Có nên ph?i gi?ng chó Golden Retriever v?i chó Pitbull không?

Có nên ph?i gi?ng chó Golden Retriever v?i gi?ng chó Pitbull không?

3 lý do t?i sao b?n không nên có m?t chú chó Pit Bull Mix Golden Retriever

Tính cách c?a h? có th? không th? ?oán tr??c ???c, ??c bi?t n?u b?n r?i xa h? trong m?t th?i gian dài – c? Retrievers và Pitbull ??u ph?i v?t l?n v?i m?t mình vì h? r?t t?n tâm ?? có m?t b?y ?àn. Ngay c? khi h? v?n ?ã t?t b?ng, trung thành và xã h?i, th?i gian m?t mình có th? gây ?au kh? cho h?. V?i ?i?u ?ó ?ã ???c nói, chó tha m?i ?òi h?i nh?ng ng??i có th? cung c?p công ty t?t m?i lúc và s?ng m?t l?i s?ng n?ng ??ng.

H? có th? bi?n ?? ??c c?a b?n và ?? n?i th?t thành ?? ch?i nhai , và ?ây là m?t ??c ?i?m tính cách ph? bi?n cho c? gi?ng chó pit bull và chó tha m?i. ??c ?i?m này có th? ???c s?a ch?a, ??c bi?t n?u b?n b?t ??u hu?n luy?n chó c?a mình t? khi còn nh?. D?y chúng khi chúng còn nh? có th? giúp lo?i b? c? h?i chúng mang ??c ?i?m này trong nh?ng n?m tr??ng thành. N?u b?n ngh? r?ng b?n không th? t?o cho chú chó c?a mình s? chú ý và hu?n luy?n ?úng ??n, thì Pitbull Retriever không ph?i là m?t l?a ch?n t?t.

Chó pit bull và Retrievers v?n là nh?ng chú chó thông minh, ?ó là lý do t?i sao vi?c hu?n luy?n không ph?i là v?n ??. Tuy nhiên, nh?ng con chó này r?t ??c l?p , ?ó là lý do t?i sao b?n có th? tr?i qua m?t s? cu?c ??u tranh v?i vi?c hu?n luy?n chúng . N?u b?n ?ã có nhi?u kinh nghi?m v?i vi?c hu?n luy?n chó, vi?c hu?n luy?n chó con không ph?i là v?n ??. N?u b?n ch?a có b?t k? k? n?ng nào, vi?c hu?n luy?n chó con c?a b?n có th? tr? thành m?t bài ki?m tra s? kiên nh?n c?a b?n. Tìm ki?m s? giúp ?? c?a chuyên gia là m?t gi?i pháp t?t và ??m b?o th?c hi?n vi?c hu?n luy?n trong khi nh?ng chú chó c?a b?n v?n còn là chó con.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t h?n h?p chó tha m?i Pitbull

Chó Pitbull Golden Retriever t?o ra nh?ng chú chó tuy?t v?i trong gia ?ình và chúng ch?c ch?n r?t thân thi?n. N?u b?n mu?n m?t con chó có th? là b?n ??ng hành mãi mãi c?a b?n, thì ?ây là dành cho b?n. Golden Retrievers ???c bi?t ??n là m?t trong nh?ng gi?ng chó d?u dàng và m?m m?i nh?t, ??c bi?t là xung quanh tr? em. H? hòa ??ng v?i b?t c? ai và r?t kiên nh?n. Chó pit bull c?ng có chung ??c ?i?m tính cách gi?ng nh? chó tha m?i, và chúng là nh?ng con chó r?t hi?n lành và ng?t ngào ??c bi?t n?u b?n cho chúng hu?n luy?n ?úng cách.

Chúng có tính xã h?i cao và có th? ch?i t?t v?i nh?ng ng??i và ??ng v?t khác, và mang chúng ?i kh?p n?i không ph?i là m?t v?n ??. N?u b?n s?ng m?t l?i s?ng n?ng ??ng, Retriever Pit nên là ng??i b?n ??ng hành t?t. H? có n?ng l??ng cao và có th? giao ti?p v?i h?u h?t m?i ng??i, ??c bi?t n?u b?n ti?p xúc v?i nh?ng ng??i khác và các tình hu?ng khi còn nh?. Cho h? ti?p xúc ?úng có th? c?i thi?n ??c ?i?m tính cách c?a h?.

