Có nên ph?i gi?ng chó Husky v?i chó Võ s? không?

Có nên ph?i gi?ng chó Husky v?i gi?ng chó Võ s? không?

K?t h?p chó Husky và chó Võ s?

M?t h?n h?p Boxer Husky là m?t con chó thi?t k? k?t h?p m?t Boxer thu?n ch?ng và Siberian Husky thu?n ch?ng. Con lai này xu?t phát t? huy?t th?ng c?a hai con chó làm vi?c. Boxer t?ng ?óng vai trò là ng??i ??a tin, s?n b?n ho?c theo dõi chó cho quân ??i trong Th? chi?n I. Trong khi ?ó, Siberian Husky ???c lai t?o ?? h? tr? kéo xe tr??t tuy?t trong vùng hoang dã b?ng giá c?a Siberia.

Gi?ng chó h?n h?p Husky Boxer ?áng tin c?y nh? m?t con chó canh gác vì ngu?n g?c Boxer c?a nó và c?ng ??c l?p, thông minh và tò mò do cha m? khàn khàn c?a nó.

3 lý do t?i sao b?n không nên ch?n m?t gi?ng chó h?n h?p Husky

 • Nó có th? b??ng b?nh: Do dòng dõi Husky bi?t tính ??c l?p, gi?ng chó h?n h?p này có th? r?t b??ng b?nh và có suy ngh? riêng. S? lai t?o này ?ôi khi ch?n làm theo mong mu?n c?a h? h?n là m?nh l?nh c?a ng??i khác. H? có th? ???c ?ào t?o t? ??c ?i?m này nh?ng ?òi h?i m?t s? kiên nh?n r?t l?n. Do ?ó, gi?ng chó này không ???c khuy?n khích cho ch? s? h?u v?t nuôi m?i.
 • Nó c?n hàng t?n bài t?p: S? lai t?o này không dành cho ch? s? h?u ít v?n ??ng. Boxer v??t qua v?i Husky c?n r?t nhi?u ho?t ??ng th? ch?t ?? gi? cho anh ta h?nh phúc. Chu?n b? cho nh?ng phút dài t?n b? xu?ng công viên, ch? ?? luy?n t?p và các ho?t ??ng vui ch?i t??ng tác m?i ngày. Nh?c nh?! Chúng nên ???c gi? trên dây xích m?i lúc khi ?i ra ngoài. ? con m?i bên trong c?a Husky có th? ra ngoài, và b?n có th? th?y nh?ng con chó c?a mình ?u?i theo m?t con mèo ho?c nh?ng sinh v?t nh? khác.
 • Nó ?òi h?i m?t không gian r?ng l?n: Là con ?? c?a hai b? m? hi?u ??ng, chú chó này c?n m?t không gian m? nh? sân sau r?ng l?n ?? ch?y nh?y và dành h?t n?ng l??ng. B?n s? c?n ph?i ??m b?o r?ng hàng rào ???c b?o m?t m?c dù ?ôi khi chúng có th? là ngh? s? thoát hi?m.

Gi? chúng trong m?t c?n h? là không khuy?n khích. Gi?ng chó này c?n m?t khu v?c ?? kéo dài, s?ng và phát tri?n tho?i mái!

