Có nên ph?i gi?ng chó Golden Retriever v?i chó Béc giê không?

Có nên ph?i gi?ng chó Golden Retriever v?i gi?ng chó Béc giê không?

3 lý do t?i sao b?n không nên có m?t chó Golden Retriever v?i gi?ng chó Béc giê

 • Yêu c?u m?t t?n ch?i chu?t 

Nh?ng con chó này r?ng lông m?i lúc vì b? lông dày và không th?m n??c c?a c? hai gi?ng b? m?. Golden Retrievers ???c bi?t ??n v?i vi?c làm cho mái tóc c?a h? ???c làm m?, vì v?y c?n ph?i c?t t?a và ch?i th??ng xuyên. H?n n?a, vì chúng có ?ôi tai sâu, nh?ng con chó này tích t? ráy tai nhanh h?n nh?ng con chó khác.

 • C?n nhi?u ho?t ??ng và ?ào t?o

N?u b?n không thích ho?t ??ng th? ch?t quá nhi?u, gi?ng chó này không dành cho b?n. Nh?ng con chó này c?n 45 – 90 phút m?i ngày t?p th? d?c  Nh?ng ho?t ??ng này c?ng làm gi?m kh? n?ng g?p v?n ?? v? s?c kh?e trong t??ng lai.

 • Quá b?o v?

M?t chú chó ch?n c?u ??c tr?n l?n v?i Golden Retriever có th? b?o v? quá m?c ch? nhân c?a chúng. ??c ?i?m này có th? d?n ??n m?t s? hung h?ng không ch? ý ??i v?i ng??i l?. ?? kh?c ph?c v?n ?? này, nh?ng con chó này c?n ???c hu?n luy?n thích h?p và ?? xã h?i hóa trong nh?ng n?m ??u.

3 lý do t?i sao b?n nên có ???c m?t chú chó ch?n c?u ??c

 • Nhân v?t ?áng yêu và trung thành

Chó ch?n c?u ??c Golden Retriever Mix s? h?u nh?ng tính cách ?áng yêu và t?n t?y. Nh?ng con chó này r?t trung thành v?i ch? c?a chúng và c?ng thông minh, ?i?u ?ó ng?n c?n nh?ng con chó gây r?c r?i. H? th??ng kiên nh?n, chu ?áo và ham h?c h?i và làm vi?c. H? là m?t tình c?m và m?t ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i

 • Kh? n?ng b?o v?

Golden Retriever tr?n l?n v?i chó ch?n c?u ??c là nh?ng con chó to l?n và c? b?p do di truy?n c?a gi?ng chó m? ch?n c?u ??c. Nh?ng tính n?ng này cho phép b?n có nh?ng con chó có th? b?o v? b?n và nh?ng ng??i xung quanh b?n. ?ây c?ng là lý do t?i sao h?u h?t h? không b? b?nh r?t th??ng xuyên.

 • ?i?u ch?nh môi tr??ng

V?i s? hu?n luy?n thích h?p, nh?ng con chó này có kh? n?ng thích nghi ?áng k?. ??c tính này mang ??n cho b?n m?t th?i gian d? dàng ??c bi?t n?u b?n di chuy?n th??ng xuyên ??n các khu v?c có nhi?u thay ??i v? th?i ti?t và môi tr??ng. Vì v?y, n?u b?n mu?n ?i du l?ch v?i thú c?ng c?a b?n, gi?ng chó này là m?t trong nh?ng dành cho b?n.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t chú chó tha m?i vàng và chú chó ch?n c?u ??c

Cân n?ng60 lbs ??n 80 lbs
Chi?u cao20 inch ??n 25 inch
Lo?i áoLông dài và r?m, dày và kép, th?ng, xo?n
Màu lôngVàng, ?en, kem, tr?ng, nâu, vàng
S? l??ng ??R?ng liên t?c (r?ng nhi?u h?n hai l?n m?t n?m)
Tính cáchThông minh, trung thành v?i gia ?ình, r?t s?ng ??ng và thích nghi

Cha m? c?a nh?ng con chó này là nh?ng con chó l?n t? nhiên và th?t t? nhiên khi gi?ng chó h?n h?p này c?ng phát tri?n l?n. C? th? c?a h? dài h?n nó cao. Golden Retriever tr?n v?i chó ch?n c?u ??c n?ng t? 60 lbs ??n 80 lbs trong khi chi?u cao c?a chúng có th? dao ??ng t? 20 inch ??n 25 inch.

