Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i chó Doberman không?

Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i gi?ng chó Doberman không?

H?n h?p Doberman Lab là m?t gi?ng chó h?n h?p ??c ?áo ?i kèm v?i nhu c?u cá nhân. Tôi bi?t r?ng tôi có th? giúp cha m? thú c?ng m?i hi?u rõ h?n v? gi?ng chó ??c ?áo này là gì, cách ch?m sóc và hu?n luy?n nó m?t cách chính xác. Tôi c?ng bi?t r?ng v?i s? hu?n luy?n thích h?p, b?n s? có th? nuôi m?t chú chó Lab Doberman h?nh phúc và kh?e m?nh.

H?n h?p chó Labrador và chó Doberman

Doberman Lab là m?t gi?ng chó h?n h?p, là con lai gi?a hai gi?ng chó thu?n ch?ng là Doberman Pinscher thu?n ch?ng và Labrador Retriever thu?n ch?ng. C? hai gi?ng chó b? m? ??u là nh?ng con chó r?t ph? bi?n và n?m trong danh sách hàng ??u c?a chó ? h?u h?t các qu?c gia.

?? tìm hi?u xem Doberman c?a b?n k?t h?p v?i con Lab s? nh? th? nào khi nó già ?i, b?n có th? ki?m tra tính khí, trí thông minh và m?c ?? ho?t ??ng c?a các gi?ng b? m? c?a nó. Khi b?n nghiên c?u các gi?ng chó m? m?t cách c?n th?n và hi?u các yêu c?u v? dinh d??ng, hu?n luy?n và ch?i chu?t c?a con chó m?i c?a b?n, b?n ch?c ch?n s? trên con ???ng nuôi m?t chú chó con thông minh và kh?e m?nh.

B?n có th? ?ã bi?t Dobermans là gi?ng chó hung d? và m?nh m? vì nh?ng câu chuy?n, ch??ng trình TV và phim ?nh. Nh?ng trong th?c t?, Dobermans là ?áng yêu và là con chó gia ?ình tuy?t v?i. Loài chó này r?t trung thành và r?t b?o v? ch? nhân và gia ?ình c?a nó, ?ó là lý do t?i sao Dobermans t?o ra nh?ng con chó b?o v? tuy?t v?i. B?n s? tìm th?y Dobermans làm vi?c trong các l?nh v?c khác nhau nh?ng ch? y?u là chó c?nh sát, chó ?ánh h?i và chó an ninh.

Chó s?n Labrador ???c lai t?o thành chó s?n. Nh?ng con chó này ?ã giúp các th? s?n theo dõi trò ch?i c?a chúng và l?y chim th?m chí b?i ?? ??a chim xu?ng n??c. Loài chó này r?t linh ho?t, thông minh và trung thành ??n m?c nó ???c s? d?ng làm chó d?ch v?, chó c?nh sát, chó ?ánh h?i và chó s?n. Có nh?ng tr??ng riêng l? và hu?n luy?n viên chuyên nghi?p có th? hu?n luy?n Lab ho?c Doberman c?a b?n tr? thành nh?ng chú chó b?o m?t ho?c d?ch v? tuy?t v?i.   

