Có nên ph?i gi?ng chó Husky v?i chó Corgi không?

Có nên ph?i gi?ng chó Husky v?i chó Corgi không?

H?n h?p Corgi Husky

Corgi Husky Mix Fact Sheet
Chi?u cao trung bìnhPh?m vi cao t? 13 ??n 15 inch
Tr?ng l??ng trung bìnhCó th? nh? ??n 20 pounds và n?ng t?i 50 pounds
Lo?i áoNó có th? có b? lông dài và dày khi khía c?nh Corgi chi?m ?u th? h?n. Nó có th? dày ??c h?n, th?ng và trung bình h?n khi có nhi?u Husky. 
Ngo?i hình và màu lôngCó th? có m?t l?p lông kép có th? là sable, ?? và v?n
Nhu c?u ch?i chu?tCó th? yêu c?u ch?i chu?t t? trung bình ??n cao
R?ngTri?n lãm r?ng theo mùa có th? cao v?a ph?i ??n r?t cao trong mùa r?ng
?ào t?oCó th? ???c ?ào t?o d? dàng thông qua m?t cách ti?p c?n v?ng ch?c và b?n b?
Nhu c?u t?p th? d?cCó th? c?n ?i b? dài m?i ngày cùng v?i th?i gian ch?i
M?i quan tâm l?n v? s?c kh?eCó th? g?p các v?n ?? v? da, m?t và l?ng ho?c các v?n ?? nghiêm tr?ng h?n nh? ??ng kinh, DM, PDA, B?nh Von Willebrand, béo phì và lo?n s?n x??ng hông
Tu?i th?Có th? kéo dài t? 12 ??n 15 n?m ??c bi?t là khi s?c kh?e t?t
Giá trung bình c?a m?t con chó con m?i:Chi phí có th? dao ??ng t? $ 300 ??n $ 800

Ngu?n g?c h?n h?p Husky Corgi

Chó husky Siberia và Cardigan ho?c Pembroke Welsh Corgi là nh?ng gi?ng chó ???c bi?t ??n ?? làm vi?c và b?y ?àn, v?i Pembroke và Cardigan ???c s? d?ng trong quá trình ch?n nuôi. Là h?u du? c?a hai gi?ng chó này, Horgi c?ng ?áng tin c?y ?? ch?n gia súc. Cardigan, c?ng nh?, Pembroke Welsh Corgi là m?t trong nh?ng gi?ng chó lâu ??i nh?t n??c Anh, có niên ??i t? nhi?u th? k?. Pembroke ??u tiên ???c ??a ??n M? vào kho?ng n?m 1933 b?i m?t nhà lai t?o ng??i M?.

M?t khác, Huskies là h?u du? c?a nh?ng con sói Taymyr c? ??i. Huskies tr? nên ph? bi?n sau khi ???c nh?p kh?u vào Alaska vào cu?i th? k? tr??c ?? ph?c v? nh? nh?ng con chó kéo xe trong Gold Rush. Nh?ng h?u h?t các Huskies Siberia ? M? ngày nay ??u ??n t? nh?ng ng??i ???c mang ??n t? Siberia vào kho?ng nh?ng n?m 1930.

Chó Corgi Husky

Trong khi husky Siberia và Welsh Corgi, ???c Câu l?c b? chó gi?ng M? (AKC) coi là m?t ph?n c?a câu l?c b? ?u tú c?a các gi?ng chó, Horgi v?n ít ???c câu l?c b? c?i coi tr?ng. Corgi là m?t gi?ng chó ???c AKC phân lo?i vào n?m 1935 theo th? lo?i c?a her herding, ?i?u ?ó có ngh?a là em bé lông xù này ???c công nh?n là m?t ng??i b?o v? th?n tr?ng và là m?t chú chó trung thành và d? hu?n luy?n v?i v? cây l?n.

Vào n?m 1930, AKC c?ng ?ã phân lo?i husky Siberia theo th? lo?i Sâm làm vi?c. H? mô t? gi?ng chó này là hi?n lành, thân thi?n, c?nh giác, trang nghiêm và không ?e d?a khi?n chúng tr? nên lý t??ng nh? m?t con chó c?a gia ?ình.

