Có nên ph?i gi?ng chó núi Bern v?i chó Golden Retriever không?

Có nên ph?i gi?ng chó núi Bern v?i gi?ng chó Golden Retriever không?

3 lý do ?? không nên có m?t chó núi Bern v?i gi?ng chó Golden Retriever

Chó có nh?ng ??c ?i?m và ??c ?i?m khác nhau. Là m?t ch? s? h?u chó trong t??ng lai, ?i?u c?n thi?t là b?n ph?i bi?t lo?i phù h?p v?i tính cách c?a b?n.

Cùng v?i ?ó, ?ây là ba lý do b?n có th? không mu?n có m?t chú chó Golden Retriever Bernese Mountain Mix Dog ? nhà.

 • N?u b?n s?ng trong m?t không gian nh?

Các Mix c?a Golden Retriever Bernese Mountain Dog là khá d? th??ng nh? m?t con chó con, nh?ng s?m hay mu?n nó s? phát tri?n t?i kích th??c ??y ?? c?a nó. Có m?t chú chó Golden Retriever chó Bernese Mountain Mix quanh m?t ngôi nhà nh? có th? khó kh?n.

Tuy nhiên, n?u b?n v?n mu?n có m?t chú chó Golden Retriever Mix c?a Bernese Mountain m?c dù kích th??c c?a nhà b?n, m?t ?i?u b?n có th? làm là chu?n b? m?t không gian cho chú chó ? sân sau c?a b?n. Hãy ch?c ch?n r?ng có m?t d?i phân cách ??ng gi?a khu v?c c?a con chó c?a b?n và khu v??n ?? Golden Dog Retriever Mountain Dog Bernese Mix s? không nhai cây c?a b?n.

 • B?n không có th?i gian ?? hu?n luy?n chó

M?t con chó con có v? ng?t ngào và tình c?m, nh?ng b?n không bao gi? bi?t nh?ng ??c ?i?m và ??c ?i?m nó có th? nh?n ???c t? cha m? c?a nó.

V?i ?i?u ?ó, ?i?u quan tr?ng là b?t ??u cho con b?n tham gia hu?n luy?n chó càng s?m càng t?t . ?i?u này s? cho phép b?n ki?m soát các ??c ?i?m b?n mu?n th?y ? con chó c?a b?n.

N?u b?n ngh? r?ng b?n s? không có th?i gian ?? t? hu?n luy?n chú chó c?a mình, l?i khuyên c?a tôi là hãy thuê m?t ng??i hu?n luy?n ?? làm vi?c ?ó. B?n s? không ph?i thuê hu?n luy?n viên lâu dài, cho ??n khi con b?n h?c các quy t?c nhà c?a b?n ho?c cho ??n khi b?n có s?n m?t l?n n?a ?? hu?n luy?n chó c?a b?n.

 • B?n không th? ?? nó m?t mình trong nhà

Chó Golden Retriever c?a Bernese Mountain là m?t sinh v?t r?t tình c?m. Cùng v?i ?ó, m?t khi nó tr? nên g?n bó v?i ch? s? h?u c?a nó, vi?c phân tách có th? h?i khó kh?n.

Chúng tôi không có ngh?a là ?? con chó l?i làm con nuôi. Ví d?, b?n c?n ph?i ?i công tác trong vài ngày. B?n không th? s?ng con chó c?a b?n m?t mình trong nhà. Bên c?nh lý do cho ?n, con chó c?ng có th? ph?i ch?u ??ng s? lo l?ng khi chia tay khi b?n ?i v?ng.

3 lý do ?? có m?t chó núi Bern v?i gi?ng chó Golden Retriever

N?u b?n ?ã v??t qua bài ki?m tra ? trên và v?n ?ang tìm ki?m thêm lý do ?? có ???c m?t h?n h?p Golden Retriever Dog Bernese Mountain Dog, ?ây, chúng là.

 • Nó không hung d? và thân thi?n

B?n có th? tìm ki?m ng??i b?n thân m?i c?a mình ? nhà ho?c ng??i mà b?n tr? có th? ch?i cùng. Dù lý do c?a b?n là gì ?? có ???c m?t con chó, b?n s? không g?p ph?i v?n ?? v?i Chó núi lai chó Bernese Golden Retriever Mix vì nó l?ch s?, không hung d?, hi?n lành và thân thi?n. Cùng v?i ?ó, cho dù b?n có thanh thi?u niên ho?c tr? m?i bi?t ?i ? nhà, b?n có th? yên tâm r?ng s? không có h?i gì x?y ra.

