Có nên ph?i gi?ng chó Golden Retriever v?i chó Border Collie không?

Có nên ph?i gi?ng chó Golden Retriever v?i gi?ng chó Border Collie không?

3 lý do t?i sao b?n không nên có m?t h?n h?p Golden Retriever Border Collie

T?ng m?t Border Collie ???c lai v?i Golden Retriever có th? có m?t s? nh??c ?i?m ??i v?i ch? s? h?u.

 • H? không nên ? m?t mình trong m?t th?i gian dài.
 • H? ?? r?t nhi?u.
 • Trí thông minh c?a h? có th? tr? nên khó ch?u.

N?u công vi?c c?a b?n yêu c?u b?n ph?i ? bên ngoài nhà c?a b?n trong h?n tám gi?, hãy suy ngh? l?i n?u b?n s? có th? nâng cao s? pha tr?n nói trên. M?t h?n h?p Golden Retriever Border Collie có th? gây lo l?ng khi chúng b? b? l?i m?t mình trong m?t th?i gian dài. Tr??c khi nh?n nuôi, hãy ch?c ch?n r?ng s? có ng??i có th? giám sát chú chó vì s?c kh?e tinh th?n c?a chúng c?ng có th? là v?n ?? c?a b?n.

H?n h?p này, còn ???c g?i là Golden Collie, có xu h??ng trút b? áo khoác c?a h? th??ng xuyên. H? có ??c ?i?m này t? c? b? và m?, ??c bi?t là Golden Retriever. Do ?ó, chúng c?n ch?i chu?t r?ng rãi ?? duy trì lông thú ch?t l??ng cao. N?u b?n d? b? d? ?ng, b?n không nên áp d?ng h?n h?p nói trên vì áo khoác c?a chúng có th? gây khó ch?u cho b?n. S? l??ng r?ng có th? ?? l?i lông thú trên qu?n áo c?a b?n, và có th? khó kh?n ?? lo?i b? chúng.

Golden Collie là m?t chú chó thông minh. C? Border Collie và Golden Retriever ??u là nh?ng chú chó có trí tu? cao. Tuy nhiên, n?u chúng không ???c ?ào t?o ?úng cách, trí thông minh c?a chúng có th? là m?t gánh n?ng. H? s? liên t?c tìm ki?m các ho?t ??ng s? t?ng c??ng hi?u su?t tinh th?n c?a h?. Tr??c khi áp d?ng gi?ng chó này, hãy ch?c ch?n r?ng b?n có th? dành th?i gian ?ào t?o nó. N?u b?n không mu?n nó tr? thành m?t m?i phi?n toái t?i nhà c?a b?n, b?n ph?i cung c?p cho h? các bài t?p tinh th?n. B?n c?ng có th? thuê gi?ng viên n?u b?n xem xét nh?n ???c m?t.

Chó con Corgi Golden Retriever Mix có th? có m?t v?t h?ng hách và cái tôi chó l?n, mà chúng có th? th?a h??ng t? gi?ng chó Corgi . ??c ?i?m này s? ám ch? r?ng b?n c?n ph?i c?nh giác h?n khi h? ch?i v?i tr? nh? h?n tám tu?i.

Golden Retriever lai v?i chó con Corgi có nhu c?u t?p th? d?c t? trung bình ??n cao . H? s? yêu c?u m?t kích thích th? ch?t và tinh th?n trên trung bình. ??i v?i nh?ng ng??i có l?ch trình b?n r?n, nhu c?u t?p th? d?c t? trung bình ??n cao có th? b?t ti?n.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t chú chó tha m?i vàng h?n h?p v?i Border Collie

Bên c?nh nh?ng nh??c ?i?m, vi?c áp d?ng Golden Retriever tr?n v?i Border Collie c?ng có nh?ng ?u ?i?m. Hãy xem xét m?t s? ?u ?i?m sau:

 • H? r?t thông minh.
 • Chúng là v?t nuôi gia ?ình tuy?t v?i.
 • H? có th? là b?n t?p th? d?c c?a b?n.

M?c dù trí thông minh c?a h? có th? ???c li?t kê trong s? nh?ng nh??c ?i?m, nh?ng n?i tâm c?a h? là m?t trong nh?ng lý do chính t?i sao h? ?áng yêu. H? có th? ???c ?ào t?o d? dàng. H? ???c bi?t là th?c hi?n m?t s? th? thu?t. H?n n?a, khi b?n d?y h? n?i h? nên ?i ti?u và ??i ti?n, h? s? t? ??ng ghi nh? ?i?u ?ó. Trí nh? t?t c?a h? ph?c v? nh? s? quy?n r? c?a h?.

