H?n 43 cách ph?i gi?ng chó Havanese c?n ph?i bi?t

H?n 43 cách ph?i gi?ng chó Havanese c?n ph?i bi?t

Boxer v?i chó Havanese = Boxavanese

 • Boxavanese là m?t Boxer tr?n v?i m?t ng??i Havan.
 • R?t ít thông tin v? h?n h?p Boxer Havan vì ?? hi?m c?a nó, nh?ng nghiên c?u các gi?ng b? m? c?a nó s? cho b?n bi?t nhi?u h?n v? gi?ng lai này.
 • H?n h?p Boxer Havan tràn ??y n?ng l??ng nh?ng không quá m?c nh? v?y. H? c?n t?p th? d?c th??ng xuyên và kích thích tinh th?n. ?i b? hàng ngày và ?? th?i gian ch?i là ?? ?? gi? cho h? h?nh phúc.
 • Gi?ng chó này r?t thân thi?n, ngay c? v?i ng??i l? và nh?ng con chó khác. H? r?t tình c?m và có xu h??ng g?n bó v?i con ng??i c?a h?. H? không mu?n b? b? l?i m?t mình trong th?i gian dài.
 • ?ây là m?t gi?ng b?o trì th?p. Ch? s? h?u có th? thoát kh?i vi?c ?ánh r?ng hàng tu?n. Phòng t?m nên ???c th?c hi?n vài tháng m?t l?n v?i d?u g?i nh?. T?m th??ng xuyên có th? gây khô da và ng?a. Tai nên ???c ki?m tra th??ng xuyên m?c dù ?? ??m b?o chúng s?ch s? và không b? nhi?m trùng.

Poodle v?i chó Havanese = Poovanese

 • Poovanese là con ?? c?a Poodle và Havan. H? c?ng ???c g?i là Hava-Poo, Havadoodle, Havanoodle và Havanesepoo.
 • ?ây là m?t con chó có kích th??c nh? ??n trung bình, cao t? 8 ??n 15 và n?ng t? 15 ??n 45 lbs.
 • Ch?i chu?t m?t h?n h?p Poodle Havan khá d? dàng. Chúng không ph?i là nh?ng v?t r?ng l?n nh?ng v?n c?n ???c ch?i m?i ngày ?? ng?n ng?a lông b? m?. Chúng không c?n ???c t?m th??ng xuyên vì chúng không có mùi chó, nh?ng nh?ng ng??i có màu tr?ng ho?c màu kem có th? c?n ???c t?m n?u ch? ?? gi? cho chúng trông s?ch s?. Ki?m tra tai c?a h? hàng tu?n ?? bi?t nhi?m trùng và ?ánh r?ng ít nh?t hai l?n m?t tu?n.
 • Do ngu?n g?c c?a chúng, h?n h?p Poodle Havan c?a b?n có th? d? b? ??y h?i, Cushings, ??ng kinh, các v?n ?? v? m?t, ?i?c, các v?n ?? v? tim và gan và lo?n s?n kh?p.
 • Ch? s? h?u nên cho ?n th?c ?n cho chó Poovanese 1 ½ ??n 2 ½ chén hàng ngày, chia thành t?i thi?u hai b?a. H? ho?t ??ng v?a ph?i nên ?i b? hàng ngày ho?c t?i thi?u 120 phút ch?i m?i ngày là ?? ?? gi? cho h? kh?e m?nh và t?nh táo.
 • H?n h?p Havan Poodle là m?t con chó thông minh có th? ???c hu?n luy?n d? dàng. H? ph?n ?ng t?t nh?t v?i m?t bàn tay v?ng ch?c và r?t nhi?u quân ti?p vi?n tích c?c. Ph?n th??ng th?c ph?m ???c ??c bi?t hoan nghênh.

