Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i chó lông xoáy Nam Phi không?

Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i gi?ng chó lông xoáy Nam Phi không?

H?n h?p chó lông xoáy Nam Phi và Labrador

H?n h?p Labrador Ridoltack Labrador ??n t? hai chú chó c? b?p ???c bi?t ??n v?i lòng trung thành, b?n tính trìu m?n và m?c n?ng l??ng cao. Con chó lai này c?ng thích ?i vòng quanh ch? c?a nó và làm cho chúng c??i, làm cho nó tr? thành m?t ng??i b?n ??ng hành ?áng yêu và m?t con v?t c?ng tuy?t v?i trong nhà.

3 lý do t?i sao b?n không nên có m?t h?n h?p chó lông xoáy Nam Phi và Labrador

 • Nguy c? lai gi?ng: V??t qua hai con chó thu?n ch?ng có th? gây h?u qu? nghiêm tr?ng cho con c?a chúng. B?t k? tình tr?ng s?c kh?e nào cha m? có th? xu?t hi?n ? con chó con. Khi b?ng qua m?t gi?ng chó xoáy ? Rhodesia và Labrador, ch? s? h?u ph?i ??m b?o ki?m tra l?ch s? y t? c?a cha m? ?? tránh k?t thúc v?i thú c?ng b? b?nh. Nh?ng ng??i gây gi?ng th?i gian nh? có th? che gi?u l?ch s? y t? c?a các gi?ng b? m?, vì v?y ?i?u c?n thi?t là tránh r?i vào ?ôi m?t cún con ?áng yêu ngay t? cái nhìn ??u tiên.
 • Alpha Trait: H?n h?p Labrador Ridoltack Labrador là m?t gi?ng chó kiêu hãnh. Nó có th? có d?u hi?u ?óng vai trò là alpha b?ng cách ??y tr? em vào nh?ng n?i mà chúng ngh? r?ng chúng thu?c v? trong nhà. Nó c?ng có th? không s?n lòng tham gia ?ào t?o n?u ch? s? h?u thi?u kinh nghi?m trong vi?c gi?ng d?y các l?nh. Khi l?n lên, Chó xoáy chó Labian có th? bi?u hi?n m?t hành vi phá ho?i xung quanh nhà n?u nó không ???c hu?n luy?n nh?t quán.
 • Thói quen ?n u?ng: Chó gi?ng chó xoáy Labian không c?n t?p th? d?c nhi?u ?? gi? cho mình h?nh phúc và kh?e m?nh . Tuy nhiên, nó có xu h??ng ?n nhi?u h?n nh?ng gì phù h?p cho các ho?t ??ng c?a nó . ?n quá nhi?u có th? d?n ??n v?n ?? cân n?ng. Béo phì và ti?u ???ng là m?t s? b?nh mà ch? s? h?u ph?i l?u ý khi cho ?n h?n h?p gi?ng chó xoáy Labrador.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t chú chó gi?ng chó xoáy

 • V?t nuôi hoàn h?o: Chó gi?ng chó xoáy Rhodesian là ng??i b?n ??ng hành lý t??ng cho m?t gia ?ình tr?n v?n. Tr? em s? có m?t th?i gian tuy?t v?i v?i chú chó tinh ngh?ch này. Ch? s? h?u tích c?c s? có m?t ??i tác hoàn h?o cho các ho?t ??ng ngoài tr?i c?a h? v?i con chó lai này. Nó c?ng là m?t con chó bình t?nh xung quanh nhà, có ngh?a là nó có th? s? tránh va vào ?? ??c và làm v? ??.
 • Chó b?o v?: Chó xoáy l?ng Rhodesia và Labrador là hai gi?ng chó ???c bi?t ??n là chó d?ch v?. Con cái có th? th?a h??ng ??c ?i?m c?a b? m? và b?o v? gia ?ình kh?i nh?ng k? xâm nh?p. Nó c?ng là m?t thú c?ng tình c?m s? theo dõi ch?t ch? tr? em trong khi ch?i xung quanh sân sau. Nó c?ng có xu h??ng s?a xung quanh nh?ng ng??i l? ?áng ng? ??n g?n v?i gia ?ình c?a con ng??i, khi?n nó tr? thành m?t c? quan giám sát tuy?t v?i cho ch? s? h?u.
 • M?c ?? b?o trì th?p: So v?i các gi?ng chó l?n khác, chó gi?ng chó xoáy Labian không yêu c?u ch?i chu?t nhi?u ngo?i tr? các d?ch v? ch?i chu?t thi?t y?u. B? lông ng?n c?a nó giúp ch? s? h?u d? dàng d?n d?p h?n trong mùa r?ng lông. N?u ch? s? h?u mu?n m?t con chó to l?n và th? thao không khó ?? ch?i chu?t, thì h?n h?p chó xoáy Labrador Rhodesian là m?t l?a ch?n t?t.

