Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i chó Whippet không?

Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i gi?ng chó Whippet không?

K?t h?p Labrador và Whippet

M?t Whippet-Lab, hay m?t Whipador, là k?t qu? c?a vi?c lai t?o m?t Whippet thu?n ch?ng và m?t gi?ng chó tha m?i Labrador thu?n ch?ng. Khi so sánh hai gi?ng ban ??u, b?n s? nh?n th?y r?ng các lo?i c? th? c?a chúng là hoàn toàn khác nhau. Whippet có thân hình s?n ch?c trong khi Labrador Retriever ???c ch? t?o c?ng k?nh h?n. Do ?ó, khi s?n xu?t h?n h?p, các lo?i c? th? khác nhau cân b?ng nhau. ?i?u này mang l?i cho Whippet-Lab m?t hình d?ng kích th??c trung bình.

3 lý do t?i sao b?n không nên l?y Whippet Lab

 • Th?t khó ?? b? m?c h?. ??c ?i?m Labrador c?a chó khi?n chúng nh?y c?m khi ? m?t mình vì chúng không thích s? cô ??c. N?u b?n là ki?u ng??i c?n r?i kh?i nhà th??ng xuyên, thì l?y Whippet Lab có th? không ph?i là ý ki?n ??hay cho b?n.
 • Chúng ?u?i theo nh?ng con thú nh?. C? Whippets và Labradors ??u có xu h??ng ?i theo nh?ng sinh v?t nh? khi chúng nhìn th?y ho?c ng?i th?y m?t. N?u b?n có b?t k? v?t nuôi nào mà con chó có th? ?i sau, b?n có th? ph?i suy ngh? hai l?n tr??c khi có ???c m?t Whipador. N?u không, con chó s? s?a vào nó ho?c c? g?ng thoát ra kh?i dây xích c?a nó ?? ?u?i theo.
 • H? có xu h??ng phá ho?i. Khi Whippet Labs tr?i qua c?n chán n?n, h? có xu h??ng tr? nên r?t tai h?i. Chúng có th? c?n xuyên qua ?? ??c trong nhà c?a b?n và phá h?ng gh? và giày n?u không ???c ch?m sóc ?úng cách. Hãy ch?c ch?n ?? gi? cho h? h?nh phúc và chi?m ?óng.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t phòng thí nghi?m Whippet

 • H? có r?t nhi?u n?ng l??ng. ??i v?i nh?ng ng??i tìm ki?m m?t thú c?ng vui t??i, nh?n ???c m?t Whippet Lab là m?t ý t??ng t?t. Chúng là v?t nuôi hi?u ??ng và thích ch?y xung quanh v?i ch? c?a chúng. ?ó là m?t ý t??ng t?t ?? dành th?i gian ch?i v?i h? ?? h? s? h?nh phúc h?n và mãn nguy?n h?n.
 • H? r?t thân thi?n. Whippet Labs tr? nên ph?n khích khi nhìn th?y nh?ng g??ng m?t m?i. B?t c? khi nào b?n có khách ??n nhà, h? ch?c ch?n s? ch?i v?i h? và nh?y lên hào h?ng. H? có th? là ng??i vui lòng và c?ng s? làm cho t?t c? m?i ng??i xung quanh h? h?nh phúc.
 • Chúng là v?t nuôi ?áng tin c?y. C? Whippets và Labradors ??u là nh?ng gi?ng chó s?n, và s? pha tr?n th?a h??ng c? hai ph?m ch?t này. Chúng có th? ???c d?a vào nh? chó tha m?i và chó ph?c v?, và s? s?n lòng giúp ?? ch? nhân c?a chúng khi ???c ch?m sóc. H? r?t trung thành và h? c?ng bi?t cách ch?m sóc ch? nhân c?a mình.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a h?n h?p Lab Whippet

