Có nên ph?i gi?ng chó Golden Retriever v?i chó Rottweiler không?

Có nên ph?i gi?ng chó Golden Retriever v?i gi?ng chó Rottweiler không?

3 lý do t?i sao b?n không nên có m?t h?n h?p Rottweiler Golden Retriever

Còn ???c g?i là Golden Rottweiler hay còn g?i là Golden Golden Rott, là m?t nhà thi?t k? ng??i H?i giáo hay m?t con chó lai m?i h?n là s? pha tr?n c?a hai gi?ng chó bi?u t??ng. Golden Rottie là m?t trong nh?ng ?i?u thú v? nh?t b?i s? pha tr?n ??c ?áo c?a nh?ng ??c ?i?m có th? mà chúng có th? th?a h??ng t? m?i con chó b? m?. Tuy nhiên, không ph?i t?t c? các h? gia ?ình ??u chu?n b? chào ?ón gi?ng h?n h?p này, và ?ây là lý do:

 • M?t con chó l?n và m?nh m? là không t?t n?u b?n có con nh? ho?c v?t nuôi d? b? t?n th??ng khác.

Golden Retriever Rottweiler hybrid là s? pha tr?n c?a 2 con chó l?n v?i tính khí khác nhau. N?u b?n có con nh? ho?c thú c?ng d? b? t?n th??ng s?ng cùng b?n, thì vi?c nuôi thú c?ng này có th? khá khó kh?n. Golden Retrievers ???c coi là thân thi?n trong khi Rottweilers có xu h??ng hung d?.

Th?t là m?t canh b?c khi có Golden Rotties làm thú c?ng cho b?n có th? không bi?t ??c ?i?m nào s? chi?m ?u th? h?n. Nó s? l?y s? m?m m?i c?a chó tha m?i vàng ho?c m?t hung h?ng c?a rottweiler.

 • ?n kiêng và t?p th? d?c

Nh?ng con chó lai này r?t n?ng ??ng ? c? hai phía c?a cha m?. Có ngh?a là b?n c?n chu?n b? cho r?t nhi?u trò ch?i tìm n?p và ?i b? hàng ngày dài. B?n c?ng có th? ph?i ??i m?t v?i nh?ng r?i ro b? ??t vì h? có tình yêu v?i b?i l?i mà h? có ???c t? phía chó tha m?i vàng.

Bên c?nh vi?c t?p th? d?c, ch? ?? ?n u?ng c?a chúng c?ng là m?t ?i?u mà b?n c?n xem xét b?i vì có kh? n?ng tr?ng l??ng cao ? c? chó m?.

 • Các v?n ?? s?c kh?e chính

Có m?t s? r?i ro ?áng k? mà b?n c?n bi?t khi nói ??n s?c kh?e c?a h?. Có nguy c? béo phì có th? rút ng?n tu?i th? c?a h?. Bên c?nh ?ó, c?ng có m?t m?i quan tâm ?áng chú ý c?a ch?ng lo?n s?n khu?u tay do di s?n c?a h?.

3 lý do t?i sao b?n nên có ???c m?t Rottweiler Retriever Mix

 • Nh?ng con chó này là m?t l?a ch?n hoàn h?o cho m?t con v?t c?ng trong gia ?ình.

Chúng là nh?ng con chó trung thành và thân thi?n, c?ng có th? là m?t thú c?ng t?n t?y và b?o v?, là s? k?t h?p gi?a hai gi?ng chó t?t nh?t: tính cách t?t b?ng, thân thi?n c?a Golden Retriever và tính cách t? tin, hòa bình c?a Rottweiler. Golden Rottie là m?t chú chó tinh ngh?ch và n?ng ??ng, thích ?i ch?i v?i con ng??i nh?ng c?ng có th? b?o v? gia ?ình.

 • H? ?ang b?o v? làm cho Golden Rottweilers tr? thành m?t ng??i canh gác t?t.

Vì tính b?o v? c?a mình, Golden Rottweilers có th? là m?t ng??i canh gác t?t. Anh ta s? không ng?n ng?i s?a b?t c? khi nào anh ta nh?n th?y nguy hi?m ?? c?nh báo gia ?ình mình. N?u anh ta nghe th?y b?t k? âm thanh ho?c nhìn th?y m?t khuôn m?t m?i, anh ta s? ??m b?o thông báo cho b?n.