Ti?p theo, n?u b?n d? ??nh thêm m?t thành viên m?i vào gia ?ình , m?t s? k?t h?p gi?a Golden Retriever và Border Collie có th? là m?t s? b? sung t?t. N?u b?n có con ? nhà, chúng có th? t?a n?ng l??ng gi?ng nh? tr? em; do ?ó, con chó c?a b?n và con b?n có th? là b?n ch?i cùng. H? có th? giao ti?p d? dàng v?i các thành viên trong gia ?ình b?n. Ch?c ch?n, b?n s? không g?p khó kh?n khi gi?i thi?u chú chó này v?i gia ?ình vì chúng thích nghi v?i vi?c s?ng trong nhà. Khách truy c?p c?a b?n c?ng có th? ch?i cùng v?i h?.

Cu?i cùng, n?u b?n mu?n m?t ng??i b?n t?p th? d?c, h? là c?p ?ôi hoàn h?o. B?n có th? th?c hi?n bu?i t?p th? d?c c?a b?n ??ng th?i v?i h?. Chúng ???c bi?t là có s?c ch?u ??ng cao và nhanh nh?n. B?n và chú chó c?a b?n có th? thúc ??y l?n nhau thông qua các bu?i t?p th? d?c c?a b?n. H? s?n sàng ch?y ho?c ch?y b? v?i b?n. Ngoài ra, ?i b? ??n gi?n trong công viên ho?c g?n khu ph? c?a b?n có th? là m?t bu?i t?p th? d?c t?t cùng v?i con chó c?a b?n.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t Border Collie pha tr?n v?i Golden Retriever

Cân n?ng45-75 lbs.
Chi?u cao21-24 trong.
Lo?i áoCó th? dày ??c và thô ráp; c?ng có th? m?m m?i và xù xì; th?ng ? h?u h?t các gi?ng
Màu lôngThay ??i t? ??, nâu, vàng, tr?ng và ?en
S? l??ng ??R?ng th??ng xuyên do di truy?n
Tính cáchTình c?m, yêu th??ng, thông minh và vui t??i

Chi?u cao và cân n?ng c?a gi?ng chó này ph? thu?c vào di truy?n và các y?u t? môi tr??ng c?a b? m? chúng nh? th?c ?n. Border Collie tr?n v?i Golden Retriever có th? có các bi?n th? v? tr?ng l??ng c?a chúng, dao ??ng t? 45-75 pounds. M?t con tr??ng thành c?a gi?ng chó này có th? phát tri?n t? 21 inch ??n 24 inch.

Do lai t?o, áo khoác c?a chúng d?n ??n s? bi?n ??i c?a các lo?i và màu s?c . Lo?i lông ph? bi?n nh?t trong gi?ng này là lo?i th?ng. Các lo?i lông c?a chúng có th? dày và thô ho?c m?m và xù xì. ??i v?i màu s?c, nâu và vàng ho?c tr?ng và ?en chi?m ?u th? trong h?u h?t nh?ng con chó con này. C?ng có th? có m?t s? màu nh? ?? và vàng trong m?t s?.

Do gen c?a c? b? và m?, h?n h?p này c?ng th??ng xuyên r?ng áo khoác. Ngay c? khi các mùa không thay ??i, chúng s? r?i liên t?c. R?ng có th? ???c gi?m n?u áp d?ng k? thu?t ch?i chu?t thích h?p.

??i v?i m?t ch? s? h?u chó l?n ??u tiên, Border Collie lai v?i Golden Retriever c?ng có th? ???c g?i là Golden Border Retriever là s? l?a ch?n hoàn h?o cho b?n. H? r?t tình c?m. B?n có th? d? dàng hòa h?p v?i h?. M?i liên k?t b?n có th? hình thành v?i gi?ng chó này có th? kéo dài ch?ng nào c? hai b?n ?ang s?ng. H? c?ng thông minh và vui t??i.

Golden Retriever lai v?i chó con Collie Border ?? bán

M?t chú chó Golden Retriever lai v?i m? Border Collie có th? sinh trung bình 1-4 l?a. Vì chúng có kích th??c trung bình, chúng ch? có th? gi? m?t vài chú chó con trong b?ng. M?t khi nh?ng con chó con ?ã s?n sàng ?? nh?n nuôi, chúng s? không b? b?nh nh? ???c sàng l?c b?i bác s? thú y. B?n c?n ??m b?o r?ng nhà t?o gi?ng có ?? tin c?y cao, vì v?y b?n có th? xác minh xem s? ti?n b?n s? b? ra có x?ng ?áng v?i giá c?a chó con hay không.