Cân n?ng 25 ??n 80 lbs
Chi?u cao 18 ??n 24,5 inch ? vai
Kích th??c Trung bi?nh
Lo?i áo Ho?c áo ?ôi ho?c áo ng?n và m?n
Màu lông Tùy thu?c vào cha m? mà h?n h?p gi?ng nh?t; có th? có các d?u màu tr?ng, xanh ho?c ?en có / không có m?t n?
S? l??ng ?? V?a ph?i
M?t T?i; hình qu? h?nh
M?i T?i
?ôi tai ??a m?m
Tính cách M?nh m?, thân thi?n, ? con m?i m?nh m?
Tu?i th? 10 ??n 12 n?m
Không gây d? ?ng Không
Thân thi?n v?i tr? em Vâng
Ch? s? h?u m?i Vâng

Nh?ng ph?m ch?t c?a Whippet Lab khi?n chúng tr? thành m?t trong nh?ng v?t nuôi trong nhà t?t nh?t cho các gia ?ình. H? t? nhiên r?t thân thi?n và r?t ?áng tin c?y. H? thích ch?i v?i ch? c?a h? và s? hào h?ng chào ?ón nh?ng v? khách m?i, thay vì thù ??ch v?i h?. Ngoài ra, h? c?ng thích buôn l?u v?i ch? s? h?u sau m?t ngày ho?t ??ng.

Nh? ?ã ?? c?p tr??c ?ó, Whippet Labs là t? hai gi?ng chó s?n. N?u có b?t k? loài v?t gây h?i ho?c ??ng v?t nh? nào c? g?ng xâm chi?m nhà c?a b?n, chúng s? ??m b?o theo dõi chúng và xua ?u?i chúng ?i cho b?n. Chúng c?ng th?a h??ng nh?ng ??c ?i?m c?a chó tha m?i Labrador, khi?n chúng tr? thành nh?ng chú chó ph?c v? tuy?t v?i.

C?n bán chó con Labrador và Whippet

S? thân thi?n và ?áng tin c?y c?a Whippet Labs khi?n chúng tr? thành l?a ch?n tuy?t v?i khi l?a ch?n thú c?ng trong nhà. Chúng là nh?ng kho?n ??u t? x?ng ?áng vì ch? s? h?u s? có ???c c? m?t ng??i b?n ??ng hành ?áng tin c?y và m?t ng??i b?n trung thành. ?ây là lý do t?i sao r?t nhi?u ng??i ?ang mu?n có Whippet Labs.

Tuy nhiên, gi?ng nh? các gi?ng chó khác, Whippet Labs c?ng d? m?c m?t s? b?nh b?m sinh. Tr??c khi cu?i cùng b?n mua m?t con chó con, hãy ch?c ch?n r?ng b?n c?ng hi?u nh?ng r?i ro mà thú c?ng m?i c?a b?n s? ph?i ??i m?t và nh?ng gì b?n c?n làm ?? ch?m sóc nó. Th?c hi?n các bi?n pháp phòng ng?a tr??c s? ??m b?o r?ng thú c?ng c?a b?n s? có tu?i th? t?i ?a.

Khi mua Whippet Lab, ??ng ??n th?ng các c?a hàng thú c?ng và các c?a hàng thú c?ng l?n, vì chúng ph? thu?c vào vi?c nhân gi?ng chó hàng lo?t. M?c dù chúng mang ??n s? ti?n l?i khi ??m b?o r?ng b?n s? có th? có thú c?ng ngay l?p t?c, nh?ng chúng có th? không th? ki?m tra t?ng con chó n?u nó v?n ?? s?c kh?e ?? s?ng lâu. B? l? nh?ng v?n ?? nh? có th? d?n ??n nh?ng v?n ?? trong t??ng lai cho thú c?ng c?a b?n.