Gi?ng này có các bi?n th? v? lo?i lông và màu s?c. Màu s?c thông th??ng c?a chúng là vàng, ?en, kem, tr?ng, nâu và vàng v?i tóc th?ng ho?c xo?n tùy thu?c vào gen c?a b? m?. Áo khoác c?a chúng th??ng dài, dày ??c, dày và g?p ?ôi; d?n ??n m?t c? h?i cao h?n c?a r?ng liên t?c. ??c ?i?m c?a Golden Retriever Chó ch?n c?u ??c bao g?m ?ôi m?t hình qu? h?nh sâu, chi?c m?i hình nêm dài và ch?c, và ?ôi tai ng?n ho?c dài t??ng t? nh? Golden Retriever.

Nh?ng chú chó n?ng ??ng này thích các ho?t ??ng ngoài tr?i nh? b?i l?i, ?i b? dài và ch?y b? nh?ng b?n c?n c?nh giác v?i nhi?t ?? c?c cao vì b? lông dày c?a chúng. ?ào t?o xã h?i hóa s?m cho nh?ng con chó này có giá tr?. Gi?ng chó này có xu h??ng ???c b?o l?u và lo l?ng ??i v?i ng??i l?. Tuy nhiên, h? có th? h?c cách thân thi?n ngay l?p t?c b?ng cách ?i ra ngoài th??ng xuyên. Chó ch?n c?u ??c Golden Retriever Mix th??ng th? hi?n s? trung thành c?c ?? và tính cách yêu th??ng v?i ch? nhân c?a chúng và gia ?ình mà chúng thu?c v?.

Chó ch?n c?u ??c Golden Retriever Mix Chó con ?? bán

Tìm m?t nhà lai t?o ???c ?ánh giá cao c?a gi?ng chó này có th? là m?t thách th?c vì chúng ?òi h?i s? nhân gi?ng c?n th?n và b?o trì cao. Giá c?a m?t con chó ph? thu?c vào kích c?, lo?i lông và màu s?c, s?c kh?e, khí ch?t và nh?ng con chó con dao ??ng t? $ 500 ??n $ 800 m?t s? con chó lên ??n $ 1500 m?i con chó.

M?t nhà lai t?o ?áng tin c?y s? cung c?p cho b?n các tài li?u có giá tr?. ?ây là nh?ng gì b?n c?n h?i t? nhà t?o gi?ng:

 • Gi?y t? liên quan ??n con chó
 • Gi?y ch?ng nh?n s?c kh?e cho m?t con chó
 • H?p ??ng b?ng v?n b?n
 • ??ng ký chó

Ng??i gây gi?ng ph?i cung c?p thông tin chính th?c v? con chó. Yêu c?u và ki?m tra h? s? s?c kh?e c?a con chó tr??c khi b?n ??ng ý mua nó. N?u t?t c? m?i th? ki?m tra, m?t h?p ??ng cho th?y tóm t?t rõ ràng v? các ?i?u ki?n là ?i?u c?n thi?t. Nghiên c?u và khám phá c?ng ??ng c?a b?n là cách t?t nh?t ?? tìm các nhà lai t?o ?áng tin c?y. ??ng quên ??ng ký con chó c?a b?n khi mua.

Hãy nh? r?ng, nh?n nuôi m?t con chó s? luôn luôn chi phí ít h?n. Ghé th?m n?i trú ?n ??ng v?t ??a ph??ng c?a b?n ?? h?i v? s? s?n có c?a gi?ng chó này. H?n n?a, hãy th? nhìn vào con chó t? nhân gi?i c?u vì m?t s? con chó có th? ???c v?n chuy?n ??n ?ó.

Ch?m sóc chú chó Golden Retriever c?a b?n 

Chó ch?n c?u ??c tr?n v?i chó Golden Retriever ?òi h?i ph?i ch?i lông th??ng xuyên vì b? lông c?a chúng có xu h??ng b? r?i và m? l?i v?i nhau. Ch?i lông th??ng xuyên thúc ??y m?t b? lông sáng bóng và kh?e m?nh cho gi?ng h?n h?p này. Nh?ng con chó này c?ng r?ng lông liên t?c vì v?y máy hút b?i r?t ti?n ?? làm s?ch lông chó c?a b?n quanh phòng. D??i ?ây là m?t s? s?n ph?m mà b?n có th? c?n cho thú c?ng này.