Trông Husky Corgi

Khung nh? c?a Husky Corgi làm cho nó tr? thành m?t phiên b?n Husky d? th??ng và nh? bé. Nó ?ôi khi có b? lông màu xám và tr?ng v?i các ?i?m nh?n màu ?en và ?uôi dài, cong mà chúng ta th?y gi?a nh?ng chú Huskies Siberia, trái ng??c v?i ?ôi chân ng?n mà nó có ???c t? x? Wales Corgi. Trong s? các tính n?ng khác mà b?n có th? th?y t? Husky Corgi c?a b?n là:

 • ??u, xu?t hi?n và trông gi?ng nh? m?t con cáo;
 • H?p s?, r?ng và ph?ng ? gi?a tai (v?i kho?ng cách ccciput l?n h?n kho?ng cách trên trung tâm m?i c?a Horgi);
 • M?t, có hình qu? h?nh;
 • Tai, mà h?u h?t là th?ng ??ng;
 • Chân tr??c, v?i ph?n ng?c r?ng v?a ph?i thon ??n m?t cái râu sâu và n?m g?n gi?a hai chân tr??c c?a Horgi. Con chó th??ng n?ng vì kích th??c c?a nó vì x??ng c?a nó, nh?ng v?n không quá n?ng ?? kém nhanh nh?n;
 • Chân sau, c?n có s? gi?n d? v?a ph?i ? m?c ng?t ng?t và hock. Nói chung, chân sau c?a Horgi ph?i th? hi?n ?? s?c m?nh ?? t? ??y mình m?t cách hi?u qu? trên ??a hình g? gh? m?c dù là m?t con chó ch?n gia súc th?p, t??ng ??i n?ng.
 • C?, ?? dài ?? cung c?p cho mình s? cân b?ng t?i ?a. Vai c?a Horgi có ?? ph?ng nh? và s?ch s? và ???c pha tr?n gi?a;
 • Thân, có l?ng x??ng s??n phát tri?n t?t;
 • Topline, v?ng ch?c và ??ng c?p và v?i m?t v?t lõm nh? sau vai ?? cho phép gi?m l?p lông c? th? gây ra b?i l?p lông c? n?ng n? c?a nó.

Kích th??c Husky và Corgi

Nh?ng ng??i thích m?t em bé lông nh? ??n trung bình s? thích s? h?u Corgi Husky Mix. Gi?ng nh? cha m? Corgi c?a nó, Horgi ???c ??t khá th?p so v?i m?t ??t do kích th??c nh? g?n c?a nó. Nó có chi?u cao x?p x? 13 ??n 15 inch khi?n nó trông có v? h?c t?p và ?n ??nh nh? ?ôi chân ng?n. M?t con Horgi tr??ng thành th??ng là 20-50 pounds, làm cho nó tr? thành m?t l?a ch?n t?t cho nh?ng ng??i c?m th?y h? không th? qu?n lý kích th??c c?a Siberian Husky thu?n ch?ng.

Màu Corgi và Husky

Tr?n các gi?ng chó có th? r?t khó ?oán, ??c bi?t là v?i các ??c ?i?m k?t qu? mà chó con c?a các gi?ng chéo có th? bi?u hi?n. ?i?u này ?úng v?i màu lông c?a nh?ng con chó con, v?i m?t s? ???c sinh ra v?i s? pha tr?n các ??c ?i?m c?a gi?ng b? m? c?a chúng và nh?ng con khác l?y sau m?t gi?ng b? m?.

Nh?ng con chó Horgi có th? có b? lông màu ??, sable, nâu vàng ho?c nâu t? dòng Corgi c?a chúng, ho?c màu xám, ?en ho?c agouti t? dòng Husky Siberia c?a chúng. M?t m?t n? Husky có th? ???c quan sát, c?ng nh? các d?u màu tr?ng ??c tr?ng cho c? cha m? Siberian Husky và Corgi.

Corgi pha tr?n v?i tính cách Husky

Horgi ???c bi?t ??n là ng??i trung thành và xinh ??p gi?ng nh? b? m? gi?ng thu?n ch?ng c?a chúng. H? có m?t tính khí ng?t ngào, ngoài nh?ng ??c ?i?m ??c ?áo, trung thành và thông minh. Khi b?n quy?t ??nh s? h?u m?t con Horgi, nó có th? tr? thành m?t tr?n ??u hoàn h?o gi?a cha m? và thú c?ng. Th??ng tr? thành m?t con chó c?a gia ?ình, Horgi r?t thân thi?n và có th? không làm m?t ng??i canh gác t?t vì chúng ít ?e d?a ng??i l?.