 • Nó có th? s?ng chung v?i v?t nuôi khác

M?t v?n ?? ph? bi?n gi?a nh?ng ng??i nuôi thú c?ng là ??ng v?t thu?c các loài khác nhau ?ôi khi có th? tham gia vào các tr?n ?ánh nhau.

N?u b?n có nh?ng v?t nuôi khác ? nhà nh? gà, mèo, chim ho?c chó thu?c các gi?ng khác nhau, Golden Retriever v?i Mountain Dog Mix Bernese s? là m?t s? b? sung hoàn h?o cho gia ?ình thú c?ng c?a b?n vì nó luôn bình yên v?i các ??ng v?t khác.

 • ?ó là ph?n ?ng trong hu?n luy?n chó

Vì b?n tính hi?n lành c?a loài chó này, nó khá nh?y bén v?i vi?c hu?n luy?n chó . B?n không bao gi? bi?t nh?ng ??c ?i?m và ??c ?i?m c?a cha m? nó. Tuy nhiên, b?n có th? nhanh chóng ch?a tr? tiêu c?c c?a chó thông qua hu?n luy?n chó.

Con chó này không ho?t ??ng nh? các gi?ng chó khác. Vì v?y, chúng s? không khó hu?n luy?n so v?i nh?ng con chó khác thích ch?y quanh sân.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t chó núi Bern v?i gi?ng chó Golden Retriever

H?n h?p Golden Retriever Dog Bernese Mountain Dog là m?t ng??i t? nhiên ?n ??nh và d? tính. ?ây là m?t gi?ng chó l?n có chi?u cao lên t?i 28 inch n?u là con ??c và chi?u cao 26 inch n?u là con cái.

B?n c?ng có th? mong ??i Golden Retriever c?a mình v?i Mix Mountain Dog Bernese tr? nên ?? s? nh? 115 lbs n?u nó là con ??c và 95 lbs n?u nó là con cái.

Gi?ng chó Golden Retriever Mix c?a Bernese Mountain Dog là m?t thú c?ng ?áng yêu ?? có quanh nhà. Nó có l?p lót m?m và l?p ph? ch?ng th?m n??c mà b?n không th? không vu?t ve b?ng tay. B? lông này có ba màu v?i màu ?en tuy?n, r? sét và tr?ng.

M?i con chó núi Bernese có m?t d?u ?n ??c bi?t trên khuôn m?t. ?ôi tai m?m c?a chúng ???c ??t cao trên ??u. Chúng có ?ôi m?t thông minh và d?u dàng, c?ng nh? mõm th?ng.

M?t chú chó Golden Retriever lai v?i Bernese Mountain Dog th??ng có b? lông dài và th?ng, nh?ng tùy thu?c vào b? m? c?a chú chó, b?n có th? s? có mái tóc xo?n ho?c th?ng.

Chúng ???c coi là m?t trong nh?ng con chó gia ?ình t?t nh?t xung quanh vì tính khí trung thành và thân thi?n c?a chúng. Chó núi Bernese lai v?i Golden Retriever d? dàng g?n bó v?i ch? c?a nó nh?ng có th? khá c?nh giác v?i ng??i l? và các d?u hi?u nguy hi?m khác. Cùng v?i ?ó, H?n h?p Golden Retriever Dog Bernese Mountain có th? là m?t l?a ch?n tuy?t v?i khi tìm ki?m m?t con chó có th? ch?m sóc ngôi nhà.

Các Mix Breed Bernese Mountain Dog v?i gi?ng chó Golden Retriever có r?t nhi?u ?? mùa trong su?t c? n?m. Cùng v?i ?ó, b?n c?n ch?i lông ít nh?t hai l?n m?t tu?n . B?n có th? tham kh?o b?ng d??i ?ây nh? h??ng d?n c?a b?n.

