Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i chó Pitbull không?

Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i chó Pitbull không?

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Lab Pit Mixes mang l?i ?i?u t?t nh?t cho c? hai th? gi?i

Labrador Retriever là gi?ng chó ph? bi?n nh?t c?a M? trong ba th?p k? liên ti?p, và nó không gây ng?c nhiên. Labradors là nh?ng qu? bóng yêu l?a vui v?! M?c n?ng l??ng cao và b?n ch?t h??ng ngo?i c?a h? khi?n h? tr? thành nh?ng ng??i b?n ??ng hành lý t??ng. Labrador Retriever c?ng ???c tôn sùng nh? m?t con chó làm vi?c g??ng m?u có kh? n?ng ?i?u hành các nhi?m v? khác nhau. H? th? hi?n trí thông minh ??c bi?t, thi?u s? hãi và vâng l?i.

Trong khi các phòng thí nghi?m ???c t?m b?ng tình yêu, có m?t gi?ng chó th??ng b? b? l?i trong s? ch?m ch?p – Chó s?c Pitbull. Chó pitbull th??ng ???c miêu t? là nh?ng con chó tàn nh?n háo h?c v?i cu?c chi?n. ?i?u này ch? y?u là do các cu?c t?n công c?a Pitbull ???c báo cáo và s? khét ti?ng c?a chúng trong các ??u tr??ng chó. Trong khi m?t ph?n c?a ?i?u này là ?úng, Pits là m?t viên kim c??ng thô. Bên d??i m?t ti?n ?áng s? ?ó là m?t em bé lông thú x?ng ?áng ???c yêu th??ng và tôn tr?ng. Vì v?y, ?i?u gì s? x?y ra n?u nh?ng gi?ng chó có danh ti?ng ph?n và phô mai b? l?n l?n?

V?i bài vi?t này, b?n s? có th? làm sáng t? bí ?n c?a h?n h?p phòng thí nghi?m Pitbull. Chúng tôi s? cung c?p thông tin chi ti?t v? các v?n ?? quan tr?ng nh? ngo?i hình, tính khí, yêu c?u ch? ?? ?n u?ng và m?i quan tâm v? s?c kh?e c?a nh?ng ng??i khác. Quan tr?ng nh?t, chúng tôi s? th?o lu?n v? nh?ng l?i th? và b?t l?i c?a vi?c s? h?u gi?ng chó ??c bi?t này.

??n cu?i bài vi?t, b?n s? có th? hi?u rõ h?n v? h?n h?p Lab Pit. Vì v?y, trong tr??ng h?p b?n quy?t ??nh chào ?ón m?t ng??i vào gia ?ình, b?n s? ???c trang b? ki?n ??th?c ?? nuôi d?y m?t con lai h?nh phúc, ?áng yêu!

Ngu?n g?c phòng thí nghi?m h?n h?p

H?n h?p Pitbull Lab có m?t lo?t các bi?t danh nh? Pitador, Labrabull, Labpitt và Bullador. Gi?ng chó này, là con lai gi?a Labrador Retriever và Pitbull Terrier, d??ng nh? gây ra nhi?u tranh lu?n và hoài nghi. Vì m?t lý do, không có nhi?u thông tin v? ngu?n g?c c?a s? lai t?o ??c bi?t này. V? m?t t??i sáng, b?n có th? tìm hi?u v? l?ch s? c?a các gi?ng b? m? c?a nó.

Chó tha m?i Labrador mà chúng ta bi?t ngày nay ?ã t?ng ???c g?i là chó St. John ? Newfoundland, Canada vào nh?ng n?m 1550. Nh?ng con chó này sau ?ó ?ã ???c gi?i thi?u v?i Bá t??c Malmesbury ? Poole, Anh vào ??u nh?ng n?m 1800. Bá t??c ?ã h?c ???c s? yêu thích c?a nh?ng chú chó c?a mình v?i th? thao và bi?n chúng thành b?n ??ng hành s?n b?n c?a mình. Chính ông là ng??i ??u tiên g?i nh?ng chú chó c?a mình là Lab Labrador, m?t cái tên kh?c sâu vào tâm trí con trai ông, ng??i sau ?ó ?ã quy?t ??nh b?o t?n gi?ng chó này. ??n n?m 1903, Labradors chính th?c ???c công nh?n b?i Câu l?c b? chó gi?ng Anh. Trong khi ?ó, Câu l?c b? chó gi?ng M? ?ã ??ng ký Labrador Retriever ??u tiên vào n?m 1917.

Pitbull, m?t khác, có ngu?n g?c t? V??ng qu?c Anh vào ??u nh?ng n?m 1800. Chó s?c và chó s?c Anh c? ???c lai t?o ?? t?o ra chó Pitbull, m?t gi?ng chó có kh? n?ng th? hi?n s? nhanh nh?n và kiên c??ng ?áng kinh ng?c trong tr?n chi?n. Con chó pit pit ? Pitbull xu?t phát t? vi?c nh?ng con chó này b? ném vào các h? vì nh?ng môn th? thao máu tàn ác nh? b?t g?u, gi?t chu?t và ?ánh chó. M?t th?i gian ng?n tr??c N?i chi?n Anh, nh?ng ng??i nh?p c? ?ã ??n Hoa K? cùng v?i nh?ng chú chó Pitbull c?a h?. M?c dù ban ??u ???c lai t?o ?? chi?n ??u, nh?ng con chó này c?ng th? hi?n ??o ??c làm vi?c và sau ?ó tr? thành v?t c? ??nh vô giá c?a qu?c gia ?ang phát tri?n c?a M?. ??n n?m 1930, Câu l?c b? chó gi?ng M? ?ã công nh?n gi?ng chó này là gi?ng chó Pitbull Terrier c?a M?.