 Husky Corgi Mix Tính khí

Chó thi?t k? c?ng có tính khí khó ?oán vì chúng có th? bi?u hi?n m?t trong hai thu?c tính c?a gi?ng b? m?. D??i ?ây là m?t s? ?i?u b?n có th? xem xét v?i h?n h?p Husky và Corgi:

 • Thân thi?n, nh?ng không quá thân thi?n. Nó liên quan t?t ngay c? v?i ng??i l? vì b?n ch?t ?áng tin c?y c?a nó.
 • Horgi là m?t sinh v?t xã h?i làm cho m?i ng??i và tr? em quý m?n. Nó hòa nh?p t?t v?i các ??ng v?t khác và thích s? chú ý dành cho nó b?i cha m? thú c?ng c?a nó.
 • ???c cùng v?i gia ?ình. H?n h?p Corgi và Husky là m?t tr?n ??u ???c th?c hi?n trên thiên ???ng, bi?n Horgi tr? thành m?t con chó gia ?ình lý t??ng. B?n ch?t hòa ??ng c?a nó làm cho nó m?t ??ng v?t gói. Horgi phù h?p cho các gia ?ình tr? ??c bi?t là khi ???c ?ào t?o t?t.
 • Luôn luôn c?nh giác. Nó có th? không th?c s? phù h?p nh? m?t con chó canh gác, nh?ng Corgi Husky Mix ?? t?nh táo ?? làm cho nó tr? thành m?t con chó b?o v? t?t. Khi ???c hu?n luy?n ?úng cách, Horgi có th? ???c ch? t?o ?? s?a quá m?c.
 • Horgi là yêu th??ng và trung thành và ??t ch? s? h?u c?a nó tr??c chính nó. Nó s? làm b?t c? ?i?u gì ?? làm hài lòng và gi?i trí cha m? thú c?ng c?a nó.
 • Corgi Husky Mix ???c th?a h??ng nh?ng ??c ?i?m thông minh c?a cha m? x? Wales Corgi và Siberian Husky. Nó d? dàng ?? ?ào t?o b?i vì nó b?t k?p m?i th? khá d? dàng.
 • M?t Horgi có th? là m?t h?i ly háo h?c! Nó luôn háo h?c cho nh?ng cu?c phiêu l?u m?i.
 • Corgi Husky MIx là m?t ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i có th? ?áp ?ng m?i nhu c?u tình c?m c?a cha m? thú c?ng.

Husky h?n h?p v?i Corgi ch?i chu?t

Nh?ng chú chó con Corgi husky ch?m sóc b? m? Corgis và Husky c?a chúng khi b? r?ng lông. M?t con Horgi s? yêu c?u ch?i chu?t r?ng rãi ít nh?t m?t ho?c hai l?n m?t ngày, ??c bi?t là trong mùa r?ng lông. Có m?t con Horgi trong nhà s? khi?n b?n hút b?i nhi?u h?n bình th??ng ?? qu?n lý s? r?ng lông c?a nó. B?n c?ng s? c?n ph?i th??ng xuyên ch?i nó, t?t nh?t là hàng ngày. ??i v?i nh?ng ng??i b? hen suy?n, Horgi không ???c khuy?n khích nuôi thú c?ng.

Horgi c?ng c?n ???c t?m ?úng cách. B?o d??ng tiêu chu?n bao g?m ch? s? d?ng d?u g?i khi chúng th?c s? b?n. Móng c?a nó ph?i ???c c?t t?a th??ng xuyên và ?úng cách, và tai và r?ng ???c làm s?ch hai ho?c ba l?n m?t tu?n.

M?t lo?i d?u g?i cho chó t?t và cân nh?c ph?i ???c s? d?ng khi cho Corgi Husky Mix t?m ?? ??t ???c b? lông sáng bóng, m?m m?i và kh?e m?nh. T?m Horgi có th? r?t khó kh?n vì b? lông c?a nó có kh? n?ng ch?ng n??c. Làm khô c?ng s? khó kh?n khi áo quá ??t.

