Có nên ph?i gi?ng chó Pug v?i chó Bull Pháp không?

Có nên ph?i gi?ng chó Pug v?i gi?ng chó Bull Pháp không?

Chó Pug và chó Bull Pháp

S? k?t h?p gi?a chó bulgie và Pug c?a Pháp l?n ??u tiên ???c g?i là Bouledogue Francais, v?i ngu?n g?c b?t ngu?n t? n??c Anh vào th? k? 18. Tên ?ã phát tri?n thành Frenchie Pug ho?c Frug. ???c phân lo?i là m?t nhà thi?t k? lai, nó là con lai gi?a chó Pháp và chó Pug . Chúng có th? nh? và g?n nh?ng chúng có vô s? ??c ?i?m hoàn h?o . Trong l?ch s?, h? ?ã quen v?i vi?c ???c ??i x? nh? hoàng gia, v?i r?t nhi?u s? nuông chi?u, nuông chi?u và nuông chi?u.

3 lý do t?i sao b?n không nên nuôi chó Pug và Bull Pháp

 • M?t s? k?t h?p gi?a Chó Pháp và Pug không mu?n b? b? l?i m?t mình, ??c bi?t là trong m?t th?i gian dài. Chúng tr? nên qu?n trí n?u b?n v?ng m?t quá lâu và bi?u hi?n các tri?u ch?ng lo âu phân tách bao g?m ?i ti?u, ??i ti?n và cu?i cùng là ?n phân c?a chúng. Nhai, v?, s?a, hú và ?ào là nh?ng d?u hi?u khác c?a s? lo l?ng chia ly.
 • Chúng r?t bám và chó Pháp Pug Mix c?a b?n mu?n theo b?n kh?p m?i n?i. ?i?u này ???c g?i là H?i ch?ng chó Velcro. M?c dù chúng ta có th? th?y nó h?i gi?ng v?i lo l?ng chia ly, có khá nhi?u s? khác bi?t. ?i?u quan tr?ng c?n l?u ý là lý do c? b?n cho s? ?eo bám có th? ???c quy cho s?c kh?e c?a h? vì v?y ?i?u quan tr?ng là ph?i tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y.
 • H? không ng?ng nh?y lên nh?y xu?ng khi b? kích thích. M?c dù ?ây là m?t c? ch? ?áng hoan nghênh cho nh?ng ng??i nuôi thú c?ng, nh?ng hành vi này có th? không ???c ch?p nh?n ??i v?i m?t ng??i l?.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t con chó Bull Pháp tr?n v?i Pug

 • Chó Pháp Pugs c?c k? ?áng yêu và không th? c??ng l?i v?i khuôn m?t ph?ng, m?i ng?n và tai d?i thò ra, ch?a k? nh?ng n?p g?p quanh trán và m?t c?a chúng.
 • H? là m?t gói gi?i trí, viên thu?c h?nh phúc c?a b?n. B?n s? không bao gi? c?m th?y m?t m?i khi ? bên h?.
 • S? k?t h?p gi?a chó Pháp và chó Pugs là nh?ng thú c?ng r?t t?n t?y và trung thành. H? mu?n ? g?n v?i ch? c?a h?. N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t con chó ??ng hành, thú c?ng này hoàn toàn phù h?p v?i hóa ??n.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t con chó Pug k?t h?p v?i chó Bull Pháp

Cân n?ng 15 – 23 lbs
Chi?u cao 10 – 12 inch
Kích th??c Nh? và t?n kho
Lo?i áo T?t ng?n và m?n
Màu lông ?en, Kem, Tr?ng, Màu nâu, BrindleÁo khoác c?ng có th? là s? k?t h?p c?a các d?u hi?u c?a cha m?
M?t ?? lông Th?a ??n bình th??ng
S? l??ng ?? Hi?m hoi
?ôi m?t Nâu và Tròn
M?i ?en
?ôi tai Tai d?i dính ra
Tính cách Thông minh, s?ng ??ng, n?ng ??ng
Tu?i th? 9 ??n 15 n?m
Không gây d? ?ng Không
Thân thi?n v?i tr? em ?úng
Ch? s? h?u m?i ?úng
Công nh?n gi?ng ACHC, DDKC, DBR, IDCR

