th? có nh?ng ph?m ch?t tiêu c?c và y?u.

M?c dù nói chung, b?n có th? coi chó lai là kh?e m?nh h?n khi so sánh nó v?i b? m? gi?ng thu?n c?a nó. Chúng không ph?i là b?t kh? chi?n b?i, khi?n chúng d? m?c m?t s? b?nh ph? bi?n th??ng ?nh h??ng ??n nh?ng con chó ban ??u. B?n có th? tránh nh?ng v?n ?? nh? th? này b?ng cách c?n th?n n?u b?n ?ang tìm ki?m nh?ng chú chó con h?n h?p nh? gi?ng lai Corgi Pug ???c rao bán.

N?u b?n ??nh mua m?t con corgi tr?n v?i chó pug, hãy ch?c ch?n mua nó t? m?t nhà lai t?o có uy tín. H? có tài li?u thích h?p ?? ch?ng minh tính h?p pháp c?a con chó lai này. Yêu c?u h? s? v? l?ch s? y t? c?a con chó c?a h?. Vì hi?n t?i nó không ph? bi?n, nên hi?m có ngh?a là giá cao h?n.

Ch?i chu?t Corgi c?a b?n h?n h?p v?i Pug

Pug Corgi r?ng r?t nhi?u và không ph?i là m?t con chó không gây d? ?ng, m?t thu?c tính ???c l?y t? cha m? c?a nó. C?n ph?i ch?i hàng ngày b? lông c?a corgi pug ?? lo?i b? lông ch?t ho?c l?ng và vì lông ng?n, vi?c làm s?ch s? giúp lo?i b? b?i b?n và m?nh v?n kh?i lông c?a nó.

Làm s?ch tai th??ng xuyên b?ng cách s? d?ng m?t gi?i pháp ???c phê duy?t t? bác s? thú y có th? giúp tránh nhi?m trùng tai và ?ánh r?ng cho chó ít nh?t hai l?n m?t tu?n có th? giúp ng?n ng?a b?t k? b?nh r?ng mi?ng nào gi? cho pug tr?n v?i mi?ng c?a corgi. Pug Corgi không ch?y n??c dãi nhi?u và ?? tránh b?t k? mùi chó nào có th? phát sinh là gi? cho mi?ng và lông s?ch s?, m?c dù Corgi Pug không bi?t là có mùi.

Corgi Pug v?n ?? s?c kh?e h?n h?p

M?c dù ???c coi là kh?e m?nh nói chung, Corgi Pug H?n h?p có th? d? m?c các b?nh v?a ?nh h??ng ??n pug và corgi nh?:

 • Brachycephaly . Vì gi?ng chó này có khuôn m?t ph?ng nh? b? m? pug, pug corgi h?n h?p có th? b? H?i ch?ng ???ng th? Bradycephalic. ?ó là b?i vì b? m?t ph?ng distur bs khoang m?i c?a th? chó e làm cho nó nén d?n ??n khó kh?n trong vi?c th?. Th?i ti?t nóng ho?c t?p th? d?c có th? kích ho?t tình tr?ng này vì corgi tr?n v?i pug có s? không dung n?p cho c? hai. N?u không ???c ?i?u tr?, ?i?u này có th? d?n ??n m?t tr??ng h?p nghiêm tr?ng ???c g?i là s?p thanh qu?n ?òi h?i s? chú ý c?a thú y do tình tr?ng t?i t? h?n c?a v?n ?? hô h?p c?a chó.
 • Lùn. M?t v?n ?? c?u trúc khác hi?n di?n trong h?n h?p pug corgi là m?t tình tr?ng g?i là Achondroplasia, ?? c?p ??n chân b? rút ng?n. M?c dù nhi?u ng??i th?y thu?c tính này d? th??ng, nh?ng nó có th? khi?n con chó lai có nguy c? m?c các v?n ?? v? l?ng và kh?p cao h?n.

Do tình tr?ng nói trên, con chó c?ng có th? b? các ch?ng b?nh nh? lo?n s?n x??ng hông và khu?u tay và các r?i lo?n phát tri?n trong ?ó các kh?p không phát tri?n chính xác gây ra viêm kh?p s?m.

M?t v?n ?? khác liên quan ??n tình tr?ng này là b?nh ??a ??m, trong ?ó các ??a ??m ? l?ng chó b? v? ho?c v? có th? r?t ?au ??n. N?u tình hình phát tri?n thành m?t cái gì ?ó nghiêm tr?ng, nó có th? d?n ??n tê li?t.