B?ng thông tin k?t h?p phòng thí nghi?m c?a Pitbull
Chi?u cao trung bình30 – 60 cm.
Tr?ng l??ng trung bình60 – 90 lbs.
Lo?i áo khoácng?n, dày ??c
Nhu c?u ch?i chu?tTh?p
Nhu c?u t?p th? d?ccao
R?ngTh?p
Quan tâm ??n s?c kh?eviêm kh?p, lo?n s?n x??ng hông
Nh?ng m?i quan tâm khácd? ?ng da
Tu?i th?10 – 14 n?m

Chó con h?n h?p Pit Lab

M?i h?c sinh c?a Pit Lab Mix là m?t h?p ??y b?t ng?! B?n s? không bao gi? bi?t n?u con chó con c?a b?n s? trông gi?ng nh? m?t phòng thí nghi?m ho?c m?t cái h? trong t??ng lai. Vì v?y, mong ??i anh ta ng? trong vùng màu xám m?t chút cho ??n khi anh ta s?n sàng cho th?y gen nào anh ta th?a h??ng nhi?u nh?t.

D?u hi?u duy nh?t cho phép b?n d? ?oán ngo?i hình c?a con b?n khi tr??ng thành là màu s?c c?a nó. H?n h?p Pit Lab có màu ?en, nâu, nâu, tr?ng và vàng. M?t s? h?n h?p Pit Lab có màu ??c, trong khi m?t s? khác có các d?u màu tr?ng ??c bi?t gi?ng nh? m?t con chó pitbull.

Lab Pitbull Mix Màu ch? ??o

S? k? th?a màu s?c th??ng ph? thu?c vào vi?c b?n có h?n h?p Black Lab Pitbull, h?n h?p Choco Lab Pitbull hay h?n h?p Yellow Lab Pitbull.

Black Lab Pitbull Mix

Màu ?en là màu ch? ??o nh?t trong Labrador Retrievers. Ban ??u, t?t c? Labradors ??u màu ?en. Khi m?t l?a b? ?nh h??ng b?i các tính n?ng n?i tr?i c?a Black Lab, r?t có kh? n?ng b?n s? có m?t l?a chó con Lab Pitbull màu ?en tuy?n. Ph?n l?n Lab Pitbull th?c s? có màu ?en v?i các v?t tr?ng ??c bi?t trên m?t, trên ng?c, ? ??u móng chân và ?uôi.

H?n h?p sô cô la phòng thí nghi?m

B? lông m?m m??t c?a Chocolate Lab tr?i r?ng b?t c? n?i nào t? sô cô la ?en ??n màu nâu v?a. Ph? màu s?c màu nâu phong phú c?a nó có th? ???c truy?n vào ph?n bù c?a nó. Brown Lab Pitbulls c?ng th??ng có d?u.

H?n h?p màu vàng Lab Pitbull

Lab Pitbull H?n h?p có màu vàng, nâu ho?c nâu vàng th??ng b? ?nh h??ng b?i Yellow Lab. Labradors v?i màu da cam cho áo khoác c?a h? c?ng ???c Câu l?c b? chó gi?ng M? phân lo?i là Labrador màu vàng.

Pitbull Lab Mix Trông

Nói chung, Pitbull Lab Mixes có các tính n?ng sau:

 • m?t cái ??u r?ng
 • m?t ?ôi m?t hình qu? h?nh
 • tai nh?
 • m?t t?m vóc th? thao
 • m?t cái ?uôi dài
 • m?t l?p lông m?n màng

Nh?ng nh? v?i b?t k? con lai nào, không có cách nào b?n có th? ?oán chính xác con chó con c?a b?n s? ra sao. B?n s? ch? ph?i ??i cho ??n khi anh ?y tr??ng thành.

Phòng thí nghi?m Pitbull có th? l?n nh? th? nào?

H?n h?p Pitbull Lab có nhi?u kích c? khác nhau, tùy thu?c vào dòng dõi chó c?a b?n. M?t phòng thí nghi?m Pitbull có th? phát tri?n ??n chi?u cao gi?a 30 cm. ??n 68 cm. ? vai. Nh? m?i khi, gi?ng chó này n?m trong khu v?c màu xám gi?a Pitbull và Labrador ngay c? v? kích th??c.

Tr?ng l??ng c?a chúng c?ng ph? thu?c vào s? l??ng gen Labrador ho?c Pitbull trong chúng. Pitbull Labs nói chung, n?ng kho?ng 45 lbs. ??n 60 lbs. Tuy nhiên, m?t phòng thí nghi?m Pitbull v?i gen tr?i c?a loài chó Pitbull có th? n?ng t?i 95 lbs.

??c ?i?m c?a Pitbull Lab Mix 

Chúng ta ??u bi?t r?ng Labrador Retriever có tinh th?n vui t??i, thân thi?n trong khi Pitbull có phong thái táo b?o, d?ng c?m. Vì v?y, nh?ng gì có th? là tính cách c?a m?t h?n h?p phòng thí nghi?m Pitbull? ??c ?? tìm hi?u!

 • B?o v? m?t l?i

Chó pitbull s? không c?n tr? khi chúng có lý do chính ?áng. Pitbull Lab Mixes ???c ??nh h??ng theo gia ?ình và s? b?o v? con ng??i c?a h? b?ng m?i giá. Nh?ng r?ng nanh d?ng c?m này s? ??ng v?ng tr??c m?i m?i ?e d?a! Pitbull Lab Mixes có tính b?o v? cao ??i v?i gói c?a chúng, th??ng ???c hi?n th? d??i d?ng hành vi hung h?ng. Khi ???c hu?n luy?n thích h?p, h?n h?p Pitbull Lab có th? d? dàng phân bi?t gi?a các m?i ?e d?a và các kích thích b?t th??ng, do ?ó anh ta có th? ki?m ch?.