Pug có ?ôi tai nh? và ?uôi l??n sóng, gi?ng l?n trong khi chó bulgie Pháp có ?ôi tai gi?ng d?i và ?uôi nh?, th?ng. C? hai gi?ng ??u có da nh?n và l?ng l?o. Sau ?ó, ng??i ta d? ?oán r?ng s? pha tr?n gi?a bulinois và pug c?a Pháp s? chia s? các ??c ?i?m t??ng t? khi các gi?ng b? m? k?t h?p v?i nhau.  T?t c? m?i th? ???c xem xét, chúng ta có th? nói r?ng Pug bulgie Pháp là m?t h?n h?p c?c k? d? th??ng và ?áng yêu.

M?t s? k?t h?p c?a chó con chó Pug và Bull Pháp ?? bán

H?t l?n này ??n l?n khác, b?n ???c khuy?n khích mua tr?c ti?p t? nhà t?o gi?ng ?? tránh m?i v?n ??. Các doanh nghi?p tr?c tuy?n th??ng không ???c ki?m soát và vi?c mua hàng t? các trang web có th? khi?n b?n có nguy c? g?p ph?i các giao d?ch gian l?n. Hãy ?? chúng tôi xem xét m?t s? k?ch b?n l?a ??o:

 • M?i và Switch – Trò l?a ??o này bán trên hình ?nh c?a nh?ng chú chó con d? th??ng và kh?e m?nh. Ng??i tiêu dùng không bi?t r?ng nh?ng b?c ?nh này là nh?ng b?c ?nh ch?p t? các trang web khác. T?t c? các th? t? ???c th?c hi?n qua email. Sau khi vi?c bán ???c hoàn t?t, con chó con ???c giao
 • Free to Good Home – Nh?ng k? l?a ??o s? d?ng ph??ng pháp này v?i nh?ng câu chuy?n bu?n ?? k? – t? m?t ng??i v? ho?c m?t ??a tr? trong b?nh vi?n ?? tài tr? cho m?t t? ch?c c?u tr?. Nh?ng câu chuy?n xin l?i th??ng kéo m?nh và làm tan ch?y trái tim vì v?y ?ây là m?t yêu thích c?a th? ph?m. Thanh toán ???c th?c hi?n thông qua chuy?n ti?n mà không có con chó th?c s? tham gia.
 • Scamtuaries (Sanctuaries) – Trò l?a ??o ??c bi?t này nh?m vào nh?ng cá nhân yêu chó. Nhà máy chó con thi?t l?p m?t trang web gi? và ??t ra nh? m?t n?i trú ?n ho?c khu b?o t?n, n?i cung c?p các ??ng v?t ???c gi?i c?u có m?c ?ích. Phí nh?n con nuôi cho nh?ng con chó này th??ng v??t quá $ 1.000.

Trong h?u h?t các tr??ng h?p, nh?ng con chó ???c qu?ng cáo tr?c tuy?n và bán t?i các c?a hàng thú c?ng ???c ?ào t?o trong các nhà máy chó con, n?i s?ng trong không gian ch?t ch?i và b?n th?u là tiêu chu?n. T?t nh?t là s?n lùng nh?ng ng??i gây gi?ng quy mô nh?, nh?ng ng??i s? chào ?ón du khách vào c?i c?a h? ?? ki?m tra m?c s?ng c?a con chó c?a h?. Các nhà lai t?o có uy tín th??ng cung c?p thông tin thích h?p liên quan ??n chó con và cha m? c?a nó . Và khi b?n ?i ??n quy?t ??nh mua, chó con s? ?i kèm v?i h? s? ??ng ký và tiêm phòng ?? cung c?p cho b?n s? yên tâm mà b?n c?n.