B?n nên xem xét tr??c tiên n?u b?n xem xét các ch? s? h?u thú c?ng th?i gian nh? ?ang nuôi d??ng Whippet Labs ? m?t môi tr??ng ???c ki?m soát. B?ng cách ?ó, b?n có th? ??m b?o r?ng cha m? c?a chó con l?n lên ? nh?ng khu v?c thu?n l?i cho vi?c sinh s?ng. ?i?u này c?ng s? giúp b?n ??m b?o s? phát tri?n trong t??ng lai c?a chó con.

Ngoài ra, ph?i h?p v?i m?t nhà lai t?o quy mô nh? s? cho phép b?n h?i v? l?ch s? s?c kh?e c?a chó con. B?n có th? tìm hi?u xem nó có di truy?n m?t c?n b?nh t? cha m? c?a nó không và li?u c?n b?nh ?ó có ???c ?i?u tr? hay không. Nó giúp có thêm thông tin v? thú c?ng m?i c?a b?n tr??c khi b?n mang nó v? nhà và t? ch?m sóc nó.

Ch?m sóc Whippet và Lab Cross-Breed c?a b?n

Phòng thí nghi?m Whippet là s? k?t h?p c?a hai con chó ??i c?c, v? m?t r?ng lông. Whippets không r?ng nhi?u do tóc ng?n c?a chúng, nh?ng Labradors là r?ng lông n?ng. S? pha tr?n c?a c? hai làm cho Whippet Lab tr? thành m?t shedder v?a ph?i.

Vì ?i?u này, các ch? v?t nuôi nên có s?n máy hút b?i n?u h? mu?n có Whippet Lab làm thú c?ng. Chúng có xu h??ng ch?y xung quanh r?t nhi?u, vì v?y hãy mong ??i nh?ng b? lông xù kh?p nhà b?n n?u chúng có th? t? do d?o ch?i. N?u b?n có b?t k? thành viên nào trong gia ?ình nh?y c?m v?i tóc, hãy ?? h? tránh xa khu v?c c?a Whippet Lab.

Nh? v?i h?u h?t các con chó, Whippet Labs nên ???c t?m khi c?n thi?t. Các thói quen v? sinh thông th??ng, ch?ng h?n nh? c?t móng tay và ?ánh r?ng, c?ng ???c áp d?ng cho Whippet Labs. B?n có th? ch?i lông c?a chúng là t?t, nh?ng m?t l?n n?a, xem cho r?ng.

Labrador h?n h?p v?i v?n ?? s?c kh?e Whippet

Whippet Labs có th? ho?t ??ng và tràn ??y n?ng l??ng, nh?ng h? v?n d? b? m?t s? v?n ?? v? s?c kh?e. M?t s? trong s? h? là d??i ?ây:

 • Các v?n ?? v? s?c kh?e m?i: V?i chi?c m?i dài t? nhiên c?a Whippet, Phòng thí nghi?m Whippet có th? d? b? các v?n ?? v? xoang. Có m?t chi?c m?i dài c?ng ?i kèm v?i nguy c? có kh?i u m?i và các v?n ?? liên quan ??n m?i khác.
 • Hemangiosarcoma: B? lông c?a Whippet Lab không quá dày; nó d? b? ung th? da khi ti?p xúc v?i ánh n?ng m?t tr?i quá nhi?u. Màu da c?a h? c?ng khi?n h? có nguy c? b? t?n th??ng da và cháy n?ng. ?i?u quan tr?ng là ph?i tránh xa ánh n?ng m?t tr?i ?? tránh nh?ng v?n ?? này.
 • Thoái hóa van hai lá: M?c dù tình tr?ng này là nguy c? ph? bi?n ??i v?i chó nói chung, Whippets ?ã ???c quan sát th?y có nguy c? m?c các b?nh tim m?ch. N?u b? m? Whippet có ti?n s? MTD, chó con Whippet Lab có th? th?a h??ng ?i?u này.
 • Viêm tuy?n giáp t? mi?n: M?t s? nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng Whippets có m?c ?? hormone tuy?n giáp th?p. ?i?u này khi?n h? có nguy c? m?c b?nh suy giáp, m?t ?i?u mà Whippet Lab có th? th?a h??ng t? cha m?. Bi?n pháp phòng ng?a y t? b? sung c?n ph?i ???c th?c hi?n ?? tránh ?i?u này.