3 lý do t?i sao b?n nên ch?n m?t gi?ng chó h?n h?p Boxer

 • H? có th? là ng??i canh gác t?t: B?i c?nh chó s?n c?a Boxer làm cho con lai này tr? thành m?t con chó canh gác tuy?t v?i. Nó luôn luôn nghi ng? v? b?t k? ho?t ??ng. B?n tính tò mò v?n có c?a nó c?ng thúc ??y gi?ng chó h?n h?p này ?? gi? thông báo chính xác v? môi tr??ng xung quanh, c?nh giác v? b?t k? nguy hi?m nào có th? ?n gi?u xung quanh.
 • H? r?t tuy?t v?i tr? em: M?c dù kích th??c c?a chúng, gi?ng h?n h?p này th??ng ???c bi?t ??n là nh? nhàng và tuy?t v?i v?i tr? nh?. Ch? c?n ??m b?o r?ng chúng ???c xã h?i hóa ??y ?? và giám sát vào gi? ch?i ???c khuy?n ngh? cho ??n khi b?n t? tin r?ng m?i th? s? không tr? nên khó kh?n. ??ng ?? chúng v?i em bé m?c dù. Xu h??ng thái quá c?a h? có th? vô tình gây ra tác h?i.
 • Chúng có th? là m?t con chó ng?t ngào và trung thành: Có th? xu?t hi?n l?n nh?ng ?n bên trong h? là nh?ng trái tim m?m y?u. H? yêu v?i ch? s? h?u c?a h? h?u h?t th?i gian. Ch? c?n ??m b?o cung c?p cho h? s? chú ý mà h? yêu c?u.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t võ s? quy?n anh pha tr?n v?i Husky

Cân n?ng35-75 lbs.
Chi?u cao20-35
Kích th??cKích th??c trung bình ??n l?n
Lo?i áoChi?u dài ng?n ??n trung bình
Màu lông   Màu s?c h?n h?p
S? l??ng ??Trung bình ??n quá m?c
?ôi m?tMàu xanh, màu nâu
M?i?en
Tính cáchN?ng ??ng cao, thông minh, vui t??i, có th? b??ng b?nh
Tu?i th?8-10 n?m
Không gây d? ?ngKhông
Tr? em thân thi?n?úng
Ch? s? h?u m?i thân thi?nKhông
Công nh?n gi?ng??ng ký chó c?a M?, Inc.

Gi?ng chó Boxer lai Husky ch?a ???c công nh?n b?i Câu l?c b? chó gi?ng M? nh?ng nó ?ã ???c ??ng ký và công nh?n b?i Dog Registry of America, Inc. (DRA).

Là m?t gi?ng h?n h?p, nó có th? trông gi?ng nh? m?t Boxer, Husky Siberia ho?c m?t cái gì ?ó ? gi?a. Chúng th??ng ???c xây d?ng và nh?ng con chó nam tính. Khi ??n tu?i tr??ng thành, nó có th? n?ng t?i ba m??i l?m ??n b?y m??i cân. Nó c?ng s? phát tri?n lên kho?ng 25 ??n 35 inch.

Hãy nh? r?ng kích th??c c?a gi?ng h?n h?p này ph? thu?c vào môi tr??ng ?ang phát tri?n m?nh. M?t ngôi nhà v?i th?c ?n ngon, ch?m sóc chính hãng và không gian r?ng rãi s? phát huy ti?m n?ng c?a nó. Ng??c l?i, m?t môi tr??ng t?i t? ch?c ch?n s? kìm hãm s? phát tri?n và kích th??c c?a nó làm cho nó trông nh? h?n so v?i d? ki?n.

Tùy thu?c vào các gen tr?i, tai c?a nó có th? c??ng c?ng ho?c c?u th?. V?i ?ôi m?t c?a chúng, nó có th? th?a h??ng ánh m?t xanh ??c tr?ng c?a Siberian Husky nh?ng h?u h?t các gi?ng chó Boxer Husky ??u có m?t nâu.

Màu s?c c?a b? lông ng?n ??n trung bình có xu h??ng thay ??i gi?a màu nâu, màu nâu vàng và màu tr?ng v?i màu ?en. Nó th??ng có b? lông không th?m n??c, nh? dòng dõi Husky Siberia.

Xu?t thân t? hai dòng máu thú v?, Boxer Husky rõ ràng là m?t ??a con ??c bi?t. H? vui t??i và ho?t bát. Gi?ng chó này khao khát t?p th? d?c adrenaline và liên t?c và c?n gia ?ình c?a nó ?? tham gia v?i anh ta th??ng xuyên. B?n tính h? h?i c?a h? ?ôi khi có th? khi?n h? th?t v?ng. Lý t??ng nh?t, h? c?n ? cùng v?i m?t gia ?ình n?ng ??ng có th? cung c?p cho h? các ho?t ??ng th? ch?t kích thích.