Ch?i chu?t s? k?t h?p c?a b?n Pug và Bull Pháp

M?t h?n h?p c?a Pháp và Pug Pháp s? ch? yêu c?u ch?i chu?t t?i thi?u vì áo khoác ng?n c?a chúng. Ch?i tóc v?i lông c?ng ít nh?t m?t l?n m?t tu?n ?? lo?i b? lông ch?t. B?n có th? s? d?ng m?t mi?ng v?i ??t ?? lau s?ch b?i b?n ho?c t?m cho chú chó c?a b?n hoàn toàn n?u nó tr? nên cáu b?n và cáu b?n. Luôn luôn th?y r?ng các n?p nh?n trên m?t ???c làm khô hoàn toàn ?? ng?n ng?a nhi?m trùng. Làm s?ch c? hai tai và c?t móng tay th??ng xuyên.

Các v?n ?? v? s?c kh?e c?a Bull Pháp

Nó là ?i?n hình cho các gi?ng lai nh? Pug và Pháp bulinois k?t h?p ?? th?a h??ng tình tr?ng s?c kh?e ?ã gây ra gi?ng b? m? . ???c sinh ra hale và nhi?t tình không ph?i lúc nào c?ng ??m b?o r?ng h? s? không phát tri?n cùng m?t v?n ??. Các xét nghi?m sàng l?c hi?n có s?n ?? giúp các nhà lai t?o xác ??nh con chó nào s? gây gi?ng. Cu?i cùng, b?n c?n có ý th?c và có th? nh?n ra các d?u hi?u cho nh?ng c?n b?nh này.

 • B?nh t?ng nhãn áp ???c gây ra b?i áp l?c cao tích t? trong m?t. ?i?u này có th? làm suy y?u th?n kinh th? giác và có th? d?n ??n mù hoàn toàn. Nó th??ng b?t ??u ch? b?ng m?t m?t và có th? ti?n tri?n sang m?t kia.
 • ??c th?y tinh th? ?nh h??ng ??n th?y tinh th? c?a m?t, làm cho chúng dày ??c và m? ??c. Nguyên nhân ph? bi?n nh?t là do di truy?n. Chó m?c b?nh ti?u ???ng d? b? t?n th??ng h?n và d? m?c b?nh này. Ch?n th??ng m?t và nhi?m trùng c?ng là nguyên nhân ph? bi?n.
 • D? ?ng ho?c ph?n ?ng d? ?ng cho dù t? th?c ph?m ho?c mùa có th? ???c ti?n hành n?u b?n nh?n th?y s? gia t?ng c?a gãi, li?m và nhai. Thu?c kháng histamine th??ng có tác d?ng k? di?u.
 • Viêm da d? ?ng là m?t b?nh da mãn tính liên quan ??n d? ?ng. Gi?ng nh? h?u h?t các d? ?ng, các d?u hi?u bao g?m ng?a, gãi, c? xát và li?m, ??c bi?t là xung quanh m?t, bàn chân và nách.
 • Entropion là khi lông mi, bao g?m c? vùng da quanh m?t, ti?p xúc tr?c ti?p v?i giác m?c. Tình tr?ng này là b?m sinh do khi?m khuy?t gi?i ph?u ho?c m?c ph?i do ch?n th??ng.
 • Ch?ng lo?n s?n x??ng hông x?y ra khi kh?p hông c?a chó không phát tri?n chính xác khi?n nó b? tr?t kh?p. Béo phì và kh?i c? x??ng ch?u có th? làm tr?m tr?ng thêm tình tr?ng này
 • Patellar Luxation x?y ra khi x??ng bánh chè ho?c x??ng bánh chè c?a chó b? tr?t kh?i v? trí gi?i ph?u bình th??ng c?a nó trong rãnh x??ng ?ùi ho?c x??ng ?ùi. Nh?ng con chó b? tr?t kh?p x??ng bi?u hi?n s? di chuy?n kéo dài và b?t th??ng c?a chân sau. B?n có th? th?y chúng th?nh tho?ng b? qua ho?c kh?p khi?ng.
 • H?i ch?ng t?c ngh?n ???ng th? Brachycephalic ???c ??c tr?ng b?i vòm mi?ng m?m kéo dài, l? m?i h?p, laryngeal Saccules. Nh?ng con chó Brachycephalic nh? h?n h?p bulug và Pug c?a Pháp, th??ng khó th? và có th? có v?n ?? v? hô h?p.

