Có nên ph?i gi?ng chó núi Pyrenees v?i chó núi Bern không?

Có nên ph?i gi?ng chó núi Pyrenees v?i gi?ng chó núi Bern không?

3 lý do t?i sao b?n không nên nuôi chó núi Pyrenees v?i gi?ng chó núi Bern

Great Pyrenees lai v?i Bernese Mountain Dog là hung d? h?n nh?ng ng??i khác. Vì chúng ???c g?i là chó b?o v?, chúng có nhi?u kh? n?ng hi?u chi?n h?n so v?i các gi?ng chó khác nhau.

M?t h?n h?p chó Bernese Mountain Dog Great Pyrenees c?ng ???c nhi?u ng??i chú ý h?n. B?n c?n tr? lãi cho h? và dành nhi?u n?ng l??ng và th?i gian ?? ch?i v?i h?.  

N?u b?n không có th?i gian ?? ch?i và k? lu?t chúng, b?n nên ngh? ??n vi?c l?y m?t gi?ng chó khác. Ch?m sóc m?t con Pyrenees v? ??i Bernese lai v?i Chó núi r?t khó . Nh? ?ã ?? c?p, b?n c?n ph?i ? bên h? m?i lúc.

3 lý do t?i sao b?n nên nuôi chó núi Pyrenees v?i gi?ng chó núi Bern

Great Pyrenees v?i Bernese Mountain Dog s an toàn ?? ch?i v?i . N?u b?n có nh?ng ??a tr? mà b?n mu?n an toàn, b?n không c?n ph?i lo l?ng vì nh?ng gi?ng chó này r?t hi?n. Nh?ng ng??i b?n lông thú có th? ???c ?ào t?o. Nh?ng chú chó con ?áng yêu ?? b?n có th? an tâm.

Chó con h?n h?p Great Pyrenees và Bernese Mountain Dog r?t thông minh. H? bi?t các m?i ?e d?a và n?i ?? ?áp ?ng. Vì chúng có th? ???c ?ào t?o, b?n có th? d? dàng h??ng d?n chúng ??i x? t?t v?i con b?n. B?n có th? b?o h? hãy nh? nhàng và kiên nh?n khi ch?i v?i b?n tr?.  Great Pyrenees v?i h?n h?p chó núi Bernese ng?t ngào nh?ng c?ng có trách nhi?m. H? ?m áp, c?nh giác và thân thi?n. H? c?ng nh?y c?m và d?u dàng.  

H? có th? b?o v? b?n. B?n có th? ??m b?o r?ng nh?ng con chó này ???c an toàn ?? ???c xung quanh. H? có th? b?o v? b?n và con b?n kh?i b?t k? ng??i l? nào. R?t cu?c, h? ???c g?i là v? s?. H? c?ng có th?:

 • C??p t?n công
 • B?o v? b?n kh?i các ??ng v?t khác

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a chó núi Pyrenees v?i gi?ng chó núi Bern

Lo?i chó này trông to và ?ôi khi gi?ng v?i Border, Colie. Nó có ?ôi m?t hình qu? h?nh và ?ôi tai hình tam giác khá nh? so v?i kích th??c c?a nó.

H?n n?a, nó có mõm m?nh và r?ng l?n. B? lông phong phú c?a nó làm cho gi?ng chó này trông m?m m?i và d? th??ng m?c dù kích th??c c?a nó. Lông thú c?a chúng dày khi nh?ng con chó ban ??u s?ng ? nh?ng n?i l?nh.

Khi nói ??n l?ng d??i và th?t l?ng, lo?i gi?ng này là c? b?p. Không ch? vai c?a h? cao, và chân sau c?a h? c?ng s?n ch?c, mà ng?c c?a h? c?ng r?ng. ?uôi c?a chúng c?ng b? cày nát.   

Áo khoác c?a h? dày và tr?ng, nh?ng ?ôi khi có màu cam và ?en. D??i ?ây là m?t s? thông tin v? áo khoác c?a h?.