Có m?t s? ??c ?i?m ???c xem xét trong vi?c ??nh giá m?t con chó con. Giá c? ph? thu?c vào ch?t l??ng c?a áo h?u h?t th?i gian. Gi?i tính khác nhau c?ng có t? l? khác nhau. M?t con chó con cái th??ng ??t h?n m?t con ??c vì con cái có th? sinh con. M?t con chó cái có th? ???c s? d?ng ?? nhân gi?ng trong t??ng lai. M?t chú chó con Golden Border Retriever có chi phí trung bình t? $ 750 ??n $ 1500. Chúng ph? bi?n trong s? các gi?ng lai.

M?t ?i?u n?a b?n nên h?i ng??i gây gi?ng là l?ch s? s?c kh?e c?a nh?ng chú chó con. Khi sinh ra, chúng nên ???c ki?m tra ?? b?n có th? bi?t li?u chúng có b? b?nh không. M?t s? con lai d? b? r?i lo?n. H?n n?a, nh?ng con chó con nên nh?n ???c v?c-xin ban ??u c?n thi?t cho m?t con chó; v?c-xin b?nh d?i có th? ???c bao g?m. ?? gi?m nguy c? m?c b?nh, nên tiêm v?c-xin thích h?p cho chó con tr??c khi ??a ra làm con nuôi.

3 lý do t?i sao b?n không nên có m?t h?n h?p Golden Retriever Border Collie

T?ng m?t Border Collie ???c lai v?i Golden Retriever có th? có m?t s? nh??c ?i?m ??i v?i ch? s? h?u.

 • H? không nên ? m?t mình trong m?t th?i gian dài.
 • H? ?? r?t nhi?u.
 • Trí thông minh c?a h? có th? tr? nên khó ch?u.

N?u công vi?c c?a b?n yêu c?u b?n ph?i ? bên ngoài nhà c?a b?n trong h?n tám gi?, hãy suy ngh? l?i n?u b?n s? có th? nâng cao s? pha tr?n nói trên. M?t h?n h?p Golden Retriever Border Collie có th? gây lo l?ng khi chúng b? b? l?i m?t mình trong m?t th?i gian dài. Tr??c khi nh?n nuôi, hãy ch?c ch?n r?ng s? có ng??i có th? giám sát chú chó vì s?c kh?e tinh th?n c?a chúng c?ng có th? là v?n ?? c?a b?n.

H?n h?p này, còn ???c g?i là Golden Collie, có xu h??ng trút b? áo khoác c?a h? th??ng xuyên. H? có ??c ?i?m này t? c? b? và m?, ??c bi?t là Golden Retriever. Do ?ó, chúng c?n ch?i chu?t r?ng rãi ?? duy trì lông thú ch?t l??ng cao. N?u b?n d? b? d? ?ng, b?n không nên áp d?ng h?n h?p nói trên vì áo khoác c?a chúng có th? gây khó ch?u cho b?n. S? l??ng r?ng có th? ?? l?i lông thú trên qu?n áo c?a b?n, và có th? khó kh?n ?? lo?i b? chúng.

Golden Collie là m?t chú chó thông minh. C? Border Collie và Golden Retriever ??u là nh?ng chú chó có trí tu? cao. Tuy nhiên, n?u chúng không ???c ?ào t?o ?úng cách, trí thông minh c?a chúng có th? là m?t gánh n?ng. H? s? liên t?c tìm ki?m các ho?t ??ng s? t?ng c??ng hi?u su?t tinh th?n c?a h?. Tr??c khi áp d?ng gi?ng chó này, hãy ch?c ch?n r?ng b?n có th? dành th?i gian ?ào t?o nó. N?u b?n không mu?n nó tr? thành m?t m?i phi?n toái t?i nhà c?a b?n, b?n ph?i cung c?p cho h? các bài t?p tinh th?n. B?n c?ng có th? thuê gi?ng viên n?u b?n xem xét nh?n ???c m?t.

Chó con Corgi Golden Retriever Mix có th? có m?t v?t h?ng hách và cái tôi chó l?n, mà chúng có th? th?a h??ng t? gi?ng chó Corgi . ??c ?i?m này s? ám ch? r?ng b?n c?n ph?i c?nh giác h?n khi h? ch?i v?i tr? nh? h?n tám tu?i.