Các v?n ?? s?c kh?e có th? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng cu?c s?ng c?a h?. Do ?ó, trách nhi?m c?a b?n là ch?m sóc phúc l?i cho chú chó bulug Pháp Pug c?a b?n. ?i?u c?n thi?t là b?n h?n ch? các ho?t ??ng có th? d?n ??n g?ng s?c quá m?c.

Hãy nh? r?ng nh?ng con c?y mang này c?ng không th? b?i, vì v?y hãy c? g?ng tránh xa b? b?i ho?c v?ng n??c. Ti?p xúc v?i ánh sáng m?t tr?i tr?c ti?p và nhi?t ?? quá cao có th? khi?n chúng d? b? b?nh, vì v?y hãy ch?c ch?n r?ng b?n theo dõi nhi?t ?? c?a chúng.

Yêu c?u th?c ph?m c?a chó Pug và chó Bull Pháp

M?c tiêu chính c?a b?n là nuôi d??ng ?úng cách Chó Pug Pháp c?a b?n, vì v?y b?n có th? ch? mu?n cung c?p cho anh ta nh?ng nhãn hi?u th?c ph?m t?t nh?t có s?n trên th? tr??ng . Tránh xa các thành ph?n nhân t?o và t?ng h?p có th? gây ra m?i ?e d?a cho s?c kh?e c?a con chó c?a b?n.  H? có th? làm v?i kho?ng m?t r??i ??n hai chén th?c ?n cho chó khô trong m?t ngày. Gi?m s? l??ng ph?c v? n?u b?n c?ng có ý ??nh cung c?p th?c ?n cho chó ?óng h?p – b?n không mu?n cho ?n quá nhi?u chó bulug Pháp c?a b?n vì nó có th? d?n ??n béo phì. ?o l??ng th?c ?n b?n ph?c v? và theo dõi xem anh ?y ?n bao nhiêu r?t ???c khuy?n khích.

L?a ch?n hàng ??u cho Chó con

Là m?t con chó con, ?i?u c?n thi?t là b?n tìm th?y m?t lo?i th?c ph?m không ch? cung c?p dinh d??ng thích h?p cho h?n h?p chó Pháp và chó Pug c?a b?n. Tìm s?n ph?m mà h? c?ng s? thích ?n.

 • Canidae Grain Free Pure Foundations Puppy Formula

Canidae Grain Free Pure Foundations Puppy Formula ch?a axit béo omega-3 và 6 ?? h? tr? làn da d?o dai và b? lông ??p , ch?t ch?ng oxy hóa cho h? mi?n d?ch kh?e m?nh và men vi sinh h? tr? tiêu hóa h?p lý. Công th?c ??c bi?t h?u ích cho chó con b? tiêu hóa nh?y c?m

Thành ph?n chính: Gà, cá, ??u Hà Lan, khoai tây, ??u l?ng

 • S?c kh?e CORE H?t t? nhiên mi?n phí Th?c ?n cho chó ?óng h?p ??t Công th?c Puppy

Công th?c s? d?ng các thành ph?n r?t ngon mi?ng và r?t b? d??ng mà c?ng d? tiêu hóa. Nó là mi?n phí t? b?t k? thành ph?n nhân t?o, s?n ph?m ph? ho?c ch?t ??n. Nó ???c coi là m?t c??ng qu?c protein v?i th?t nhi?u h?n 80% so v?i th?c ?n cho chó khác . Nó c?ng giàu ch?t ch?ng oxy hóa, axit béo Omega, men vi sinh và nhi?u h?n n?a.