Whippet h?n h?p v?i yêu c?u th?c ph?m Labrador

Nh? v?i b?t k? con chó nào, th?c ?n ph?i ???c quy ??nh cho Whippet Labs ?? ??m b?o r?ng chúng s?ng lâu h?n và h?nh phúc h?n. ?n quá nhi?u không ???c khuy?n khích vì Labradors có xu h??ng tr? nên béo phì. May m?n thay, Whippets không thiên v? ?i?u này, cân b?ng nguy c? béo phì c?a gi?ng h?n h?p.

Whippet Labs r?t n?ng ??ng và tràn ??y n?ng l??ng, ?i?u ?ó có ngh?a là h? c?n th?c ph?m s? duy trì chúng hi?u qu?. Hãy ch?c ch?n nhìn vào th?c ph?m có th? cung c?p n?ng l??ng mà chúng c?n ?? ch?y xung quanh và ch?i nhi?u h?n n?a. Ch? c?n ??m b?o tránh cho chúng ?n quá nhi?u, vì ?i?u này có th? d?n ??n ch?ng lo?n s?n x??ng hông và khu?u tay, ?i?u mà Whippet Lab r?t d? m?c ph?i. Nó s? giúp có m?t ch? ?? ?n giàu d?u cá, chondroitin và glucosamine.

M?t s? m?u th?c ph?m d??i ?ây:

 • Th?c ?n cho chó khô c?a Victor High Energy Formula: M?t ?i?u t?t v? s?n ph?m ??c bi?t này là nó không ch?a gluten và các s?n ph?m ph? t? ng? c?c. ?i?u này giúp chó d? dàng tiêu hóa và ?i?u ch?nh l??ng phân nó t?o ra, trong khi v?n cung c?p n?ng l??ng. Nó c?ng có r?t nhi?u thành ph?n có l?i ?? thúc ??y h? th?ng mi?n d?ch kh?e m?nh h?n cho chú chó c?a b?n.
 • Alpo Prime Cuts: Lo?i th?c ?n ??c bi?t dành cho chó này ???c ?óng gói v?i protein và 23 vitamin và khoáng ch?t, hoàn h?o cho m?t gi?ng chó ho?t ??ng nh? Whippet Lab. Bên c?nh vi?c ??m b?o t?ng tr??ng c? b?p, nó c?ng cung c?p cho chú chó c?a b?n s? b?o v? b? sung kh?i các b?nh có th? phát tri?n.
 • Th?c ?n cho chó có n?ng l??ng cao Vitality: ?ây là lo?i th?c ?n dành cho chó nghi?p v? và chó show ?? chúng ???c cung c?p ?? n?ng l??ng. Nó có h??ng v? Th?t bò và Th?t c?u mà chó yêu thích, và nó c?ng ch?a d?u Omega cho làn da kh?e m?nh và b? lông sáng bóng. Mùi cho phân chó c?ng s? ???c gi?m thi?u.
 • Th?c ?n cho chó Eukanuba cho phòng thí nghi?m: Phòng thí nghi?m Whippet c?a b?n s? thu ???c t? nh?ng l?i ích khác nhau c?a th?c ?n cho chó này. Nó ???c ?óng gói v?i canxi ?? x??ng chó c?a b?n s? phát tri?n m?nh h?n, r?t phù h?p ?? ch?y. Nó c?ng có protein ?? giúp xây d?ng c? b?p cho chó c?a b?n. Ngoài ra, nó có m?t thành ph?n ng?n ng?a s? tích t? c?a cao r?ng trong r?ng chó c?a b?n.
 • Purina Pro Plan Sport Active – Th? Nh? K? và Công th?c lúa m?ch: Th?c ?n cho chó ??c bi?t này ???c ??c ch? dành cho nh?ng chú chó n?ng ??ng nh? Whippet Lab. ?ó là h?t mi?n phí và ??u nành mi?n phí ?? tiêu hóa d? dàng h?n. Nó c?ng ???c t?o ra cho t?ng giai ?o?n trong cu?c ??i c?a con chó, vì v?y b?n s? ch?c ch?n r?ng con chó c?a b?n s? nh?n ???c s? nuôi d??ng c?n thi?t trong su?t quá trình s?ng sót c?a nó.

