Có nên ph?i gi?ng chó núi Bern v?i chó Labrador không?

Có nên ph?i gi?ng chó núi Bern v?i gi?ng chó Labrador không?

3 lý do t?i sao b?n không nên nuôi chó núi Bern v?i gi?ng chó Labrador

 • Tránh lai t?o

Nhi?u ng??i kiêng k?. Nh?ng ng??i mu?n nuôi thu?n ch?ng làm thú c?ng ngh? r?ng thú c?ng lai h?n h?p kém h?n so v?i chúng. C?ng có nh?ng ng??i khác ghét ý t??ng v? nh?ng con chó thi?t k?. Con lai c?a hai con thu?n ch?ng th??ng th? hi?n nh?ng tính cách khác nhau, khi?n chúng không th? ?oán tr??c ???c. C?ng có nguy c? th?a h??ng c? hai v?n ?? s?c kh?e c?a cha m?, d?n ??n ph?n l?n m?i ng??i t? ch?i ý t??ng v? nh?ng con chó thi?t k?. N?u b?n không có m?t ?i?m y?u nào cho vi?c lai t?o, thì ??ng xem xét vi?c k?t h?p chó Bernese Mountain Dog và Labrador Retriever.

 • ?i ra kh?i nhà th??ng xuyên

N?u b?n ra kh?i nhà trong th?i gian dài cho công vi?c c?a b?n ho?c nh? m?t thói quen, thì chó con Labernese có th? không ph?i là thú c?ng phù h?p v?i b?n. Các con lai ch?u s? lo l?ng v? s? chia ly n?u b? b? l?i m?t mình khi còn nh?. Ng??i Labernese ?òi h?i s? chú ý và ch?m sóc liên t?c, ??c bi?t là khi h? b?t ??u t?p luy?n và t?p th? d?c. Chúng có th? tr? nên phá ho?i khi tách kh?i ch? s? h?u trong th?i gian dài, ?i?u này góp ph?n kéo dài tu?i th? c?a chúng. N?u b?n không th? dành th?i gian cho Labernese, b?n không nên mua.

 • Ch?i chu?t liên t?c

Chó tha m?i Labrador tr?n v?i chó núi Bernese c?ng có th? là m?t s? ít liên quan ??n ch?i chu?t. Có th? khó g? r?i nh?ng s?i lông dài c?a chúng n?u không ???c ch?i th??ng xuyên. H? r?t khó ?? t?m vì khung l?n c?a h?. H? r?t n?ng ??ng, ?i?u ?ó có ngh?a là h? b? b?n h?u h?t th?i gian. N?u b?n không mu?n v? nhà v?i m?t con chó hôi th?i sau m?t ngày dài làm vi?c, hãy xem xét vi?c mua m?t gi?ng chó khác.

3 lý do t?i sao b?n nên nuôi chó núi Bern v?i gi?ng chó Labrador

 • V?t nuôi gia ?ình tuy?t v?i

B?t m?t con chó núi Bernese tr?n v?i m?t con chó s?n Labrador có ngh?a là b?n s? có m?t con thú c?ng tình c?m và d? hu?n luy?n khi b?n mua chúng nh? nh?ng con chó con. Khi l?n lên, chúng là nh?ng con chó to l?n và thân thi?n, thích dành th?i gian v?i nh?ng gia ?ình n?i ti?ng. N?u b?n là m?t fan hâm m? c?a nh?ng chú chó ?áng yêu và ???c chú ý, thì ?ây là gi?ng chó hoàn h?o dành cho b?n.

 • ??c ?i?m khuôn m?t n?i b?t

??c ?i?m khuôn m?t c?a h? r?t n?i b?t, ?ó là lý do t?i sao h? ?ang gia t?ng nhu c?u trên ph?m vi qu?c t?. Chúng c?ng có hai màu và ba màu, tùy thu?c vào gi?ng c?a b? m?. B?n c?ng có tùy ch?n ?? mua ho?c nhân gi?ng m?t con chó núi Bernese tr?n v?i Black Labrador, ???c ??t tên là chó núi Bernese h?n h?p Black Lab. Hình ?nh t?ng th? c?a h? là ??p m?t. H? có ?ôi m?t ?en, ???c thi?t l?p t?t v?i bi?u c?m thân thi?n.