 • Nh?ng v?n ?? v? m?t. H?n h?p Pug Corgi c?ng có th? thu ???c b?nh t?ng nhãn áp và ??c th?y tinh th? mà cu?i cùng có th? d?n ??n mù lòa n?u không có s? can thi?p y t? thích h?p.
 • M?i quan tâm nh?: Các v?n ?? s?c kh?e khác mà b?n c?ng c?n l?u ý là s?i bàng quang, Patellar Luxation và b?nh Von Willebrand.

Nh? v?i h?u h?t các con chó, m?t v?n ?? khác mà b?n c?n chú ý là béo phì, ch? y?u là vì m?i quan tâm s?c kh?e chính c?a loài chó h?n h?p này là v?n ?? v? kh?p và các v?n ?? v? ???ng th?.

Pug Crossed v?i Corgi Yêu c?u th?c ph?m

Ch?t l??ng và s? l??ng th?c ?n mà b?n s? cung c?p cho chú chó c?a b?n s? có ?nh h??ng ?áng k? ??n cu?c s?ng c?a nó. Cung c?p th?c ?n b? d??ng có th? d?n ??n m?t con chó kh?e m?nh. Vì Corgi tr?n v?i pug là m?t lo?i chó nh?, m?t c?c m?i ngày là lý t??ng. M?c dù c? hai cha m? ??u thích ?n, nh?ng Corgi Pug không khác nhau.

B?n có th? ?? chúng ?n mi?n phí cho ??n khi con ba tháng tu?i. Khi ?ã qua tu?i ?ó, chuy?n sang hai b?a ?n m?i ngày v?i th?c ?n cho chó khô ch?t l??ng cao phù h?p v?i ?? tu?i c?a nó là ??.

Vì pug và corgi ?òi h?i th?c ?n tuy?t v?i, nên ch? ?? ?n ch? y?u là không có ng? c?c và protein ??n là l?a ch?n t?t nh?t cho con chó c?a b?n. D??i ?ây là m?t s? th?c ph?m ???c ?? ngh? mà b?n có th? mua:

 • Orijen dành cho ng??i l?n khô: Nó bao g?m các s?n ph?m th?t nguyên ch?t không có ch?t b?o qu?n. Ch? y?u d?a trên protein, công th?c này c?ng ch?a carbohydrate lý t??ng cho gi?ng corgi h?n h?p này. Bên c?nh vi?c c?n nhi?u lo?i ch?t dinh d??ng cho n?ng l??ng c?a h?, còn có m?t s? ch?t béo và protein hoàn h?o ?? h? tr? x??ng và duy trì cân n?ng c?a h?.
 • Healthy CORE Natural Grain Free: ???c bi?t ??n là m?t s?n ph?m hoàn toàn t? nhiên, Healthy Core là m?t trong nh?ng th??ng hi?u ???c khuyên dùng t?p trung vào dinh d??ng protein. Vì pug tr?n v?i corgi d? b? d? ?ng, ?ây là m?t l?a ch?n tuy?t v?i, vì nó không ch?a ch?t ??n, ch?t b?o qu?n, ngô, ??u nành, gluten và lúa mì, d? dàng cho h? tiêu hóa.
 • Công th?c này c?ng có l??ng men vi sinh, ch?t ch?ng oxy hóa và prebiotic phù h?p có th? mang l?i s? nh?t quán hoàn h?o cho dinh d??ng c?a chú chó c?a b?n. Công th?c ???c t?o ra ?? h? tr? n?m d?u hi?u c?a S?c kh?e bao g?m: Nha khoa, áo khoác kh?e m?nh và làn da, h? th?ng mi?n d?ch m?nh m? và s?c kh?e tiêu hóa.
 • Rachael Ray Nutrish Just 6 Natural: S?n ph?m này không ch?a 100% gia c?m, có ch?a các s?n ph?m t? nhiên mà không c?n s? tr? giúp c?a ch?t ??n. Nó ch?a ??y sáu thành ph?n t? nhiên ph?c v? các m?c ?ích c? th? có l?i cho dinh d??ng pug corgi.

Các thành ph?n nói trên là g?o tr?ng, h??ng v? gà t? nhiên, g?o nâu, th?t c?u, m? gia c?m và b?t c? c?i ???ng. Ngoài protein và prebiotic mà th?c ?n cho chó này có, nó còn ch?a vitamin B và carbohydrate có th? giúp chú chó c?a b?n có l?i s?ng b?n r?n.