 • Yên l?ng nh? m?t con chu?t

Các hành ??ng c?a ng??i nói to h?n l?i nói, là m?t ph??ng châm c?a Pitbull Lab Mix. H?n h?p phòng thí nghi?m c?a Pitbull th??ng yên t?nh, ?i?u này khi?n chúng tr? thành thú c?ng lý t??ng cho cu?c s?ng c?n h? ho?c cho các phân khu g?n g?i. T??ng t? nh? v?y, Pitbull Lab Mixes là nh?ng chú chó canh gác tuy?t v?i khi chúng luôn gi? cho ?ôi m?t c?a chúng ???c bóc v?. H? có th? c?m nh?n ???c nguy hi?m t? xa, có th? là m?t tên t?i ph?m b? truy nã ho?c m?t thi?u niên không t?t.

 • M?t viên k?o m?m l?n

M?t ??c ?i?m ?áng chú ý khác mà Labrabull có là kh? n?ng k?t n?i v?i ch? s? h?u. H? có th? c?m nh?n ???c n?u b?n bu?n, g?p r?c r?i ho?c ?au ??n. Nh?ng con chó này s? rúc vào bên c?nh b?n và cho b?n nh?ng cú li?m ??t – t??ng ???ng v?i nh?ng cái ôm và n? hôn.

Vì v?y, l?n t?i khi b?n s?p khóc, b?n có th? tin t??ng vào cái v?y ?uôi c?a mình ?? an ?i b?n trong nh?ng lúc khó kh?n. ?ây ch?c ch?n là m?t ??c ?i?m mà h? ???c th?a h??ng t? Labradors. R?t cu?c, Labradors ?áng chú ý là chó tr? li?u.

 • Bóng ném

Pitbull Lab Mixes luôn s?n sàng ??i m?t v?i m?i nguy hi?m ??i di?n cho chính nó. Nh?ng nh?ng con chó không bi?t s? này c?ng d? dàng tan ch?y thành m?t ??ng tình yêu li?m m?t c??i ?ùa xung quanh con ng??i yêu quý c?a chúng. Ch?ng nào không có m?i ?e d?a nào ?n n?p trong bóng t?i, s? ngây th? và quy?n r? nh? tr? con c?a Pitbull Lab Mix s? t?a sáng! Pitbull Lab Mixes thích ch?y nhanh, kéo m?nh, nh?y cao, ch?i trò ch?i và gi?i quy?t các v?n ?? r?c r?i nh? sinh v?t thông minh và sáng t?o mà anh ta ?ang có.

 • Bám

M?c dù h?n h?p Pitbull Lab là m?t lo?i k?o m?m l?n, gi?ng chó này có xu h??ng phát tri?n m?t hành vi th?n kinh n?u ?? m?t mình trong th?i gian dài. M?c dù nghe có v? r?t hay khi có m?t Pitbull Lab Mix luôn ? bên c?nh b?n, hãy ??m b?o hành ??ng vì l?i ích c?a chú chó c?a b?n. Khuy?n khích anh ?y ??c l?p h?n m?t chút b?ng cách cho phép anh ?y khám phá th? gi?i cách xa b?n h?n m?t chút.

 • Tài li?u

Pitbull Lab Mixes ?áng chú ý vì thái ?? ngoan ngoãn c?a h? ??i v?i ch? s? h?u c?a h?. H? s? không g?m g? v?i b?n n?u b?n b?o h? r?i kh?i ?i v?ng. Vì Pitbull Lab Mixes c?ng khá thông minh, nên vi?c ?ào t?o c?ng s? không khó kh?n gì.

Hãy ch?c ch?n ?? thi?t l?p b?n là Alpha c?a gói, ??c bi?t là khi Pitbull Lab Mix c?a b?n v?n còn là m?t con chó con. ?i?u này s? ng?n ch?n xu h??ng chi ph?i trong t??ng lai và do ?ó, b?n s? không ph?i ??i phó v?i m?t con chó h? h?ng ho?c ?? ??c b? h? h?ng.

Lab Pit Mix Tính khí

Ph?n l?n nh?ng ng??i nuôi chó v?n ch?a b? thuy?t ph?c v?i tính khí Lab Pit Mix, ch? y?u c?n tr? danh ti?ng c?a gi?ng chó m? c?a nó, gi?ng chó Pitbull. Vì v?y, t?i sao nh?ng con chó này ???c mô t? trong m?t ánh sáng x?u?

S? th?t ??ng sau khóa Jaw xông

Nhi?u nhóm ch?ng Pitbull cho r?ng Pitbull Terrier là gi?ng gây ch?t ng??i nhi?u nh?t. Không ?? c?p ??n m?i quan h? c?a các ph??ng ti?n truy?n thông ?? n?u các tiêu ?? l?nh x??ng. Nh?ng s? th?t mà nói, Chihuahua nh? bé th?c s? còn ?áng s? h?n c? Pitbull.

Ti?n s? James Serpell, m?t giáo s? n?i ti?ng t? ??i h?c Pennsylvania, ?ã ti?n hành m?t lo?t các xét nghi?m ?? xác ??nh r?ng nanh nào hung d? nh?t. Ông phát hi?n ra r?ng ?ây là nh?ng con Chihuahua, Dachshund và Jack Russell Terrier.

H?n n?a, Hi?p h?i ki?m tra tính khí M? ?ã th?c hi?n m?t nghiên c?u vào n?m 2016 ?? ?ánh giá tính khí c?a gi?ng chó gây tranh cãi. Theo k?t qu?, chó Pitbull Terrier c?a M? có t? l? v??t qua tính khí là 87,4%, th?p h?n so v?i Beagles, Border Collies và Cocker Spaniels.

??n bây gi?, có l? b?n ?ang mu?n h?i, v? nh?ng gì v? các tr??ng h?p t? vong và th??ng tích ???c báo cáo do Pitbulls gây ra? Nói cách khác, nhi?u r?ng nanh có chung ??c ?i?m gi?ng chó Pitbull nhanh chóng ???c phân lo?i là Chó s?c Pitbull. T??ng t? nh? v?y, CDC tuyên b? r?ng không có b?ng ch?ng khoa h?c nào cho th?y chó Pitbull có liên quan nhi?u h?n ??n các cu?c t?n công gây t? vong so v?i các gi?ng chó khác.