Cân n?ngNam: 115 lbsN?: 95 lbs
Chi?u caoNam: 28 inchN?: 26 inch
Lo?i áoL?p ph? ch?ng th?m và l?p lót m?m
Màu lôngTri-màu: Rust, ?en tuy?n và tr?ng
S? l??ng ??M?t s? l??ng ?áng k? các ?ám c??i trong su?t c? n?m
Tính cáchB?n tính hi?n lành, thân thi?n, l?ch s?, không hi?u chi?n, chung th?y

Chó núi Bern v?i gi?ng chó Golden Retriever ?? bán

Th?t không d? dàng ?? tìm ki?m m?t con chó con Bernese Mountain Dog Retriever Mix phong nha. Ph?i có m?t nhà lai t?o tuy?t v?i ?? có th? lai t?o hai loài khác nhau t?t v?i nhau.

Cùng v?i ?ó, thay vì ?i th?ng ??n c?a hàng thú c?ng, tr??c tiên b?n c?ng có th? tìm ki?m các nhà lai t?o n?i ti?ng. ?i?u này s? ??m b?o cho b?n r?ng con chó b?n s? nh?n ???c không b? b?nh di truy?n và cách c? x? x?u. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng tham gia m?t bu?i tr? li?u. Ng??i ch?n nuôi th??ng cung c?p v?c-xin cho chó c?a h?. Vì v?y, b?n s? không ph?i ki?m tra trong và ngoài phòng khám thú y ?? cung c?p thu?c ch?ng b?nh d?i cho thú c?ng c?a b?n.

D??i ?ây là m?t s? nhà lai t?o ?áng tin c?y cho Bernese Mountain Dog Golden Retriever Mix ?áng ?? xem xét:

 • M?t con chó gi?ng
 • Chó hoang
 • Gà tr?ng t?i ?a
 • Nông tr?i Blackberry
 • MICS Great Pyrenees
 • Gió th?i Keeshonden
 • Chu?ng v?t

Chi phí cho ch?n nuôi có th? dao ??ng kho?ng $ 1.800 ??n $ 4.000. Tuy nhiên, tùy thu?c vào loài b?n mu?n lai t?o, b?n có th? t?n d?ng t?i ?a th?a thu?n này. Bên c?nh ?ó, r?t nhi?u nh?ng nhà lai t?o này ?ã bao g?m hu?n luy?n chó ??y ??.

Ch?m sóc chó núi Bern v?i gi?ng chó Golden Retriever

Chó Golden Retriever Mix Bernese Mountain có b? lông dài. Vì gi?ng chó này ???c bi?t ??n v?i vi?c r?ng lông ?áng k?, b?n c?n ch?i lông hai l?n m?t tu?n ?? ng?n lông r?i xu?ng sàn và ?? ??c , c?ng nh? gi? cho b? lông g?n gàng và ng?n n?p. Tuy nhiên, b?n c?n t?p trung nhi?u h?n vào b? lông c?a chó trong mùa thu và mùa xuân b?i vì ?ây là n?i lông c?a nó r?ng nhi?u nh?t.

Tùy thu?c vào ho?t ??ng c?a chó, b?n có th? ch? c?n cho Golden Retriever Mix v?i Bernese Mountain Dog t?m vài tháng m?t l?n.

Tuy nhiên, b?n c?n ??a chó ??n bác s? thú y ít nh?t m?t l?n m?t tu?n vì tai c?a chó d? b? vi khu?n, b?i b?n và các lo?i vi trùng khác. N?u b?n không ??a chó ?i v? sinh tai th??ng xuyên, ?i?u này có th? gây nhi?m trùng tai trong nh?ng ngày t?i.

B?n c?ng c?n cho chó làm s?ch r?ng hàng tu?n. ?i?u này s? làm gi?m mùi hôi mi?ng và cao r?ng. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng nên ki?m tra ?? dài c?a móng chó. N?u móng c?a nó quá dài, nó có th? b? th??ng trong th?i gian dài ho?c làm h?ng sàn nhà.

Chó núi Bern v?i gi?ng chó Golden Retriever và các v?n ?? s?c kh?e

Khi tìm ki?m m?t chú chó núi Bernese lai v?i Golden Retriever mà b?n mu?n mang v? làm thú c?ng, vi?c nghiên c?u lai l?ch c?a ng??i ch?n nuôi, ch? không ch? riêng con chó.