Thành ph?n chính: Th? Nh? K?, Th? Nh? K?, Gà, Gan gà, Cá trích, Carrageenan, Khoai lang, Bông c?i xanh, C?i xo?n, Táo và Qu? vi?t qu?t

 • VeRUS Puppy Advantage Th?t gà, y?n m?ch và công th?c t?ng h?p g?o l?c

VeRUS Puppy Advantage là m?t lo?i th?c ?n d? tiêu hóa, toàn di?n cho chó con gi?ng nh? . Nó có DHA thúc ??y s? phát tri?n t?i ?u c?a não và men vi sinh h? tr? tiêu hóa. Nó c?ng có d?u cá omega-3, vitamin và khoáng ch?t. Nó không có ch?t ph? gia và hóa ch?t ??c h?i; VeRUS cung c?p dinh d??ng d?i dào cho m?t con chó ?ang phát tri?n. Thành ph?n chính: Th?t gà và m? gà, G?o l?t, Y?n m?ch

L?a ch?n hàng ??u cho ng??i l?n

Ch? ?? ?n u?ng và th?c ?n c?a chó Pug Pháp c?a b?n nên ???c ?i?u ch?nh khi bé ??t ???c s? phát tri?n toàn di?n.

 • Castor & Pollux Organix H?t gi?ng nh? Th?c ?n cho chó tr??ng thành mi?n phí

G?n nh? t?t c? các thành ph?n c?a Castor & Pollux Organix Small Breed Grain Free Dog Dog Food là h?u c? . Nó là m?t trong nh?ng th?c ph?m t? nhiên ph? bi?n nh?t cho chó trên th? tr??ng. Nó hoàn toàn không có ng? c?c và ngô, lúa mì và ??u nành giúp d? tiêu hóa và ch?c ch?n an toàn cho nh?ng con chó có d? dày nh?y c?m.

Thành ph?n chính: Th?t gà và th?t gà h?u c?, M? gà h?u c?, Khoai lang h?u c?, Khoai mì h?u c?, ??u xanh h?u c?, ??u Hà Lan h?u c?, Protein ??u h?u c?, B?t h?t h??ng d??ng h?u c?, D?u d?a h?u c?

 • Nulo Freestyle Dog Salmon & Peas Recipe

Nulo t??ng ??i m?i trên th? tr??ng nh?ng ?ã ???c ph? bi?n và công nh?n . V?i 80-84 ph?n tr?m là protein có ngu?n g?c ??ng v?t cao nh?t so v?i các lo?i th?c ?n cho chó khác , Nulo không s? d?ng các s?n ph?m ph? ho?c b?t k? d?n xu?t th?c ph?m nào khác. Công th?c c?a h? không có h??ng v? nhân t?o và màu s?c, và ch?t b?o qu?n. Nó c?ng ???c ch?p thu?n và khuy?n ngh? b?i AAFCO ho?c Hi?p h?i các quan ch?c ki?m soát th?c ?n c?a M?.

Thành ph?n chính: Th? Nh? K?, Cá h?i, Cá Menhaden, Khoai lang và ??u Hà Lan

 • H??ng v? c?a th?c ?n cho chó vùng ??ng c? hoang dã

S?n ph?m này là m?t l?a ch?n r?t h?p lý và tuy?t v?i n?u b?n ?ang làm vi?c v?i ngân sách . H??ng v? c?a th?c ?n cho chó vùng ??ng c? hoang dã không có h?t và ???c s?n xu?t t?i M?. Không có ch?t gây d? ?ng ph? bi?n ???c thêm vào, th?c ?n cho chó này là m?t l?a ch?n tuy?t v?i cho s? k?t h?p gi?a chó Pug và Pháp v?i d? dày nh?y c?m và d? ?ng da.