Hi?p h?i Y khoa Thú y Hoa K? cho bi?t, ?ó không ph?i là b?n ch?t v?n có c?a loài chó pitbull. Nh?ng t?t nhiên, b?t k? con chó nào ???c nuôi ?? gây h?n ??u có th? kh?ng b? c? m?t khu ph?. ?i?u này áp d?ng cho t?t c? các con chó, không ch? ??i v?i chó Pitbull.

Cu?i cùng nh?ng không kém ph?n quan tr?ng, v?t c?n c?a chó Pitbull t?o ra áp l?c 320 pound, t?c ch? g?p ?ôi v?t c?n c?a con ng??i. Do ?ó, m?t con chó pitbull t?c gi?n không ph?i là th? g?n g?i nh?t mà b?n s? g?p bên c?nh Cá m?p tr?ng l?n.

M?t giáo phái ???c yêu thích trong s? các chàng trai khó tính

H?n h?p phòng thí nghi?m Pitbull không có xu h??ng di truy?n ??i v?i s? xâm l??c. Trong khi gi?ng b? m? c?a nó ?ã ch?ng t? mình là m?t chi?n binh th?c th?, thì m?t con chó pitbull ch? có th? hung d? n?u con chó ???c lai t?o vì nh?ng lý do sai l?m.

Nh?ng ??c ?i?m không mong mu?n b?t ngu?n t? vi?c ?ào t?o không ?úng cách và thi?u xã h?i hóa, b?t k? b?n có gi?ng chó nào. ?i?u này có ngh?a là m?t con chó Labrador, v?n d? tính và hi?n lành, có th? g?p r?c r?i n?u anh ta không có khái ni?m ?úng sai.

Th?t không may, Pitbull Terrier v?n là m?t giáo phái yêu thích c?a nh?ng ng??i ch? vô trách nhi?m. ?? làm cho v?n ?? t?i t? h?n, nh?ng con chó này b? ch? s? h?u c?a chúng b? r?i khi chúng không còn giá tr? ho?c ?ã tr? nên quá h? h?ng ?? ho?t ??ng gi?i trí.

Do ?ó, ?i?u b?t bu?c là b?n ph?i dành th?i gian ?? ??m b?o b?n chó c?a b?n ???c ?ào t?o và xã h?i ?úng cách. M?c dù có ti?ng t?m không ?áng k?, m?t h?n h?p Pitbull ho?c Pitbull Lab có th? ?áp ?ng t?t khi vi?c hu?n luy?n ???c th?c hi?n ?úng cách, ??c bi?t là khi b?n t?m cho thú c?ng c?a b?n v?i s? ch?m sóc yêu th??ng d?u dàng!

Là h?n h?p Lab Pitbull hòa ??ng?

Chó là sinh v?t xã h?i và h?nh phúc nh?t khi ti?p xúc v?i ng??i khác, vì v?y, bao g?m c? h?n h?p phòng thí nghi?m Pitbull. Nh?ng c?ng gi?ng nh? b?t k? con chó nào khác, Lab Pit Mix c?a b?n ph?i h?c các k? n?ng xã h?i ? ?? tu?i d?u dàng ?? ti?p t?c chi?n ??u ? m?c t?i thi?u. Giao ti?p xã h?i cho phép chú chó nh? c?a b?n làm quen v?i nhi?u môi tr??ng khác nhau và tho?i mái g?p g? nh?ng ng??i và ??ng v?t m?i.

Hãy nh? r?ng Lab Pit Mix ?ôi khi thích ch?i h?i thô. Tuy nhiên, ?i?u này không nên b? nh?m l?n là m?t con m?i cao. Là cha m? lông, b?n c?ng ph?i cân ??i nh? con chó b?n tìm ki?m.

N?u b?n có m?t con chó g?t g?ng v?i ánh m?t sát th? và ti?ng g?m g? ?? phù h?p, hãy lùi l?i và xem xét li?u b?n có ?ang d?y con chó c?a b?n nh?ng bài h?c ?úng ??n hay không. N?u không, hãy nh? s? giúp ?? chuyên nghi?p!

H??ng d?n ?ào t?o Pit Lab Mix

Nh? v?i b?t k? gi?ng chó nào, s? r?t khôn ngoan khi Pit Lab Mixes c?a b?n có ???c m?i th? khi còn tr?. R?t nhi?u ch? s? h?u chó ngh? r?ng h?n h?p Pitbull Lab là m?t thách th?c ?? hu?n luy?n, vì v?y hãy ch?ng minh h? sai!

 • Thi?t l?p mình là Alpha

Tr??c h?t, b?n ph?i v?ng vàng thi?t l?p mình là ng??i lãnh ??o c?a gói. Hãy nh? r?ng: Alpha không ?ánh ??ng s? th?ng tr? v? th? ch?t. ?i?u ?ó có ngh?a là b?n ph?i thi?t l?p ranh gi?i, tuân th? các quy t?c c?a riêng mình và tránh th?c hi?n m?i vi?c m?t cách b?t ch?t!

Ch?ng h?n, n?u b?n không mu?n chú chó Pitador bé nh? c?a mình ng? trên gi??ng, thì ??ng là m?t chú mèo con khi nó ?ã chi?m l?y nó! N?u không, chú chó ?ang phát tri?n c?a b?n s? ngh? r?ng b?n y?u ?u?i và không nh?t quán.

M?t m?i quan h? thành công ph? thu?c vào b?n ?ang ki?m soát. N?u chú chó nh? c?a b?n làm nh?ng gì nó mu?n theo nh?ng cách nh? bé, vô h?i, thì có kh? n?ng nó s? làm nh?ng gì nó mu?n theo nh?ng cách l?n, gây phi?n nhi?u.