3 lý do t?i sao b?n không nên dùng Doberman Lab Mix

 • Gi?ng h?n h?p này c?n r?t nhi?u không gian: Nh?ng gì gi?ng chó h?n h?p này c?n có nhi?u không gian ?? di chuy?n. C? Labrador Retriever và Doberman ??u là nh?ng gi?ng chó nhanh nh?n, ho?t bát và thích vui v? và do ?ó chú chó c?a b?n c?n nhi?u không gian ?? làm nh?ng gì chúng mu?n làm: ch?i và vui ch?i. B?n ph?i có m?t ngôi nhà v?i không gian r?ng rãi ngoài tr?i, ho?c ít nh?t b?n ph?i có quy?n truy c?p vào m?t khu vui ch?i ho?c công viên chó. N?u b?n không có nh?ng th? này, thì hãy xem xét m?t gi?ng nh? h?n ho?c ít ho?t ??ng h?n.
 • Gi?ng chó h?n h?p này c?n r?t nhi?u bài t?p: M?t ?i?u mà con chó này c?n là r?t nhi?u bài t?p . M?t Lab Doberman c?n có ít nh?t hai gi? luy?n t?p và ch?i liên t?c. N?u b?n là ng??i không ho?t ??ng ho?c ra ngoài tr?i, thì b?n không ???c dùng h?n h?p Doberman Lab.  
 • Gi?ng chó h?n h?p này c?n ?ào t?o liên t?c: Hu?n luy?n t?i nhà th??ng xuyên s? không làm n?u b?n mu?n Lab Doberman ??t ???c ti?m n?ng ??y ?? c?a nó. B?n ph?i ???c hu?n luy?n d??i m?t hu?n luy?n viên chuyên nghi?p ?? có th? tr? thành m?t con chó d?ch v? t?t ho?c m?t con chó an ninh. Ít nh?t b?n ph?i cho con b?n ?ào t?o liên t?c và xem xét ?ào t?o chuyên nghi?p ?? t?ng c??ng tài n?ng và k? n?ng c?a nó .

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t phòng thí nghi?m h?n h?p v?i Doberman

Gi?ng chó lai này r?t trung thành

M?t Doberman tr?n v?i Lab s? không bao gi? r?i kh?i b?n. Nó s? v?n trung thành và s? ? l?i và làm theo m?i m?nh l?nh c?a b?n. Con chó này là tuy?t v?i và s? bi?t ngay n?u có ?i?u gì sai trái d?a trên hành vi c?a b?n.

Gi?ng chó h?n h?p này r?t thông minh

B?n s? ng??ng m? gi?ng chó h?n h?p này b?i vì nó là s? k?t h?p c?a hai trong s? nh?ng gi?ng chó sáng nh?t trên th? gi?i. Con nh? c?a b?n s? ngay l?p t?c h?c các th? thu?t và s? ti?p t?c làm b?n ng?c nhiên cho ??n khi nó tr? thành ng??i l?n. Con chó c?a b?n s? là ngu?n c?m h?ng c?a b?n vì s? thông minh và háo h?c c?a nó ?? h?c h?i ngày này qua ngày khác.

Chó gi?ng h?n h?p này là m?t con chó gia ?ình vui v?

Khi con chó c?a b?n ???c xã h?i hóa s?m và ???c d?y ?? s?ng v?i nh?ng v?t nuôi khác, ??c bi?t là chó, nó s? là m?t ng??i b?n và thành viên th?c s? c?a gia ?ình. Con chó c?a b?n s? tr? thành ánh sáng c?a gia ?ình b?n và th?m chí s? là m?t thú c?ng kiên nh?n c?ng s? làm vi?c t?t v?i tr? nh?.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a Lab Doberman Mix

Cân n?ng50 ??n 80 b?ng
Chi?u cao21 ??n 27 inch
Kích th??cTrung bình ??n l?n
Lo?i áoNg?n nh?ng xù xì ho?c dài nh?ng m?ng (tùy thu?c vào b? m? tr?i)
Màu lôngMàu s?c khác nhau
S? l??ng ??R?ng t?i thi?u ??n cao (tùy thu?c vào cha m? tr?i)
?ôi m?tTròn
M?iDài
?ôi taiCh? ho?c r? xu?ng (tùy thu?c vào cha m? tr?i)
Tính cáchTrung thành, ?áng yêu, vui v?
Tu?i th?10 ??n 15 n?m
Không gây d? ?ngKhông
Tr? em thân thi?n?úng
Ch? s? h?u m?i thân thi?n?úng
Công nh?n gi?ngKhông có

B?n s? không bao gi? có th? tìm ra con chó con Lab Doberman c?a b?n s? trông nh? th? nào khi tr??ng thành. Tuy nhiên, b?n luôn có th? ki?m tra ngo?i hình c?a b? m? chó.