Gi?ng c?ng c?n chú ý. H? có xu h??ng tr?i nghi?m s? lo l?ng chia ly. Hãy ch?c ch?n r?ng n?u b?n ?ang ?i ra ngoài ? ?âu ?ó, có m?t ai ?ó mà con chó này tin t??ng quanh góc. N?u không có s?n, hãy xem nó quay l?i s?m nh?t có th?. H? th??ng ??c l?p nh?ng h? không thích b? b? l?i m?t mình. Nh?ng gi?ng chó h?n h?p này có th? chuy?n sang trèo lên hàng rào ho?c t? ?ào ra kh?i hàng rào ch?c ch?n khi ???c kích ho?t.

?ào t?o h? s? không ph?i là d? dàng nh?t m?c dù. Chúng r?t thông minh và b?n tính ??c l?p c?a Husky có xu h??ng chi?m ?u th? h?n so v?i ý mu?n tuân theo m?nh l?nh c?a chúng. V?i s? kiên nh?n, b?n có th? s? d?ng s? thông minh này ?? th?m nhu?n s? c?ng c? tích c?c và s? d?ng các ph?n th??ng nh? ??i x?. Sau khi ???c ?ào t?o, chúng có th? ng?t ngào và trung thành v?i ch? nhân c?a chúng.

Gi?ng chó Husky pha tr?n v?i gi?ng chó Boxer c?ng c?nh giác và phòng th? khi?n chúng tr? thành nh?ng con chó canh gác tuy?t v?i. H? theo b?n n?ng s? c?nh báo ch? nhân c?a mình b?ng ti?ng s?a ho?c ti?ng hú khi h? c?m th?y có gì ?ó không ?n ho?c khi có ng??i l? ??n. V?i ?ào t?o thích h?p, ?i?u này có th? ???c làm rõ thông qua ?ào t?o phù h?p và giúp phân bi?t các m?i ?e d?a ho?c k? xâm nh?p th?c s?.

??ng ?? b? l?a d?i b?i kích th??c c?a chúng, Huskies ?ã ???c nhân gi?ng ?? hòa ??ng v?i tr? em và Boxers có xu h??ng không th? hi?n b?t k? s? gây h?n nào. Do ?ó, làm cho gi?ng h?n h?p tr? thành m?t v?t nuôi tuy?t v?i cho gia ?ình b?n. Chúng c?ng có th? làm t?t v?i các ??ng v?t ho?c chó khác trong nhà mi?n là b?n giao ti?p v?i chúng khi còn nh?. Gi?ng lai này th??ng t?t v?i nh?ng con v?t mà chúng l?n lên cùng.

H? là m?t gi?ng b?o trì cao. B?n s? c?n m?t l??ng kiên nh?n và v?ng ch?c trong giai ?o?n ??u s? h?u. M?t khi con chó c?a b?n có ???c h? th?ng, b?n s? thu ho?ch nh?ng l?i ích c?a m?t con chó ng?t ngào, ngoan ngoãn có th? làm h?u h?t m?i th? ???c yêu c?u.

Boxer lai v?i chó Husky ?? bán

Boxer lai v?i chó Husky th??ng có giá kho?ng 1.000 ??n 1.500 ?ô la tùy thu?c vào tu?i, ??a ?i?m và danh ti?ng c?a ng??i nuôi chó. Khi mua, hãy ch?c ch?n r?ng b?n ?ang th?c hi?n nghiên c?u và ??m b?o uy tín c?a nhà t?o gi?ng. N?u có th?, hãy yêu c?u anh ?y cho b? m? thu?n ch?ng ?? ??m b?o r?ng b?n ?ang nh?n nuôi m?t chú chó con lai kh?e m?nh. B?n luôn có th? yêu c?u b?ng ch?ng v? b?o ??m s?c kh?e c?a cha m? và c?a nó.