 • Pro Slicker Brush cho chó và mèo

Bàn ch?i bóng m??t này có ??u ph?ng ho?c cong v?i nhi?u chân dây m?ng giúp g? r?i và r?ng lông. Nó có bu lông ?? dài ?? ti?p c?n các khu v?c sâu h?n trên lông chó c?a b?n. Gi?ng h?n h?p này có b? lông kép ?òi h?i ph?i ch?i liên t?c làm cho v?t ph?m này là th? b?t bu?c ph?i có ??i v?i t?t c? nh?ng ng??i nuôi chó.

 • C?t móng tay chuyên nghi?p Gi?ng l?n

C?t móng tay ng?n ng?a các v?n ?? s?c kh?e và an toàn. Móng chó có th? làm t?n th??ng ng??i khác ho?c ??ng v?t khi chúng vui ?ùa. ?ôi khi, nh?ng con chó vô tình c?n móng tay c?a chúng và n?i ?au có th? gây ra cho chúng. ?? s? d?ng, nh? nhàng gi? bàn chân c?a h? và c?t các bit nh? c?a móng chân. Ng?ng ngay l?p t?c n?u có b?t k? ch?y máu x?y ra.

 • Bàn ch?i ?ánh r?ng thú c?ng CET: Bàn ch?i ?ánh r?ng cho chó

R?ng c?a Chó ch?n c?u vàng ??c c?n ???c ch?m sóc, nh?ng ?i?u này th??ng b? b? qua vì vi?c làm s?ch chúng ?òi h?i vô s? s? ch?u ??ng. Tuy nhiên, hãy nh? r?ng vi?c ?ánh r?ng hàng tu?n ???c khuy?n ngh? ?? gi? cho s?c kh?e r?ng mi?ng c?a chú chó c?a b?n luôn ? trong tình tr?ng t?t. Cung c?p v?t ph?m nhai cho chú chó c?a b?n có th? duy trì s?c kh?e c?a r?ng và n??u.

Ngoài các v?t d?ng ???c ?? xu?t, t?m là m?t trong nh?ng b??c quan tr?ng nh?t trong vi?c ch?m sóc thú c?ng ?? lo?i b? mùi khó ch?u và b?i b?n trên áo khoác c?a chúng. Khi t?m, hãy s? d?ng d?u g?i cho chó ?? tránh các cu?c t?n công d? ?ng và b? chét vô tình.

B?n ph?i theo dõi bàn chân chó c?a b?n ?? tìm v?t th??ng và v?t c?t th??ng xuyên. N?u con chó c?a b?n d??ng nh? không ?i b? ?úng cách, chúng ph?i t? làm mình b? th??ng.

Gi?ng chó này th??ng có ?ôi tai l?n có th? tích t? sáp. Quan sát con chó c?a b?n cho các tri?u ch?ng c?a các v?n ?? v? tai; nh?ng con chó kh?e m?nh không th??ng xuyên làm phi?n ?ôi tai c?a chúng. Sáp, b?i b?n và các y?u t? khác có th? gây nhi?m trùng tai. ?? làm s?ch và kh? trùng t?t h?n, hãy s? d?ng ch?t t?y r?a tai d?ng l?ng và bông gòn.

Golden Retriever tr?n v?i chó ch?n c?u ??c c?n ???c c?t t?a th??ng xuyên, vì v?y hãy t?o thói quen lên l?ch h?n v?i phòng khám thú y c?a b?n ít nh?t m?t ho?c hai l?n m?t tháng. Hãy ch?c ch?n r?ng chúng ???c c?t xung quanh vùng m?t (?? nhìn rõ h?n), xung quanh h?u môn (?? v? sinh) và c?m (?? d? ?n). B?n có th? s? d?ng các món ?n ?? th??ng cho hi?u su?t bình t?nh và tr?n tru c?a chú chó c?a b?n trong quá trình c?t t?a.