 • Chó d?ch v? thông minh

Vì c? hai gi?ng ??u thu?c t?ng l?p lao ??ng, chúng c?ng có th? thu?n ti?n. H? có th? giúp ?? ng??i tàn t?t và làm chó d?n ???ng. H? r?t nh? nhàng và bình t?nh, r?t h?u ích cho ng??i già. Chúng c?ng thông minh, làm cho v?t nuôi gia ?ình tuy?t v?i. V?i s? quan tâm và ch?m sóc liên t?c, h? có th? ph?c v? nh? ng??i b?n t?t nh?t c?a gia ?ình b?n.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t con chó núi Bernese Lab Mix

Cân n?ngNam có kích th??c trung bình: 65 ??n 110 poundsNam có kích th??c trung bình: 63 ??n 105 poundsSáu tháng: 62 ??n 65 pounds12 tháng: 72 ??n 75 pounds18 tháng: 84 ??n 87 pounds
Chi?u caoNam có kích th??c trung bình: 26 ??n 28 inchN? có kích th??c trung bình: 24 ??n 26 inchSáu tháng: 18 ??n 20 inch12 tháng: 23 ??n 25 inch18 tháng 25 ??n 27 inch
Lo?i áoChi?u dài trung bình và l??n sóng trong k?t c?u, áo khoác hai l?p có ?? dày khác nhau tùy theo mùa
Màu lôngCó th? t? màu vàng, ?en ho?c nâu c?a di s?n LabradorC?ng có th? có m?t b? lông ba màu (?en, nâu và tr?ng) c?a chó núi Bernese
L??ng b?mB?m nh? s? ???c liên t?c ?? gi? cho áo khoác kh?e m?nh và ch?c n?ng
Tính cáchN?ng ??ng, r?t n?ng ??ng trong các ho?t ??ng gia ?ình và th? thao, nhanh nh?n, ngoan ngoãn, thích môi tr??ng l?nh, không làm t?t trong không gian ch?t ch?i

Chó núi Bern v?i gi?ng chó Labrador ?? bán

Chó Labernese trên th? tr??ng r?t khó phát hi?n, ?i?u ?ó có ngh?a là chúng có th? t?n r?t nhi?u ti?n. N?u b?n mu?n thu?n ch?ng ?? t? tr?n chúng, chi phí trung bình c?a m?t con chó núi Bernese có th? dao ??ng t? 1.800 ??n 2.400 ?ô la. Chó tha m?i Labrador t? nhiên h?n ?? tìm th?y vì nó ph? bi?n h?n so v?i chó núi Bernese. Chó con trong phòng thí nghi?m có th? có giá t? 800 ??n 1.200 ?ô la.

D?a trên giá c?a b? m?, b?n có th? tìm th?y chó núi Bernese chó con h?n h?p trong ph?m vi giá t? $ 800 ??n $ 2,400.

D??i ?ây là các y?u t? khác nhau có th? ph?n ánh các thay ??i v? giá mà ng??i bán ??t ra:

 • Dòng dõi c?a cha m?
 • gi?i tính
 • th? t? sinh
 • xu?t hi?n
 • ki?m soát ch?t l??ng c?a nhà t?o gi?ng
 • khuy?t t?t

Ch?m sóc chó núi Bern v?i gi?ng chó Labrador

D??i ?ây là các công c? c?n thi?t ?? ch?m sóc chó con ho?c chó Labernese ?úng cách:

 • Bàn ch?i pin
 • Ch?i
 • Deshedder
 • Kéo c?t móng tay
 • D?u g?i thú y
 • Bàn ch?i ?ánh r?ng
 • B?n t?m l?n

Ng??i Labernese c?n ch?i hàng ngày ?? tránh làm cho lông c?a h? b? r?i và lo?i b? b?t k? s?i tóc l?ng l?o nào. Trong t?m, nên s? d?ng d?u g?i thú y. Nó c?ng là ?i?u c?n thi?t ?? ??m b?o r?ng b?n x? s?ch d?u g?i. Không c?n t?m cho chó Labernese m?i ngày, nh?ng b?n c?n t?m cho chúng khi chúng b?n th?u.

Gi? m?t chi?c ??ng h? liên t?c trên tai c?a h? là t?t, vì gi?ng Labernese d? b? nhi?m trùng tai. B?n c?n duy trì thói quen làm s?ch r?ng hàng ngày t? khi còn nh? ?? v? sinh r?ng mi?ng ?úng cách. V?i vi?c t?p th? d?c, móng c?a chó Labernese s? b? mòn m?t cách t? nhiên, nh?ng b?n có th? s? d?ng d?ng c? c?t móng tay hàng tháng ?? ??m b?o.