Golden Retriever Pit Bull là ng??i b?n ??ng hành trung thành, không bao gi? b? l?i b?n và gia ?ình. N?u có m?t ?i?u b?n có th? d?a vào gi?ng chó này, thì ?ó là chúng s? ? bên c?nh b?n. M?c dù là nh?ng chú chó thân thi?n, nh?ng lòng trung thành c?a chúng s? luôn ? bên b?n ??c bi?t n?u b?n th? hi?n cho chúng nhi?u tình c?m và lòng t?t. H?n h?p Pit Retriever hoàn h?o cho nh?ng gia ?ình có nhi?u tr? em vì h? luôn có th? tin t??ng vào nh?ng chú chó c?a mình ?? tr? thành thiên th?n c?a nh?ng ??a tr?.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t chú chó Golden Retriever Pit Bull

Cân n?ng35-75 lbs
Chi?u cao17 ??n 24 inch
Lo?i áoB? lông ng?n, có th? qu?n lý ???c (mang v? phía nh?ng chú chó Pit bull) ho?c nh?ng chi?c áo khoác dài xù xì (bên c?nh nh?ng chú chó tha m?i)
Màu lôngDark Golden Hue, Black (n?u gen tr?i xu?t phát t? Pit Bull)
S? l??ng ??R?ng t?i thi?u cho áo khoác ng?nR?ng c?c cho áo khoác dài h?n
Tính cáchThân thi?n, xã h?i, trung thành v?i gia ?ình và thích s? chú ý

Golden Retriever và Pitbull Mix có th? tr? nên r?t l?n , có tính ??n vi?c cá nhân hai gi?ng này v?n ?ã l?n. Do kích th??c c?a chúng, chúng c?n ph?i có ch? ?? ?n kiêng và ho?t ??ng th? d?c ??u ??n tuy?t v?i. Retriever và Pit Retriever có kh? n?ng t?ng cân mà b?n không nh?n ra, và nó có th? t?o ra các bi?n ch?ng v? s?c kh?e. Gi? Golden Retriever Pitbull c?a b?n ? tr?ng l??ng lý t??ng là d? dàng, và b?n c?n nh? nh?ng ?i?u sau:

 • Dành m?t ch? ?? t?p th? d?c tích c?c cho h?
 • Cho h? ?i d?o nhi?u
 • Cung c?p cho h? th?i gian ch?i ?? gi? cho h? tham gia và phù h?p

Có r?t nhi?u kh? n?ng v?i chú chó Golden Retriever Golden c?a b?n có th? trông nh? th? nào, nh?ng b?n có th? hy v?ng r?ng vi?c xây d?ng chú cún c?a b?n s? ??m nh?n ???c chú chó tha m?i và ng??i ??ng ??u t? Pit Bull . Chó Pitbull Retriever có b? lông ??p và ??c ?áo, ??c bi?t n?u chó Pit Bull có màu s?m h?n nh? màu ?en. Có th? có m?t s? tr??ng h?p khi con chó c?a b?n có th? có m?t b? lông dài màu ?en xù xì.

B?n s? không bao gi? bi?t b? lông c?a con b?n s? có gì cho ??n khi chúng l?n lên và có kh? n?ng 50/50 nó s? là m?t chi?c áo khoác ng?n, d? qu?n lý ho?c dài h?n. Ch?m sóc chó v?i b? lông ng?n r?t d? dàng và không c?n ch?i lông th??ng xuyên. B?n c?ng không ph?i lo l?ng v? vi?c r?ng liên t?c, ??c bi?t n?u ?ó là m?i quan tâm c?a b?n. N?u Retriever và Pitbull c?a b?n có m?t b? lông xù xì dài, thì b?n c?n s?n sàng cho chúng ch?i r?ng th??ng xuyên và mong ??i r?ng lông quá m?c.