Chó ch?n c?u ??c có v?n ?? v? s?c kh?e

M?t con chó ch?n c?u ??c ch?n c?u s?ng trung bình t? 10 ??n 14 n?m n?u ???c ch?m sóc ?úng cách. Chó lai h?n h?p th??ng kh?e m?nh h?n so v?i gi?ng b? m? c?a chúng, tuy nhiên gi?ng chó ??c bi?t này d? b? m?t s? tình tr?ng s?c kh?e nh?t ??nh h?n nh?ng con khác. H?u h?t các v?n ?? s?c kh?e này ???c xem là con chó già ?i.

Gi?ng chó này thích ho?t ??ng và ch?i có th? gây ra tác ??ng và thi?t h?i có h?i cho x??ng và kh?p c?a chúng. Nh?n ???c m?t m?c ?? ho?t ??ng trung bình s? ng?n h? g?p nh?ng v?n ?? này. D??i ?ây là m?t s? m?i nguy hi?m s?c kh?e khác mà b?n c?n l?u ý:

 • D? ?ng

C? hai gi?ng b? m? ??u d? b? d? ?ng và Chó ch?n c?u ??c Chó lai có chung ??c ?i?m này. D? ?ng ph? bi?n c?a chúng ch? y?u ?nh h??ng ??n da và b? chét ho?c m?t s? lo?i th?c ph?m th??ng gây ra. B? chét là ký sinh trùng nh? mà chó có th? tích l?y t? ngoài tr?i. Ngoài ra còn có m?t d? ?ng ???c g?i là viêm da d? ?ng Canine th??ng g?p ??i v?i Golden Retrievers. B?n có th? ng?n ch?n ?i?u này b?ng cách tránh ti?p xúc v?t lý v?i các ch?t gây d? ?ng môi tr??ng.

 • B?nh Von Willebrand

B?nh Von Willebrand là b?nh r?i lo?n ?ông máu m?c ph?i ph? bi?n nh?t ? r?ng nanh. Ch? chó s? ch? nh?n th?y các tri?u ch?ng khi nó ?ã nghiêm tr?ng. Các tri?u ch?ng bao g?m ch?y máu mi?ng ho?c m?i, ti?u ra máu và ch?y máu quá nhi?u, và th?t không may, v?n ch?a có cách ch?a tr?. ?i?u quan tr?ng là ch?m sóc con chó c?a b?n ?? thu h?p c? h?i x?y ra.

 • Ch?ng lo?n s?n kh?p

? nh?ng con chó m?c ch?ng lo?n s?n kh?p, các kh?p không phát tri?n chính xác, cào và mài vào nhau thay vì tr??t tr?n tru. Dinh d??ng không ?úng cách có th? ?nh h??ng ??n kh? n?ng m?c ch?ng lo?n s?n kh?p c?a chó, vì có th? t?p th? d?c quá nhi?u – ho?c quá ít.

 • ??y h?i

??y h?i ? ng??i và ??y h?i ? chó là khác nhau. Nó vô h?i ? ng??i, tuy nhiên, ? chó nó gây ch?t ng??i. D? dày c?a con chó b? xo?n và ch?a ??y khí khi ?i?u này x?y ra gây khó th? và gián ?o?n l?u l??ng máu. ?i?u tr? ngay l?p t?c cho s?ng lên là c?n thi?t. T?t nh?t nên ??a chó c?a b?n ??n bác s? thú y càng s?m càng t?t vì không có cách s? c?u nào b?n có th? làm t?i nhà.

B?n có th? c?i thi?n s?c kh?e c?a chú chó c?a mình b?ng cách xem xét k?t qu? xét nghi?m di truy?n và t? v?n bác s? thú y th??ng xuyên. H?c m?t s? h? tr? ??u tiên cho gi?ng chó này c?ng có th? giúp ??. Nh?n th?c v? nh?ng v?n ?? thông th??ng này c?a Golden Retriever lai v?i gi?ng chó ch?n c?u ??c s? d?n ??n s? ch?m sóc thích h?p c?a chúng. Th??ng xuyên theo dõi chuy?n ??ng c?a chó s? giúp b?n phân tích rõ h?n v? s?c kh?e c?a chó.

Ng??i ch?n c?u ??c pha tr?n v?i Golden Retriever

Chó ch?n c?u ??c lai v?i chó Golden Retriever là nh?ng chú chó s?ng ??ng, yêu thích các ho?t ??ng có th? giúp chúng kh?e m?nh. Vì tính cách m?nh m?, nh?ng con chó này c?n m?t ch? ?? ?n u?ng có th? ?áp ?ng nhu c?u dinh d??ng c?a chúng.