Chó núi Bern v?i gi?ng chó Labrador v?n ?? v? s?c kh?e

 • Ung th?
 • S?ng lên
 • Suy giáp
 • Khu?u tay và hông y?u
 • ?i?u ki?n tim
 • D? ?ng da
 • Nhi?m trùng tai

Nh?ng con chó lai có th? m?c ph?i nh?ng c?n b?nh t??ng t? t? dòng dõi c?a b? m? chúng, ?i?u này khi?n chúng ta nên nghiên c?u v? l?ch s? b?nh t?t ?nh h??ng ??n c? hai gi?ng b? m? c?a chúng. Chó tha m?i Labrador m?c các b?nh di truy?n. Các v?n ?? có th? bao g?m lo?n s?n khu?u tay ho?c hông, b?nh v? m?t và ki?t s?c t? các bài t?p. Chó núi Bernese d? b? m?t lo?t các tình tr?ng, bao g?m ??y h?i, ung th? và suy giáp.

S?ng b?ng x?y ra khi d? dày c?a chó ??y khí, có th? d?n ??n nó b? b?nh và bu?n nôn . Tìm ki?m ?i?u tr? thú y n?u con chó b? m?t t?p. Ung th? là nguyên nhân hàng ??u gây t? vong ? chó núi Bernese, chi?m 67% s? ca t? vong c?a gi?ng chó này. Suy giáp c?ng có th? là m?t r?i ro khi b?n có th? phát hi?n ra nh?ng thay ??i trong tính khí và b? lông c?a chó.

Vì khung kh?ng l? c?a chúng, nh?ng con chó Labernese d? b? khu?u tay và hông y?u. D? ?ng da c?ng tr? thành m?i phi?n toái cho nh?ng ng??i ch? s?ng ? nh?ng n?i nhi?u n?ng vì b? lông dày c?a chó. Thông th??ng, tính khí c?a h? thay ??i th?t th??ng do d? ?ng, nhi?m trùng và b?nh t?t. Khi Labernese c?a b?n b?t ??u có d?u hi?u lo l?ng vì b?nh t?t, hãy xem xét t? v?n v?i phòng khám thú y c?a b?n.

Các v?n ?? s?c kh?e là ?áng báo ??ng khi b?n k?t h?p các b?nh ti?m ?n c?a Chó núi Bernese và Chó tha m?i Labrador. ?i?u c?n thi?t là tìm m?t nhà lai t?o có t?t c? các ki?m tra thú y và DNA hoàn ch?nh ?? gi? s? an tâm khi mua m?t con chó con Labernese.

T?t c? các b?nh ti?m ?n d?n ??n tu?i th? ng?n h?n cho gi?ng Labernese. Hãy ch?c ch?n r?ng con chó con có ?i?m hông và khu?u tay t?t, ki?m tra m?t rõ ràng và không có ti?n s? gia ?ình b? suy giáp và ung th? ?? làm cho nó ?áng ?? mua.

Chó núi Bern v?i gi?ng chó Labrador yêu c?u th?c ph?m

Tiêu th? th?c ph?m c?a h?n h?p Bernese Mountain Dog Lab trung bình có trung bình kho?ng b?n chén th?c ?n cho chó m?i ngày. Chi phí hàng ngày có th? dao ??ng t? kho?ng 2,75 ?ô la ??n 3,00 ?ô la m?t ngày, ?i?u này làm cho trung bình hàng tháng c?a nó kho?ng 80 ??n 90 ?ô la. Nên cho chó LaBernese ?n th?c ?n cho chó ch?t l??ng cao hai l?n m?i ngày.

Bernese Mountain Dog Lab Yêu c?u t?p th? d?c

Gi?ng chó LaBernese là m?t dòng chó r?t n?ng ??ng. H? c?n t?p th? d?c hàng ngày, bao g?m ?i b? dài ho?c ?i b? ???ng dài. H? c?ng thích b?i l?i ? bãi bi?n. Balls và Frisbees là ?? ch?i t?t cho nh?ng chú chó LaBernese. H? c?ng gi?i trong th? thao c?ng nh? rèn luy?n s? nhanh nh?n và vâng l?i. M?t gi? t?p th? d?c hàng ngày s? gi? cho chú chó LaBernese vui v? và hài lòng.

Chó núi Bern v?i gi?ng chó Labrador yêu c?u t?p th? d?c

Gi?ng chó Labernese là m?t dòng chó r?t n?ng ??ng. H? c?n t?p th? d?c hàng ngày, bao g?m ?i b? dài ho?c ?i b? ???ng dài. H? c?ng thích b?i l?i. Balls và Frisbees là ?? ch?i t?t cho nh?ng chú chó Labernese. H? c?ng gi?i trong th? thao c?ng nh? rèn luy?n s? nhanh nh?n và vâng l?i. M?t gi? t?p th? d?c hàng ngày s? gi? cho chú chó Labernese vui v? và hài lòng.