 • B?o trì ch?i chu?t th?p

C? hai gi?ng b? m? c?a Golden Rott ??u ???c b?o trì th?p và r?ng theo mùa. S? là t?t nh?t n?u b?n ch?i chúng ít nh?t ba l?n m?t tu?n. Ngoài ra, Golden Rottweilers không có mùi chó t? h?i ?ó, vì v?y vi?c t?m ch? có th? ???c th?c hi?n vài tháng m?t l?n ho?c khi con chó c?a b?n b? b?n.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a Golden Retriever và Rottweiler Mix

Cân n?ng60-90 lbs
Chi?u cao24-28 inch
Kích th??cL?n
Lo?i áoTrung bình ??n dài, dày ??c và th?ng
Màu lôngBrindle, nâu, ?en, ??
S? l??ng ??V?a ph?i
?ôi m?tNâu, H? phách
M?i?en
?ôi taiL?ng và g?p v?i nh?ng búi nh? g?n tai
Tính cáchNg?t ngào, chung th?y, mong mu?n làm hài lòng, tràn ??y n?ng l??ng
Tu?i th?10-12 n?m
Không gây d? ?ngKhông
Tr? em thân thi?n?úng
Ch? s? h?u m?i thân thi?n?úng
Công nh?n gi?ngDBR, IDCR

Golden Rottweilers ??t ??n tu?i tr??ng thành có th? n?ng t? 70 ??n 90 pounds tùy thu?c vào gi?i tính ho?c bên nào c?a gen mà nó d?a vào.

Nh?ng con chó lai nh? Golden Rott có ngo?i hình khác bi?t. ??c tr?ng, ??s? khác bi?t c?a hai gi?ng chó này s? có ki?u c? th? c?a Golden Retriever nh?ng không hoàn toàn c? b?p nh? Rottweiler. Chi?u cao c?a Golden Rott có th? ?o t?i 24-28 inch. Hy v?ng kích th??c c?a con chó con Golden Rott s? l?n sau khi b? m? c?a nó.

B? lông có th? có chi?u dài t? trung bình ??n dài v?i k?t c?u m?m m?i nh?ng ch?c ch?n. Các màu s?c có th? b?t ch??c mô hình c?a Rottweiler, v?i m?t kh?i và màu tan, tuy nhiên, do s? pha tr?n lai, các màu Golden Retriever v?n có th? có m?t.

?ôi tai c?a Golden Rottie l?ng l?o và g?p l?i, v?i nh?ng búi nh? g?n tai gi?ng nh? c?a Golden Retriever. Khuôn m?t sao chép Golden Retriever, ? khía c?nh tinh t?. Tuy nhiên, ?ôi m?t ?en có th? song song v?i ?ôi m?t c?a Rottweiler. Hoàn thành v? ngoài c?a Golden Rott là m?t cái ?uôi lông dài và m?t c? b?p, th? thao. Nh?ng con chó này thích nhi?t ?? nh? do lông thú dài h?n.

Khi nói ??n ??c ?i?m và tính khí, gi?ng lai này có kh? n?ng thay ??i khá nhi?u. Thông th??ng, Golden Rottie là m?t s? cân b?ng tuy?t v?i c?a các ??c ?i?m ng?t ngào nh?ng b?o v?. Golden Retriever và Rottweiler có nh?ng ??c ?i?m mong mu?n và ít h?n mong mu?n nh? mi?ng, b?o v? quá m?c, nhai, s?a và hung h?ng. ?i?u quan tr?ng là b?n ph?i ?ào t?o h? m?t cách nh?t quán và s?m xã h?i hóa ?? lo?i b? ??c ?i?m tiêu c?c này.

Ph?n l?n, chúng trung thành, ?áng yêu, ho?t bát, thân thi?n và thông minh – m?t ng??i b?n ??ng hành hoàn h?o cho m?i ho?t ??ng ngoài tr?i c?ng nh? thú c?ng trong nhà tuy?t v?i.

Golden Retriever Rottweiler Mix ?? bán

N?u b?n ?ang tìm mua ho?c áp d?ng phép lai này, thì b?n c?n xem xét ?u và nh??c ?i?m tr??c. Tùy ch?n ??u tiên là tìm m?t nhà lai t?o chuyên v? gi?ng lai này. Hãy ch?c ch?n r?ng b?n làm nghiên c?u c?a b?n ?? tìm m?t th?a thu?n t?t. Hãy th?n tr?ng v?i nh?ng ng??i bán hàng không mu?n b?n g?p b? m? ho?c yêu c?u có nh?ng con chó con giá r?.

Rottweiler Golden Retriever Mix Nhu c?u ch?i chu?t

C? hai gi?ng c?a Golden Rottie ??u ???c b?o trì th?p và có xu h??ng r?ng theo mùa. B?i vì ?i?u này, mong mu?n có tóc trên ?? n?i th?t và qu?n áo c?a b?n. Tuy nhiên, ch?i chu?t chúng có th? giúp gi?m s? l??ng r?ng. Gi?ng chó này ?òi h?i ph?i ch?i ít nh?t ba l?n m?t tu?n, ??c bi?t là ??i v?i nh?ng con có lông dài. Làm ?i?u này có th? giúp lo?i b? các r?i, lông và b?i b?n trên con chó c?a b?n.