Chó có th? là loài ?n t?p, nh?ng chúng r?t d?a vào protein ?? s?ng sót. Protein trong ch? ?? ?n c?a chó là c?n thi?t ?? xây d?ng và s?a ch?a các mô. Nó c?ng là kh?i xây d?ng c? b?p c?a h?. Bác s? thú y khuyên dùng 22% protein trong ch? ?? ?n hàng ngày c?a chó bao g?m protein nguyên ch?t nh? tr?ng, cá và th?t.

M?c dù chó thích ch?t béo trong b?a ?n, nh?ng c?n ph?i duy trì l??ng ch?t béo mà b?n cung c?p cho chúng. Quá nhi?u ch?t béo có h?i cho s?c kh?e c?a h? và quá ít t?o ra các v?n ?? v? da.

Bây gi?, hãy nói v? n??c vì nó chi?m t?i 70-80 ph?n tr?m kh?i l??ng c? th? g?y c?a m?t con chó. N??c c?ng giúp ?i?u ch?nh nhi?t ?? c? th? c?a chó và tiêu hóa ch?t béo và carbohydrate. Hãy ch?c ch?n r?ng nh?ng con chó c?a b?n ???c ng?m n??c, ??c bi?t n?u b?n s?ng ? m?t n?i nóng. ??ng quên cho chú chó ch?n c?u ??c c?a b?n pha v?i chú chó Golden Retriever nhi?u n??c sau khi ch?i và t?p th? d?c.

Thành ph?n và ch?t b? sung cho s? phát tri?n c?a kh?p và x??ng c?ng là c?n thi?t ?? ng?n ng?a th??ng tích có th? x?y ra cho chú chó r?t n?ng ??ng này. Cho chó c?a b?n rau, trái cây và các khoáng ch?t khác là phù h?p cho s? t?ng tr??ng c?a chúng. Tuy nhiên, b?n c?n c?nh giác v?i các ph?n vì nó thay ??i tùy theo tu?i và kích th??c c? th? c?a h?.

Tránh các s?n ph?m có ch?a các thành ph?n này vì chúng không ph?i là ngu?n carbohydrate t?t cho chó.

 • ??u nành
 • Ngô
 • ???ng
 • B?t mì

Chó ch?n c?u ??c Golden Retriever Mix Yêu c?u t?p th? d?c

C? hai gi?ng b? m? c?a con chó này có r?t nhi?u n?ng l??ng. Nh?ng con chó này s? không ? l?i và im l?ng trong m?t góc. Gi?ng chó này c?n m?t môi tr??ng n?i chúng có th? ch?i xung quanh và t?p th? d?c ngoài tr?i.

Chó ch?n c?u ??c lai v?i chó Golden Retriever r?t thích b?i l?i, tuy nhiên, ??ng cho r?ng chúng bi?t b?i. H?n n?a, hãy ch?c ch?n r?a chó c?a b?n b?ng n??c s?ch sau khi b?i ?? gi? cho chúng kh?i b? kích thích.

Con chó này s? c?n ít nh?t 60 ??n 90 phút ho?t ??ng m?i ngày ?? giúp chúng phát tri?n m?t c? th? c? b?p mà chúng c?n. Có m?t sân sau, n?i con chó c?a b?n có th? th?c hi?n các ho?t ??ng ngoài tr?i hàng ngày ???c ?a thích vì nó có th? ch?i xung quanh và là b?n thân ho?t ??ng c?a chúng mà không quá lo l?ng v? chúng.

M?t khác, ??ng ?? h? t?p th? d?c quá nhi?u vì gen c?a ng??i ch?n c?u ??c d? b? các v?n ?? v? hông. T?t h?n là b?t ??u xây d?ng s?c ch?u ??ng và c? b?p c?n thi?t cho các ho?t ??ng khi còn tr?. M?t khi chúng ?? l?n, b?n có th? d?n d?n xây d?ng s? ph?c t?p c?a các nhi?m v? c?a chúng ?? chúng không b? nhàm chán. Gi? cho các ho?t ??ng c?a h? san b?ng n?ng l??ng tu?i c?a h?. S? ti?t ch? là chìa khóa cho Ng??i ch?n c?u ??c tr?n l?n v?i nh?ng chú chó Golden Retriever.