M?t con Doberman tr??ng thành có th? n?ng t?i 80 pounds và có th? cao h?n 27 inch. Doberman có ngo?i hình trang nghiêm, và ?i?u này góp ph?n vào chi?u cao và t?m vóc c?a nó. Trong khi ?ó, m?t con chó s?n Labrador n?ng t? 70 ??n 80 pounds và có th? cao t?i 25 inch.

Xem xét tr?ng l??ng và kích th??c c?a b? m? Lab Doberman, b?n s? có th? d? ?oán r?ng con chó con c?a b?n s? cao t? 23 ??n 27 inch và n?ng t?i 80 pounds.   

Hi?n t?i, không có t? ch?c chó và c? quan ??ng ký gi?ng chó nào nh?n ra Lab tr?n l?n v?i gi?ng chó Doberman.

Doberman h?n h?p v?i chó con Lab ?? bán

Có th? ?i?u ??u tiên xu?t hi?n trong ??u b?n là tìm ki?m m?t nhà lai t?o ?? mua con chó Lab Doberman c?a b?n. Nh?ng tr??c khi b?n làm, hãy xem xét nh?n m?t con chó con ho?c m?t con chó t? m?t n?i trú ?n.

Hi?p h?i phòng ch?ng hành vi tàn ác ??i v?i ??ng v?t c?a M? (ASPCA) khuyên b?n nên có m?t chú chó c?u h? ho?c nh?n nuôi m?t chú chó t? n?i trú ?n. ASPCA ch?ng l?i vi?c mua ??ng v?t t? m?t nhà lai t?o ??a ph??ng ho?c tr?c tuy?n.  

N?u b?n v?n mu?n mua m?t con chó t? m?t nhà lai t?o, hãy ch?c ch?n r?ng b?n tìm th?y m?t nhà lai t?o ??a ph??ng ho?c qu?c t? có uy tín. Nói chuy?n v?i ng??i gây gi?ng v? các ?i?u ki?n s?c kh?e và các v?n ?? hành vi và tính khí c?a cha m? con chó c?a b?n.

M?t nhà lai t?o t?t s? s?n sàng cho b?n xem các tài li?u v? cha m? c?a chó và b?ng ch?ng r?ng chúng ?ã ???c nhân gi?ng ?? có ???c nh?ng chú chó Lab Doberman.

Ch?m sóc Doberman c?a b?n v??t qua v?i phòng thí nghi?m

Ch?i chu?t ph? thu?c vào lo?i lông c?a con chó c?a b?n. N?u nó có b? lông dài h?n vì b? m? Lab chi?m ?u th?, thì b?n nên ch?i nó th??ng xuyên h?n. B?n c?ng có th? ch?n ?? nó ???c ch?i chu?t trong m?t ti?m thú c?ng. ??u t? vào m?t con l?n x? t?t và máy hút b?i vì con chó c?a b?n có th? s? r?ng r?t nhi?u.

N?u con chó c?a b?n ??n t? cha m? Doberman th?ng tr? c?a nó, thì hãy mong ??i m?t con chó có lông r?t ng?n, do ?ó, vi?c ch?i chu?t ít th??ng xuyên h?n là b?t bu?c. B?n v?n ph?i ch?i nó m?i tu?n m?t l?n ?? gi? cho b? lông c?a nó sáng bóng và kh?e m?nh.

Làm s?ch tai và bàn chân chó c?a b?n. Ki?m tra móng tay c?a nó và c?t ho?c gi?a nó khi c?n thi?t. B?n c?ng nên cung c?p cho nó m?t s? s?n ph?m nha khoa ?? làm s?ch r?ng c?a nó. Ch?i v?i l??i ho?c dây th?ng c?ng có th? giúp con chó c?a b?n x?a r?ng.

Con chó c?a b?n c?n t?m nh?ng ch? khi nó b?n. Nh?ng n?u con chó c?a b?n b?i, hãy r?a s?ch b?ng n??c th??ng ?? lo?i b? clo kh?i l?p lông c?a nó.