??i v?i bàn ch?i, b?n có th? s? d?ng nh? sau:

 • Bàn ch?i bóng m??t
 • Deshedder
 • Bàn ch?i pin

T?m không bao gi? là v?n ?? ??i v?i h?n h?p lai này vì Golden Rottie không có mùi hôi c?a chó nên b?n không b? áp l?c ph?i cho chúng t?m.

Nó s? giúp ích n?u b?n c?ng t?p trung vào tai c?a con chó c?a b?n sau khi t?m ho?c b?i. Do ?ôi tai ???c g?p l?i c?a Golden Rottweiler, nó có th? d? dàng gi? ?? ?m d? th?a, ??m b?o làm khô chúng m?t cách tri?t ??. ?? ?m còn l?i trong ?ng tai có th? ?? l?i nhi?m trùng ho?c kích ?ng tai.

Bên c?nh vi?c ?ánh r?ng và t?m, hãy ??m b?o r?ng b?n c?t móng cho chú chó c?a b?n vài tu?n m?t l?n ?? gi? cho bàn chân c?a chúng kh?e m?nh và kh?e m?nh c?ng nh? không b? v??ng.

Golden Retriever Rottweiler Mix V?n ?? s?c kh?e

Nói chung, Golden Rott có tu?i th? 8 – 12 n?m, tuy nhiên, t?t c? ph? thu?c vào s?c kh?e và h?nh phúc c?a h?. ?i?u quan tr?ng là b?n ph?i hi?u nh?ng gì con chó c?a b?n có th? th?a h??ng và v?i Golden Rott, nó có th? bao g?m các v?n ?? chung t? c? cha m?, d? ?ng và m?t s? b?nh ung th? t? Golden Retriever, h?p ??ng m?ch ch? và s?ng ph?ng t? Rottweiler.

D??i ?ây là m?t s? m?i quan tâm chính:

 • Lo?n s?n khu?u tay
 • Lo?n s?n x??ng hông
 • Ch?ng lo?n s?n võng m?c
 • H?p ??ng m?ch ch?

Ch?n ?oán th?nh tho?ng:

 • Viêm tuy?n bã nh?n
 • Hemivertebra

Rottweiler và Golden Retriever Mix Yêu c?u th?c ph?m

M?i con chó nên có ch? ?? ?n giàu ch?t dinh d??ng ???c thi?t k? ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a nó t? kích th??c, ho?t ??ng và tu?i. M?t Golden Retriever Rottweiler Mix c?n m?t ch? ?? ?n giàu protein lý t??ng vì nó là c? b?p và m?t con chó ho?t ??ng m?nh. ?i?u quan tr?ng là b?n cho chó ?n nh?ng b?a ?n nh? h?n so le trong su?t c? ngày vì chúng d? b? ??y h?i.

Do các v?n ?? v? s?c kh?e c?a Golden Rottie, ??c bi?t là các v?n ?? v? kh?p, ?i?u c?n thi?t là b?n ph?i thi?t l?p và duy trì cân n?ng lý t??ng b?ng cách không cho nó ?n quá nhi?u và không nên t?p th? d?c ho?c ho?t ??ng n?ng trong vòng m?t gi? sau khi ?n.

Hãy ch?c ch?n r?ng th?c ?n có nhi?u protein ?? th?a mãn c?n ?ói c?a con chó c?a b?n , nh?ng nó c?ng nên có ít carbohydrate có th? d?n ??n ?n quá nhi?u ho?c c?m th?y no.

D??i ?ây là m?t s? th?c ?n cho chó ???c ?? ngh?:

 • Th?c ?n cho chó khô t? nhiên lành m?nh CORE – Th?c ?n cho chó này ?áp ?ng các tiêu chí v? protein ch?t l??ng cao. V?i m?t danh sách thành ph?n bao g?m: gà, gà tây và cá h?i. Bên c?nh ?ó, nó c?ng ch?a carbohydrate ch?t l??ng cao, ph?c t?p và axit béo omega-3 và omega-6 ?? duy trì b? lông ??p cho chú chó c?a b?n.
 • Xanh Buffalo Wilderness cao Protein khô Adult Chó Th?c ph?m – Th?ng tr? b?i các lo?i th?t ch?t l??ng cao s? ??m b?o r?ng con chó c?a b?n s? nh?n ???c t?t c? các protein mà h? c?n và không ph?i là ch?t ??n bình th??ng mà b?n không mu?n nhìn th?y trong th?c ?n c?a chó c?a b?n. ?i?m hay c?a th?c ?n cho chó này là nó có ch?a chondroitin và glucosamine có th? giúp phát tri?n x??ng ?n ??nh và t?ng c??ng s?c kh?e kh?p.
 • Diamond Naturals Large Breed Dry Puppy Food- ?ây là m?t l?a ch?n tuy?t v?i cho nhu c?u chó con ?ang phát tri?n c?a b?n. Thành ph?n chính c?a th?c ?n cho chó này là th?t c?u, m?t trong nh?ng ngu?n protein t?t nh?t, có th? giúp t?ng tr??ng và phát tri?n c?a chó con c?a b?n.

Yêu c?u t?p th? d?c Rottweiler Retriever

Golden Rottie có th? là m?t ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i trong nhà. Tuy nhiên, h? không th? b? gi?i h?n trong nhà c? ngày. Loài chó lai l?n này c?n ?i b? dài, d? ch?u, ch?y b? ho?c ch?y ít nh?t 1 ??n 2 gi? m?i ngày; nó có th? cùng m?t lúc ho?c k?t h?p. Nó s? giúp ích n?u b?n c?ng th?c hi?n m?t s? bài t?p nhanh nh?n nh? b?t bóng ho?c ném ??a ?? gi? cho nó ???c kích thích v? m?t tinh th?n.

Thi?u t?p th? d?c có th? làm cho nó b?n ch?n và bu?n chán, ?i?u này có th? d?n ??n vi?c nó ti?p nh?n các hành vi phá ho?i nh? ?i ti?u ho?c ??i ti?n trong nhà, s?a ho?c nhai.

M?t cách tuy?t v?i khác ?? con chó c?a b?n t??ng tác và giao ti?p v?i nh?ng con chó khác là chuy?n vi?ng th?m công viên, ?i?u này c?ng có th? giúp ??t cháy m?t ph?n n?ng l??ng vô biên c?a nó.

Golden Retriever Rottweiler ?ào t?o

Các gi?ng b? m? Golden Rottweiler ??u thông minh. K?t h?p s? háo h?c c?a Golden ?? làm hài lòng tính cách và kh? n?ng gi? các m?nh l?nh c?a Rottie mà không l?p l?i liên t?c, sau ?ó hu?n luy?n chú chó này là m?t th? t?c ??n gi?n. V?i kích th??c c?a con chó, ?i?u c?n thi?t là b?n d?y nó các l?nh c? b?n nh?: ??n, ng?i, ? và xu?ng. ?i?u ??c bi?t quan tr?ng là khi h? còn tr? vì ?i?u ?ó s? s?m tr? thành m?t hành vi phi?n toái sau khi anh ta ??n tu?i tr??ng thành.

D??i ?ây là nh?ng l?i khuyên khác ?? xem xét khi hu?n luy?n chó c?a b?n:

 • ?ào t?o không bao gi? nên tích c?c. B?n có th? ??t ???c ?i?u này b?ng cách thi?t l?p các ranh gi?i và quy t?c và c?ng c? chúng b?ng cách s? d?ng m?t cách ti?p c?n nh?t quán, v?ng ch?c.
 • Cung c?p cho h? m?t công vi?c s? làm cho h? hoàn thành vai trò c?a h? trong gói nh? ?? cho nó mang bóng ho?c g?y c?a mình.
 • Cung c?p vô s? l?i khen ng?i và ??i x? khi anh ?y làm m?t công vi?c t?t.

Rottweiler Golden Retriever Mix và gia ?ình

H?n h?p Rottweiler Golden Retriever ???c coi là m?t v?t nuôi t?t trong gia ?ình vì b?n ch?t tình c?m và b?n n?ng b?o v? c?a anh ta. Golden Rott là m?t con chó trung thành và t?n t?y; h?n h?p Rottweiler Golden Retriever khá ph? bi?n v?i m?t gia ?ình n?ng ??ng. V?i s? vui t??i và ??c ?i?m n?ng ??ng c?a nó, con b?n có th? th??ng th?c Golden Rottie t?i nhà.

N?u b?n t? t? v?i nh?ng con chó này trong nh?ng n?m còn tr? và ?ã giúp chúng thi?t l?p v? trí c?a chúng trong gia ?ình b?n, thì ch?c ch?n chúng s? ?áp l?i v?i lòng trung thành, lòng t?t và b?n tính vui t??i khi?n chúng tr? thành m?t trong nh?ng con chó m?m nh?t trong gia ?ình.