Tuy nhiên, hãy ch?c ch?n là công b?ng và bình t?nh khi s?a ch?a sidekick lông c?a b?n. Chó pitadors là m?t trong nh?ng con chó ngoan ngoãn nh?t nh?ng chúng c?ng có th? r?t nh?y c?m. H? không ?áp ?ng t?t v?i hình ph?t th? xác.

 • S? d?ng c?ng c? tích c?c

Pitadors quan tâm ??n l?i khen ng?i và ??i x? tuy?t v?i! Vì v?y, hãy ch?c ch?n ?? ??a m?t s? bánh quy chó ngon cho con chó c?a b?n cho nh?ng thành t?u nh? c?a mình. B?n c?ng có th? xen k? nó v?i nh?ng l?i khen ng?i và xoa b?ng.

C?ng c? tích c?c là r?t quan tr?ng, ??c bi?t là trong nh?ng tu?n ??u tiên c?a ?ào t?o bô. Khi Pitador c?a b?n ?i v? sinh bên ngoài thay vì sàn g? c?ng c?a b?n, hãy làm ?m lên và th??ng cho anh ta.

Xem xét cách ph?i h?p c?a Pitbull Lab c?c k? thông minh, chú cún c?a b?n nhanh chóng hi?u ???c hành ??ng nào c?a nó là t?t và mong mu?n ??i v?i b?n. Vì v?y, anh ta s? l?p l?i hành vi th??ng xuyên nh?t có th?.

 • S?a con chó c?a b?n ?úng cách

Tr?ng ph?t th??ng liên quan ??n t?n h?i v? th? ch?t, ch?ng h?n nh? ?ánh con chó c?a b?n b?ng g?y. Ph??ng pháp này không ch? kh?c nghi?t mà còn ph?n tác d?ng. Vì v?y, làm th? nào ?? b?n s?a ch?a r?ng nanh c?a b?n mà không làm cho anh ta lo l?ng ho?c c?nh giác v?i b?n?

Vì vi?c c? g?ng lý lu?n v?i con chó c?a b?n là không t?t, nên cách d?y con hi?u qu? và nhân v?n nh?t là thông qua hình ph?t mang tính xây d?ng. B?n có th? t?ch thu ?? ch?i yêu thích c?a anh ta ho?c ??n gi?n là b? qua con chó c?a b?n trong m?t th?i gian nh?t ??nh.

Hình ph?t v? th? xác ch? c?n tr? m?i quan h? gi?a b?n và thú c?ng yêu quý c?a b?n. B?n không mu?n con chó c?a b?n coi b?n là ngu?n ?au ??n, mà là ngu?n tình yêu và s? an toàn.

 • Khám phá c?n c? m?i

Mang theo lông c?a b?n nhi?u n?i nh? b?n có th? ?i. B?n có th? nhét anh ta vào m?t ng??i mang thú c?ng trong khi anh ta v?n còn là m?t con chó con và ?? anh ta ?i bên c?nh b?n khi anh ta cu?i cùng là c?ng k?nh.

Có th? Pitador nh? c?a b?n cùng v?i b?n cung c?p cho anh ta nhi?u tr?i nghi?m v?i nhi?u ng??i, ??ng v?t và ?? v?t khác nhau.

?ây là cách t?t nh?t ?? ??nh hình hành vi c?a anh ta ??i v?i nh?ng ??a tr? sôi n?i, c?u trúc b?t th??ng và ph??ng ti?n di chuy?n nhanh trong s? nhi?u ng??i khác. Càng ti?p xúc nhi?u v?i t? cách là m?t con chó con, anh ta càng bình t?nh h?n khi tr??ng thành.

 • Cung c?p kích thích tinh th?n và th? ch?t

C? hai gi?ng b? m? c?a h?n h?p Pitbull Lab ??u yêu c?u hàng t?n các bài t?p th? ch?t và tinh th?n, do ?ó, không có gì ng?c nhiên khi con cái c?a chúng có cùng nhu c?u.

T?p th? d?c th??ng xuyên là t?i quan tr?ng n?u b?n mu?n gi? cho chi?n ??u bên c?nh lông c?a b?n phù h?p. M?t khác, chi?c Pitador c?a b?n ch?c ch?n s? mang thêm tr?ng l??ng có th? ?nh h??ng r?t l?n ??n s?c kh?e t?ng th? c?a anh ?y.

M?o t?p th? d?c Labrador Pitbull

H?n h?p phòng thí nghi?m Pitbull c?n tham gia vào các ho?t ??ng th? ch?t trên c? s? nh?t quán cho các m?c ?ích sau:

 • cho tinh th?n rõ ràng
 • t?ng c??ng h? th?ng mi?n d?ch
 • ?? gi?m b?t s? nhàm chán và ng?n ch?n hành vi phá ho?i
 • ng?n ng?a các v?n ?? s?c kh?e quan tr?ng trong nh?ng n?m sau ?ó, ch?ng h?n nh? viêm kh?p và các b?nh tim m?ch

Thi?u t?p th? d?c ch? y?u là l?i c?a ch? s? h?u. Chó hi?m khi l??i bi?ng nh?ng n?u vi?c t?p th? d?c nhàm chán, chó c?ng có kh? n?ng nh? con ng??i t? ch?i th?c hi?n. Tuy nhiên, ch? c?n ?? con chó c?a b?n ?u?i sóc ra ngoài sân sau s? không c?t ???c. Vì v?y, l?a ch?n c?a b?n là gì?

 • ?i b? cùng chó c?a b?n

?i b? r?ng nanh c?a b?n là bài t?p ???c th?c hi?n ph? bi?n nh?t. Lý t??ng nh?t, nh?ng con chó ho?t ??ng nh? h?n h?p Pitbull Lab nên ???c ??a ra ngoài ?i b? hai l?n m?i ngày.