Tính cách, Ngo?i hình và ??c ?i?m c?a gi?ng chó lông xoáy Nam Phi và Lab

Cân n?ng Nam: 75 ??n 80 poundsN?: 70 ??n 75 pounds
Chi?u cao Nam: 24 ??n 27 inchN?: 22 ??n 24 inch
Kích th??c Trung bình ??n l?n
Lo?i áo Chi?u dài ng?n ho?c trung bình, m?t ?? bình th??ng, k?t c?u th?ng, tráng ?ôi trong nh?ng d?p hi?m hoi
Màu lông ?en, Nâu, ??, Sable, Isabella, Fawn ho?c s? k?t h?p c?a b?t k? hai
S? l??ng ?? V?a ph?i
?ôi m?t Nâu ??m, H? phách giàu
M?i ?en
?ôi tai R?ng, g?p
Tính cách Yêu th??ng, c?ng ??u, hi?n lành, quy?t tâm h?c h?i, h?ng hái, trung thành, vui t??i, ch?i bóng ném, b??ng b?nh, tình c?m, s?ng ??ng, ch? ??ng, b?o v?, d? g?n, lái con m?i cao
Tu?i th? 10 ??n 12 tu?i, 14 n?u gi? s?c kh?e
Không gây d? ?ng Không
Tr? em thân thi?n ?úng
Ch? s? h?u m?i thân thi?n ?úng
Công nh?n gi?ng DRA = ??ng ký chó c?a M?, Inc.
??c ?i?m th? ch?t Chân dài, mõm dài, lông ??p, tai g?p k

H?n h?p Labrador Ridoltack Labrador là s? k?t h?p c?a hai chú chó ?áng yêu và trung thành, ???c bi?t ??n là ng??i có m?i quan h? b?n ch?t v?i gia ?ình. Chó lai thích ch?i v?i tr? em và th?m chí có th? hi?n th? nhi?u n?ng l??ng h?n tr?. Ch? s? h?u s? bi?t r?ng chó xoáy Labrador Rhodesian thích dành th?i gian v?i gia ?ình nhân lo?i c?a nó trong nhà và th?m chí chia s? không gian ng? c?a chúng. Ch? s? h?u c?ng ph?i nh?n th?c ???c r?ng con chó lai này thích ?n, ?i?u này làm cho nó c?n thi?t ?? gi? th?c ?n c?a nó ngoài t?m v?i và tránh ném th?c ?n xu?ng sàn nhà.

Chó lông xoáy Nam Phi ph?i v?i chó Labrador ?? bán

C? gi?ng chó xoáy Rhodesia và Labrador ??u là nh?ng gi?ng chó l?n, có th? có giá cao. Trong khi nó có th? ??t ti?n, ch? s? h?u s? có m?t kinh nghi?m ?áng giá khi s?ng v?i con chó lai này. Giá trung bình cho Labrador v??t qua v?i Chó xoáy l?ng Rhodesian dao ??ng t? 750 ??n 1000 ?ô la . Chi phí khác nhau khi xem xét ph? h? và kích th??c c?a con chó con.