M?t nhà lai t?o ?áng tin c?y c?ng th??ng không hoàn thành công vi?c nhanh chóng. M?t ng??i t?t s? h?i m?t vài câu h?i nh? s? thích, kích th??c nhà và di?n tích, tài chính và l?i s?ng c?a b?n ?? ??m b?o r?ng b?n có th? ch?m sóc con chó. N?u anh ?y trao con chó cho b?n ngay l?p t?c, b?n có th? mu?n ch?n m?t nhà lai t?o khác.

Không bao gi? mua t? các nhà máy chó con ho?c trang tr?i. ?ây là nh?ng n?i mà nh?ng con chó ???c nhân gi?ng vô cùng mãnh li?t v?i m?c ?ích duy nh?t là l?i nhu?n. Các t? ch?c ??ng v?t c?ng không khuyên b?n nên mua chó tr?c tuy?n. Th?t t?t khi nói chuy?n cá nhân v?i ng??i gây gi?ng và g?p ng??i b?n m? m?i c?a b?n tr??c. ?i?u này ch? ?? ??m b?o r?ng b?n ?ang nh?n ???c nó t? m?t nhà lai t?o có trách nhi?m.

L?a ch?n t?t nh?t là có ???c m?t con chó con h?n h?p t?i m?t n?i trú ?n ??ng v?t. ?i?u tuy?t v?i khi nh?n nuôi thay vì mua là s? th?a mãn b?n s? có ???c trong cu?c s?ng c?a m?t chú chó vô gia c? b?ng cách chào ?ón và ?? nó tr? thành m?t ph?n c?a gia ?ình yêu th??ng c?a b?n.

Ch?m sóc Husky c?a b?n tr?n v?i Boxer

B?t c? lo?i lông nào mà gi?ng h?n h?p c?a b?n th?a h??ng, các yêu c?u ch?i chu?t s? có ph?n gi?ng nhau. B? lông ?ôi c?a Husky s? c?n ch?i hàng ngày. ?? gi? cho b? lông không b? m? ho?c r?i, t?t h?n là s? d?ng l??c có r?ng. B? lông này th??ng có xu h??ng r?ng hoàn toàn theo mùa nên l??ng lông chó s? t?ng thêm.

N?u gi?ng h?n h?p c?a b?n có b? lông ng?n, m?n và sáng bóng c?a Boxer, nó s? ch? c?n m?t l?n ch?m hàng tu?n b?ng cách s? d?ng má h?ng cà ri.

M?t ?i?u t?t, gi?ng h?n h?p này không ch?y n??c dãi quá nhi?u. B?n s? không c?n ph?i t?m nó m?i ngày. Ch? c?n ??m b?o ?ánh r?ng hai l?n ho?c ba l?n m?t tu?n ?? gi? cho chúng kh?e m?nh.

Cu?i cùng, theo dõi tai chó c?a b?n th??ng xuyên ?? xem kh? n?ng tích t? sáp ti?m n?ng. ?i?u này có th? d? dàng tránh ???c b?ng cách gi? cho tai c?a anh ?y khô ráo sau khi b?i ho?c t?m.

Husky v??t qua v?i v?n ?? s?c kh?e Boxer

M?t h?n h?p Boxer Siberian Husky kh?e m?nh th??ng có th? s?ng t? 8 ??n 10 n?m v?i ch? ?? ch?m sóc và dinh d??ng h?p lý. M?c dù nó có th? ng?n h?n tu?i th? c?a b? m?, nh?ng chúng là nh?ng con chó t??ng ??i kh?e m?nh. N?u b?n là ch? s? h?u ti?m n?ng c?a h?n h?p Boxer Husky, ?ây là nh?ng b?nh sau ?ây mà b?n c?n l?u ý:

 • Ch?ng lo?n s?n x??ng hông : ?ây là v?n ?? y t? ph? bi?n nh?t d?a trên các báo cáo t? ch? s? h?u. Bóng và ? c?m c?a m?t con chó m?c ch?ng lo?n s?n x??ng hông không phát tri?n ?úng cách. Nó d?n ??n s? c? xát và mài kh?p thay vì tr??t tr?n tru. Suy thoái theo th?i gian và cu?i cùng là m?t ch?c n?ng c?a kh?p.
 • Suy giáp : ?i?u này d?n ??n khi tuy?n giáp không t?o ra ?? hormone tuy?n giáp, gây ra s? trao ??i ch?t và t?ng cân ch?m h?n. B?n ph?i cho chó u?ng thu?c thay th? hormone tuy?n giáp su?t ??i n?u chú ???c ch?n ?oán m?c b?nh này.
 • B?nh bàng quang : Huskies có th? ???c sinh ra v?i ni?u qu?n ngoài t? cung ?nh h??ng ??n kh? n?ng ?i ti?u ?úng cách c?a chó. B?nh này có th? ???c di truy?n b?ng h?n h?p Husky Boxer. Ph?u thu?t là c?n thi?t ?? kh?c ph?c khi?m khuy?t này.
 • H?i ch?ng Wobbler : Tình tr?ng suy nh??c này gây ra chèn ép t?y s?ng và r? th?n kinh c?t s?ng ? c?. Các v?n ?? v? th?n kinh s? phát sinh khi?n cho chú chó c?a b?n không c?m th?y chân bình th??ng, do ?ó di chuy?n m?t cách chao ??o.
 • ??c th?y tinh th? ho?c t?ng ?? m? ??c trong ?ng kính m?t c?a chó d?n ??n t?m nhìn m?.
 • B?nh teo võng m?c ti?n tri?n ???c ??c tr?ng b?i võng m?c b? h?ng mà không ph?n x?, h?p th? và nh?n bi?t ánh sáng và gây mù.
 • Các khuy?t t?t tim b?m sinh nh? d? t?t c?a bu?ng, van ho?c các m?ch l?n trong tim chó.

Boxer v??t qua v?i Yêu c?u th?c ph?m Husky

Th?c ph?m t?t s? thúc ??y s?c kh?e t?t và tu?i th? dài. Th?c ?n cho chó lý t??ng cho chó c?a b?n là th?c ?n có ?? vitamin và khoáng ch?t. H?n h?p Boxer Husky là m?t con chó l?n. Trung bình, nó c?n ?n kho?ng 3 c?c m?i ngày, ??c tính kho?ng 50 ?ô la m?t tháng.

S? thích ?n th?t th?t nh? th?t l?n và th?t c?u, th?c ph?m khô ?? l?y ch?t dinh d??ng, ng? c?c d?a trên ch?t x? và hàng lo?t các lo?i trái cây.

??m b?o tránh cho Husky Boxer tr?n v?i th?c ?n c?a m?i ng??i có th? có ?nh h??ng khác nhau ??n chúng nh?:

 • r??u có th? gây nôn và tiêu ch?y
 • trái cây có th? gây khó tiêu
 • nho và nho khô ???c coi là ??c h?i ??i v?i r?ng nanh
 • h?t macadamia có th? gây run và tr?m c?m chó
 • sôcôla và th?c ph?m có ch?a caffeine có th? gây ra ?i ti?u th??ng xuyên, co gi?t và t?ng ??ng

Các th??ng hi?u th?c ?n cho chó sau ?ây là hoàn h?o cho Husky tr?n v?i Boxer:

 • Taste of the Wild High Prairie Puppy Formula: Thành ph?n c?t lõi c?a nó bao g?m trâu, b?t th?t c?u và b?t th?t gà. Nó ???c b? sung ch?t ch?ng oxy hóa và vitamin giúp t?ng kh? n?ng mi?n d?ch cho chó c?a b?n.
 • Wellness CORE Grain-Free: ?ây ???c làm t? gà tây, b?t gà tây và b?t gà. Nó ch?a nhi?u ngu?n protein t?t cho c? b?p c?a chó. Nó c?ng giàu ch?t ch?ng oxy hóa, axit béo omega và men vi sinh.
 • Nutro Max Large Breed Adult Dry Dog Food: ?ây ???c làm t? th?t gà nuôi nên b?n yên tâm r?ng nó ch? ch?a các thành ph?n t? nhiên c?ng v?i các khoáng ch?t và vitamin khác. Nó có hi?u qu? trong vi?c h? tr? s?c kh?e làn da, áo khoác và lông kh?e m?nh.
 • Royal Canin Boxer Adult Dry Dog Food: Th?c ?n cho chó này ???c làm giàu L-Carnitine và ch?a MO là h?p ch?t t?o ?i?u ki?n cho vi?c xây d?ng các kháng th?. M?t s? thành ph?n bao g?m g?o nâu, g?o bia, b?t ph? ph?m gà và m? gà.
 • Taste of the Wild Pacific Stream Grain-Free Dry Dog Food: ???c b? sung rau và trái cây. Thành ph?n c?a nó bao g?m cá h?i, b?t cá bi?n, khoai lang, khoai tây và ??u Hà Lan. Nó có s?n trong m?t lo?t các công th?c kibble và ?óng h?p.

Husky v??t qua v?i Yêu c?u t?p th? d?c Boxer

Dòng máu c?a nó làm cho Boxer Husky tr?n m?t gi?ng có n?ng l??ng cao. Nó s? c?n kho?ng 70-80 phút ho?t ??ng th? ch?t m?i ngày ???c chia thành nhi?u l?n ?i b?, ch? ?? luy?n t?p và th?i gian ch?i. Con chó c?a b?n s? thích ch?i và làm các ho?t ??ng th? ch?t v?i b?n. S? d?ng ?i?u này nh? m?t c? h?i ?? liên k?t v?i thú c?ng c?a b?n. ??ng quên s? d?ng ?? ch?i ho?c thi?t b? ?? thách th?c con chó c?a b?n.

D??i ?ây là m?t s? ?? ch?i b?n và kích thích hoàn h?o cho chú chó c?a b?n:

 • Goughnuts – ?? ch?i nhai không th? phá h?y MAXX: ?ây là m?t trong nh?ng ?? ch?i nhai b?n nh?t và b?n nh?t dành cho chó trên th? tr??ng. Nó ???c làm b?ng cao su ?en t? nhiên và ch? ???c s? d?ng b?i nh?ng ng??i nhai m?nh nh?t. Hoàn h?o cho gi?ng chó Husky Boxer h?n h?p.
 • StarMark Treat Pha ch? Chew Ball: Nó c?c k? b?n vì công th?c cao su c?a nó r?t ch?c ch?n và lâu dài. Nó an toàn cho con chó c?a b?n vì nó không ch?a latex, vinyl ho?c phthalates. Màu s?c t??i sáng c?a nó s? cho b?n và con chó c?a b?n phát hi?n ra xung quanh.
 • ?? ch?i cho chó KONG Extreme: T? m?t trong nh?ng tên n?i ti?ng nh?t trong ?? ch?i nhai b?n cho chó, nh?ng v?t d?ng b?ng cao su c?ng c?a chúng ???c t?t c? các chú chó yêu thích. Phiên b?n c?c ?oan tr??c ?ây c?a h? là m?t phiên b?n c?c k? m?nh m? và siêu b?n, m?t phiên b?n th?c s? g?n g?i nh?t v?i các s?n ph?m không th? phá h?y ???c trên th? tr??ng.
 • Mammoth Flossy nhai Cottonblend Rope Tug: N?u nh?ng con chó c?a b?n thích ch?i kéo co, thì ?ây là m?t trong hai cho c? hai b?n. Nó an toàn, c?c k? thú v? và dài, t?i thi?u 36 inch và t?i ?a 72. ??ng lo l?ng vì nó không quá khó ?? gây ra các v?n ?? v? r?ng mi?ng. S?i dây pha bông c?a nó s? x?a r?ng chó c?a b?n và ?i qua d? dàng.