Tùy thu?c vào vi?c gi?ng chó Golden Retriever c?a chó Bernese Mountain ???c lai t?o t?t nh? th? nào, thú c?ng c?a b?n có th? m?c các b?nh nh?: 

 • Lo?n s?n x??ng hông
 • B?nh Von Willebrand
 • Teo võng m?c ti?n tri?n

Tuy nhiên, ch? vì Golden Retriever v??t qua Mountain Dog Bernese Mix Breed d? m?c các b?nh này không có ngh?a là t?t c? nh?ng con chó thu?c gi?ng này s? ngay l?p t?c m?c các b?nh này. Nó v?n n?m trên con chó ???c nhân gi?ng t?t nh? th? nào.

Vì v?y, làm th? nào ?? b?n b?o v? b?n thân kh?i b? m?t con chó núi Bernese x?u ?

 • Ti?n hành nghiên c?u c? b?n v? ng??i gây gi?ng chó.
 • Ki?m tra xem cha m? c?a con chó có v?n ?? v? s?c kh?e.
 • Chu?n b? môi tr??ng thu?n l?i cho chó (m?t n?i không quá nóng ho?c quá l?nh)

M?t gi?ng chó Bernese h?n h?p gi?ng chó lai v?i Golden Retriever có th? d? m?c các b?nh khác nhau, nh?ng không có gì ch?m sóc t?t không th? kh?c ph?c. Cùng v?i ?ó, tôi c?ng khuyên b?n nên cung c?p các bài t?p chó th??ng xuyên. ??a chú chó Retriever vàng c?a b?n ?i ngang v?i chú chó núi Bernese v?i gi?ng h?n h?p ??n công viên ?? ?i d?o ho?c m?t trò ch?i b?t t?t có th? t?ng s?c kh?e c?a chú chó ??n m?t m?c ?? ?áng k?.

Chó núi Bern v?i gi?ng chó Golden Retriever yêu c?u th?c ph?m

V? yêu c?u th?c ph?m, m?t trong nh?ng ?i?u quan tr?ng nh?t b?n c?n nh? là Mix of Mountain Dog Bernese v?i Golden Retriever là m?t gi?ng chó l?n. Cùng v?i ?ó, ?i?u c?n thi?t là tìm ki?m th?c ?n cho chó có th? cung c?p cho chúng t?t c? các ch?t dinh d??ng c?n thi?t mà không c?n thêm quá nhi?u ch?t béo vào c? th? . N?u không, Mix of Bernese Mountain Dog và Golden Retriever c?a b?n s? b? béo phì.

D??i ?ây là m?t s? l?u ý c?n nh? liên quan ??n vi?c cho ?n Golden Retriever c?a b?n v??t qua Bernese Mountain Dog Golden Retriever Mix:

 • B?n c?n gi? con chó c?a b?n trong ch? ?? ?n c?a chó con trong h?n m?t n?m vì các gi?ng chó l?n m?t nhi?u th?i gian h?n ?? phát tri?n ??n kích th??c tr??ng thành so v?i nh?ng con chó khác.
 • Ch? ?? con chó c?a b?n chuy?n ??i trong ch? ?? ?n tr??ng thành khi nó t?ng ??n 80% kích th??c tr??ng thành c?a nó.
 • Tránh cho chó ?n quá nhi?u n??c trong m?t gi? trong b?a ?n ?? ng?n ng?a các b?nh v? d? dày.

?? b?t ??u v?i hành trình tr? thành ch? s? h?u Chó núi Bernese, ?ây là danh sách nh?ng món ?n ngon cho chó mà b?n có th? cho thú c?ng m?i c?a mình:

 • Nutro t? nhiên gi?ng l?n th?c ?n cho chó tr??ng thành

Công ty Nutro ???c bi?t ??n là n?i ch? cung c?p các thành ph?n t?t nh?t khi nói ??n th?c ?n cho chó. ?i?u làm cho th??ng hi?u này ?áng chú ý h?n là mô hình th?c ?n cho chó ??c bi?t này ???c thi?t k? dành riêng cho các gi?ng chó l?n.