Ch?m sóc Labrador ph?i v?i gi?ng chó lông xoáy Nam Phi

H?n h?p Labrador Ridoltack Labrador là m?t shedder v?a ph?i. S? r?ng lông c?a nó ?òi h?i ch? s? h?u ph?i ch?i lông ít nh?t hai l?n m?t tu?n . Trong nh?ng d?p hi?m hoi, chó lai có th? th?a h??ng b? lông kép c?a Labrador, ?i?u này bu?c ch? s? h?u ph?i làm s?ch nó th??ng xuyên h?n. Loài chó lai này không c?n t?m quá nhi?u do b? lông ng?n c?a nó. Ch? s? h?u có th? mang nó ?i t?m nhanh n?u áo và da b?t ??u có mùi. Trong khi nó ???c b?o trì th?p trên b? lông c?a nó so v?i nh?ng con chó gi?ng l?n khác, Labrador lai v?i chó xoáy l?ng Rhodesian c?n s? giám sát liên t?c trên tai c?a nó. Ch? s? h?u có th? quên ki?m tra tai c?a con chó lai ?? tìm s? tích t? sáp và b?i b?n vì chúng ?ang g?p ? v? trí ?óng. Môi tr??ng ?m ??t trên ?ôi tai m?m có th? là n?i cho vi khu?n phát tri?n, có th? d?n ??n nhi?m trùng.

?ó là ?i?u c?n thi?t cho ch? s? h?u ph?i c?n th?n v?i vi?c c?t t?a móng tay c?a chó xoáy chó Rhodesian. N?u ch? s? h?u không th? tin t??ng vào vi?c c?t gi?m s?ch s?, h? ph?i tìm ki?m s? giúp ?? c?a m?t th? ch?i chu?t chuyên nghi?p. C?t móng tay không ?úng cách có th? gây h?i cho chó lai.

D??i ?ây là nh?ng v?t d?ng ch?i chu?t c?n thi?t mà b?n c?n ph?i có trong b? d?ng c? cho h?n h?p chó xoáy Labrador c?a b?n:

 • Thu?c x?t r?ng chó:N?u ch? s? h?u c?m th?y khó kh?n khi ?ánh r?ng c?a chó xoáy chó Rhodesian, h? có th? s? d?ng thu?c x?t nha khoa ?? duy trì v? sinh r?ng mi?ng t?t. Ch? s? h?u có th? thêm nó vào ch?u n??c c?a chó lai ho?c phun tr?c ti?p vào mi?ng. Thu?c x?t nha khoa giúp gi?m kh? n?ng chó m?c b?nh r?ng mi?ng. M?t s? ch? s? h?u có th? khó làm s?ch r?ng c?a Chó xoáy Labrador Rhodesian vì nó có xu h??ng bu?c mình ra kh?i bàn ch?i ?ánh r?ng. Thu?c x?t nha khoa giúp ti?t ki?m th?i gian và công s?c cho ch? s? h?u.
 • S?a r?a m?t: Ch?t t?y r?a tai có th? giúp lo?i b? sáp ?? tránh các b?nh và ng?n ng?a vi khu?n phát tri?n bên trong tai c?a Labrador tr?n v?i gi?ng chó xoáy c?a Rhodesia. Ch? v?t nuôi có th? th? gi?i pháp làm s?ch tai cho thú c?ng c?a h? khi có d?u hi?u nhi?m trùng ho?c kích ?ng. Tuy nhiên, các gi?i pháp làm s?ch không ?úng cách có th? gây h?i cho chó n?u ch? s? h?u t?o ra nó mà không có ki?n ??th?c thích h?p. Ch? s? h?u có th? tìm ki?m s? giúp ?? c?a m?t chuyên gia ch?i chu?t khi xây d?ng ho?c mua ch?t t?y r?a tai.
 • Máy hút b?i: Công c? này giúp lo?i b? s? l?n x?n trong nhà và b?o v? ch? s? h?u kh?i d? ?ng. Trong khi Chó xoáy chó Rhodesian là m?t nhà kho v?a ph?i, máy hút b?i có th? có ích cho nh?ng ng??i nuôi chó mu?n ti?t ki?m th?i gian và công s?c d?n d?p trong nhà. Nó c?ng giúp ch?y nh? máy hút b?i trên lông chó ?? lo?i b? lông ch?t.
 • Bàn ch?i: Vì h?n h?p Labrador Ridoltack Labrador là m?t lo?i lông v?a ph?i v?i b? lông ng?n ??n trung bình, nên nó không c?n ??n bàn ch?i bóng m??t. Bàn ch?i lông s? ho?t ??ng trên con chó lai này vì nó giúp lo?i b? lông r?ng trên lông c?a nó.