Pug h?n h?p v?i Corgi Yêu c?u t?p th? d?c

Pug tr?n v?i Corgi c?n t?p th? d?c hàng ngày vì m?c n?ng l??ng trung bình mà chú chó này th? hi?n. ?i?u t??ng t? c?ng ?úng v?i các gi?ng b? m? c?a Corgi Pug ?? m?c n?ng l??ng s? không thay ??i, ?ó là lý do t?i sao m?t bài t?p là c?n thi?t. Chó lai có th? s?ng và thích nghi t?t trong m?t c?n h? ho?c chung c? s?ng mi?n là b?n ??a ra các ho?t ??ng c?n thi?t hàng ngày. B?n có th? hu?n luy?n pug corgi trong gi?i h?n nhà c?a b?n.

Không gian r?ng l?n không c?n thi?t cho con chó lai này ch?y xung quanh, m?t n?n nh? ?? nó ch?i và khám phá là khá ??. N?u b?n ??a chó c?a b?n ??n công viên ?? giao l?u v?i nh?ng con chó khác c?ng là m?t cách tuy?t v?i khác ?? khi?n chú chó pug c?a b?n v??t qua corgi thêm th?i gian ngoài tr?i c?ng v?i m?t cách tuy?t v?i ?? có ???c không khí trong lành.

??a ra các bài t?p b? sung và th?i gian ch?i có th? giúp b?n và pug corgi c?a b?n t?ng c??ng liên k?t c?a b?n và gi? cho tâm trí c?a nó ???c kích thích t?t. Tuy nhiên, xin vui lòng xem xét r?ng con chó lai không kiên c??ng khi g?p ?i?u ki?n th?i ti?t. Vì v?y, pug corgi không th? ch?u ??ng ???c ?i?u ki?n th?i ti?t kh?c nghi?t và ?? chúng ti?p xúc v?i lo?i nhi?t ?? này không có l?i cho con chó c?a b?n.

Porgi c?a b?n là m?t con chó thông minh, và gi? cho chúng ???c gi?i trí và ho?t ??ng tinh th?n có th? giúp chúng th? hi?n nh?ng ??c ?i?m c?a chúng. Con chó lai này, n?u không b? chi?m ?óng, ch?c ch?n s? phá h?y m?i th? trong nhà trong t?m tay c?a nó.

D??i ?ây là m?t s? câu ?? ho?c ?? ch?i mà b?n có th? mua s? giúp ích cho các ho?t ??ng cho chú chó c?a b?n:

 • Thông minh Pet. M?t b? n?p t??ng tác ???c coi là máy ch?i game ??u tiên trên th? gi?i dành cho chó. B?n có th? l?p trình trung tâm b?ng ?i?n tho?i di ??ng c?a mình v?i m?t ?ng d?ng và ch?n nhi?u câu ?? d?a trên màu s?c. N?u thú c?ng c?a b?n ch?n câu tr? l?i ?úng s? t?o ra m?t ?i?u tr? cho chúng, khi?n chúng có ??ng l?c ?? tr? thành ch? nhân c?a trò ch?i trong khi b?n ?i v?ng. M?c dù h?i ??t ti?n, nh?ng nó ?áng ?? xem xét ?? có ???c m?t Pet Pet. N?u Corgi Pug không có trong ?ó, b?n có th? mong ??i b?o ??m hoàn l?i ti?n 100% t? nhà s?n xu?t.
 • iFetch ?iên cu?ng. M?t ?? ch?i ?i?u khi?n tr?ng l?c t??ng tác phù h?p cho chó c? nh? ??n trung bình. IFetch Frenzy không yêu c?u b?t k? pin hay ?i?n nào so v?i iFetch và iFetch, ?i?u này h?i t?n kém. V?i iFecth Frenzy, chú chó c?a b?n s? ch? th? qu? bóng lên ??nh và s? l?n ra theo h??ng ng?u nhiên t? c? s?, gi? cho chú chó c?a b?n gi?i trí và vui v?.
 • Outward Hound Hide-a-Squirrel Puzzle toy. M?t trong s? ít nh?ng ?? ch?i không mang l?i th?c ?n nh? m?t ph?n th??ng, ?? ch?i Puzzle Outward Hound r?t phù h?p v?i nh?ng chú chó ?ang nghiêng v? phía m?m m?m và c?n ??t cháy nh?ng calo ?ó. Chú chó Pug c?a b?n tr?n v?i Corgi s? thích ?i?u này v?i nh?ng món ?? ch?i sang tr?ng khó hi?u gi?ng nh? m?t con sóc. Nó s? d?ng k?t h?p các hình d?ng, âm thanh và k?t c?u ?? gi? cho con chó c?a b?n gi?i trí. T?t c? nh?ng gì b?n c?n là nhét nh?ng con b? chét vào thân cây và xem nó phát ?iên khi c? g?ng kéo chúng ra.