Hai thành ph?n hàng ??u c?a th?c ?n cho chó này là th?t gà và th?t gà. Sau ?ó là toàn b? g?o l?t ??ng ??u v?i các thành ph?n lành m?nh khác.

 • Gia ?ình Fromm Gi?ng l?n dành cho ng??i l?n

Trong h?n 100 n?m, Fromm ?ã th?c hành c?ng hi?n cho s?c kh?e và s? kh?e m?nh c?a nh?ng con chó ? các gi?ng và kích c? khác nhau.

Gi?ng nh? Nutro, m?t trong nh?ng món ?n ???c ch? bi?n t? th?t gà và th?t gà là m?t trong nh?ng nguyên li?u hàng ??u . S? khác bi?t duy nh?t là th?c ?n cho chó này c?ng ???c x?p trên cùng v?i v?t. Nh?ng gì sau ba thành ph?n hàng ??u là b?t y?n m?ch, g?o nâu và lúa m?ch lê.

 • Nghi?n th?c ?n khô Viva La Venison

?ây là m?t th?c ph?m tuy?t v?i cho Golden Retriever c?a b?n ???c lai v?i Bernese Mix Of Mountain Dog b?i vì tôi ???c t?o ra m?t cách rõ ràng ?? ?áp ?ng t?t c? các ch?t dinh d??ng mà con chó c?a b?n c?n.

Nó không ch? ???c làm t? các thành ph?n t??i, mà còn có m?t công th?c th?c ph?m ??c ?áo . Trong s? các thành ph?n hàng ??u c?a nó là khoai tây khô, b?t th?t nai và m? gà. Tr?ng khô, táo, cà r?t và rau bina, là m?t s? thành ph?n ?áng chú ý trong th?c ?n cho chó này.

Chó núi Bern v?i gi?ng chó Golden Retriever yêu c?u t?p th? d?c

Các Mountain Dog Mix Trong Bernese lai v?i Golden Retriever có th? là m?t con chó yêu th??ng và trìu m?n, nh?ng chúng th??ng d? tính và không ph?i là ho?t ??ng nh? nh?ng con chó khác mà b?n ?ang s? d?ng ??.

V?i ?i?u ?ó, h? s? không yêu c?u m?t s? hình th?c t?p th? d?c t? ch? c?a h?. Tuy nhiên, ?i?u này không có ngh?a là h? không c?n nó.

M?t v?n ?? ph? bi?n gi?a Bernese Mountain Dog Golden Retriever Mixes là béo phì. ?i?u này x?y ra do b?n ch?t tho?i mái c?a h?. Chúng không ph?i là lo?i ??ng v?t s? t? nguy?n ch?y quanh nhà. Vì v?y, v?i t? cách là ch? s? h?u thú c?ng, công vi?c c?a b?n là ??m b?o chúng ???c t?p th? d?c ??y ??.

B?n th??ng c?n cho chó c?a b?n ít nh?t 30 phút t?p th? d?c m?i ngày . Tuy nhiên, do chó lai núi Bernese c?a chó lai v?i Golden Retriever ???c bi?t ??n là m?t ng??i t?ng cân, nên chúng tôi khuyên b?n nên gi?i quy?t trong kho?ng 45-60 phút m?i ngày.

B?n có th? thi?t l?p tâm tr?ng và ?? chú chó c?a b?n vui ch?i trong sân, nh?ng ?i?u ?ó không ?? ?? t?p th? d?c cho m?t chú chó núi Bernese h?n h?p v?i Golden Retriever.

?? gi? cho con chó c?a b?n trong tình tr?ng t?t nh?t, b?n c?n ?? nó hòa nh?p v?i m?i ng??i. Cân nh?c vi?c ??a chó ??n công viên ?? ch?i trò ch?i hay ném ??a, ??a nó ?i b?i ho?c ?i b? ???ng dài.

Nh?ng n?u b?n ??nh nuôi m?t chú chó con Bernese Mountain thì sao? Vì chó con có nhi?u n?ng l??ng h?n chó tr??ng thành, b?n c?n gi? nó chi?m ph?n l?n th?i gian N?u không, nó có th? gây ra s? h?n lo?n và phá h?y trong sân c?a b?n.