Golden Retriever lai v?i chó con Corgi có nhu c?u t?p th? d?c t? trung bình ??n cao . H? s? yêu c?u m?t kích thích th? ch?t và tinh th?n trên trung bình. ??i v?i nh?ng ng??i có l?ch trình b?n r?n, nhu c?u t?p th? d?c t? trung bình ??n cao có th? b?t ti?n.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t chú chó tha m?i vàng h?n h?p v?i Border Collie

Golden Retriever lai v?i Border Collie

Bên c?nh nh?ng nh??c ?i?m, vi?c áp d?ng Golden Retriever tr?n v?i Border Collie c?ng có nh?ng ?u ?i?m. Hãy xem xét m?t s? ?u ?i?m sau:

 • H? r?t thông minh.
 • Chúng là v?t nuôi gia ?ình tuy?t v?i.
 • H? có th? là b?n t?p th? d?c c?a b?n.

M?c dù trí thông minh c?a h? có th? ???c li?t kê trong s? nh?ng nh??c ?i?m, nh?ng n?i tâm c?a h? là m?t trong nh?ng lý do chính t?i sao h? ?áng yêu. H? có th? ???c ?ào t?o d? dàng. H? ???c bi?t là th?c hi?n m?t s? th? thu?t. H?n n?a, khi b?n d?y h? n?i h? nên ?i ti?u và ??i ti?n, h? s? t? ??ng ghi nh? ?i?u ?ó. Trí nh? t?t c?a h? ph?c v? nh? s? quy?n r? c?a h?.

Ti?p theo, n?u b?n d? ??nh thêm m?t thành viên m?i vào gia ?ình , m?t s? k?t h?p gi?a Golden Retriever và Border Collie có th? là m?t s? b? sung t?t. N?u b?n có con ? nhà, chúng có th? t?a n?ng l??ng gi?ng nh? tr? em; do ?ó, con chó c?a b?n và con b?n có th? là b?n ch?i cùng. H? có th? giao ti?p d? dàng v?i các thành viên trong gia ?ình b?n. Ch?c ch?n, b?n s? không g?p khó kh?n khi gi?i thi?u chú chó này v?i gia ?ình vì chúng thích nghi v?i vi?c s?ng trong nhà. Khách truy c?p c?a b?n c?ng có th? ch?i cùng v?i h?.

Cu?i cùng, n?u b?n mu?n m?t ng??i b?n t?p th? d?c, h? là c?p ?ôi hoàn h?o. B?n có th? th?c hi?n bu?i t?p th? d?c c?a b?n ??ng th?i v?i h?. Chúng ???c bi?t là có s?c ch?u ??ng cao và nhanh nh?n. B?n và chú chó c?a b?n có th? thúc ??y l?n nhau thông qua các bu?i t?p th? d?c c?a b?n. H? s?n sàng ch?y ho?c ch?y b? v?i b?n. Ngoài ra, ?i b? ??n gi?n trong công viên ho?c g?n khu ph? c?a b?n có th? là m?t bu?i t?p th? d?c t?t cùng v?i con chó c?a b?n.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t Border Collie pha tr?n v?i Golden Retriever

H?n h?p Golden Retriever Border Collie
Cân n?ng45-75 lbs.
Chi?u cao21-24 trong.
Lo?i áoCó th? dày ??c và thô ráp; c?ng có th? m?m m?i và xù xì; th?ng ? h?u h?t các gi?ng
Màu lôngThay ??i t? ??, nâu, vàng, tr?ng và ?en
S? l??ng ??R?ng th??ng xuyên do di truy?n
Tính cáchTình c?m, yêu th??ng, thông minh và vui t??i

Chi?u cao và cân n?ng c?a gi?ng chó này ph? thu?c vào di truy?n và các y?u t? môi tr??ng c?a b? m? chúng nh? th?c ?n. Border Collie tr?n v?i Golden Retriever có th? có các bi?n th? v? tr?ng l??ng c?a chúng, dao ??ng t? 45-75 pounds. M?t con tr??ng thành c?a gi?ng chó này có th? phát tri?n t? 21 inch ??n 24 inch.

Do lai t?o, áo khoác c?a chúng d?n ??n s? bi?n ??i c?a các lo?i và màu s?c . Lo?i lông ph? bi?n nh?t trong gi?ng này là lo?i th?ng. Các lo?i lông c?a chúng có th? dày và thô ho?c m?m và xù xì. ??i v?i màu s?c, nâu và vàng ho?c tr?ng và ?en chi?m ?u th? trong h?u h?t nh?ng con chó con này. C?ng có th? có m?t s? màu nh? ?? và vàng trong m?t s?.