Sau ?ây là nh?ng lo?i d?u g?i cho chó t?t nh?t cho gi?ng chó h?n h?p này :

D?u g?i chó b?t y?n m?ch Burt’s Bees

Burt’s Bees là m?t lo?i d?u g?i cho chó s? làm s?ch b? lông c?a Doberman Lab, và nó c?ng có th? làm d?u làn da ng?a ngáy và khó ch?u c?a chú chó c?a b?n. D?u g?i này ch? ???c làm t? các thành ph?n hoàn toàn t? nhiên bao g?m b?t y?n m?ch, m?t ong và sáp ong. Nh?ng thành ph?n này ???c bi?t ??n ?? làm d?u da và có th? giúp gi?m ?au v?i nhi?u tình tr?ng da ? chó c?ng nh? ? ng??i.

D?u g?i cho chó y?n m?ch Burt’s Bees không ch?a paraben, sulfate0free và không ??c h?i. Nó có th? giúp cân b?ng ?? pH c?a da chó c?a b?n và làm cho nó m?m m?i, sáng bóng và kh?e m?nh.

Earthbath All Natural Pet D?u g?i

D?u g?i cho chó này ???c làm t? lô h?i và b?t y?n m?ch và có th? ch?a lành da ng?a, khô và bong tróc. Nó có th? làm gi?m kích ?ng và ng?ng viêm. B?n s? thích mùi c?a d?u g?i này vì nó có mùi vani và d?u h?nh nhân th?m ngon .

D?u g?i này c?ng có tác d?ng gi? ?m có th? thúc ??y ch?a b?nh. Nó không ch?a paraben, thu?c nhu?m và ph?t phát ch? có th? gây kích ?ng và ng?a. D?u g?i Earthbath All Natural Pet thích h?p cho nh?ng chú chó có làn da nh?y c?m và d? ?ng.  

D?u g?i b?t y?n m?ch & b?t y?n m?ch Nootie

D?u g?i cho chó y?n m?ch Nootie dành cho da khô và ng?a. Nó là m?t lo?i d?u g?i cho chó không ch?a paraben và xà phòng có ch?a lô h?i và b?t y?n m?ch ?? ?i?u tr? các tình tr?ng da. Nó s? lo?i b? mùi hôi và kh? mùi lông chó c?a b?n. Cho phép d?u g?i ng?i trên lông chó c?a b?n trong ít nh?t n?m phút tr??c khi x? ?? con chó c?a b?n có th? nh?n ???c hi?u qu? t?i ?a c?a công th?c d?u g?i này.

Con chó c?a b?n có th? có màu ??c nh? Labrador Retriever ho?c có th? có s? k?t h?p c?a màu ?en, vàng, nâu ho?c xám n?u nó có gen tr?i Doberman.

N?u có th?, hãy cho chú chó c?a b?n ch?i chu?t ít nh?t m?t l?n m?t tháng, ??c bi?t n?u nó có b? lông và b? lông dài c?a b? m? Lab.  

V?n ?? s?c kh?e c?a Doberman Lab

H?n h?p Lab Doberman có th? th?a h??ng các v?n ?? s?c kh?e c?a các gi?ng b? m? c?a nó. Càng nhi?u càng t?t, hãy ?? chó con c?a b?n ???c bác s? thú y ki?m tra ?? lo?i tr? b?t k? tình tr?ng s?c kh?e nào. ?i?u này nên ???c th?c hi?n ngay khi b?n mang nó v? nhà t? m?t nhà lai t?o ho?c pound ho?c n?i trú ?n.  

Sau ?ây là nh?ng v?n ?? s?c kh?e ph? bi?n c?a h?n h?p Lab Doberman.

 • B?nh tim
 • B?t ?n ??t s?ng c?
 • Lo?n s?n x??ng hông
 • Ung th? x??ng
 • Mange
 • Chó c?m máu
 • D? dày xo?n
 • Suy giáp
 • M?t th? l?c
 • Béo phì
 • Mí m?t ng??c ho?c g?p
 • D? t?t van tim
 • B?nh ti?u ???ng
 • Lo?n d??ng c? b?p
 • ??c th?y tinh th?