Chó núi Bern v?i gi?ng chó Golden Retriever v?i hu?n luy?n

?i?u quan tr?ng nh?t trong vi?c hu?n luy?n chó là ?? ng??i hu?n luy?n có ?? kiên nh?n, ??c bi?t là trong tr??ng h?p chó núi Bernese v?i gi?ng chó Golden Retriever.

Hu?n luy?n chó m?t s? cam k?t và th?i gian. Vì v?y, tr??c khi b?t ??u ?ào t?o, b?n c?n ??t mình vào tâm tr?ng cho nó.

Khi b?n ?ã thi?t l?p hào quang, ?ây là nh?ng ?i?m ?áng suy ng?m khi b?n hu?n luy?n Chó núi Bernese c?a mình v?i cu?c ?ua Chó tha m?i vàng h?n h?p:

 • Hãy là alpha. Luôn luôn ?i tr??c con chó b?n ?ang d?y. ??ng ?? con chó d?n b?n ?i.
 • Th??ng hành vi t?t và tr?ng ph?t nh?ng ng??i x?u.
 • Làm cho t?t c? các bu?i ?ào t?o ng?n.
 • Hu?n luy?n chó c?a b?n ngay l?p t?c ngay khi b?n ??a nó v? nhà.
 • D?y chó d?u hi?u d?ng l?i

M?t ?i?m quan tr?ng khác trong hu?n luy?n chó là bi?n báo d?ng. Khi b?n gi? ngón tay c?a b?n theo m?t cách nh?t ??nh, nó s? báo hi?u cho con chó c?a b?n d?ng l?i.

Lý do b?n ?u tiên d?u hi?u này trong s? nh?ng ng??i khác là b?n mu?n d?y con chó c?a b?n ng?ng c?n và nhai nh?ng th? c?a b?n ? nhà. ?ó là t? nhiên cho chó nhai. Vì v?y, tr? khi b?n b?o nó ng?ng c?n, nó s? ?i kh?p nhà ngh? r?ng không sao ?? nhai m?i th? trong t?m nhìn.

M?t khi b?n ?ã d?y con chó c?a b?n cách d?ng l?i, b?n s? d? dàng b?o nó n?m xu?ng, ng?i, ??ng ho?c nói.

Chó núi Bern v?i gi?ng chó Golden Retriever và gia ?ình

N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t con thú c?ng ?? mang v? nhà nh? m?t con chó c?a gia ?ình, thì gi?ng chó Golden Retriever c?a Chó lai gi?ng chó Bernese Mountain s? là m?t trong nh?ng ?ng c? viên sáng giá nh?t.

D??i ?ây là m?t s? ??c ?i?m c?a Chó núi Bernese ?ua v?i Golden Retriever khi?n nó tr? thành ng??i b?n t?t nh?t c?a ?àn ông:

 • H? ch? s?a khi c?n thi?t.
 • H? r?t d? làm hài lòng. Cho h? m?t cái v? nh? vào ??u ho?c m?t ?i?u tr?, và h? ?ã h?nh phúc cho c? ngày.
 • H? thích ch?i v?i tr? em ngoài tr?i.
 • Chúng r?t thân thi?n, không ch? v?i tr? em mà còn v?i các v?t nuôi khác.
 • H? c?nh giác và thông minh. Th?t hoàn h?o n?u b?n mu?n có m?t thú c?ng trong gia ?ình c?ng có th? b?o v? ngôi nhà.
 • Con chó có th? c? v? b?n sau m?t ngày làm vi?c m?t m?i.
 • Nó có th? là ng??i b?n t?t nh?t m?i c?a con trai b?n ? nhà.
 • Thích ch?i ngoài tr?i, nh?ng c?ng có th? ra ngoài ? nhi?t ?? l?nh h?n.

Bên c?nh nh?ng gì ?ã ???c ?? c?p, h?n h?p Golden Retriever Dog Bernese Mountain c?ng ng?t ngào. Con chó này có th? là m?t gi?ng chó l?n, nh?ng h?u h?t chúng không bi?t chúng to nh? th? nào. Cho dù h? bao nhiêu tu?i, h? v?n s? c? g?ng si?t ch?t vào cánh tay c?a b?n nh? th? h? v?n là m?t con chó con.