Do gen c?a c? b? và m?, h?n h?p này c?ng th??ng xuyên r?ng áo khoác. Ngay c? khi các mùa không thay ??i, chúng s? r?i liên t?c. R?ng có th? ???c gi?m n?u áp d?ng k? thu?t ch?i chu?t thích h?p.

??i v?i m?t ch? s? h?u chó l?n ??u tiên, Border Collie lai v?i Golden Retriever c?ng có th? ???c g?i là Golden Border Retriever là s? l?a ch?n hoàn h?o cho b?n. H? r?t tình c?m. B?n có th? d? dàng hòa h?p v?i h?. M?i liên k?t b?n có th? hình thành v?i gi?ng chó này có th? kéo dài ch?ng nào c? hai b?n ?ang s?ng. H? c?ng thông minh và vui t??i.

Golden Retriever lai v?i chó con Collie Border ?? bán

Border Collie v??t qua v?i Golden Retriever

M?t chú chó Golden Retriever lai v?i m? Border Collie có th? sinh trung bình 1-4 l?a. Vì chúng có kích th??c trung bình, chúng ch? có th? gi? m?t vài chú chó con trong b?ng. M?t khi nh?ng con chó con ?ã s?n sàng ?? nh?n nuôi, chúng s? không b? b?nh nh? ???c sàng l?c b?i bác s? thú y. B?n c?n ??m b?o r?ng nhà t?o gi?ng có ?? tin c?y cao, vì v?y b?n có th? xác minh xem s? ti?n b?n s? b? ra có x?ng ?áng v?i giá c?a chó con hay không.

Có m?t s? ??c ?i?m ???c xem xét trong vi?c ??nh giá m?t con chó con. Giá c? ph? thu?c vào ch?t l??ng c?a áo h?u h?t th?i gian. Gi?i tính khác nhau c?ng có t? l? khác nhau. M?t con chó con cái th??ng ??t h?n m?t con ??c vì con cái có th? sinh con. M?t con chó cái có th? ???c s? d?ng ?? nhân gi?ng trong t??ng lai. M?t chú chó con Golden Border Retriever có chi phí trung bình t? $ 750 ??n $ 1500. Chúng ph? bi?n trong s? các gi?ng lai.

M?t ?i?u n?a b?n nên h?i ng??i gây gi?ng là l?ch s? s?c kh?e c?a nh?ng chú chó con. Khi sinh ra, chúng nên ???c ki?m tra ?? b?n có th? bi?t li?u chúng có b? b?nh không. M?t s? con lai d? b? r?i lo?n. H?n n?a, nh?ng con chó con nên nh?n ???c v?c-xin ban ??u c?n thi?t cho m?t con chó; v?c-xin b?nh d?i có th? ???c bao g?m. ?? gi?m nguy c? m?c b?nh, nên tiêm v?c-xin thích h?p cho chó con tr??c khi ??a ra làm con nuôi.

D??i ?ây là danh sách mà b?n có th? tìm th?y các nhà lai t?o ?áng tin c?y c?a Border Collie ???c lai v?i nh?ng chú chó Golden Retriever.

 •    Chó con Greenfield
 •    Puppy Downloader
 •    H?n h?p chó tha m?i vàng
 •    McGregor Goldens

Ch?m sóc chó Golden Retriever Border Collie Mix

V? s? ch?i chu?t c?a h?n h?p này, các quy trình m? r?ng ???c yêu c?u. Vì chúng ???c bi?t là r?ng th??ng xuyên, chúng có th? gây d? ?ng và các kích ?ng khác. Các quy trình ch?i chu?t c? b?n c?n thi?t là:

 • Ch?i lông thú hàng tu?n b?ng bàn ch?i lông c?ng ?? ng?n chúng r?ng áo khoác quá nhi?u;
 • V? sinh tai hàng tu?n ?? ng?n ng?a nhi?m trùng tai;
 • T?m m?t ??n hai l?n m?t tháng; và
 • C?t móng tay m?t khi chúng quá dài.

??i v?i nh?ng ng??i ch? l?n ??u tiên không có kinh nghi?m v?i vi?c ch?i chu?t cho chó, ?i?u này có th? khó kh?n vì gi?ng chó này ?òi h?i s? b?o qu?n cao. B?n nên g?p bác s? thú y tr??c ?? h?i các cách làm ch?i lông c?n thi?t cho chú chó c?a b?n. B?n c?n làm theo các th?c hành luôn.

R?ng quá m?c là có th?, vì v?y nên t?m nhi?u nh?t hai l?n m?t tháng. Da c?a h? c?ng có th? b? khô n?u t?m ???c th?c hi?n không th??ng xuyên. Khi t?m cho chó c?a b?n, hãy s? d?ng d?u g?i chuyên d?ng cho lông thú c?a chúng ?? gi? ch?t l??ng.