B?t k? con chó nào c?ng s? c?m th?y khó ch?u khi móng c?a nó không ???c c?t t?a th??ng xuyên và quá dài. ?? tránh làm t?n th??ng m?t con Horgi trong khi ?i b?, b?n có th? c?n ph?i c?t móng tay. Hãy c?n th?n ?? c?t móng tay thích h?p vì chúng có m?ch và dây th?n kinh ch?y qua. C?t quá nhi?u có th? s? làm t?n th??ng con chó, khi?n bàn chân c?a nó b? ch?y máu. N?u b?n c?m th?y khó kh?n khi c?t móng tay cho Horgi c?a mình, t?t h?n hãy mang nó ??n m?t chuyên gia ch?m sóc chó.

Tai c?a Horgi c?ng ph?i ???c ki?m tra th??ng xuyên b?ng cách lau s?ch chúng b?ng m?t qu? bóng bông ?m hàng ngày. Trong khi ?ó, r?ng có th? ???c làm s?ch b?ng cách s? d?ng b?t chó ho?c baking soda và n??c dán hai l?n m?i tu?n. B?n c?ng có th? s? d?ng bàn ch?i ?ánh r?ng m?m c?a tr? em, mi?ng g?c ho?c mi?ng ni lông kéo dài trên ngón tay ?? làm s?ch r?ng c?a Horgi. Làm s?ch r?ng gi?m thi?u s? lây lan c?a nhi?m trùng sang ph?n còn l?i c?a c? th? chó do t? li?m.

Corgi Husky Mix V?n ?? s?c kh?e

M?t h?n h?p Corgi Husky có th? ???c sinh ra ho?c cu?i cùng phát tri?n các b?nh thông th??ng nh? b?t k? con chó nào khác ???c sinh ra t? cha m? có cùng b?nh. Trong s? các v?n ?? s?c kh?e Tri?n lãm c?a Horgi bao g?m các v?n ?? v? da, m?t và l?ng, c?ng nh? các b?nh n?ng h?n nh? ??ng kinh, DM, PDA, B?nh Von Willebrand, béo phì và lo?n s?n x??ng hông. ?ó là lý do t?i sao c?n ki?m tra v?i nh?ng ng??i gây gi?ng chó ?? ch?ng minh r?ng cha m? c?a Horgi ?ã ???c ki?m tra các b?nh này. M?t khác, ch? hy v?ng r?ng gi?ng h?n h?p này không ph?i ch?u nh?ng c?n b?nh di truy?n gi?ng nh? cha m? thu?n ch?ng c?a chúng th??ng d? m?c ph?i.

Ch? s? h?u thú c?ng nên coi ch?ng t?ng cân c?a Horgi vì nó d? t?ng cân. Nó không nên tr? nên quá béo ho?c béo phì ?? tránh nó g?p v?n ?? v? l?ng.

Tiêm v?c-xin Horgi c?a b?n ?? giúp nó s?ng lâu và kh?e m?nh. Chó con Horgi nên ???c tiêm phòng trong kho?ng t? tu?n th? 8 ??n th? 10 sau khi ???c sinh ra. Nên tiêm nh?c l?i 12 tháng sau l?n tiêm phòng ??u tiên.

M?t con chó con gi?ng h?n h?p nh? Horgi có th? ???c d? ki?n ??s? s?ng lâu nh? cha m? Corgi và Husky c?a nó là kho?ng 12 ??n 15 n?m.

Th?c ?n tr?n Corgi Husky

Corgi Husky Mix là m?t gi?ng chó thi?t k?, vì v?y cha m? thú c?ng c?a nó nên chú ý ??n l??ng calo khuy?n ngh? hàng ngày c?a em bé lông này ph? thu?c vào kích th??c c?a nó. M?t bác s? thú y có th? ???c t? v?n ?? b?n s? có m?t ý t??ng sáng su?t h?n v? vi?c b?n nên cho Horgi ?n bao nhiêu calo. B?n nên h?i bác s? thú y ?? ??c tính ?úng kích th??c, m?c ?? ho?t ??ng và ph?m vi cân n?ng lý t??ng c?a Horgi ?? h??ng d?n b?n ch? ?? ?n u?ng. B?ng cách ?ó, b?n tránh cho con bú ho?c ?n quá nhi?u!