B?n không có gì ph?i lo l?ng v? tính khí c?a Pitbull và Retriever Mix vì chúng th??ng là nh?ng sinh v?t thân thi?n và t?t b?ng. Có th? có m?t s? tr??ng h?p khi gi?ng th? hi?n m?t ??c ?i?m khá k? l?, nh?ng t?t c? ?i?u này có th? ???c s?a ch?a ? tu?i tr? thông qua nh?ng ?i?u sau ?ây:

 • Hu?n luy?n chúng t? nh?;
 • Cho chúng ti?p xúc v?i ng??i và ??ng v?t khác;
 • Th??ng cho h? cho hành vi tuy?t v?i c?a h?.

Pitbull h?n h?p v?i   chó con Golden Retriever ?? bán

N?u b?n chu?n b? mua nh?ng chú chó con m?i c?a mình, có nhi?u bi?n pháp phòng ng?a b?n c?n chú ý và ?ây là nh?ng gì b?n c?n chú ý:

 • Mua t? m?t nhà lai t?o ?áng tin c?y, ng??i có m?t gi?ng chó Pitbull Golden Retriever h?nh phúc và kh?e m?nh. Sinh s?n có th? d?n ??n nhi?u bi?n ch?ng, ??c bi?t là n?u nó không ???c th?c hi?n ?úng. Làm m?t chút nghiên c?u ?? tìm ra nh?ng con chó con c?a b?n ??n t? ?âu và li?u chúng ?ã ???c nhân gi?ng thành công. B?n mu?n ch?c ch?n r?ng c? cha m? c?a chó con ??u kh?e m?nh. Làm bài t?p v? nhà c?a b?n có th? giúp b?n tránh các bi?n ch?ng sau:
  • Bi?n ch?ng s?c kh?e.
  • Phát tri?n các ??c ?i?m tính cách tiêu c?c.
  • Ng?n h?n tu?i th? trung bình.
 • Yêu c?u tài li?u ?? bi?t s?c kh?e c?a chó con c?a b?n. M?t nhà lai t?o t?t và ?áng tin c?y luôn có tài li?u ?? cho b?n th?y n?ng l?c c?a cha m? c?a nh?ng chú chó con, c?ng nh? h? s? s?c kh?e c?a chúng. B?n có th? ki?m tra xem chúng có ???c c?p nh?t v?i v?c-xin và h? s? s?c kh?e c?a chúng không, và bi?t nh?ng tình tr?ng có s?n mà chúng có th? có. Quan tr?ng nh?t, b?n mu?n có m?t nhà lai t?o ?ã cho con chó c?a b?n m?t s? v?c-xin phòng ng?a.
 • Crossbreed có th? r?t t?n kém, tùy thu?c vào tình hu?ng và n?i b?n có ???c chúng. Trong h?u h?t các tr??ng h?p, giá là m?t y?u t? tuy?t v?i ?? xác ??nh l?ch s? c?a con chó con c?a b?n. D??i ?ây là m?t s? hàm ý có th?:
  • B? tính phí cao h?n là trung bình cho tr??ng h?p chó con th? hi?n m?t ??c ?i?m hi?m ho?c ??c bi?t. ?i?u này có th? bao g?m các màu khác nhau cho áo ho?c m?t.
  • Phí th?p ?ôi khi có th? có ngh?a là nh?ng con chó con ?ã ???c lai t?o, và quá m?c th??ng có th? gây ra nh?ng l?a không kh?e m?nh.