Cân n?ng?? ch?i: 10 lbs ??n 24 lbsMini: 25 lbs ??n 49 lbsTiêu chu?n: 50 lbs ??n 90 lbs
Chi?u cao?? ch?i: 12 inch ??n 17 inchMini: 18 inch ??n 22 inchTiêu chu?n: 23 inch ??n 29 inch
Lo?i áoDài và l??n sóng, xo?n, th?ng (hi?m)
Màu lôngs? k?t h?p c?a màu tr?ng, ?en và nâu
S? l??ng ??R?ng t?i thi?u cho áo khoác xo?n và l??n sóng
Tính cáchThân thi?n, tình c?m v?i gia ?ình, thông minh, khao khát s? chú ý

Tr?ng l??ng và chi?u cao c?a Great Pyrenees v?i h?n h?p chó núi Bernese khác nhau tùy thu?c vào gi?i tính c?a chúng. Nhi?u y?u t? có th? ?nh h??ng, quá. ?ó là:

 • Món ?n
 • Gi?ng
 • Ho?t ??ng

B?n không nên lo l?ng v? kích th??c và chi?u cao c?a nh?ng con chó c?a b?n, vì chúng có th? thay ??i. Ngoài ra, b?n c?n suy ngh? v? kích th??c c?a các nhà lai t?o. N?u các gi?ng ??u nh?, thì c?ng mong r?ng chó con c?ng s? nh?. M?t khác, n?u b? m? c?a nh?ng con chó l?n, thì con chó con c?a b?n s? l?n h?n b?n ?ã bi?t.

Chó núi tr?n v?i Pyrenees trông gi?ng nh? m?t món ?? ch?i nh?i bông l?n mà b?n có th? d?a vào. H? tình c?m, yêu th??ng và d?u dàng. H? c?ng bình t?nh. H? ?áng tin c?y và ân c?n. Gi?ng nh? b?t k? lo?i chó nào, chúng s? không c?n ng??i l? mi?n là chúng không b? ?e d?a.   

Cách b?n ??i x? v?i h? c?ng ?nh h??ng ??n hành vi c?a h?. N?u b?n qu?n lý h? ?úng cách, b?n c?ng có th? ??m b?o r?ng h? c?ng s? x? lý b?n ?úng cách.  

?ây là lý do t?i sao c?n thi?t ?? ??m b?o r?ng tài s?n c?a b?n có m?t s? khu v?c n?i chó con có th? ch?y và ho?t ??ng. N?u ??a ?i?m c?a b?n nh?, b?n c?n ??m b?o r?ng b?n có th? ?i b? hàng ngày vì gi?ng c?a chúng r?t s?ng ??ng. B?n c?n th?a mãn b?n n?ng c?a h? và ??m b?o r?ng h? s? không m?t quy?n.

V?i nh?ng ??c ?i?m này, th?t an toàn khi nói r?ng Great Pyrenees v?i h?n h?p chó núi Bernese có th? là nh?ng con chó b?o v? t?t .

Chó núi Pyrenees v?i gi?ng chó núi Bern ?? bán

Nhi?u ng??i bán gi?ng chó này. Giá c?a m?i con chó con dao ??ng t? 1000 ??n 3.000 ?ô la. Tuy nhiên, nó ph? thu?c vào ng??i gây gi?ng và kích th??c c?a con chó .  

M?t s? nhà lai t?o ?áng tin c?y mà b?n có th? mua t?:  

 • Trang tr?i thông Acres
 • Canada
 • Gi?ng chó Great Bernese

Ch?m sóc chó núi Pyrenees v?i gi?ng chó núi Bern

Nó là m?t ph?n thi?t y?u ?? gi? cho v?t nuôi c?a b?n kh?e m?nh. B?n c?n ??m b?o r?ng chúng s?ch s?. ?i?u này ??c bi?t ?úng n?u b?n có m?t chú chó núi Bernese v?i h?n h?p Great Pyrenees. B?n nên làm cho chúng v? sinh vì chúng có áo khoác dài.

Các s?n ph?m b?n c?n ?? c?i thi?n s? xu?t hi?n c?a chúng là:

 • Bàn ch?i – Có nhi?u lo?i bàn ch?i khác nhau cho chó c?a b?n. B?n c?n bi?t áo khoác c?a h? ?? có th? ch?n ?úng. V?i ?i?u này, b?n có th? có m?t bàn ch?i có th? gi? cho chó con c?a b?n g?n gàng. M?t s? lo?i bàn ch?i b?n có th? mua là m?t cái cào và m?t bàn ch?i bóng m??t. Nh?ng cái này có th? ch?i l?p lót dày. N?u thú c?ng c?a b?n có m?t l?p lông m?m m?i, b?n c?n tìm m?t lo?i l??c khác cho chúng. Nhi?u c?a hàng cung c?p nh?ng bàn ch?i này, vì v?y ??ng quên h?i h? tr??c khi mua.
 • Xà phòng – Có, b?n c?n xà phòng ???c làm cho chó. B?n không nên s? d?ng nh?ng th? ???c t?o ra cho con ng??i, b?i vì chúng có các thành ph?n khác nhau. M?c dù xà phòng c?a b?n có tác d?ng v?i b?n, nh?ng ?i?u ?ó không có ngh?a là nó nên ???c s? d?ng cho v?t nuôi c?a b?n. R?t cu?c, b?n s? không s? d?ng xà phòng cho da, vì v?y chúng tôi khuyên b?n không nên làm nh? v?y. Chúng tôi ?ã ch?m sóc r?t nhi?u cho nh?ng chú chó trong khu v?c thú y c?a chúng tôi, vì v?y hãy làm theo g?i ý này.     
 • D?u x? – Chó c?ng c?n s? d?ng d?u x?. Chúng ???c t?o ra cho chúng vì chúng có th? lo?i b? b? chét, vì v?y hãy ??m b?o có ???c lo?i phù h?p ?? lông thú c?a chúng sáng bóng và kh?e m?nh.  
 • Máy s?y lông – Áo khoác cho chó c?a b?n c?n ???c s?y khô ngay l?p t?c. N?u không, chúng s? b? r?i và s? làm cho thú c?ng c?a b?n không tho?i mái. B?n nên mua thi?t b? này và không mua qu?t gió. Máy s?y và qu?t gió có các c?p ?? khác nhau. Nh?ng cái ???c làm cho con ng??i có th? gây h?i cho da chó c?a b?n. Trong khi b?n có th? s? d?ng kh?n, b?n c?n làm khô áo khoác c?a thú c?ng b?ng máy th?i vì chúng s? sáng bóng và kh?e m?nh h?n n?u b?n làm ?i?u này. Trong phòng khám c?a chúng tôi, chúng tôi s? d?ng nó.

N?u b?n mu?n ??m b?o r?ng con chó c?a b?n s? g?n gàng, b?n c?n ??m b?o r?ng b?n s? làm s?ch chúng ?úng cách. N?u b?n không bi?t cách ?? làm ?i?u ?ó, thì b?n có th? mang chúng ??n m?t chú r?. Chuyên gia s? làm s?ch và lo?i b? b?i b?n và b? chét trong chó c?a b?n.

Ngoài ra, h? s? ??m b?o r?ng áo khoác c?a thú c?ng c?a b?n không b? r?i. H? s? s? d?ng bàn ch?i phù h?p ?? lo?i b? da làm t?n th??ng v?t nuôi c?a b?n. ?i?u này r?t c?n thi?t vì áo khoác c?a h? có th? ?nh h??ng ??n tâm tr?ng c?a h?. H?n n?a, h? c?ng có th? t?m ?úng cách.

Vì Great Pyrenees lai v?i b? lông h?n h?p c?a chó núi Bernese dài, nên chúng c?n ph?i ??n m?t chú r? th??ng xuyên ?? c?t lông. Chú r? s? c?t tóc ?? chú cún tho?i mái trong nhà b?n.

?i?u này r?t c?n thi?t n?u ngôi nhà c?a b?n không n?m trong khu v?c l?nh. B?n th?y ??y, gi?ng chó này ???c sinh ra ?? s?ng ? nh?ng n?i l?nh, vì v?y lông thú c?a chúng dày. N?u b?n không mang chúng ??n m?t ng??i ch?i chu?t ?? c?t tóc, b?n s? khi?n h? khó ch?u.  

Xác ??nh áo khoác cho chó c?a b?n là ?i?u c?n thi?t cho phiên ch?i chu?t c?a chúng. B?n c?n xác ??nh nh?ng gì ?? bi?t các s?n ph?m ch?i chu?t phù h?p v?i h?.

??i v?i ?i?u này, b?n có th? bi?t làm th? nào ?? r?a chúng và các s?n ph?m khác ?? s? d?ng. B?n s? bi?t xà phòng và bàn ch?i phù h?p ?? áp d?ng.

Chó núi Pyrenees v?i gi?ng chó núi Bern v?n ?? s?c kh?e

Nhi?u h?n h?p Great Pyrenees With Mountain Dog có nhi?u kh? n?ng b? béo phì. B?n không nên ?? trong m?t không gian nh?. B?n c?n có m?t ngôi nhà n?i h? có th? ch?y và ch?i. ?i?u này ?i cho t?t c? các con chó. Tuy nhiên, m?t ngôi nhà l?n là c?n thi?t cho gi?ng chó này vì chúng c?n ph?i tràn ??y n?ng l??ng và ?úng tr?ng l??ng.

H?u h?t các Great Pyrenees Bernese có h?n h?p chó núi ??u b? d? ?ng da. Vì chúng có b? lông dày, b? chét r?t thích chúng.  

Chó núi Pyrenees v?i gi?ng chó núi Bern yêu c?u th?c ph?m

B?n có th? gi? cho nh?ng chú chó c?a b?n kh?e m?nh b?ng cách cho chúng ?n ?úng cách. ??i v?i nh?ng con chó con v?i gi?ng chó này, b?n c?n cung c?p cho chúng m?t bát nh? th?c ?n cho chó và s?a.