Chó xoáy Rhodesia g?p v?n ?? v? s?c kh?e v?i Labrador

Tr??c khi nh?n nuôi m?t chú chó gi?ng chó gi?ng chó xoáy x? Rhodesia, ch? s? h?u tr??c tiên ph?i ph?i h?p v?i ng??i gây gi?ng liên quan ??n s?c kh?e c?a các gi?ng b? m? c?a nó. H?u h?t nh?ng con chó th?a h??ng b?nh t?t và tình tr?ng s?c kh?e c?a chúng t? gi?ng b? m? c?a chúng, ?i?u này khi?n ch? s? h?u ph?i ki?m tra các tài li?u l?ch s? y t? c?a cha m? c?a con chó lai. Sau khi thông qua, c?n ph?i qu?n lý các m?i tiêm mà chó xoáy Labrador Rhodesian c?n.

Ch? s? h?u ph?i luôn nh?n th?c ???c các ?i?u ki?n s?c kh?e ph? bi?n ?? ng?n ch?n chúng phát tri?n. Do khung l?n c?a nó, gi?ng chó xoáy Rhodesia lai v?i Labrador d? b? các v?n ?? v? kh?p và hông. Nó c?ng có th? là ph? bi?n cho con chó lai có v?n ?? v? d? dày vì thi?u ho?t ??ng và xu h??ng ?n quá nhi?u. Ch? s? h?u ph?i gi? m?t l?ch trình ?n u?ng nghiêm ng?t và theo dõi ch?t ch? v?t nuôi c?a h?.

D??i ?ây là m?t vài trong s? các v?n ?? s?c kh?e ph? bi?n c?a Labrador ???c lai v?i gi?ng chó xoáy ? Rhodesia:

 • Lo?n s?n x??ng hông: Ch?ng lo?n s?n x??ng hông là tình tr?ng ph? bi?n ? nh?ng con chó ho?t ??ng vì s? h? tr? c?a kh?p hông và kh?p có th? x?u ?i khi chúng già ?i. Chó gi?ng chó xoáy Rhodesian có th? làm tr?t kh?p ? c?m trên hông c?a chúng, gây ra ma sát ?au ? ? c?m hông. M?t cái kh?p khi?ng trên hai chân sau là d?u hi?u ??u tiên c?a ch?ng lo?n s?n x??ng hông. Chó xoáy Labrador Rhodesian có th? b? tê li?t v?nh vi?n n?u không ???c ?i?u tr?.
 • S?ng lên: Bác s? thú y v?n không bi?t chó m?c b?nh nh? th? nào. H?n h?p Labrador Ridoltack Labrador b? nó vì nó th??ng ?n không ki?m soát mà không t?p th? d?c ?úng cách. Khí bên trong d? dày c?a chó gây áp l?c lên c? hoành, gây khó th?. N? có th? gây t?n th??ng cho d? dày và tim n?u không ???c ?i?u tr?.
 • Nhi?m trùng tai: Ch? s? h?u có th? quên làm s?ch tai c?a Labrador tr?n v?i gi?ng chó xoáy c?a Rhodesia. Môi tr??ng ô u? bên trong tai m?i vi khu?n và có th? d?n ??n nhi?m trùng. N?u không ???c ?i?u tr?, nhi?m trùng có th? gây t?n h?i nghiêm tr?ng ??n thính giác c?a chó lai.
 • B?nh c??ng giáp: B?nh c??ng giáp có th? x?y ra v?i b?t k? gi?ng chó nào. H?n h?p Labrador Ridoltack Labrador có th? b? tình tr?ng s?c kh?e trong nh?ng d?p hi?m hoi. T?ng ??ng trao ??i ch?t c?a chó lai là k?t qu? c?a quá nhi?u hormone tuy?n giáp t? các tuy?n c?a nó . N?u không ???c ?i?u tr? ??y ??, h?n h?p Pitbull Husky có th? b? suy tim và th?n.