Ngoài nh?ng th? ???c ?? c?p ? trên, b?n c?ng có th? dùng ??n th?c ph?m t??i s?ng cho Whippet Lab c?a mình. Cho chúng ?n th?t và rau s?ng s? cung c?p cho chúng m?t l??ng n?ng l??ng và ch?t dinh d??ng t?t cho s? phát tri?n c?a chúng.

Whippet k?t h?p v?i các yêu c?u bài t?p trong phòng thí nghi?m

?? ??m b?o r?ng Whippet Lab s? luôn vui v?, nên t?p th? d?c và chó nên ???c phép ch?y xung quanh. N?u không, nó s? tr? nên tr?m c?m và có th? làm h?ng các ?? v?t trong gia ?ình. Do ?ó, Lab Whippet nên ???c phép kéo dài t?i nhà ho?c trong công viên chó. ?i b? hàng ngày c?ng ???c khuyên. N?u không th? trói con chó, ??ng làm nh? v?y, vì nó s? h?nh phúc và mãn nguy?n h?n nhi?u n?u ???c phép ?i lang thang t? do.

B?n c?ng có th? ch?i trò ch?i v?i con chó c?a b?n ?? ti?p t?c luy?n t?p nó. Ch?i b?t ho?c tìm n?p ???c khuy?n khích, v?i dòng s?n b?n c?a nó.

M?t s? ví d? v? ?? ch?i cho chó cho Whippet Lab c?a b?n d??i ?ây:

 • B? bóng tennis Kong AirDog: ?ây là m?t món ?? ch?i t?t ?? Whippet Lab c?a b?n ch?y theo. Nó c?ng có ch?c n?ng nh? m?t ?? ch?i squeaker cho con chó c?a b?n ?? ch?i xung quanh. Ch?t li?u m?m c?a nó s? không làm h?ng r?ng chó c?a b?n, không gi?ng nh? m?t qu? bóng tennis th?c s?. B?n có th? s? d?ng ?i?u này ?? cho con chó c?a b?n t?p th? d?c trong khi d?y nó tìm n?p.
 • Ifetch Interactive Ball Launcher: ?ây là m?t món ?? ch?i chó tuy?t v?i mà Whippet Lab c?a b?n có th? ch?i hàng gi? li?n. Nó phóng ra m?t qu? bóng mà con chó s? l?y, sau ?ó phóng l?i qu? bóng m?t khi con chó tr? nó l?i cho máy. Nó s? gi? con chó b? chi?m ?óng trong khi b?n có th? t?p trung vào nh?ng th? khác.
 • Nylabone DuraChew Double Bone Chew Toy: ??i v?i nh?ng th?i ?i?m khi Whippet Lab c?a b?n ?ang chán ho?c chán n?n, ?? ch?i này có ích. Nó ???c làm b?ng m?t v?t li?u r?t b?n, cho phép con chó c?a b?n th?c hi?n mong mu?n nhai c?a nó mà không ph?i lo l?ng n?u ?? ch?i b? v?. Nó gi? cho con chó không nhìn vào nh?ng th? khác trong gia ?ình nh? nhai ?? ch?i.