M?t khác, m?t h?n h?p chó núi l?n Pyrenees Bernese c? c?n ?n nhi?u h?n cho s? phát tri?n c?a nó.  

Yêu c?u bác s? thú y gi? cho thú c?ng c?a b?n kh?e m?nh b?ng cách xác ??nh th?c ph?m chúng c?n. H? s? cho b?n bi?t tr??c nh?ng ?i?u b?n nên làm ?? ??i x? v?i v?t nuôi c?a b?n. H? s? cho b?n m?t ý t??ng v? các ch?t dinh d??ng phù h?p.  

The Great Pyrenees Crossed with Bernese Mountain Dog Mix Bài t?p

N?u b?n mu?n gi? cho thú c?ng c?a chúng ta kh?e m?nh và s?ng ??ng, b?n nên gi? n?ng l??ng. ?i?u này s? ch? x?y ra n?u b?n s? hu?n luy?n chúng t?p th? d?c. Lo?i bài t?p ph? thu?c vào tu?i c?a chó. M?t s? ?i?u h? có th? làm là:

 • Ch?y b?
 • ?i d?o
 • B?i l?i

Chó núi Pyrenees v?i gi?ng chó núi Bern hu?n luy?n

Great Pyrenees có Bernese Mountain Dog c?n ???c ?ào t?o. Nh? ?ã ?? c?p, gi?ng chó này ???c sinh ra ?? tr? thành m?t nhà lãnh ??o. Chúng là nh?ng con chó b?o v? ?? chúng có th? ???c hu?n luy?n thích h?p. B?n c?n b?t ??u d?y chúng t? nh?. Khi chu?n b? chúng, b?n nên tích c?c ti?p c?n chúng. Cung c?p cho h? ph?n th??ng và khen ng?i h? n?u c?n thi?t. Làm nh?ng ?i?u này là c?n thi?t cho h? ?? h?c h?i.    

B?n c?ng c?n ?ào t?o chúng trong không gian công c?ng ho?c r?ng l?n. ??ng ??t chúng trong nhà b?n khi d?y chúng, vì v?y chúng s? ???c s? d?ng ?? m? môi tr??ng. Ngoài ra, b?n c?n ph?i h?u ích cho h?.   

B?n c?n ti?p c?n chúng m?t cách phù h?p. Khi nh?ng con chó th?y r?ng b?n có th? hu?n luy?n chúng t?t, chúng có th? theo b?n. Thú c?ng s? thích b?n h?n n?u b?n làm nh? v?y.

B?n có th? h?i các chuyên gia v? vi?c ?ào t?o phù h?p cho nh?ng con chó c?a b?n. ??i v?i ?i?u này, b?n có th? xác ??nh nh?ng ?i?u ?úng và sai cho b?n bè lông c?a b?n. B?n có th? nói n?u b?n c?n th??ng cho h? ho?c khi nào c?n k? lu?t và b? qua chúng. Khi b?n h?c h?i t? các chuyên gia, b?n có th? d?y nh?ng con chó c?a b?n m?t cách thích h?p.

Xem video v? ?ào t?o trên internet c?ng có th? giúp b?n. B?n có th? h?c ???c r?t nhi?u ?i?u liên quan ??n hành vi c?a h?. B?n c?ng có th? tham d? các th?c hành có liên quan ??n con chó c?a b?n. B?n mu?n h?c h?i nhi?u h?n? ??c thông tin v? v?t nuôi c?a b?n.

Chó núi Pyrenees v?i gi?ng chó núi Bern và gia ?ình

H? t?t v?i tr? em. B?n không c?n ph?i lo l?ng vì h? có th? cung c?p s? ch?m sóc và d?u dàng b?n c?n. Ch?c ch?n, con b?n s? vui v? v?i chúng.

H? c?ng t?t v?i xã h?i hóa. H? có th? thích nghi và ch?i v?i b?n và các thành viên gia ?ình c?a b?n. H? có th? bi?t n?u b?n c?n h?, vì h? t?t b?ng. Ch? c?n xem video c?a gi?ng chó này, và b?n có th? th?y chúng ?áng yêu nh? th? nào.  

H? nh?y c?m.  M?c dù h? ???c bi?t ??n nh? nh?ng ng??i b?o v?, h? r?t t?t b?ng. Chúng c?ng có th? k?t h?p t?t v?i nh?ng con chó khác. B?n không nên lo l?ng v? hành vi c?a b?n v?i v?t nuôi khác c?a b?n.