Lab Doberman Mix Yêu c?u th?c ph?m

M?t con chó gi?ng h?n h?p Doberman Lab là m?t con chó trung bình ??n l?n, có ngh?a là nó c?n ?? protein và carbohydrate ?? cung c?p cho nó trong ngày. Có nhi?u lo?i h?n h?p th?c ?n cho chó cho Dobermans và Labs nh?ng không có lo?i nào cho gi?ng h?n h?p.

Do ?ó, ?? cung c?p cho con chó gi?ng h?n h?p c?a b?n dinh d??ng lý t??ng, tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y. Bác s? thú y c?a b?n s? giúp b?n tìm ra th??ng hi?u th?c ?n cho chó hoàn h?o có l??ng dinh d??ng t?t nh?t cho chú chó c?a b?n.

Bác s? thú y c?a b?n s? có th? giúp b?n n?u con chó c?a b?n b? d? ?ng. Có nh?ng lo?i th?c ?n cho chó phù h?p v?i d? dày nh?y c?m c?a anh ?y.

Hãy nh? tránh cho ?n ?? ?n b?ng m?i giá vì ?i?u này ch? có th? d?n ??n béo phì và ?n quá nhi?u. Béo phì có th? có nh?ng ?nh h??ng không mong mu?n ??n s?c kh?e và có th? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng cu?c s?ng chung c?a chú chó c?a b?n.  

Các th??ng hi?u th?c ?n cho chó sau ?ây s? ho?t ??ng chính xác v?i các gi?ng h?n h?p Doberman Lab:

Merrick Grain – Free Real Buffalo + Th?c ?n h?t v? khoai tây

Th?c ?n cho chó không có h?t Merrick có ch?a các thành ph?n t? nhiên và t?t cho s?c kh?e s? không gây d? ?ng. Nó không bao g?m các lo?i ng? c?c và s? d?ng khoai lang làm ngu?n carbohydrate chính.

Th?c ?n cho chó này c?ng ch?a trâu r?ng là ngu?n protein chính c?a nó. Nó c?ng ch?a các thành ph?n dinh d??ng nh? qu? vi?t qu?t và c? linh l?ng c?ng nh? axit béo omega, glucosamine và chondroitin.

Wellness Complete Health Large Breed

?i?u này ???c th?c hi?n v?i các ngu?n protein phong phú nh? b?t cá h?i, cá th?t tr?ng và th?t gà. Nó ?i kèm v?i h?t lanh có ch?a axit béo omega-3 cao và men vi sinh ?? thúc ??y ???ng ru?t kh?e m?nh. Nó có h??ng v? th?m ngon và có mùi mà Doberman Lab c?a b?n s? yêu thích.

Th?c ?n Taste of the Wild Grain-Free High Protein Natural

Th?c ?n c?a chó hoang là th?c ?n cho chó khô giàu protein, ???c thi?t k? ch? y?u ?? tuân theo ch? ?? ?n c?a chó hoang. Nó có hàm l??ng protein cao ?? cung c?p cho con chó c?a b?n m?t l?a ch?n ??y ?? các axit amin.

Ngu?n protein c?a th?c ?n cho chó này là cá h?i trong khi nó l?y ch?t dinh d??ng t? các thành ph?n nh? cà chua, r? rau di?p xo?n khô, khoai lang và qu? vi?t qu?t. Nó ch?a vitamin, ch?t ch?ng oxy hóa và khoáng ch?t mà con chó c?a b?n c?n.