Ngay c? nh?ng món ?n b?n cho Horgi c?a b?n c?ng ph?i ???c xem xét. Nên có kho?ng 80% calo t? kibble, và 20% calo t? các món ?n và th?c ph?m khác. Ô liu, cá ng? và h?t h??ng d??ng có th? làm món ngon cho thú c?ng c?a b?n. B?n c?ng có th? mua t? các c?a hàng thú c?ng th??ng hi?u ??i x? t?t cho m?t con chó nh? ??n trung bình nh? Horgi

V?i kh?u v? lành m?nh c?a Horgi, nó th?c s? có th? t?ng cân khi ?n quá nhi?u. Chúng tôi khuyên b?n nên ??t gi? cho ?n Horgi c?a b?n và không cho phép em bé lông c?a b?n ?n b?t c? khi nào nó mu?n. B?n có th? cho nó x? lý nh?ng coi ch?ng ch?t vì tr?ng l??ng t?ng thêm có th? khi?n Horgi g?p ph?i các v?n ?? liên quan ??n l?ng. T?p th? d?c hàng ngày d??i d?ng ?i b? ??y ?? và th?i gian ch?i c?ng r?t quan tr?ng ??i v?i ng??i b?n nh? c?a b?n ?? gi? cho c? b?p và tr?ng l??ng c?a nó trong t?m ki?m soát. Ý th?c v? l?i s?ng c?a Horgi c?a b?n là cách ch?c ch?n ?? mang ??n cho nó nhi?u c? h?i s?ng lâu h?n.

Husky Corgi Mix Yêu c?u t?p th? d?c

M?c dù corgis và huskies ???c thi?t k? di truy?n ?? tham gia vào l?i s?ng n?ng ??ng cao d??i hình th?c r??t ?u?i và kéo, nh?ng chúng có th? không nh?t thi?t ph?i di truy?n theo nh?ng b??c ?i r?t dài và th?i gian ch?i hàng ngày. Corgis và Huskies ngày càng ít v?n ??ng h?n, ?ó là lý do t?i sao h? d? b? béo phì. Là m?t ph? huynh thú c?ng có trách nhi?m, b?n c?n ph?i ch?ng l?i s? cám d? ?? làm h?ng chúng v?i nhi?u ??i x? h?n.

M?t ho?t ??ng v?a ph?i trong su?t c? ngày là ?? ?? gi? cho Horgi c?a b?n kh?e m?nh và h?nh phúc. Khi nó tr?i qua ho?t ??ng th?p nh? ?i b? ít h?n và ít th?i gian ch?i h?n, ng??i b?n lông xù c?a b?n có th? bi?u hi?n cáu k?nh và hành vi kém. Vi?c phá dây xích c?ng có th? h?u ích ?? cho nó m?t chút th?i gian ?i lang thang t? do và có th? t??ng tác v?i nh?ng con chó khác, ho?c ch? ?? tham gia vào trò ch?i ??n ??c.

Corgi Husky ?ào t?o

Hu?n luy?n m?t con chó là m?t nhi?m v? r?t khó kh?n và không ph?i là m?t k? công d? dàng cho nh?ng ng??i y?u tim. Ch? s? h?u chó Novice có th? ph?i xem xét tính khí c?a Horgi ??c bi?t là khi nó th? hi?n khía c?nh khàn khàn c?a nó. Huskies ???c bi?t là ?òi h?i s? lãnh ??o m?nh m? t? ch? s? h?u c?a h?, do ?ó, s? v?ng ch?c, tích c?c và nh?t quán ph?i ???c th? hi?n cho h? ?? có k?t qu? t?t nh?t.

?i?u hòa thông qua s? l?p l?i là m?t thành ph?n c?n thi?t ?? ?ào t?o Horgi c?a b?n. ?i?u này không nh?t thi?t có ngh?a là nó là m?t ng??i h?c ch?m. Có th? là Horgi c?a b?n ch? b??ng b?nh.