H?n h?p này c?ng d? b? nhi?m trùng tai. Phòng b?nh h?n ch?a b?nh, vì v?y m?i tu?n nên v? sinh tai. Tai c?a h? là m?t trong nh?ng b? ph?n thi?t y?u c?a c? th? h?. H? không th? th?c hi?n các ho?t ??ng hàng ngày n?u tai c?a h? ? trong tình tr?ng t?i t?.

Ngoài ra, b?n c?ng ph?i c?t móng tay c?a h? n?u chúng quá dài ?? tránh ch?n th??ng trong t??ng lai do tr?y x??c. Có nh?ng lúc chúng th?m chí làm tr?y x??c da c?a chúng, vì v?y b?n ph?i luôn theo dõi móng tay c?a chúng.

Golden Border Retriever V?n ?? s?c kh?e

N?u cha m? c?a h?n h?p có r?i lo?n, kh? n?ng cao là con cái có th? th?a h??ng r?i lo?n. Tuy nhiên, có nh?ng tr??ng h?p chó con kh?e m?nh ngay c? khi m?t trong hai b? m? ???c ch?n ?oán m?c b?nh. T?t h?n là ki?m tra ph? h? c?a con lai ?? xác minh xem nó có b? b?nh n?ng không. Trong sinh h?c, có m?t s? c? ???c g?i là sinh l?c lai; nó có ngh?a là con cái t?t h?n cha m? c?a nó ? m?t s? khía c?nh nh? ??c ?i?m th? ch?t và s?c kh?e.

Khi b?n nh?n nuôi con lai Golden Retriever Border Collie, ?ây là nh?ng r?i lo?n sau ?ây có th? t?n công chó con c?a b?n :

 • D? ?ng da
 • ??y h?i
 • B?nh tim

B?i vì gi?ng chó này r?ng quá nhi?u, chúng d? b? d? ?ng da. M?t khi ch?i chu?t không ???c ch?m sóc, d? ?ng có th? làm theo. Bên c?nh nh?ng d? ?ng mà vi?c r?ng lông s? mang l?i cho b?n, chú chó c?a b?n c?ng có th? b? ?nh h??ng b?i vi?c lo?i b? quá nhi?u áo khoác.

M?c dù chúng là nh?ng con chó c? trung bình, ??y h?i c?ng là ph? bi?n ??i v?i chúng . Khi ma tr?n th?c ph?m không ???c tuân th? chính xác, béo phì có th? x?y ra ; nó là m?t ?i?u ki?n tiên quy?t cho các r?i lo?n nghiêm tr?ng. Tr?ng l??ng v??t quá c?a con chó c?a b?n có th? d?n ??n các v?n ?? v? tim.

Nh? ?ã ?? c?p, gi?ng chó này r?t thông minh, m?t trong nh?ng b?nh tâm th?n mà gi?ng chó này có th? phát tri?n là R?i lo?n ám ?nh c??ng ch? (OCD) có th? gi?ng v?i con ng??i. Nó s? là m?t phi?n toái không ch? cho con chó c?a b?n, mà còn cho b?n.

N?u h? có ki?m tra th??ng xuyên, h?u h?t các h?n h?p này s?ng t?i 15 n?m. Hãy ch?c ch?n ?? ?u tiên s?c kh?e c?a h?.

Border Collie H?n h?p v?i Golden Retriever Yêu c?u th?c ph?m

Các nghiên c?u ?ã ch?ng minh r?ng l??ng th?c ?n ? m?t con chó là khác nhau. Nhu c?u dinh d??ng c?a m?i con chó ph? thu?c vào các y?u t? nh? cân n?ng, chi?u cao và các ho?t ??ng ???c th?c hi?n b?i con chó c?a b?n. Trong tr??ng h?p Border Collie tr?n v?i chó con Golden Retriever, c?ng không có g?i ý v? th?c ?n.

??i v?i gi?ng chó này, th?c ?n trên bàn ho?c th?c ?n ???c con ng??i tiêu th? không th? ???c cho chúng ?n. H? nh?y c?m v? th?c ph?m h? ?ang ?n. Th?c ?n cho chó mà b?n ph?i cung c?p cho chó con nên ch?a l??ng vitamin và khoáng ch?t c?n thi?t cho s? t?ng tr??ng c?a chúng. Chó con có th? ???c cho ?n ba l?n trong m?t ngày.