B?n không nh?t thi?t ph?i ?i r?ng. ?? làm cho ?i?u này tr? thành m?t gi?i pháp kh? thi cho cha m? lông b?n r?n, hãy ch?n ?i b? xung quanh khu ph? m?t vài l?n ho?c ?i ??n m?t công viên có m?t kho?ng cách t?t t? nhà c?a b?n. Hãy c? g?ng thay ??i l? trình ?i b? c?a b?n theo th?i gian, vì v?y, chi?c Pitador c?a b?n có m?t lo?i pin m?i ?? có h?ng thú h?n.

Ngoài ra, ??ng ?? th?i ti?t kh?c nghi?t ng?n con chó c?a b?n t?p th? d?c mà nó yêu c?u. B?n luôn có th? tin t??ng vào máy ch?y b? n?u tr?i m?a mèo và chó! R?t nhi?u ch? s? h?u chó s?ng ? các thành ph? l?n không có ?i?u ki?n ?i b? lý t??ng s? d?ng ph??ng pháp này.

 • Ch?i game

Ch?i fetch là m?t hình th?c t?p th? d?c tuy?t v?i ?? gi? cho Pitador c?a b?n háo h?c và n?ng nhi?t, ??c bi?t là khi b?n không th? phù h?p v?i n?ng l??ng c?a con chó c?a b?n. Nó mang ??n cho chú chó c?a b?n s? t?p luy?n mà nó yêu c?u m?t cách vui t??i, trong khi b?n ch? c?n ng?i và th? giãn.

S? là khôn ngoan khi ???c trang b? m?t thi?t b? ti?n l?i, ch?ng h?n nh? m?t qu? bóng tennis c??ng l?c v?i m?t b? phóng ???c x? lý dài ?? ??a qu? bóng bay vào kho?ng cách xa. Chó Frisbees c?ng bay ???ng dài ?? ???c thú c?ng c?a b?n l?y.

 • ?i b?i

R?t nhi?u con chó s? n??c nh?ng m?t khi chúng b? m?c k?t, chúng s? chèo nh? m?t con v?t hoang! B?i l?i c?ng là m?t trong nh?ng ho?t ??ng thú v? nh?t b?n có th? làm v?i chú chó c?a mình.

Có r?t nhi?u ?? ch?i t? các c?a hàng thú c?ng, ch?ng h?n nh? ?? ch?i n?i Kong ?? khuy?n khích b?n lông c?a b?n b?i. Pitador yêu thích vui v? c?a b?n ch?c ch?n s? nh?y ngay vào và l?y ?? v?t cho b?n.

Tìm hi?u ph?n th??ng nào thúc ??y b?n chó c?a b?n và bao g?m m?t s? ph?n th??ng ?ó cho anh ?y trong ch? ?? t?p th? d?c c?a b?n ?? khuy?n khích anh ?y tích c?c h?n.

 • Leo c?u thang

B?n không nh?t thi?t ph?i t?o ra m?t thói quen t?p th? d?c m?t m?i và khó kh?n cho con chó c?a b?n. Ngay c? ?ua xe lên c?u thang v?i con chó c?a b?n c?ng có th? là m?t bài t?p thú v? và hi?u qu?. Các hình th?c t?p th? d?c ??n gi?n nh?t có th? mang l?i k?t qu? tuy?t v?i. Trên th?c t?, ch?y lên xu?ng c?u thang là cách nhanh nh?t ?? nh?ng chú chó béo phì gi?m cân!

B?a t?i c?a Pitbull Lab Mix

Pitadors là nh?ng ng??i ?n u?ng hung d? v?i v? giác sành ?i?u. H? s? chow xu?ng b?t c? ?i?u gì ngon! Vì v?y, tùy thu?c vào b?n ?? cung c?p cho b?n thân chó c?a b?n ch? ?? ?n u?ng cân b?ng mà anh ?y c?n ?? duy trì s?c thái và nhi?t tình. N?u không, ng??i ?áng trách khi anh ?y quá béo là b?n!

S? l?a ch?n c?a anh ?y là:

 • th?c ?n cho chó khô
 • th?c ph?m ?óng h?p ?m
 • b?a ?n n?u t?i nhà

B?n c?n tìm gì

 • Th?t nguyên ch?t là thành ph?n s? 1

Th?t ph?i luôn chi?m s? l??ng l?n nh?t c?a s?n ph?m. Chó pitadors không ph?i là ??ng v?t ?n th?t b?t bu?c, nh?ng nh?ng c? máy to l?n, g?y gò này c?n t?t c? protein mà chúng có th? có ?? th?c hi?n t?t nh?t.

Do ?ó, ch?n m?t lo?i th?c ?n cho chó v?i toàn b? th?t là thành ph?n s? 1 c?a nó. Các b?a ?n th?t, ??m ??c ch?t dinh d??ng h?n so v?i th?t nguyên ch?t, ch? nên ???c li?t kê nh? m?t thành ph?n th? c?p.

Ch?n nuôi gia súc là ngu?n th?t t?t nh?t.

 • Dinh d??ng hoàn ch?nh

Protein không ph?i là ch?t dinh d??ng thi?t y?u duy nh?t mà Pitadors c?n ?? phát tri?n m?nh. Vì v?y, hãy ch?c ch?n r?ng c?ng có các thành ph?n rau qu? trong ch? ?? ?n c?a chó. B?n thân c?a b?n ph?i nh?n ???c s? cân b?ng carbohydrate phù h?p cho n?ng l??ng, ch?t x? ?? tiêu hóa h?p lý và ch?t ch?ng oxy hóa ?? t?ng c??ng h? th?ng mi?n d?ch c?a mình.

T??ng t? nh? v?y, hãy ch?c ch?n r?ng nó c?ng cung c?p axit béo Omega-3 ?? thúc ??y kh? n?ng v?n ??ng, s?c kh?e c?a tim và m?t b? lông bóng m??t. Ngu?n axit béo t?t bao g?m cá h?i và h?t lanh.