??ng bao gi? cho con ng??i ?n. H?u h?t các lo?i th?c ph?m này có th? làm ?au d? dày chó c?a b?n và th?m chí có th? gây t? vong cho chó c?a b?n. Không bao gi? cung c?p nh?ng ?i?u sau ?ây cho con chó c?a b?n:

 • R??u
 • Trái b?
 • X??ng gà
 • Sô cô la, cà phê ho?c trà
 • t?i
 • Nho ho?c nho khô
 • H?t macadamia
 • Hành và h?
 • Tr?ng s?ng
 • Th?c ?n m?n

Doberman v??t qua v?i Yêu c?u t?p th? d?c Labrador

M?t con Doberman tr?n v?i Lab là m?t con chó tràn ??y n?ng l??ng . Nó s? yêu c?u t?p th? d?c th??ng xuyên và th?i gian ch?i kéo dài. Ngay c? khi ni?m vui ngoài tr?i và ?ào t?o k?t thúc, chú chó này s? ti?p t?c thu hút b?n vào các ho?t ??ng vui ch?i t?i nhà.

Hãy chu?n b? ?? cung c?p cho con chó c?a b?n t?t c? các lo?i ho?t ??ng th? ch?t bao g?m ch?y, l?y và t?t c? các lo?i ?? ch?i di chuy?n và kéo. Sau ?ây là nh?ng ?? ch?i có ?? b?n t?t nh?t, hoàn h?o cho nh?ng con chó gi?ng v?a ??n l?n nh? Phòng thí nghi?m Doberman:

Starmark Treat Pha ch? ?? ch?i cho chó Bob-a-lot

?ây là m?t ?? ch?i bán ch?y nh?t cho nh?ng con chó l?n. Nó là m?t món ?? ch?i mà con chó c?a b?n s? ch?i s? t? ??ng phân phát các món ?n. Anh ta có th? tr? l?i cái này, ném nó ho?c g?m nó và nó hoàn toàn không th? phá h?y. Nó ???c làm t? v?t li?u r?t b?n và s? không bao gi? b? n?t ho?c bong tróc. Con chó c?a b?n s? h?c cách ch? ??i ??i x? và không ?n th?c ?n trong m?t l?n.  

?? ch?i chó c?c m?nh KONG Tyres

?ây là m?t món ?? ch?i chó hàng ??u ???c làm cho nh?ng con chó l?n nh? Doberman Lab . Nó là m?t món ?? ch?i nhai mà con chó c?a b?n có th? nhai và ch?i v?i c? ngày mà không b? rách, bong tróc hay n?t. ?i?u này ???c làm t? v?t li?u r?t b?n và s? t?o ra m?t c?m giác bouncy t?t ??p. ?? ch?i chó c?c Kires Tires là m?t món ?? ch?i tuy?t v?i ?? tìm n?p và nh? m?t ph?n th??ng vì nó s? s?m ???c yêu thích c?a chú chó c?a b?n.

Bóng tennis Jumbo

Qu? bóng tennis c?c l?n này là hoàn h?o cho m?t con chó l?n. ?ó là m?t món ?? ch?i tuy?t v?i ?? b?t và c?ng là m?t ph?n th??ng cho vi?c tr? thành m?t c?u bé t?t nh? v?y. Nó có ???ng kính 9,5 inch và do ?ó r?t khó ?? nhai. Qu? bóng tennis l?n này s? hoàn thành nhi?m v? khi chú chó c?a b?n mu?n ng?i yên và t? ch?i.

Doberman k?t h?p v?i ?ào t?o Labrador

M?t Lab lai v?i Doberman là m?t con chó thông minh, và nó s? có th? theo sát các m?nh l?nh c?ng v?i các l?nh m?i r?t d? dàng. Nh?ng càng nhi?u càng t?t, b?n c?n hu?n luy?n chó c?a b?n s?m và th??ng xuyên . N?u b?n không d?y con chó c?a b?n s?m, nó có th? phát tri?n các v?n ?? v? hành vi.

Hãy nh? nh?ng ?i?u sau ?ây khi hu?n luy?n chó ho?c chó Lab Doberman.