Khi chúng l?n lên, nhu c?u v? th?c ph?m c?a chúng ngày càng gi?m. ?? ng?n ng?a béo phì ? chó, m?t b?a ?n ???c ??a ra hai l?n trong m?t ngày ???c khuy?n khích. Ch? ?? ?n c?a ng??i l?n ph?i bao g?m s? l??ng protein c?n thi?t cho chó ?? th?c hi?n các ho?t ??ng hàng ngày. L?p m?t l?ch trình khi nào nên cho chúng ?n ?? chúng s? quen v?i nó; hãy ch?c ch?n theo dõi nó th??ng xuyên.

Khi cho chó ?n, hãy nh? ki?m tra l??ng th?c ?n ???c ?? xu?t trong gói th?c ?n cho chó mà b?n ?ã mua. Theo dõi thói quen cho ?n c?a chó là ?i?u c?n thi?t. Hi?u su?t t?i ?u c?a h? s? ??t ???c n?u h? ???c cung c?p ?úng l??ng th?c ?n.

Ngoài ra còn có ch? ?? ?n kiêng ???c thi?t k? cho nh?ng con chó có tay ngh? cao. B?n nên tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y n?u b?n ?ang lên k? ho?ch ?n kiêng cho chú chó c?a mình. ?ôi khi, ch? ?? ?n kiêng mà b?n s? th?c hi?n không có ngh?a là cho s? thích c?a con chó c?a b?n. Hãy ch?c ch?n ?? phù h?p v?i ma tr?n th?c ph?m c?a h? v?i các ho?t ??ng c?a h?.

Border Collie Crossed v?i Golden Retriever Dog Yêu c?u t?p th? d?c

T? chó con ??n ng??i l?n, Border Collie lai v?i Golden Retriever ??u có n?ng l??ng cao. H? ?òi h?i nhi?u gi? t?p th? d?c. Trung bình 90 phút m?t ngày ???c khuy?n khích.  S? gi? c?n thi?t cho bài t?p c?a chúng dài h?n t??ng ???ng v?i s? phút c?n thi?t c?a m?t s? gi?ng chó. Lý do cho ?i?u này là l?i s?ng r?t tích c?c c?a h?. Không có t?p th? d?c, m?c n?ng l??ng c?a h? có th? khó phù h?p.

Ngay c? khi b?n không giám sát h?, h? có th? t? t?p th? d?c. Phân b? m?t n?i trong nhà c?a b?n, n?i h? có th? ch?i xung quanh. Cu?i cùng h? s? ng?ng t?p th? d?c m?t khi h? c?m th?y m?t m?i vì nh?ng con chó này bi?t gi?i h?n c?a chúng.

N?u b?n có m?t sân sau t?i nhà, ?ó là n?i hoàn h?o ?? chú chó c?a b?n t?p th? d?c. Hãy ?? nó ch?y quanh sân c?a b?n. V?i ho?t ??ng ??n gi?n ?ó, nguy c? phát tri?n các b?nh tim nghiêm tr?ng có th? gi?m. Bên c?nh ?ó, thêm calo c?ng có th? ???c ??t cháy; do ?ó, h? có th? ít b? béo phì.

Tôi ch?c r?ng b?n c?ng c?n ??t cháy nh?ng calo th?a ?ó. Nh? ?ã th?o lu?n, Golden Collie có th? làm b?n ??ng hành t?p th? d?c tuy?t v?i. B?n có th? ?? h? tham gia cùng b?n trong các thói quen t?p th? d?c nh?:

 • Ch?y b?
 • ?i d?o
 • ?ang ch?y
 • ?i b?
 • Ch?i ném ??a

Cùng v?i con chó c?a b?n, b?n có th? v?a xây d?ng s?c ch?u ??ng và s? nhanh nh?n c?a mình. Gi?ng này có m?c ?? nhanh nh?n cao, và nó có th? ???c t?ng c??ng h?n n?a . V?i s? l??ng bài t?p phù h?p, b?n và chú chó c?a b?n có th? có m?t l?i s?ng lành m?nh. Ngoài ra, các bài t?p c??ng ?? cao có th? ???c cung c?p cho h? vì h? có th? d? dàng tuân theo các thói quen t?p th? d?c.

Golden Retriever Border Collie Crossbreed ?ào t?o

Vì c? hai gi?ng b? m? ??u r?t thông minh, con lai c?ng thông minh; trong h?u h?t các tr??ng h?p, con lai có n?ng l?c trí tu? cao h?n cha m? chúng. ?? ti?p t?c kích thích n?ng l?c tinh th?n c?a h?, c?n ph?i ?ào t?o thích h?p.