Thú c?ng Horgi c?a b?n có th? có xu h??ng ?n th?t ??ng v?t và con ng??i gi?ng nh? th? hi?n b?n ch?t c?a nó. Trong tình hu?ng này, b?n có th? c?n ph?i v?ng vàng trong quá trình ?ào t?o. M?t cách ti?p c?n nh? nhàng và nh?t quán cùng v?i ph?n th??ng c?ng có th? ch?ng minh là có hi?u qu?.

Rèn luy?n hành vi. M?t s? v?n ?? hành vi ph? bi?n h?n mà ch? v?t nuôi ph?i xem xét bao g?m s?a, gây h?n, b?o v? th?c ?n, hú, ng?m và nhai, lo l?ng khi chia tay. ?ào t?o hành vi s? h?u ích cho nh?ng v?n ?? này.

Hu?n luy?n vâng l?i. M?t trong nh?ng khóa hu?n luy?n c? b?n và quan tr?ng nh?t ??i v?i b?t k? chú chó nào là hu?n luy?n s? vâng l?i. Trong s? các ph??ng pháp ?ào t?o có th? ???c s? d?ng v?i h?n h?p husky corgi, là các l?nh vâng l?i c?t lõi ??n, ng?i, ?, gót chân và xu?ng.

Hu?n luy?n ??t phá. M?t cách hi?u qu? ?? hu?n luy?n chó con Horgi c?a b?n v? vi?c phá nhà là luôn ?? nó ? cùng b?n trong cùng m?t phòng, vì v?y b?n có th? ?? m?t ??n nó.

?ào t?o thùng. ??ng có quan ni?m sai l?m r?ng ?ào t?o thùng là tàn nh?n. M?t s? bác s? thú y khuyên r?ng nên s? d?ng thùng cho Horgi c?a b?n khi còn tr?. Hãy ch?c ch?n r?ng thùng r?t tho?i mái và cho phép không khí t?t l?u thông và l??ng ánh sáng t?t ?i qua nó ?? con chó c?a b?n quen v?i thùng.

Hu?n luy?n Horgi c?a b?n và d?y chúng giao ti?p ngay t? nh? là ?i?u t?t cho c? con chó và ch? c?a nó. Kiên nh?n hu?n luy?n nó s? ???c khen th??ng vì nhi?u kh? n?ng nó s? có hành vi t?t nh?t.

Husky Corgi và gia ?ình

Horgis là nh?ng chú chó tinh ngh?ch và thân thi?n khi?n chúng tr? thành lý t??ng nh? nh?ng chú chó c?a gia ?ình. Chúng ng?t ngào và hòa ??ng, và tr? em s? th?c s? thích ch?i v?i chúng. Kích th??c c?a chúng làm cho chúng hoàn h?o ngay c? trong các c?n h? có kích th??c ??y ??.

Là m?t gi?ng chó d? tính và linh ho?t, h?n h?p husky corgi có th? thích nghi v?i nhi?u ?i?u ki?n s?ng khác nhau vì chúng không d? b? ?nh h??ng b?i m?t ?i?u ki?n th?i ti?t c? th? ?? t?n t?i.

Ch?m sóc là c?n thi?t khi c? g?ng ?ào t?o h?n h?p husky corgi ?? ít hung h?ng h?n ??i v?i m?i ng??i. B?n tính vui t??i, ho?t bát và tình c?m c?a nó làm cho nó tr? thành m?t ng??i b?n ?áng yêu cho tr? em và ng??i l?n.

Giá h?n h?p Corgi và Husky

Quy?t ??nh s? h?u m?t chi?c Corgi Husky s? có ngh?a là chi tiêu t? 300 ??n 800 ?ô la ?? mua m?t chi?c. H?n 1.000 ?ô la m?t chút, c?ng có th? ???c chi tiêu tùy thu?c vào ch?t l??ng c?a m?t nhà lai t?o ??i v?i b? m? Corgi và Husky thu?n ch?ng.

B?n c?ng s? c?n ph?i chi tiêu cho vi?c b?o trì Horgi c?a mình nh? ki?m tra y t?, phun / trung hòa và s?t m? vi mô. Ngoài ra còn có các chi phí khác ?? xem xét nh? c? áo, thùng, và ng??i v?n chuy?n, c?ng nh? th?c ?n cho chó, ?? ?n và ?? ch?i.