 • ?ào t?o nên ???c th?c hi?n càng s?m càng t?t: B?t ??u hu?n luy?n chó c?a b?n ngay khi nó v? nhà. B?t ??u b?ng cách ch?ng minh nhà thú c?ng c?a b?n b?ng cách cho anh ta th?y xung quanh nhà c?a b?n. Ch? cho anh ta n?i anh ta s? ?n và u?ng c?ng nh? n?i anh ta có th? ? ho?c ?i ti?u. D?y anh ?y cách m?c c? áo và dây xích. D?t chó ?i và ch? cho nó xung quanh B?ng cách này, con chó c?a b?n s? tr? nên ?i?u ch?nh t?t và s?n sàng ?? ???c ?ào t?o nhi?u h?n.
 • Cung c?p c?ng c? tích c?c: Khi con chó c?a b?n th?c hi?n các th? thu?t m?i, hãy th??ng cho nó b?ng s? c?ng c? tích c?c. B?ng cách này, anh ta s? hi?u r?ng anh ta ?ã làm ?úng. S? d?ng c?ng c? tích c?c có th? có các hình th?c khác nhau. B?n có th? cho con chó c?a b?n món ?? ch?i yêu thích c?a nó, v? nh? vào ??u nó ho?c gãi c?m nó và nói v?i nó r?ng nó là m?t c?u bé ngoan ho?c mát xa cho nó.
 • S? d?ng K? thu?t ?ào t?o Clicker: S? d?ng clicker, m?t công c? ??n gi?n có th? giúp hu?n luy?n chó. Nh?p vào clicker ?? liên k?t nó v?i hành vi t?t. Khi con chó c?a b?n th?c hi?n l?i hành ??ng, nh?p vào clicker m?t l?n n?a. Con chó c?a b?n s? thích nghe âm thanh c?a công c? này và sau này, nó s? liên k?t hành vi t?t v?i âm thanh nh?p chu?t.
 • ?ào t?o trong nhà và không có phi?n nhi?u: Trong nh?ng tu?n hu?n luy?n ??u tiên c?a chú chó c?a b?n, hãy hu?n luy?n chú chó c?a b?n trong m?t môi tr??ng quen thu?c. ?ây ph?i là m?t n?i yên t?nh và không có ai khác ngoài b?n. Khi anh ?y ?ã thành th?o các th? thu?t này t? môi tr??ng quen thu?c này, bây gi? b?n có th? hu?n luy?n nh?ng chú chó c?a mình nh?ng th? thu?t ph?c t?p ngoài tr?i. Sau khi anh ta h?c ???c nh?ng mánh khóe trong nhà, gi? b?n có th? d?y anh ta ? công viên chó, sân ch?i ho?c ? bãi bi?n.

Doberman Labrador Mix và gia ?ình

Lab Dobermans là nh?ng con chó gia ?ình tuy?t v?i. H? t?t b?ng, d?u dàng và ?áng yêu. Chú chó này s? thích ???c ? cùng gia ?ình và s? luôn trung thành v?i ch? c?a nó.

Tuy nhiên, h?n h?p Lab Doberman không t?t v?i ng??i l?, thông th??ng, b?n n?ng b?o v? c?a h? chi?m l?nh và h? có xu h??ng r?t x?u xa khi b?o v? gia ?ình.   

Phòng thí nghi?m Doberman c?ng có th? tr? thành m?t con chó ??ng hành t?t cho ng??i ??c thân và c?ng s? r?t b?o v? ch? nhân c?a chúng.

Chìa khóa cho m?t con chó thân thi?n và tròn tr?a là xã h?i hóa nó s?m. Hãy ?? nó ch?i v?i nh?ng con chó khác ho?c v?t nuôi khác ? nhà. Nó c?ng nên h?c cách c? x? t?t v?i ng??i khác và không c?nh giác v?i ng??i l?.

Chó gi?ng h?n h?p Doberman Lab c?a b?n s? l?n lên thành m?t con chó trung thành, c? x? và kh?e m?nh khi ???c hu?n luy?n s?m. N?u b?n có th?c m?c v? dinh d??ng, hu?n luy?n và s?c kh?e c?a chú chó m?i, hãy tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y c?a b?n.