Labrador lai c?a chó lông xoáy Nam Phi yêu c?u th?c ph?m

Labrador tr?n v?i chó xoáy Rhodesia c?n ph?i có ít nh?t hai c?c r??i th?c ?n cho chó khô m?i ngày. N?u ho?t ??ng c?a chó lai m?t m?i h?n bình th??ng, ch? s? h?u có th? kéo dài gi?i h?n ??n ba c?c. Tiêu th? hàng ngày c?a chó xoáy chó Labrador có th? có giá t? 1,50 ??n 2,00 ?ô la. Ch? s? h?u có th? chi t?i 39 ??n 52 ?ô la cho các s?n ph?m th?c ph?m thi?t y?u c?a chó.

Do xu h??ng ?n quá nhi?u h?n h?p Labrador Rhodesian Ridoltack, ch? s? h?u ph?i luôn ý th?c v? cách h? s?p x?p th?i gian b?a ?n cho con chó này. Ch? s? h?u c?ng ph?i có th? gi? th?c ?n ngoài t?m v?i c?a con chó. Cho ?n t? do, chó xoáy Labrador Rhodesian, c?ng có th? gây h?u qu? nghiêm tr?ng cho s?c kh?e c?a nó, ?ó là lý do t?i sao ch? s? h?u ph?i tách tiêu th? c?a chó thành ba b?a m?t ngày.

Chó Labrador lai v?i gi?ng chó xoáy Rhodesia là m?t gi?ng chó l?n và c?n có ch? ?? ?n giàu protein. Ch? s? h?u c?n tìm ki?m các s?n ph?m th?c ?n cho chó có th?t là thành ph?n chính c?a chúng. Kibble giàu glucosamine c?ng là m?t l?a ch?n t?t khi ch? s? h?u xem xét các v?n ?? v? kh?p và kh?p c?a h?n h?p Labrador Ridoltack Labrador.

Ch? s? h?u c?n xem xét lo?i th?c ?n cho chó nào phù h?p v?i Labrador lai v?i gi?ng chó xoáy Rhodesia. M?t trong nh?ng y?u t? ?? ch?n ?úng s?n ph?m là nghiên c?u các v?n ?? s?c kh?e có th? x?y ra. Vì h?n h?p gi?ng chó Labrador Rhodesian d? b? lo?n s?n x??ng hông, ch? s? h?u ph?i tìm ki?m các nhãn hi?u có glucosamine ?? c?i thi?n s?c kh?e kh?p. Chó lai c?ng có kh? n?ng phình to, ?i?u này khi?n cho ch? s? h?u ph?i mua các s?n ph?m th?c ?n cho chó có kibble l?n.

D??i ?ây là các s?n ph?m th?c ?n cho chó khô t?t nh?t hi?n có trên th? tr??ng:

 • Thiên nhiên ?a d?ng Th?t bò th?o m?c & Lúa m?ch Recipe Th?c ?n cho chó khô: H?n h?p Labrador Ridoltack Labrador s? có m?t món ?n v?i th?c ?n cho chó c?a Nature. Th??ng hi?u này t? hào có th?t bò th?c s? là thành ph?n ??u tiên c?a nó. Nó c?ng ch?a m?t b?a ?n gà tây, rau qu? giàu ch?t ch?ng oxy hóa và ng? c?c. B?a ?n Th? Nh? K? cung c?p l??ng protein c?n thi?t ?? b? sung cho thành ph?n th?t bò th?c s?. S? ?a d?ng c?a thiên nhiên c?ng ch?a h?n h?p tim bò và gan.
 • Công th?c trò ch?i hoang dã không có h?t ng? c?c lành m?nh CORE RawRev v?i th?c ?n cho chó khô ?ông l?nh: Công th?c S?c kh?e CORE này có ch?a protein và các enzyme t? nhiên s? gi? cho gi?ng chó xoáy c?a ng??i Hungary tr?n v?i Labrador kh?e m?nh và h?nh phúc. Th??ng hi?u này bao g?m th?t l?n r?ng, th? v?i th?t c?u s?ng ?ông khô và v?t trò ch?i hoang dã. M?c dù là m?t s?n ph?m th?c ?n dành cho chó khô, nh?ng công th?c c?a S?c kh?e CORE có th? tr? thành m?t cách an toàn cho ch? s? h?u ?? ??a th?c ?n thô vào ch? ?? ?n c?a h?n h?p chó xoáy Ridianack Labrador mà không làm ?au d? dày. Nó c?ng không ch?a gluten, làm cho nó m?t ch? ?? ?n u?ng cân b?ng.
 • American Journey Chicken & Brown Rice: Công th?c gi?ng l?n này là m?t b?a ?n b? d??ng cho các gi?ng l?n nh? gi?ng chó Labrador Rhodesian vì nó có ch?a th?t th?t và ???c làm s?ch có th? c?i thi?n ho?c duy trì c? b?p s?n ch?c. Nó c?ng t?t cho s?c kh?e x??ng c?a chó lai v?i hàm l??ng canxi và ph?t pho cao. Th??ng hi?u này c?ng giúp c?i thi?n t?m nhìn và phát tri?n trí não vì bao g?m omega-3, DHA. S?n ph?m American Journey này c?ng bao g?m các lo?i ng? c?c lành m?nh nh? lúa m?ch, g?o nâu, qu? vi?t qu?t, qu? nam vi?t qu?t và cà r?t, ?? l?i m?t h??ng v? pha tr?n th?m ngon.
 • FirstMate Công th?c cá l?n Thái Bình D??ng: Công th?c này ?áp ?ng các yêu c?u v? dinh d??ng c?a gi?ng chó xoáy Rhodesia lai v?i Labrador. Nó l?y ???c ch?t dinh d??ng và protein t? thành ph?n chính c?a nó, cá hoang dã t? gia ?ình cá trích. Ch? ?? ?n kiêng protein ngu?n ??n này giúp lo?i b? nguy c? d? ?ng t? th?t gà. S?n ph?m gi?ng l?n c?a FirstMate ch?a axit béo omega-3 và omega-6 c?ng s? giúp gi? cho da và lông c?a chó lai kh?e m?nh.
 • Công th?c b?o v? trâu xanh BLUE: Ch? s? h?u có th? mong ??i th?c ?n cho chó ch?t l??ng cao v?i th??ng hi?u Blue Buffalo. Công th?c b?o v? s? s?ng là m?t trong nh?ng công th?c n?u ?n n?i ti?ng nh?t c?a nó b?i vì thành ph?n chính c?a món gà. Công th?c c?ng có t?o b? giàu ch?t ch?ng oxy hóa, khoai lang, cà r?t và qu? vi?t qu?t. Nó c?ng không có ngô, ??u nành ho?c lúa mì. H?n h?p Labrador Ridoltack Labrador s? v?n h?nh phúc và kh?e m?nh v?i Công th?c b?o v? cu?c s?ng BLUE Buffalo th?m ngon.
 • S?c kh?e hoàn thành S?c kh?e Gi?ng l?n: H?n h?p Labrador Ridoltack Labrador s? có m?t b?a ?n ngon mi?ng và t?t cho s?c kh?e v?i công th?c gi?ng chó l?n c?a Healthy Complete. M?i b?a ?n bao g?m m?t ??a protein ??y ?? dinh d??ng nh? b?t cá h?i, cá th?t tr?ng và th?t gà. Th??ng hi?u này c?ng ch?a b?n lo?i men vi sinh, trái cây và rau qu? khác nhau ?? khen các thành ph?n giàu protein.
 • Th?c ?n cho chó khô dành cho ng??i l?n EUKANUBA: Th?c ?n cho chó khô EUKANUBA s? làm cho nh?ng ng??i ch? c?a Labrador tr?n v?i chó xoáy l?ng Rhodesia vui m?ng vì nó cung c?p m?t b?a ?n lành m?nh v?i m?c giá thân thi?n h?n . Th??ng hi?u này ch?a t?t c? các thành ph?n c?n thi?t mà không có t?t c? các ch?t ph? gia làm cho th?c ?n cho chó ??t ti?n. Nó li?t kê th?t gà là thành ph?n chính c?a nó, ti?p theo là các vitamin và khoáng ch?t t?ng c??ng. Nó c?ng cung c?p cho con chó lai này nhi?u ngu?n ch?t x? ?? h? tr? các v?n ?? tiêu hóa c?a con chó lai.
 • NUTRO ULTRA dành cho ng??i l?n: Công th?c gi?ng l?n c?a NUTRO ULTRA cung c?p th?c ?n ngon và b? d??ng s? c?i thi?n kh? n?ng v?n ??ng c?a Labrador Rhodesian Ridoltack vì nó có ch?a chondroitin và glucosamine. Nó c?ng bao g?m m?t lo?t các ngu?n ch?t x? ?? ng?n ng?a các v?n ?? tiêu hóa cho chó lai. Th??ng hi?u này có th?t gà là thành ph?n chính c?a nó và ch?a r?t nhi?u rau xanh có l?i ???c g?i là siêu th?c ph?m ?? cung c?p cho nh?ng con chó l?n giá tr? dinh d??ng t?i ?a. M?c dù có th? t?n kém, th??ng hi?u NUTRO ULTRA ??m b?o v?i ch? s? h?u r?ng con chó c?a h? s? có ???c t?t c? các ch?t dinh d??ng c?n thi?t.
 • Horizon Complete Breed gi?ng chó l?n Th?c ?n cho chó khô: Chó gi?ng chó xoáy Labian c?n m?t lo?i th?c ?n cho chó khác khi l?n lên, ?ó là n?i Horizon Complete xu?t hi?n. Nh?ng con chó gi?ng l?n nh? Labrador tr?n v?i chó xoáy l?ng Rhodesian s? có m?t b?a ?n lành m?nh v?i ng? c?c nguyên ch?t và th?t gà ?? có dinh d??ng t?i ?u. Nó c?ng bao g?m giúp ng?n ng?a các b?nh v?i ch? s? ???ng huy?t th?p c?a nó, ??m b?o r?ng Chó xoáy chó Labian l?n lên ?? tr? thành m?t con chó kh?e m?nh, tràn ??y s?c s?ng và l?n.