Thành ph?n chính: Th?t c?u, th?t gà, th?t nai n??ng, bò r?ng, khoai lang, khoai tây, ??u Hà Lan, d?u h?t c?i và s?n ph?m tr?ng

 • Fromm dành cho ng??i l?n vàng nh?

Công th?c này làm cho m?t s? l?a ch?n hoàn h?o n?u con chó c?a b?n ???c phép ?n ng? c?c . Nó hoàn toàn không có lúa mì, ngô và ??u nành và có men vi sinh ?? tiêu hóa t?t.

Thành ph?n chính: Th?t gà, V?t, Các lo?i ng? c?c nh? g?o nâu, lúa m?ch và b?t y?n m?ch

L?a ch?n hàng ??u cho nh?ng chú chó cao c?p c?a Pháp

S? pha tr?n gi?a Pug và bulinois Pháp s? b?t ??u m?t s?c m?nh c? b?p và tr? nên kém ho?t ??ng h?n khi có tu?i. H? s? c?n th?c ph?m b? d??ng ch?a ??y protein ?? gi? cho h? kh?e m?nh.

 • Chó cao c?p Orijen

Th?c ?n dành cho chó cao c?p c?a Orijen ???c s?n xu?t v?i 80% th?t và cá làm cho nó tr? thành m?t ngu?n protein ch?t l??ng cao.  ?ây là lo?i ???ng huy?t th?p và ít carb giúp gi? cho l??ng ???ng trong máu c?a chó ?n ??nh . Nó cung c?p ngu?n t? nhiên chondroitin và glucosamine h? tr? kh?p kh?e m?nh.

Thành ph?n chính: Th?t gà, Th? Nh? K?, Cá b?n ?uôi vàng, Tr?ng nguyên con

 • Blue Buffalo Life Protection Formula Senior Chicken & Brown Rice Recipe Th?c ?n cho chó khô

Công th?c cao c?p dành cho gà và g?o l?t có th?t gà giàu protein ngon lành v?i các thành ph?n phù h?p ?? h? tr? s?c kh?e và s?c kh?e t?ng th? c?a nh?ng chú chó cao c?p c?a b?n. Nh?ng l?i ích chính bao g?m axit béo Omega 3 và 6 ?? ??m b?o da và áo kh?e m?nh, t?ng l??ng protein và L-Carnitine cho c? b?p kh?e m?nh, carbohydrate cho n?ng l??ng, Vitamin, khoáng ch?t chelated và ch?t ch?ng oxy hóa cho s?c kh?e h? mi?n d?ch và ngu?n t? nhiên c?a chondroitin và glucosamine cho s? di chuy?n và kh?p kh?e m?nh.

Thành ph?n chính: Th?t gà, B?t gà, ??u Hà Lan, Tinh b?t khoai tây, G?o l?t, Lúa m?ch, B?t y?n m?ch

 • Diamond Naturals

???c làm b?ng các thành ph?n ch?t l??ng ??c bi?t, Diamond Naturals cung c?p dinh d??ng ??y ?? và toàn di?n cho ng??i b?n già c?a b?n. Công th?c ???c t?ng c??ng v?i các ch? ph?m sinh h?c và ch?t x? ???c ??m b?o ?? giúp h? tr? tiêu hóa ??c bi?t là ? nh?ng v?t nuôi nh?y c?m, protein ch?t l??ng cao ?? duy trì tình tr?ng c? th? lý t??ng, và thêm glucosamine và chondroitin ?? h? tr? kh?p kh?e m?nh.