Labrador k?t h?p v?i ?ào t?o Whippet

?? hi?u rõ h?n v? cách Whippet Lab có th? ???c ?ào t?o, b?n ph?i bi?t cha m? c?a nó ngh? nh? th? nào. ??i v?i Whippets, nên t?o m?t m?i liên k?t v?i con chó tr??c khi d?y nó. Nó ph?i nh?n ra ai ch?u trách nhi?m ?? nó s? tuân theo các m?nh l?nh m?t cách hi?u qu?. Có m?i quan h? m?nh m? h?n v?i Whippet làm cho vi?c ?ào t?o nó tr? nên d? dàng h?n r?t nhi?u.

Labradors, m?t khác, là chó ph?c v? t? nhiên và ???c thúc ??y b?i s? c?ng c? tích c?c. H? ?áp ?ng t?t khi ???c khen th??ng, ??c bi?t là v?i th?c ph?m. H? c?ng là nh?ng ng??i làm hài lòng m?i ng??i, ?i?u ?ó có ngh?a là h? s? làm vi?c ch?m ch? ?? hoàn thi?n m?t k? n?ng c? th? ?? làm hài lòng ch? nhân c?a h?.

???ng nhiên, Whippet Lab s? th?a h??ng nh?ng ph?m ch?t này t? cha m? c?a nó, mang ??n cho b?n m?t chú chó có ??ng l?c cao b?i các liên k?t m?nh m? và s? c?ng c? tích c?c. C? hai gi?ng ??u khá thông minh, vì v?y b?n có th? d?y cho chó nh?ng th? thu?t khác nhau.

B?n có th? làm theo nh?ng l?i khuyên này ?? làm cho vi?c ?ào t?o d? dàng h?n:

 • Hãy v?ng vàng v?i các l?nh. B?n ph?i xác ??nh r?ng b?n là alpha và con chó ph?i tuân theo m?nh l?nh c?a b?n. Khi b?n phát l?nh, hãy ch?c ch?n r?ng con chó ?i theo b?n. B?n c?ng nên rõ ràng và phù h?p v?i các quy t?c ?? tránh nh?m l?n.
 • Cung c?p m?c ?? khác nhau c?a c?ng c? tích c?c. Sau khi m?t con chó h?c cách th?c hi?n các m?o liên t?c, b?n ph?i b?t ??u gi? l?i ph?n th??ng. ?i?u này s? d?y con chó làm vi?c ch?m ch? h?n cho l?n ?i?u tr? ti?p theo. L?p l?i ?i?u này cho ??n khi con chó c?i thi?n thành công các k? n?ng c? th?.
 • Làm cho trái phi?u c?a b?n m?nh m?. ?? thu hút phía Whippet c?a nó, b?n ph?i ch?c ch?n r?ng b?n có ?? th?i gian v?i con chó c?a b?n. T?p th? d?c v?i nó và cho nó âu y?m ?? t?ng c??ng m?i quan h? c?a b?n. Hãy c? g?ng làm hài lòng nó nhi?u nh? nó s? c? g?ng làm hài lòng b?n.
 • Cho nó t?p th? d?c ??. Whippet Lab càng ho?t ??ng nhi?u, vi?c ?ào t?o càng tr? nên d? dàng. Hãy ch?c ch?n là d?t chó ?i d?o th??ng xuyên và cho nó ?? không gian trong nhà ?? d?o ch?i. ??a chó c?a b?n ??n công viên và cho phép nó giao ti?p v?i ng??i khác và nh?ng con chó khác.

Whippet k?t h?p v?i phòng thí nghi?m và gia ?ình

Có m?t Lab Whippet nh? m?t con chó gia ?ình là m?t ý t??ng t?t. Labradors là nh?ng con chó xã h?i t? nhiên, vì v?y liên k?t v?i nó s? ??n nhanh chóng. C? hai gi?ng c?ng th? hi?n lòng trung thành mãnh li?t v?i ch? s? h?u c?a nó, ??m b?o r?ng b?n s? không g?p quá nhi?u v?n ?? v?i Phòng thí nghi?m Whippet c?a b?n. T?t c? các thành viên trong gia ?ình b?n s? vui v? g?n k?t v?i chú chó và ch?i v?i nó.