Hu?n luy?n chúng ?? tr? thành v?t nuôi trong nhà t?t. M?t khi h? ???c ?ào t?o, h? s? bi?t thói quen c?a b?n trong nhà. Cho h? làm quen v?i ‘phòng v? sinh’ c?a chính h? ?? h? s? bi?t ?úng n?i ?? gi?i phóng ch?t th?i. Là m?t con v?t nuôi t?t trong nhà, b?n có th? cho chúng vào trong nhà mà không phá h?y ?? ??c c?a b?n.

N?u b?n không có ?? th?i gian ?? t?p th? d?c, b?n luôn có th? giao cho h? công vi?c ph?i làm. B?i vì chúng ngoan ngoãn, chúng s? làm công vi?c mà b?n yêu c?u. T?t nhiên, b?n nên bi?t nh?ng công vi?c h? nên làm. B?n có th? ?? h? m? c?a cho b?n. Nh?ng h? s? không r?a chén cho b?n vì ?i?u ?ó nghe có v? c?c ?oan ??i v?i h?.

B?n không nên ép bu?c h? trong ?ào t?o c?a h?, hãy t? t? . Ví d?, b?n có th? b?t ??u ?ào t?o c?a h? b?ng cách d?y h? cách l?y qu? bóng. Khi h? thành th?o th? thu?t ??u tiên, hãy d?y h? cách khác. Hãy ch?c ch?n ?? cung c?p cho h? ph?n th??ng ho?c x? lý sau m?t phiên.

Vì trí thông minh cao, h? có th? ???c ?ào t?o d? dàng. Tuy nhiên, b?n không nên ??t k? v?ng c?a mình cao cho h? vì h?u h?t h? ??u ph?i ch?u th?t b?i. V?i trí thông minh nhanh nh?y c?a mình, h? có th? tr? nên b??ng b?nh. ??ng ?? n?i tâm c?a h? tr? thành m?i phi?n toái cho b?n. Thi?t l?p m?t k?t n?i mà b?n là ch? c?a h? ch? không ph?i h?.

Cross Collie Golden Retriever Crossbreed và gia ?ình

Gi?ng chó này có th? phát tri?n m?i quan h? m?nh m? v?i gia ?ình, ??c bi?t là v?i tr? em. V?i khí ch?t lôi cu?n, h? r?t ?áng yêu. Ngoài vi?c là thú c?ng, chúng còn có th? là b?n thân c?a con b?n. Chúng là m?t gi?ng r?t vui t??i. Tuy nhiên, trong gi? ch?i c?a con chó và con b?n, b?n nên trông ch?ng con b?n. ??ng ?? con b?n ? m?t mình v?i chó. Con b?n có th? th?c hi?n các ho?t ??ng có th? gây khó ch?u cho chó và chó có th? gi?i phóng s? hung d? c?a nó ??i v?i con b?n.

Nh?ng con chó Golden Collie phát tri?n m?t tình c?m m?nh m? v?i gia ?ình c?a con ng??i. Chúng có th? r?t bám, và chúng ???c coi là m?t trong nh?ng gi?ng chó trung thành nh?t. Các liên k?t b?n có th? hình thành là ?n ??nh. M?c dù h? t?t v?i m?i ng??i, h? nh?n th?c ???c n?u ai ?ó là ng??i l?. S? pha tr?n này s? c?nh báo b?n n?u có m?t ng??i l? làm phi?n nó.

Vì chúng bám, chúng có th? ?òi h?i r?t nhi?u s? chú ý t? b?n. B?n có th? ?? chúng trong nhà c?a b?n không quá tám gi?. H? có th? d? dàng b? tr?m c?m m?t khi h? b? tách kh?i ch? s? h?u c?a h? trong m?t th?i gian dài. Chúng có th? tr? nên hung d? n?u luôn b? b? l?i m?t mình. Hãy ch?c ch?n r?ng có ai ?ó có th? theo dõi h? h?u h?t th?i gian. Ho?c b?n c?ng có th? nói chuy?n v?i h? và ??m b?o v?i h? r?ng b?n s? ra ngoài làm vi?c và b?n s? tr? l?i. Giao ti?p v?i h?, h? có th? hi?u b?n.

N?u b?n h?i li?u chó con Golden Border Retriever có ph?i là m?t l?a ch?n tuy?t v?i ?? thêm vào gia ?ình b?n không, tôi s? tr? l?i là có. Bên c?nh ngo?i hình r?t quy?n r?, tính tình c?a h? c?ng là m?t trong nh?ng lý do chính khi?n b?n nên có ???c chúng.