Boxer tr?n v?i Husky ?ào t?o

Boxer lai v?i Husky là m?t chú chó thông minh t? nhiên. Nó s? thích h?c nh?ng ?i?u m?i, th?c hi?n các l?nh ho?c th?c hi?n các m?o v?i b?n. Tuy nhiên, ?ôi khi nó có th? b??ng b?nh và có th? thích ?i lang thang và làm nh?ng vi?c khác. Không ph?i lo l?ng vì b?n có th? ?ào t?o anh ta ra kh?i hành vi này. D??i ?ây là m?t s? l?i khuyên h?u ích ?? giúp b?n hu?n luy?n chó c?a mình

 • Hu?n luy?n chó c?a b?n khi còn nh?: Nó luôn luôn là tuy?t v?i ?? có m?t kh?i ??u t?t. ?ào t?o nhà ho?c ?ào t?o thùng là c?n thi?t. Giúp con chó c?a b?n tìm hi?u n?i nào là gi??ng, bát n??c và th?c ?n ho?c n?i nó nên ?. M?t khi b?n có th? d?y cho anh ta nh?ng ?i?u này, s? d? dàng h?n ?? ti?n hành các l?nh ho?c th? thu?t ph?c t?p h?n.
 • Xã h?i hóa s?m: S? d?ng Husky c?a b?n v?i công vi?c t? nhiên tò mò c?a Boxer có l?i cho b?n. Cho chó c?a b?n ??n nh?ng v?t l?, ng??i, v?t nuôi khác và nh?ng n?i càng s?m càng t?t. Xã h?i hóa s?m s? giúp xác ??nh ?i?u gì ?úng và ?i?u gì không.
 • Kiên ??nh: Hu?n luy?n chó c?a b?n hàng ngày. B?ng cách này, anh ?y s? ???c nh?c nh? v? nh?ng ?i?u b?n ?ã h?c, và anh ?y s? d? nh? h?n. Nó s? là t?t ?? c?ng làm ?i?u này cùng m?t lúc m?i ngày ?? ?i?u ki?n tâm trí c?a con chó c?a b?n.
 • Cung c?p cho không gian c?a con chó c?a b?n ?? ?ào t?o: Chúng tôi khuyên b?n nên hu?n luy?n Husky Boxer Mix trong m?t khu v?c có hàng rào m? và không có rác. ?i?u này s? cho phép con chó c?a b?n th?i bay h?i n??c t? n?ng l??ng m?nh m? c?a nó và tránh xa nh?ng phi?n nhi?u khác nhau trong khi hu?n luy?n.
 • S? d?ng c?t thép tích c?c: Nh? ?ã ?? c?p, gi?ng h?n h?p này có th? có tôi s? làm nh?ng gì tôi mu?n, khi tôi mu?n tính khí nóng n?y. Hãy ch?c ch?n ?? s? d?ng nhi?u quân ti?p vi?n tích c?c. Cho phép ??i x? v?i con chó không ???c khuy?n khích m?c dù. N?u con chó c?a b?n ?ã hoàn thành m?t nhi?m v?, b?n có th? cung c?p cho nó m?t v?t x??c c?, v? nh? vào ??u ho?c thay cho nó món ?? ch?i yêu thích c?a nó. Luôn luôn khen th??ng cho hành vi t?t, và nó s? d? dàng h?n cho con chó c?a b?n ?? nh? nó.

Husky Boxer h?n h?p gi?ng và gia ?ình

Husky Boxers là m?t ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i và b?o v? chó. H? t? nhiên t?t v?i tr? em. Ch? c?n ??ng ?? h? m?t mình v?i h? cho ??n khi h? ???c ?ào t?o k? l??ng. Xã h?i hóa s?m s? ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong s? thân thi?n c?a chó h?n h?p Boxer Husky ??i v?i v?t nuôi và ng??i l? khác.

Ch? c?n ??m b?o cung c?p cho h? s? chú ý, hu?n luy?n và t?p th? d?c mà h? c?n, b?n có th? mong mu?n có m?t chú chó ngoan ngoãn, thông minh, ng?t ngào và ?áng yêu.