Thành ph?n chính: Th?t gà, g?o nâu, cám g?o, b?t y?n m?ch, ??u Hà Lan, tr?ng

Th?t thú v?, c?ng có nh?ng lo?i th?c ph?m dành cho ng??i an toàn cho tiêu dùng bulug Pháp Pug c?a b?n:

 • Trái cây và rau qu? nh? táo, chu?i, cà r?t và khoai lang ???c n?p vitamin và khoáng ch?t, và ch?t x? ?? h? tr? tiêu hóa.
 • Th?t gà, gà tây và th?t bò là ngu?n protein tuy?t v?i.
 • Cá h?i và cá ng? r?t giàu axit béo Omega-3 giúp thúc ??y não và tim kh?e m?nh và th? l?c t?t.
 • G?o, lúa mì và ng? c?c là carbohydrate mà v?t nuôi c?a chúng ta th?c s? có th? tiêu hóa.

Chó Bull Pháp k?t h?p v?i chó Pug t?p luy?n th? d?c

Con lai này gi?a Pug và chó Pháp có s?c s?ng nh? nh?ng chú cún con. Nh?ng khi h? già ?i, h? tr? nên tho?i mái h?n. Chúng ???c bi?t ??n là nh?ng con chó ho?t ??ng v?a ph?i, vì v?y t?p th? d?c quá nhi?u là nguy hi?m . Các ho?t ??ng th? ch?t trong kho?ng 20-40 phút ??m b?o r?ng chú chó c?a b?n có ?? l??ng v?n ??ng và kích thích. ?i b? nhàn nhã m?i ngày là m?t ho?t ??ng mà chú chó c?a b?n ch?c ch?n s? thích thú. B?n c?ng có th? cho chúng ch?i b?ng ?? ch?i.

May m?n thay, nh?ng ?? ch?i này có s?n trên th? tr??ng:

Ném ???c – ?? ch?i tìm n?p và tung

 • JW Pet Products Hol-ee Roller – Chú chó c?a b?n, phát tri?n các k? n?ng gi?i quy?t v?n ?? khi chúng làm vi?c ?? gi?i quy?t các món ?n ho?c ?? ch?i t? qu? bóng cao su này.
 • Floppy Disc Soft Flying Disc Toy for Dogs – ?? ch?i này không ch? bay, nó còn n?i.
 • C??i th?m B? phóng và Chuckit! Ultra Ball – ??a tr?i nghi?m tìm n?p c?a b?n lên m?t t?m cao m?i v?i b? phóng và m?t qu? bóng n?y cao c?ng n?i trong n??c.

Nhai – ?? nhai và m?c r?ng

 • Kong Original Toy Rubber – Nh?i nó vào các món ?n và chú chó c?a b?n s? th?y ?i?u này th?a mãn. Nó c?ng làm gi?m ?au kh? gây ra b?i lo l?ng chia tay.
 • West Paw Zogoflex Tux ?i?u tr? t??ng tác Pha ch? Chó nhai ?? ch?i cho ng??i nhai hung h?ng –

T??ng tác – ?? ch?i m?t mình ho?c v?i ch?

 • ?? ch?i thông minh h?n c?a chúng tôi ?? ch?i thông minh t??ng tác IQ Treat Ball Dog – Hoàn h?o ?? ch?i m?t mình, nó cung c?p s? kích thích v? tinh th?n và th? ch?t.
 • Trò ch?i Dogit Mind Trò ch?i thông minh t??ng tác 3 trong 1 dành cho chó – ?i?u này bao g?m các trò ch?i gi?i ?? tr?n tìm, xoay tròn và tr??t. ?? ch?i d?y con chó c?a b?n cách t?p trung chú ý và giúp gi?m b?t s? hi?u ??ng.