Golden Retriever Chó ch?n c?u ??c Hu?n luy?n chó

Gi?ng nh? h?u h?t các lo?i chó, chúng c?n h?c cách c? x? trong và ngoài nhà c?ng nh? xung quanh nh?ng ng??i khác.

Gi?ng chó này là m?t trong nh?ng loài chó thông minh nh?t hi?n nay và chúng c?ng mong mu?n làm hài lòng m?i ng??i. Chúng thích nghi, vì v?y vi?c ?ào t?o chúng s? không gây r?c r?i và h?c t?p s? là m?t ho?t ??ng d? dàng và thú v? ??i v?i chúng. H?u h?t nh?ng con chó r?t t?t v?i thói quen; b?n có th? d? dàng ?i?u ki?n thói quen c?a h?. H? s? không c?n ph?i nói m?t khi h? ?ã h?c ???c m?t l?nh ho?c mánh khóe m?i.

M?t khác, vì nó d? dàng, nó có th? là nguyên nhân gây ra s? nhàm chán cho h?. ??ng th? ? và ?? ??c ?i?m c?a suy ngh? thông minh này b? lãng phí. T?t h?n là cung c?p cho nh?ng con chó này các lo?i kích thích tinh th?n khác nhau ?? t?ng c??ng trí thông minh c?a chúng. Hãy th? cho h? nh?ng câu ?? khác nhau trong khi t?p luy?n và t?p th? d?c.

C?ng c? tích c?c có th? thúc ??y gi?ng chó này t?t h?n so v?i các hình ph?t b?t l?i và gây t?n th??ng. Chó Golden Retriever Chó ??c thích làm hài lòng ch? c?a chúng trong quá trình hu?n luy?n vì chúng bi?t ?i?u ?ó làm cho ch? nhân h?nh phúc. Th?c ?n và l?i khen ng?i là t?t ?? th??ng và khuy?n khích con chó c?a b?n. Tuy nhiên, ??ng ph? thu?c quá nhi?u vào vi?c ??i x? v?i th?c ?n vì nh?ng con chó này có m?c ?? thông minh phi th??ng.

Chó tha m?i vàng và chó ch?n c?u ??c

Gi?ng chó này, ??c bi?t là nh?ng con ???c hu?n luy?n là t?t v?i m?i ng??i và ??c bi?t thích tr? em. M?c dù chúng l?n, chúng có th? d?u dàng, ôn hòa và vui t??i khi có tâm tr?ng phù h?p.

T??ng t? nh? v?y, d?y tr? em nh?y c?m v?i gi?ng chó này. Không cho phép chúng kéo tai và ?uôi ho?c ?ánh chó. Chó có th? ho?t ??ng sai khi không ???c ?i?u tr? ?úng cách. H? có xu h??ng hung h?ng khi b? khiêu khích b?i nh?ng hành ??ng b?t ng? cho dù h? có ch? ý hay không.

Chó ch?n c?u ??c tr?n l?n v?i chó Golden Retriever hòa h?p v?i các v?t nuôi khác n?u ???c nuôi cùng nhau. Chúng có xu h??ng lo l?ng xung quanh nh?ng con chó khác và c?n ???c ti?p xúc s?m và th??ng xuyên ?? hành ??ng phù h?p xung quanh các ??ng v?t khác. N?u con chó c?m th?y c?ng th?ng ho?c c?ng th?ng, ??ng ép chúng ch?i v?i nh?ng con chó khác và kiên nh?n ch? chúng ?i?u ch?nh.

Tr? thành m?t con chó gia ?ình tuy?t v?i là m?t trong nh?ng ??c ?i?m t?t nh?t mà gi?ng chó này ???c bi?t ??n H? thích cung c?p s? b?o v? và h? tr? cho ch? s? h?u c?a h? và các thành viên gia ?ình. Gi?ng nh? h?u h?t nh?ng con chó, chúng b?o v? nh?ng ng??i mà chúng c?m th?y g?n k?t nh?t. Nh?ng con chó này có thái ?? làm hài lòng m?i ng??i, giúp chúng hòa ??ng v?i gia ?ình và ng??i l?. ??ng quên dành cho nh?ng chú chó ch?n c?u ??c lai v?i nh?ng chú chó Golden Retriever tình yêu và tình c?m mà chúng x?ng ?áng.