Ch?i chu?t cho chó Pitbull Golden Retriever c?a b?n

Gi?ng nh? b?t k? con chó nào khác, m?t chú chó Retriever-Pitbull kh?e m?nh ?òi h?i s? ch?i chu?t t?t. Ch?m sóc chú chó Pit Bull Retriever c?a b?n không ph?i là m?t th? thách, tùy thu?c vào vi?c con b?n s? ch?m sóc con nào. N?u con chó con c?a b?n ch?m sóc b? lông c?a chó Pitbull, m?t b? lông ng?n, d? qu?n lý, công vi?c c?a b?n t??ng ??i d? dàng. B?n không ph?i lo l?ng v? vi?c r?ng th??ng xuyên. ?ây là nh?ng gì b?n có th? làm cho chó tha m?i lông ng?n c?a b?n

 • Cho chúng t?m th??ng xuyên ?? tránh ve và b? chét tìm nhà d??i l?p lông c?a chúng.
 • L?y móng tay th??ng xuyên c?t t?a, ch? y?u là vì chúng là nh?ng con chó siêu. Có nguy c? chúng có th? vô tình cào b?n ho?c con b?n khi chúng ngh?ch ng?m.
 • Ch?i chúng th??ng xuyên ?? lo?i b? lông thú l?ng l?o.

N?u con chó c?a b?n m?c b? lông c?a nh?ng chú chó tha m?i vàng, nh?ng con dê xù xì dài h?n, thì b?n c?n ph?i chú ý ??n s? ch?i chu?t c?a chúng. ?ôi khi s? ch?i chu?t c?a h? có th? là thách th?c ??c bi?t là vì áo khoác dài xù xì c?a h?. ?ây là nh?ng gì b?n có th? làm cho s? ch?i chu?t c?a h?:

 • Ch?i chúng th??ng xuyên ?? tránh lông c?a chúng b? r?i;
 • Cho chúng t?m th??ng xuyên ?? tránh b? chét và ve c?n trên lông c?a chúng. Tuy nhiên, hãy chú ý không t?m quá nhi?u vì nó có th? khi?n da h? b? khô.

Ch?m sóc chó c?a b?n là ?i?u c?n thi?t, và có r?t nhi?u l?i ích cho nó:

 • Ch?m sóc gi? s?c kh?e con chó c?a b?n . Ch?i lông t?t giúp lo?i b? lông ch?t và duy trì ch?t l??ng ??p c?a lông chó c?a b?n. Nó có th? giúp c?i thi?n ?? bóng c?a b? lông chó c?a b?n.
 • Con chó c?a b?n trông ??p m?i lúc . N?u h?n h?p c?a b?n có l?p lông Golden Retriever, thì ?i?u c?n thi?t là b?n ph?i gi? cho b? lông c?a nó trông th?t ??p và không b? r?i. ?ánh r?ng th??ng xuyên là m?t n?i tuy?t v?i ?? b?t ??u.

Pitbull  Retriever Mix  V?n ?? s?c kh?e

Nhi?u nh? b?n mu?n con chó c?a b?n không phát tri?n b?t k? v?n ?? s?c kh?e nào, ?i?u ?ó th??ng là không th?, v?i t? cách là ch? s? h?u chó, ?i?u t?t nh?t b?n có th? làm là ng?n chúng g?p v?n ?? v? s?c kh?e ho?c ít nh?t là gi?m tác ??ng c?a nó. T?t c? các con chó có xu h??ng phát tri?n các v?n ?? s?c kh?e di truy?n, và m?t s? gi?ng chó d? b? h?n nh?ng con khác. H?n h?p Golden Retriever-Pitbull có tu?i th? trung bình t? 10 ??n 15 n?m, tùy thu?c vào s?c kh?e c?a chúng. S? k?t h?p c?ng có kh? n?ng gây ra các v?n ?? s?c kh?e sau ?ây: s?ng ph?ng, lo?n s?n x??ng hông, b?nh tim và ung th?.

Bloat là m?t c?p c?u y t? ?e d?a ??n tính m?ng c?a chó. ?i?u này x?y ra khi d? dày c?a con chó c?a b?n ??y khí và nó xo?n theo cách mà con chó c?a b?n không th? gi?i phóng khí và th?c ?n. Bloat là m?t trong nh?ng nguyên nhân hàng ??u gây t? vong cho nhi?u con chó l?n và kh?ng l?, ?ó là lý do t?i sao b?n c?n coi ch?ng các tri?u ch?ng sau:

 • S?ng b?ng c?ng;
 • Ch?y n??c dãi;
 • D?u hi?u ?au kh?, ?au ??n và b?n ch?n.