Yêu c?u t?p th? d?c

Bên trong ngôi nhà, h?n h?p chó xoáy Labrador Rhodesian là m?t chú chó ?i?m t?nh và ít nói. Tuy nhiên, ? sân sau, nó tr? thành m?t k? ng?c ngh?ch n?ng n?, thích ch?i v?i tr? em. Là m?t v?t nuôi trong nhà, con chó lai này s? làm t?t v?i vi?c ?i b? hàng ngày nh? t?p th? d?c c?a nó. N?u ch? s? h?u mu?n chó xoáy chó Rhodesian vui t??i, chúng s? ph?i tham gia vào các ho?t ??ng. Chú chó lai này r?t thích thu hút s? chú ý c?a gia ?ình, ?ó là lý do t?i sao m?t trò ch?i tìm n?p và g?n th? là m?t trong nh?ng bài t?p phù h?p nh?t cho nó.

Khi ?i d?o t?i công viên v?i gi?ng chó xoáy Rhodesia lai v?i Labrador, ch? s? h?u ph?i gi? nó trên m?t dây xích có th? thu vào ?? gi? bình t?nh. Nh?ng con chim bay th?p ho?c nh?ng ??ng v?t nh? h?n ch?y trên m?t ??t có th? kích ho?t b?n n?ng b?o v? và con m?i c?a con chó lai, ?? ?? s?a d? d?i và ?u?i theo b?t c? m?i ?e d?a nào nó nhìn th?y.