V?i vi?c Pug Corgi h?i nh?y c?m và có xu h??ng nhanh chán, nh?ng ?? ch?i này có th? giúp chúng chuy?n h??ng s? chú ý sang nh?ng th? khác và thay vào ?ó khi?n chú chó thích thú v?i nh?ng th? khác nh? ch?i.

?ào t?o h?n h?p Pug Corgi

Corgi Pug, xu?t thân t? nh?ng gi?ng b? m? v?a thông minh, không khó ?? hu?n luy?n. Ngoài vi?c có ???c s? kích thích v? th? ch?t, anh ta c?ng ?òi h?i ph?i rèn luy?n tinh th?n. Tuy nhiên, hãy ch?c ch?n r?ng vi?c luy?n t?p không quá l?p l?i.

B?n c?ng ph?i bi?n mình thành m?t ng??i lãnh ??o v?ng ch?c, nghiêm túc t?p luy?n v?i Corgi Pug. N?u b?n không bi?u hi?n ?i?u này, con chó c?a b?n cu?i cùng s? b??ng b?nh, ??a ra bên Corgi c?a nó. Vì v?y, hãy ch?c ch?n r?ng ?ào t?o là thú v? nh?ng có m?t cách ti?p c?n v?ng ch?c và quy?t ?oán.

D??i ?ây là m?t vài m?o ?? giúp b?n hu?n luy?n chó lai c?a mình:

 • Nhà ?ào t?o . ?i?u t??ng t? c?ng x?y ra v?i t?t c? các con chó; Corgi Pug c?n ???c ?ào t?o phù h?p ?? tránh m?i th?m h?a trong nhà b?n. Hãy chú ý ??n nó khi con chó c?a b?n th??ng ?i vào phòng t?m và mang nó ra ngoài ít nh?t 5-10 phút tr??c gi? t?m thông th??ng. Th??ng cho con chó c?a b?n n?u nó ?i v? sinh thành công ? sân sau c?a b?n. V?i s? c?ng c? tích c?c, s? kiên nh?n và nh?t quán, Corgi Pug c?a b?n s? s?m ???c ?ào t?o bô.
 • Xã h?i hóa. Ngoài vi?c làm quen v?i gia ?ình m?i c?a Pug Corgi, vi?c gi?i thi?u nó v?i ng??i và ??ng v?t m?i s? giúp chú chó c?a b?n thích nghi v?i môi tr??ng xung quanh, d?y nó b?t s? hãi. N?u thi?u xã h?i hóa, chó con corgi có th? tr? nên s? hãi và hung d? h?n.
 • Dây xích b? ??t. Là ch? s? h?u Corgi Pug có trách nhi?m, t?t h?n là bu?c dây xích phá v? chúng ngay khi chúng nh?n ???c. M?t c? áo nylon ho?c da ph?ng là l?a ch?n t?t nh?t ?? xích phá v? nó. Sau khi xích, bây gi? b?n có th? ??a chú chó c?a b?n ra ngoài ?i d?o, t?t nh?t là ? phía bên trái c?a b?n và nh? nhàng h??ng d?n chúng ?i theo h??ng mà b?n mu?n chúng ?i.

Corgi Pug Mix và gia ?ình

Mang m?t con chó Corgi vào gia ?ình c?a b?n không ph?i là x?u. ???c tình c?m và yêu th??ng con chó là t?t ?? có xung quanh, c?ng vì b?n ch?t thích vui v? c?a chúng. H?n n?a, nó c?ng là m?t gi?ng chó thông minh, có ngh?a là hu?n luy?n chó không ph?i là ?òi h?i, m?c dù ?ôi khi s? b??ng b?nh s? th? hi?n, nh? vào phía Corgi.

Hãy nh? r?ng b?n gi? v?ng và kiên ??nh trong vi?c ?ào t?o Porgi, nh?ng tích c?c ti?p c?n h?. M?c dù mong ??i, ??c bi?t là n?u b?n có con, Corgi Pug có b?n n?ng ch?n gia súc này, vì v?y hãy ??m b?o thông báo r?ng con b?n không ph?i là b?y ?àn ?? tránh b? c?n và s?a. M?t l?n n?a, v?i s? rèn luy?n nh?t quán, tình yêu và s? xã h?i hóa phù h?p, b?n không c?n ph?i lo l?ng v? Porgi c?a mình.

B?n s? t?n h??ng th?i gian c?a mình v?i Corgi Pug, m?t chú chó ngoan ngoãn, thông minh và tinh ngh?ch. B?n có th? ngh? r?ng ??a anh ?y vào gia ?ình là s? l?a ch?n t?t nh?t b?n ?ã th?c hi?n.