Ch?ng lo?n s?n x??ng hông là ph? bi?n ? nh?ng con chó l?n, và nó có th? thay ??i m?nh m? cách s?ng c?a con chó c?a b?n. Tình tr?ng này có th? ???c ng?n ch?n mi?n là b?n chú ý ??n cân n?ng và dinh d??ng c?a chú chó c?a b?n vì ?ây là m?t s? nguyên nhân ph? bi?n khi?n chó m?c ph?i tình tr?ng này. Ch?ng lo?n s?n x??ng hông có th? phòng ng?a ???c và bi?n pháp phòng ng?a không khó, và b?n c?n l?u ý nh?ng ?i?u sau:

 • Cho chó ?n nh?ng yêu c?u dinh d??ng ??c bi?t và b? sung ?? thúc ??y s? phát tri?n c?a x??ng.
 • Cung c?p cho h? t?p th? d?c th??ng xuyên ?? con chó c?a b?n không b? th?a cân.

M?t s? tri?u ch?ng c?a ch?ng lo?n s?n x??ng hông bao g?m:

 • Gi?m ho?t ??ng và không có kh? n?ng nh?y và ch?y ?úng.
 • Có m?t th?i gian khó kh?n ?? ?i b? và có d?u hi?u ?au.

Yêu c?u th?c ph?m Golden Retriever Pit Bull Mix

Ch? ?? ?n c?a chó c?a b?n ph? thu?c vào gi?ng c?a nó, và cho chúng ?n quá nhi?u không bao gi? là m?t ý t??ng t?t b?i vì nó có th? d?n ??n nhi?u v?n ?? s?c kh?e. M?c dù h?n h?p Pitbull Golden Retriever là m?t gi?ng l?n, b?n c?n ?i?u ch?nh ch? ?? ?n u?ng c?a chúng. N?u b?n không ch?c ch?n v? yêu c?u th?c ph?m c?a con b?n, hãy chú ý ??n nh?ng l?i khuyên sau:

 • Gi?i thi?u th?c ph?m t??i nh? trái cây và rau qu? vì nh?ng thành ph?n này r?t giàu ch?t x?, và có r?t nhi?u ch?t dinh d??ng. Không gi?ng nh? th?c ph?m ch? bi?n ?ã m?t h?u h?t các ch?t dinh d??ng, con chó c?a b?n ???c h??ng l?i nhi?u h?n t? th?c ?n t??i.
 • Tránh th?c ph?m ch? bi?n và ch?n thành ph?n giàu ch?t ch?ng oxy hóa và ??c tính ch?ng viêm. Viêm là m?t nguyên nhân s? m?t cho s? lão hóa s?m c?a con chó c?a b?n, và ?ây là tác ??ng c?a nhi?u lo?i th?c ph?m ch? bi?n.
 • Tránh n?u th?t chó c?a b?n và ?? nguyên. Không gi?ng nh? con ng??i, chó t?t h?n khi ?n th?t s?ng h?n là n?u chín.
 • ??ng cho ?n quá nhi?u và h?n ch? ?i?u tr?. T?t c? chúng ta ??u yêu quý nh?ng chú chó c?a mình, và ?ôi khi cách th? hi?n nó là b?ng cách cho chúng ?n quá nhi?u món ?n ho?c th?c ?n. Hi?u qu? t?ng th? c?a vi?c này là m?t con chó béo phì, không kh?e m?nh.
 • Gi? cho chúng ng?m n??c vì n??c là khía c?nh quan tr?ng nh?t trong ch? ?? ?n u?ng c?a b?t k? ai và nó th??ng b? b? qua nh?t.