Ch? s? h?u không ???c ?? gi?ng chó xoáy Rhodesian tr?n v?i Labrador vào m?t ngày không có ho?t ??ng vì nó có th? có ?nh h??ng x?u ??n s?c kh?e c?a nó . N?u không có bài t?p phù h?p, Labrador tr?n v?i gi?ng chó xoáy Rhodesia ph?i tiêu th? ít th?c ?n h?n. B?n ch?t không t? nhiên c?a nó xung quanh nhà có th? khi?n nó ?n quá nhi?u, khi?n con chó lai m?c nhi?u b?nh nh? s?ng ph?ng.

Nó c?ng r?t c?n thi?t cho ch? s? h?u ?? h?n ch? các bài t?p v?i hy v?ng tránh b? thoái hóa kh?p hông và kh?p. H?n h?p Labrador Ridoltack Labrador s? c?n ph?i có 12 gi? ho?t ??ng trong m?t tu?n, mà ch? s? h?u có th? chia thành hai gi? ?i b? và ch?i trong m?t ngày.

?ào t?o h?n h?p phòng thí nghi?m Rhodesian Ridoltack

H?n h?p Labrador Ridoltack Labrador c?n ???c ?ào t?o và xã h?i hóa ngay t? khi còn nh?. Loài chó lai này có xu h??ng v??n t?i b?n n?ng c?a mình ?? c?nh giác và hành ??ng hung h?ng ??i v?i nh?ng v? khách xa l? và nh?ng con v?t l? quanh nhà. Nó c?ng có th? s?a vào nh?ng ng??i ?ang c? g?ng nuôi thú c?ng t?i công viên. Ch? s? h?u ph?i d?y h?n h?p chó xoáy chó Rhodesian cách hành ??ng xung quanh ng??i l? ngay t? khi còn nh?. Chó lai là m?t ng??i h?c nhanh vì nó thích làm hài lòng ch? c?a nó.

Tuy nhiên, có th? có nh?ng tr??ng h?p mà chó xoáy Labrador Rhodesian có th? ngh? v? b?n thân nó nh? là alpha quanh nhà. Khi con chó lai ?ang th? hi?n s? b??ng b?nh ho?c hành vi b?t ??c d?, ch? s? h?u ph?i ??nh v? mình là ng??i lãnh ??o th?c s? trong nhà.

Chó Labrador thu?c gi?ng chó xoáy có ti?ng là gi? im l?ng và h?n d?i ? m?t góc phòng n?u ch? nhân s? d?ng cách ??i x? kh?c nghi?t trong quá trình hu?n luy?n . ?? tránh b?t k? hành vi phá ho?i nào t? con chó lai, ch? s? h?u ph?i kiên quy?t và kiên ??nh v?i th?c hành trong khi ??a ra s? c?ng c? tích c?c nh? ??a ra các ?i?u tr? cho vi?c tuân theo m?nh l?nh.

Nó c?ng r?t c?n thi?t cho các ch? s? h?u ?? tránh vi?c nuôi chó gi?ng chó xoáy Rhodesian trên m?t dây xích ng?n ho?c m?t cái l?ng trong nhà. Nó thích lang thang kh?p nhà và t??ng tác v?i gia ?ình. M?t dây xích có th? thu vào c?ng ???c khuy?n khích cho ch? s? h?u.

Labrador và gia ?ình chó lông xoáy Nam Phi

Labrador và Chó xoáy l?ng Rhodesia là hai v?t nuôi ?áng yêu trong gia ?ình có th? nhân ?ôi nh? nh?ng con chó b?o v? quanh nhà. Các hi?p h?i c?a h? v?i các d?ch v? nh? th? s?n, quân ??i và c?nh sát làm cho h? tr? thành m?t k?t h?p hoàn h?o cho vi?c lai t?o. Xung quanh ngôi nhà và nh?ng ng??i ch? yêu th??ng, Chó xoáy Labrador Rhodesian s? là tâm ?i?m cho m?t gia ?ình h?nh phúc. Nó thích ch?i xung quanh tr? em vì b?n ch?t vui t??i và tình c?m c?a nó. Nó c?ng b?o v? gia ?ình c?a nó, làm cho nó tr? thành m?t c? quan giám sát tuy?t v?i ch?ng l?i ng??i l? và k? xâm nh?p.