 • Công th?c phù h?p v?i l?a tu?i

M?i giai ?o?n cu?c s?ng có nh?ng yêu c?u dinh d??ng khác nhau và do ?ó, ??ng cho chó con Pitador m?t bát th?c ?n cho chó ???c ch? bi?n theo nhu c?u c?a m?t con chó cao c?p. Ngoài ra, n?u b?n s?n sàng ?ào sâu h?n vào túi c?a mình, hãy ch?n m?t lo?i th?c ?n h?u c? dành cho chó.

 • Thành ph?n h?n ch?

Con chó c?a b?n là nh?ng gì b?n cho anh ta ?n. Vì v?y, càng nhi?u càng t?t, ch?n m?t lo?i th?c ?n cho chó v?i các thành ph?n h?n ch? ?? ??m b?o b?n bi?t nh?ng gì b?n ?ang cho thú c?ng ?n. N?u Pitador c?a b?n b? d? ?ng v?i các lo?i ng? c?c, nó s? ch?n công th?c không có h?t. N?u anh ta b? nh?y c?m v?i d? dày, hãy ch?n th?c ?n cho chó có men vi sinh s?ng.

Nh?ng gì ?? tránh

 • ??i lý bulking

Ngay c? m?t con chó Pitador m?nh m? và b?nh bao c?ng có th? tr? thành con m?i cho m?t d? dày nh?y c?m. ?? ng?n ch?n ?i?u này, hãy tránh xa các lo?i th?c ?n cho chó r? ti?n vì nh?ng s?n ph?m này có ch?a m?t l??ng l?n ch?t làm cháy da nh? ??u Hà Lan và ngô.

M?t t? l? cao nh?ng ng??i b?n r?ng nanh c?a chúng ta không ?áp ?ng t?t v?i protein ngô và ??u. Các tác nhân bulking gây ra m?t lo?t các v?n ?? tiêu hóa nh? khó tiêu, tiêu ch?y, nôn m?a và ??y h?i.

 • Hóa ch?t ph? gia

Luôn luôn ?? ý các b?n in ??p trong m?i th?c ?n cho chó. Tránh xa các lo?i th?c ?n cho chó có m?t danh sách các thành ph?n gây hoang mang mà b?n không hi?u.

N?u b?n ??t nh?ng gì t?t cho b?n thân c?a mình và anh ta ng?u nghi?n nó, anh ta s? có ?ôi m?t sáng và r?m r?p. B?n luôn có th? tinh ch?nh các thành ph?n m?t chút ?? ?áp ?ng kh?u v? c?a mình.

L?ch trình cho ?n

Khi nói ??n th?i gian chow, nó tr? ti?n ?? nh? Alpha Dog là ai! Bám sát l?ch trình cho ?n c?a anh ?y. N?u không, chi?c Pitador c?a b?n s? luôn di chu?t c?nh bàn trong gi? ?n.

8 ??n 12 tu?n tu?i – 4 b?a m?i ngày

6 ??n 12 tháng – 2 b?a m?i ngày

1 n?m tr? ?i – 1 b?a ?n m?i ngày (c?ng v?i ?? ?n nh?)

Th?nh tho?ng làm h?ng chi?c Pitador c?a b?n. Th?nh tho?ng m?t ph?n th?t nai ho?c m?t lát th?t bò n??ng s? ???c ?ón nh?n m?t cách vui v?!

Pitbull Lab Mix K? thu?t ch?i chu?t 

Trái v?i yêu c?u ho?t ??ng c?a mình, Pitador có nhu c?u ch?i chu?t th?p. Vì v?y, hãy vui m?ng! B?n có th? lo?i b? Dyson c?a mình vì h?n h?p Pitbull Lab ch? r?ng v?i s? l??ng ít ?i quanh n?m.

T?m và ?ánh r?ng

Pitadors c?n ???c ch?i ít nh?t m?t l?n m?t tu?n ?? lo?i b? lông ch?t trong áo khoác.

T?m hàng tu?n c?ng có l?i cho nh?ng chú chó Pitadors kh?e m?nh ?? giúp gi?m thi?u t?i l??ng vi khu?n và lo?i b? v?y và các ch?t gây d? ?ng có th? gây ra các v?n ?? v? da.

Tuy nhiên, b?n ch?t n?ng ??ng và ngoài tr?i c?a Pitadors d? dàng bi?n chúng thành m?t th?i nam châm b?n. N?u chú chó Pitador c?a b?n v? nhà mang theo m?t ch?u mùi, hãy t?m cho nó ngay l?p t?c.

Th?i gian t?m c?ng là m?t c? h?i t?t ?? ki?m tra s?c kh?e t?ng th? c?a thú c?ng c?a b?n và ki?m tra các d?u hi?u c?a m?i quan tâm y t? ti?m n?ng.

C?t móng tay

B?t ??u d?n d?n trong khi Pitador c?a b?n v?n còn là m?t con chó con. Chó, nói chung, là n? hoàng k?ch tính, do ?ó b?n có th? c?n ph?i ki?m ch? v?t lý c?a b?n trong khi b?n ki?m tra t?ng chân m?t cách chi ti?t. N?u em bé c?a b?n, Pitador s? không gây ?n ào, hãy b?t ??u c?t.

Làm m?t ho?c hai móng tay nh?n m?i ngày. Th?c hi?n quá trình m?t chút n?a m?i l?n. ??ng quên th??ng cho anh ?y khi anh ?y bình t?nh và tho?i mái.