Whippet Labs c?ng an toàn v?i tr? em, nh?ng ?i?u ?ó không có ngh?a là b?n không c?n ph?i giám sát chúng trong gi? ch?i. N?u b?n có nh?ng ??a tr? hi?u ??ng, b?n có th? khi?n chúng ch?y v?i chú chó ?? c? hai s? g?n k?t và t?p th? d?c cùng m?t lúc. Khi b?n ho?c ai ?ó trong gia ?ình ra ngoài ch?y b? bu?i sáng, hãy mang theo chú chó. ?ó là m?t kho?nh kh?c g?n k?t tuy?t v?i cho t?t c?.

Con chó d?ch v? c?a thành ph? bên phía c?a Phòng thí nghi?m Whippet xu?t hi?n m?t cách t? nhiên khi trái phi?u c?a b?n m?nh lên. Nó s? làm h?t s?c mình ?? làm hài lòng t?t c? m?i ng??i trong gia ?ình b?n, vì v?y ?ó là m?t ý t??ng t?t ?? có m?i quan h? lành m?nh gi?a con chó và các thành viên trong gia ?ình b?n. N?u m?i th? suôn s?, b?n s? có m?t ng??i b?n ??ng hành lâu n?m trong gia ?ình s? làm vi?c ch?m ch? cho b?n và gia ?ình b?n.

Phòng thí nghi?m Whippet là m?t trong nh?ng gi?ng chó t?t nh?t ?? xem xét khi b?n ngh? ??n vi?c mua m?t con chó. Nó là k?t qu? c?a s? k?t h?p c?a hai gi?ng chó s?n l?n: Whippet trung thành và Labrador ?áng tin c?y. Mi?n là b?n bi?t cách ch?m sóc chó, nó s? cung c?p m?i th? có th? ?? ch?m sóc b?n. Ch? c?n ch?c ch?n ?? nh? t?t c? m?i th? mà b?n ??c ? ?ây.

Gi? cho con chó h?nh phúc b?ng cách ??m b?o nó ???c t?p th? d?c hàng ngày. Hãy ?? nó tiêu hao n?ng l??ng cao t? nhiên c?a nó b?ng cách ?? nó ch?y xung quanh và ch?i. S? d?ng ?? ch?i cho chó ?? gi? chó ? l?i và ??m b?o nó không b? chán ho?c lo l?ng. N?u nó m?t m?i, hãy ?? nó ngh? ng?i, và nhân c? h?i ?ó ?? âu y?m nó. Cho chó ?n th?c ?n c? th? s? cung c?p cho nó n?ng l??ng tr? l?i và t?ng c??ng c? b?p và x??ng. Ch?m sóc s?c kh?e c?a nó là t?t b?ng cách bi?t cách tránh r?i ro s?c kh?e.

Khi hu?n luy?n chó, hãy ??m b?o có m?i liên k?t ch?t ch? v?i nó và th??ng cho hành vi t?t c?a nó. Làm vi?c ch?m ch? ?? làm hài lòng con chó, và nó c?ng s? b?t ??u làm hài lòng b?n. Làm cho các thành viên gia ?ình c?a b?n g?n k?t v?i con chó ?? xu h??ng xã h?i hóa c?a nó c?ng ???c th?c hi?n. D?y nó nh?ng k? n?ng h?u ích ?? b?n có th? s? d?ng ph?m ch?t chó d?ch v? c?a nó.

Khi b?n làm theo t?t c? các m?o này, b?n ch?c ch?n s? có tr?i nghi?m tuy?t v?i v?i Whippet Lab c?a mình. Làm cho n?m c?a con chó có ý ngh?a, và nó c?ng s? mang l?i cho n?m c?a b?n r?t nhi?u ý ngh?a.