Chó Béc giê v?i chó Havanese = German Havanese

 • Vi?c lai t?o m?t con chó ch?n c?u ??c v?i m?t con Havan s? d?n ??n m?t con Havan ??c.
 • ?ây là m?t s? k?t h?p c?c k? hi?m và b?t th??ng. R?t ít thông tin có th? ???c tìm th?y v? s? pha tr?n này nh?ng vi?c nghiên c?u các gi?ng b? m? s? cung c?p cho ch? s? h?u m?t s? cái nhìn sâu s?c v? gi?ng lai này.
 • Chó ch?n c?u ??c th??ng ???c s? d?ng làm chó c?nh sát và d?ch v? trong khi Havan là gi?ng chó ??ng hành. Mong ??i m?t h?n h?p ng??i ch?n c?u ??c c?ng th? hi?n s? trung thành và b?o v? ??i v?i gia ?ình c?a nó.
 • Các v?n ?? s?c kh?e h?n h?p ch?n c?u ??c không nên nghiêm tr?ng nh? các gi?ng b? m?. Nh?ng ch? s? h?u v?n nên c?n th?n c?a ch?ng phình to, lo?n s?n khu?u tay và hông, và s? nh?t nh?t c?a x??ng bánh chè.  
 • M?t h?n h?p ch?n c?u ??c Havan là thông minh và có th? hu?n luy?n. H? nên ???c xã h?i hóa và ghi danh vào ?ào t?o vâng l?i s?m. M?t b?nh nhân nh?ng m?t ch? s? h?u v?ng ch?c, bi?t hu?n luy?n d?a trên ph?n th??ng là hoàn h?o cho lo?i chó này.

Beagle v?i chó Havanese = Beaglenese

 • Beaglenese là m?t Beagle tr?n v?i m?t Havan.
 • H?n h?p Beagle Havan không ph?i là m?t ph? bi?n vì v?y chi ti?t v? s? k?t h?p này là r?t hi?m. Ch?i lên các gi?ng b? m? s? cho ch? s? h?u bi?t nh?ng gì h? c?n bi?t.
 • C? Beagle và Havan ??u có m?t l?ch s? lâu dài. Cái tr??c ???c vi?t vào kho?ng n?m 1400 trong khi cái sau là b?n ??ng hành c?a thuy?n tr??ng bi?n Ý và Tây Ban Nha, nh?ng ng??i thu?c ??a ? Tân th? gi?i.
 • H?n h?p Havgle Beagle là m?t con chó h?nh phúc và s?ng ??ng. Chúng h??ng ngo?i, vui tính và thân thi?n v?i c? tr? em và các v?t nuôi khác. H? thích có công ty và s? th? hi?n hành vi phá ho?i khi b? b? l?i m?t mình trong th?i gian dài.
 • M?t con chó con h?n h?p Beagle Havan nên ???c ?ào t?o và xã h?i hóa s?m. Loài này có th? có m?t chút b??ng b?nh và, n?u chúng theo sau Beagle, có th? d? b? s?a quá m?c. ?ào t?o s?m có th? giúp ki?m ch? nh?ng xu h??ng này.
 • Nhu c?u ch?i chu?t c?a con lai này ph? thu?c vào b? lông mà chúng ???c th?a h??ng. H? th??ng yêu c?u ch?i chu?t th??ng xuyên ?? ??m b?o tóc không b? r?i. H? nên ???c t?m khi c?n thi?t và ?ôi m?t c?a h? nên ???c làm s?ch hàng ngày ?? gi?m thi?u v?t n??c m?t.

Chihuahua v?i chó Havanese = Chihuavanese

 • Chihuavanese là k?t qu? c?a vi?c tr?n Chihuahua v?i m?t con Havan.
 • M?t con chó h?n h?p Chihuahua Havan là m?t v?t nuôi t?t cho các gia ?ình có tr? l?n. H? trung thành, thông minh, thân thi?n và vui v?. H? thích s?a nh?ng ghét b? b? l?i m?t mình.
 • Gi?ng này c?n t?p th? d?c th??ng xuyên. ?i b? hàng ngày trên ??u ch?i trong nhà là lý t??ng. Con chó này c?ng c?n kích thích tinh th?n và xã h?i hóa.
 • Con lai Chihuahua Havan h?i khó hu?n luy?n. Chúng không ph?i là thú c?ng thích h?p cho ng??i nuôi chó l?n ??u. Gi?ng chó này c?n m?t ng??i có s? kiên nh?n và kinh nghi?m, ng??i bi?t t?m quan tr?ng c?a m?t thói quen nh?t quán.
 • B?n nên cho ?n h?n h?p Chihuahua Havan c?a b?n kho?ng ½ ??n 1 chén th?c ?n cho chó khô. S? ti?n này nên ???c chia thành hai b?a ?n.
 • Chihuavanese ph?i ???c ch?i chu?t th??ng xuyên. ?i?u này s? gi? cho tóc c?a h? m??t mà và không b? r?i và c?ng s? làm gi?m r?ng.