Hàng tho?i mái – ?? làm d?u

 • goDog Dragon With Chew Guard Technology Tough Plush Dog Toy – Trò ch?i rít ?? ch?i siêu m?m và sang tr?ng này là tình yêu hoàn h?o cho chú chó c?a b?n.
 • Go Pet Club Solid Memory B?t Orthopa Pet Bed – Thú c?ng c?a b?n s? thích ng? trên chi?c gi??ng siêu ?m cúng và sang tr?ng này. C?u trúc cung c?p ??y ?? tho?i mái và m?c ?? th? giãn t?i ?u.
 • Bone Dry DII Microfiber Pet Ch?n – Ch?t li?u sang tr?ng và m?m m?i mang ??n s? tho?i mái tuy?t ??i, m?t s? b? sung hoàn h?o cho b?t k? chi?c gi??ng thú c?ng nào.

Pug tr?n v?i hu?n luy?n chó Bull Pháp

?ào t?o là m?t kinh nghi?m liên k?t tuy?t v?i cho b?n và s? pha tr?n gi?a Pug và French Bulldog c?a b?n . H?n n?a, ?ào t?o phù h?p và th??ng xuyên s? giúp b?n ??t ???c k?t qu? mong mu?n.

 • S? vâng l?i – Hu?n luy?n Mix of Pug và French Bulldog c?a b?n có th? h?i n?n chí vì chúng t? ra r?t c? ch?p và có th? g?p khó kh?n trong vi?c nh?n nhi?m v?. Thi?t l?p b?n là ch? và cho anh ta bi?t b?n ?ang ki?m soát.
 • C? quan giám sát – B?n có th? b?t ??u khóa ?ào t?o này b?ng cách cho chó c?a b?n giao ti?p ho?c hòa nh?p v?i ng??i khác. ?i?u này s? cung c?p cho anh ta nh?ng kinh nghi?m s? giúp phát tri?n ý th?c tìm hi?u c?a anh ta. Thông qua ?ó, Mix of Pug và French Bulldog c?a b?n s? có th? nh?n ra các ho?t ??ng ?áng ng? xung quanh anh ta.
 • Th? thu?t – Chúng s? luôn h??ng ??n s? hài lòng ?? b?n có th? s? d?ng c? h?i này ?? d?y cho ng??i b?n thú c?ng c?a mình nh?ng trò gi?i trí thú v? và thú v? nh? b?t tay, hôn, bò, ?i lùi và nhi?u h?n n?a.

Cu?i cùng, ?i?u quan tr?ng là t?ng c??ng ?ào t?o v?i tình yêu – hãy ?? cho s? pha tr?n gi?a Chó và Chó Pháp c?a b?n bi?t và c?m nh?n s? ?ánh giá cao c?a b?n b?ng cách cho anh ?y ??i x? ho?c ?? ch?i .

Chó Pug và chó Bull Pháp và gia ?ình

Con lai gi?a Pug và French Bulldog ?ang tr? nên ph? bi?n nh? v?t nuôi trong gia ?ình vì b?n ch?t ?áng yêu và tình c?m c?a chúng. ?i?u này r?t h?p d?n, ??c bi?t là trong th? h? tr?.

Tr??c khi b?n v? nhà thành viên m?i nh?t c?a gia ?ình b?n, có m?t s? ?i?u mà b?n c?n xem xét. Thi?t l?p các quy t?c và phân công trách nhi?m nh? ai s? cho ?n, t?m và ?i b?. Ch? ??nh m?t phòng ho?t ??ng trong gia ?ình c?a b?n, n?i các thành viên trong gia ?ình có th? hòa nh?p v?i thú c?ng m?i c?a b?n trong khi ch? ra phòng nào n?m ngoài gi?i h?n.  Là ng??i nhai vô ??ch vì chúng là s? k?t h?p gi?a Chó Pháp và Pug có s? thích c?n vào ?? v?t nên b?n c?n s?p x?p ?? ??c c?a mình tr??c th?i h?n. B?n có th? xem xét vi?c xây d?ng m?t không gian s?ng t?m th?i b? ki?m soát. ?ây là n?i thú c?ng c?a b?n có th? ? l?i khi b?n không ? g?n ?? ng?n nó g?p tai n?n trong nhà.