D??i ?ây là danh sách các ho?t ??ng Labernese love:

 • ?i b? dài
 • D?a nh?a và b?t bóng
 • B?i l?i
 • Ch?y v?i tr? em
 • Các ho?t ??ng liên quan ??n th? thao
 • M?t chuy?n ?i ??n bãi bi?n
 • ?i b?

Chó núi Bern v?i gi?ng chó Labrador hu?n luy?n

Chó Labernese c?c k? thông minh, ?i?u này giúp chúng d? dàng hu?n luy?n mi?n là b?n ?ang th?c hi?n nó theo thói quen hàng ngày. ?i?u c?n thi?t là b?t ??u hu?n luy?n và xã h?i hóa chó con khi còn nh? b?i vì m?t ng??i tr??ng thành không ???c hu?n luy?n có kích th??c b?ng m?t n?a chi?c gh? sofa có th? ?ánh g?c b?n và m?t s? lo?i ?? ??c trong gia ?ình b?n ngay l?p t?c.

?i?u quan tr?ng là d?y cho chó Labernese c?a b?n cách c? x? ?úng ??n. H? ?áp ?ng t?t v?i s? c?ng c? tích c?c mang l?i cho th?c ph?m nh? là ph?n th??ng. Các l?p h?c vâng l?i chó con là nh?ng cách tuy?t v?i ?? giúp chó Labernese giao ti?p v?i các gi?ng chó khác.

H?n h?p chó núi Bern v?i gi?ng chó Labrador và gia ?ình

Chó Labernese c?n nhi?u ch? ?? d?o ch?i xung quanh, ?i?u ?ó có ngh?a là c?n h? không có kh? n?ng. M?t ngôi nhà v?i sân có hàng rào là khung c?nh lý t??ng cho m?t chú chó Labernese, chúng s? cho chúng t? do di chuy?n. Nó c?ng không lành m?nh cho chó con Labernese s?ng trên m?t hòn ??o nhi?t ??i, n?i chúng ti?p xúc v?i ánh n?ng m?t tr?i liên t?c. Nh?ng chi?c áo khoác dày c?a chúng khi?n chúng thích h?p h?n v?i các gia ?ình s?ng ? khu v?c phía b?c trên th? gi?i.

?ây c?ng là m?t s? s? th?t ???c bi?t v? nh?ng con chó Labernese:

 • Chó con Labernese có b? lông ch? y?u là màu t?i vì gi?ng c?a b? m? chúng
 • Chó Labernese bám và có th? b? kích ??ng quá m?c khi ch?i v?i m?i ng??i
 • Ng??i Labernese là nh?ng chú chó ?ang làm vi?c, t?o nên nh?ng ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i cho c? tr? em và ng??i l?n

Chó h?n h?p Bernese Lab là thú c?ng tuy?t v?i c?a gia ?ình, ???c bi?t ??n là nh?ng ng??i kh?ng l? hi?n lành, thích ? g?n tr? em. Tuy nhiên, h? c?ng trung thành và ph?c v? t?t. Chó Labernese là chó ph?c v? t?t, r?t h?u ích cho ng??i già và ng??i khuy?t t?t. Ng??i Labernese c?ng t?o nên nh?ng ng??i b?n ??ng hành hoàn h?o trong nh?ng chuy?n ?i b? dài, ?i b? ???ng dài ho?c ch?y b?. M?c dù chúng là nh?ng con chó b?o v? tuy?t v?i, Labernese không có kh? n?ng tr? nên hung d? khi ??i m?t v?i nh?ng v? khách ho?c k? ??t nh?p b?t ng? nh?ng s? c?nh báo cho ch? nhân c?a chúng khi xu?t hi?n.

Trong khi chó h?n h?p Bernese Mountain Dog Lab hoàn h?o xung quanh tr? em, chúng c?n ???c giám sát liên t?c khi chúng ? g?n tr? nh?. H? c?n h?c cách tôn tr?ng và cách c? x? ?úng m?c ?? tránh vô tình làm t?n th??ng nh?ng ??a tr? ngh?ch ng?m. Labernese kh?ng l? nói chung là t?t b?ng nh?ng có th? c?n ph?i ki?m soát b?n thân khi ch?i v?i tr? em m?t n?a kích th??c c?a chúng.

Nhìn chung, chó Labernese là m?t thú c?ng và b?n ??ng hành lý t??ng. Tuy nhiên, nó có th? là m?t t?n công vi?c. N?u b?n ?áp ?ng các tiêu chu?n c?a nó, b?n có th? mong ??i m?t cu?c s?ng gia ?ình h?nh phúc v?i nh?ng chú chó Labernese ?i lang thang quanh nhà b?n.