Yêu c?u t?p th? d?c Golden Retriever Pitbull

Retriever Pitbull là nh?ng con chó có n?ng l??ng cao, và chúng c?n r?t nhi?u bài t?p và ? cùng v?i m?t ng??i b?n ch?i. M?t con chó nh? h?n h?p chó tha m?i này là tuy?t v?i cho m?t ng??i s?ng m?t l?i s?ng n?ng ??ng, và thích ?i b? dài, ?i b? ???ng dài và t??ng t?. Th? thu?t v?i h?n h?p chó tha m?i là b?n c?n rút h?t n?ng l??ng c?a chúng su?t c? ngày, ?? chúng không phát tri?n các hành vi phá ho?i. Nhi?u con chó tràn ??y n?ng l??ng không t?p th? d?c ?? s? tr? nên phá ho?i, nhai và phá h?y ?? ??c và ?? ??c.

?ây là nh?ng gì b?n có th? giúp Golden Pit Retriever c?a b?n ho?t ??ng:

 • ??t ngày ch?i v?i nh?ng con chó l?n khác, theo cách ?ó chúng có th? t?p th? d?c và giao ti?p cùng m?t lúc.
 • ??a cho chúng ?? ch?i mà chúng có th? nhai và ?u?i theo xung quanh nhà ho?c bãi c? c?a b?n, ??c bi?t n?u chúng không có ai ch?i cùng.
 • ??a h? ch?y b? ho?c khi b?n mu?n t?p th? d?c. V?i m?c n?ng l??ng c?a h?, h? s? ch?c ch?n theo k?p nhu c?u c?a b?n.

?ào t?o h?n h?p chó pitbull

Chó Pitbull Golden Retriever là nh?ng con chó r?t thông minh, vì v?y vi?c hu?n luy?n chúng s? không ph?i là v?n ??. N?u b?n ?ã quen v?i vi?c hu?n luy?n chó, thì ?ó không ph?i là v?n ??. Nh?ng n?u b?n là ng??i m?i b?t ??u, thì b?n có th? mu?n nh?n d?ch v? c?a m?t hu?n luy?n viên chuyên gia. Vì Golden Pitbull ??c l?p, vi?c hu?n luy?n chúng có th? khó kh?n vì chúng có th? tr? nên b??ng b?nh. ?? d?y h? ?úng cách, ?ây là nh?ng gì b?n có th? làm:

 • Gi? v? trí alpha và kh?ng ??nh s? th?ng tr? c?a b?n. Hãy cho h? bi?t r?ng b?n ?ang ki?m soát và h? nên tôn tr?ng th?m quy?n c?a b?n. M?t bàn tay ch?c ch?n và ch?c ch?n cho h? bi?t v? trí c?a h?.
 • Gi? các bu?i ?ào t?o c?a b?n ng?n vì b?n có th? m?t s? chú ý c?a h?, và cu?i cùng b?n s? không có tác d?ng.
 • Cung c?p cho chó c?a b?n m?t s? c?ng c? tích c?c ??c bi?t là khi chúng th?c hi?n ?úng l?nh c?a b?n. Khen ng?i h? vì hành vi tuy?t v?i c?a h? giúp khuy?n khích h? th?c hi?n các ?i?u r?n c?a b?n.

H?n h?p chó tha m?i Golden Pitbull và gia ?ình

Có r?t nhi?u lý do ?? yêu chó tha m?i Pit Bull, và chúng hoàn h?o cho m?i gia ?ình. Gi?ng chó này có th? không quá quen thu?c, nh?ng nuôi m?t con nh? m?t con chó c?a gia ?ình là x?ng ?áng. Chúng ng?t ngào, thân thi?n h?n h?u h?t nh?ng con chó , xem xét cách c? hai con chó b? m? th? hi?n nh?ng ??c ?i?m tính cách tuy?t v?i. Gi?ng này là hoàn h?o cho các gia ?ình có th? cung c?p th?i gian và s? chú ý ?úng ??n trong ?ào t?o và ch?m sóc.

N?u b?n ?ang cân nh?c vi?c có ???c gi?ng chó này, hãy nh? r?ng m?t con chó h?nh phúc s? là m?t s? b? sung tuy?t v?i cho gia ?ình b?n. Ch?m sóc các lo?i ?òi h?i r?t nhi?u tình yêu và s? quan tâm t? gia ?ình.