Làm s?ch r?ng và tai

Hãy ch?c ch?n ?? ?ánh r?ng c?a Pitador ít nh?t m?t l?n m?t tu?n t? khi còn nh? tr? ?i. Làm nh? v?y s? không ch? mang l?i cho Pitador n? c??i Hollywood mà còn ng?n ng?a ch?ng hôi mi?ng và các b?nh v? r?ng mi?ng trong t??ng lai. B?n có th? h?i ?? ngh? c?a bác s? thú y v? bàn ch?i và kem ?ánh r?ng t?t nh?t.

Cu?i cùng, ??ng ??i tai chó c?a b?n có mùi nh? m?t túi nachos. Làm s?ch tai chó c?a b?n b?ng kh?n ??t ho?c kh?n ?m ? gi?a phòng t?m.

Các v?n ?? s?c kh?e th??ng g?p c?a Lab Pit Mix

M?c dù có c?u trúc di truy?n, h?n h?p Pitbull Lab hi?m khi g?p ph?i các v?n ?? s?c kh?e l?n trong giai ?o?n ??u ??i. D? ?ng da và nh?y c?m d? dày là nh?ng v?n ?? ph? bi?n ? chó, có th? d? dàng ng?n ng?a. Vì v?y, làm th? nào giá vé con chó c?a b?n ph? thu?c ch? y?u vào nh?ng n? l?c b?n ?òi h?i.

Tuy nhiên, v?n không th? tránh kh?i vi?c b?n thân c?a b?n có th? g?p ph?i các v?n ?? v? di chuy?n sau này trong cu?c s?ng. Th?t không may, Labrador Retrievers có nguy c? cao b? viêm kh?p và lo?n s?n x??ng hông. Lo?n s?n x??ng hông là di truy?n và c?ng có th? ???c ?óng góp cho dinh d??ng kém, thi?u t?p th? d?c và béo phì. ?i?u ?ó có ngh?a là, Pitbull Lab Mix c?a b?n c?ng có th? ???c sinh ra cùng v?i nó và có d?u hi?u c?a b?nh trong nh?ng n?m cu?i c?p.

B?n không th? làm gì nhi?u ?? ng?n ch?n s? xu?t hi?n c?a nó. Nh?ng v? m?t tích c?c, có nhi?u cách b?n có th? làm ?? trì hoãn s? kh?i phát c?a nó và gi?m b?t n?i ?au c?a con chó cao c?p c?a b?n.

Tu?i th? c?a Pit Lab Mix 

V?i ?i?u ki?n là chú chó Pitador c?a b?n ???c ch?m sóc chu ?áo, b?n có th? mong ??i ít nh?t m?t th?p k? shenanigans chó và nh?ng kho?nh kh?c yêu th??ng vui v? v?i chú chó c?a b?n.

Câu h?i th??ng g?p v? Pit Lab Mix

M?t con chó pitador có giá bao nhiêu?

H?n h?p phòng thí nghi?m c?a Pitbull là m?t trong nh?ng gi?ng chó ??t nh?t, ch? y?u là do m?i ng??i không rành v? gi?ng chó thi?t k? này. B?n có th? có ???c m?t con chó con t? $ 100 ??n $ 700.

Khi nh?n ???c h?n h?p Pitbull Lab ??u tiên c?a b?n, hãy ch?c ch?n r?ng cha m? c?a nó th?c s? là m?t gi?ng chó Pitbull Terrier c?a M? và Chó tha m?i Labrador. N?u không, b?n s? có nhi?u b?t ng? h?n!

Tôi có th? l?y m?t con chó pitador ? ?âu?

M?t nguyên t?c t?t là ??a con chó c?a b?n t? m?t nhà lai t?o có ??o ??c và có uy tín. T?t nhiên, b?n ph?i làm bài t?p v? nhà ?? tìm m?t cái.

H?i ng??i gây gi?ng ?? bi?t thông tin chi ti?t v? l?ch s? c?a chó con. T??ng t? nh? v?y, hãy ch?c ch?n r?ng anh ta có s? thông quan v? s?c kh?e c?a cha m? c?a chó con ?? ??m b?o chó con c?a b?n không ???c th?a h??ng m?i quan tâm y t? t? cha m? c?a nó.

Bi?t r?ng các nhà lai t?o ??a ph??ng không ph?i là ngu?n tài nguyên duy nh?t. Nhi?u gi?ng chó thi?t k? bao g?m c? phòng thí nghi?m Pitbull k?t thúc trong các nhà t?m trú trong thành ph? và các nhóm gi?i c?u do s? h?u x?u. S? r?t t?t n?u gi?i c?u ???c h?n h?p c?a Pitbull Lab và cho nó m?t phát súng th? hai trong ??i.

Lab Pit Mix – B?n ?ã s?n sàng?

T?t c? m?i ng??i quá th??ng xuyên quá nhanh chóng ?? ?ánh giá m?t h?n h?p Lab c?a Pitbull vì nh?ng ý ngh?a tiêu c?c xoay quanh gi?ng chó m? c?a nó, Pitbull. N?u ch? ?ào sâu h?n và m? r?ng vòng tay v?i m?t chi?c Pitador, ch?c ch?n h? s? b? b?t ng? b?i tinh th?n yêu th??ng và trung thành c?a nó!

Bi?t r?ng b?n không c?n ph?i là m?t ng??i k? lu?t nghiêm kh?c xung quanh chi?c Pitador c?a b?n. Có nh?ng lúc ?? làm h?ng Pitador c?a b?n và t?t nhiên, có nh?ng lúc ?? s?a con chó c?a b?n cho t?i ác chó c?a mình.

M?t khi b?n mang m?t chi?c Pitador trong nhà, b?n s? có m?t ng??i b?n lông xù ?? b?o v? gia ?ình và cho b?n ?n v?t và li?m ??t vào m?t ngày t?i t?! Nó có th? ?òi h?i m?t chút n? l?c h?n ?? nâng cao m?t h?n h?p Lab Pitbull h?nh phúc và kh?e m?nh, nh?ng s? t?n tâm nh? v?y ???c trao t?ng theo nhi?u cách!