Border Collie v?i chó Havanese = Border Colvanese

 • B?n s? k?t thúc v?i Border Colvanese khi b?n lai m?t Border Collie v?i m?t con Havan.
 • ?ây là m?t gi?ng r?t hi?m do s? khác bi?t kích th??c. Có m?t vài thông tin v? lo?i chó này nh?ng ??c v? gi?ng chó m? có th? cho b?n ý t??ng v? cách nuôi nó.
 • M?t h?n h?p Border Collie Havan không ph?i là m?t v?t nuôi t?t cho các gia ?ình có tr? nh?. Con chó này ?òi h?i r?t nhi?u s? chú ý, t?p th? d?c và các ho?t ??ng. M?t Border Colvanese chán là phá ho?i. Chúng phù h?p h?n cho nh?ng ng??i ??c thân có l?i s?ng n?ng ??ng ho?c gia ?ình có con l?n.
 • V?i c? hai con chó b? m? ???c bi?t ??n v?i b? lông t??i t?t c?a chúng, mong ??i h?n h?p Havan Border Collie c?ng có b? lông dày c?n ???c ch?i chu?t m?i ngày. C?t tóc ng?n s? giúp gi?m th?i gian ch?i chu?t và ng?n ng?a tóc b? x?.
 • Tìm ki?m m?t lai Collie Havan lai là khó kh?n. B?n có th? h?i các nhà lai t?o c?a Havan ho?c Border Collies v? h?n h?p này. B?n c?ng có th? phát hi?n ra m?t s? nh?n nuôi t?i n?i trú ?n ??a ph??ng c?a b?n.

Chó ch?n c?u Úc v?i chó Havanese = Australian Havanese

 • Havan Úc là m?t Havan tr?n v?i m?t ng??i ch?n c?u Úc.
 • L?ch s? c?a ng??i ch?n c?u Úc Havan r?t thú v?. Ng??i ch?n c?u Úc v? c? b?n ???c t?o ra ? M? trong khi ng??i Havan ???c thi?t k? nh? m?t ng??i b?n ??ng hành cho gi?i quý t?c Cuba vào nh?ng n?m 1800. Sau ?ó, h? ???c ??a ??n M? b?i nh?ng ng??i ch?y tr?n kh?i ch? ?? c?a Fidelidel.
 • Havan Úc là m?t ng??i b?n ??ng hành trung thành. H? n?ng ??ng, d? g?n và vui t??i. Chúng không th?c s? v??t xa s? nhi?t tình mà chúng có nh? nh?ng chú cún con nh?ng chúng c?ng ?? d?u dàng ?? cho phép chúng ch?i v?i tr? em.
 • Ch? s? h?u nên cho ng??i ch?n c?u Úc c?a mình tr?n 1 ½ ??n 2 chén th?c ?n cho chó nuôi d??ng, v?i s? ti?n ???c chia thành hai b?a. ??ng b? th?c ?n c? ngày ?? ng?n c?n h? ?n m?i lúc.
 • M?t gi?ng chó ch?n c?u Havan Úc nói chung là kh?e m?nh. Nh?ng ch? s? h?u nên coi ch?ng các v?n ?? nh? ??c th?y tinh th?, suy giáp, lo?n s?n khu?u tay và hông, và shunt h? th?ng.

Dachshund v?i chó Havanese = Dachvanese

 • Dachvanese là k?t qu? c?a s? giao ph?i gi?a Dachshund và Havan.
 • ?ây không ph?i là m?t gi?ng ph? bi?n vì v?y thông tin v? chúng là r?t hi?m. Nh?ng b?n có th? h?c ???c r?t nhi?u b?ng cách nghiên c?u gi?ng b? m?.
 • Các v?n ?? s?c kh?e c?a gi?ng Dachshund Havan có th? t? ch?n th??ng l?ng ??n ??c th?y tinh th?, ?i?c, nhi?m trùng tai, khu?u tay và lo?n s?n x??ng hông.
 • H?n h?p Dachshund Havan r?t ?áng yêu. H? trung thành, vui t??i và thích ?i theo con ng??i c?a h?. H? c?ng b?o v? và làm cho nh?ng con chó canh gác t?t.
 • Chó h?n h?p Havan Dachshund không c?n nhi?u bài t?p. M?t th?i gian ?i b? và ch?i hàng ngày v?i ch? s? h?u c?a h? là ?? cho h?. B?n c?ng nên cung c?p cho h? ?? ch?i có th? kích thích tâm trí c?a h?.
 • Gi?ng chó này thông minh nh?ng b??ng b?nh, khi?n chúng khó kh?n trong vi?c d?n d?p. H? c?ng có xu h??ng s?a quá m?c khi bu?n chán. H? c?n ???c ?ào t?o s?m và m?t ch? s? h?u v?ng ch?c và bi?t c?ng c? tích c?c.

Pug v?i chó Havanese = Puganese

 • Pugan là m?t gi?ng lai t??ng ??i m?i, m?t n?a Pug và m?t n?a Havan.
 • Gi?ng lai này có th? s? nh? và có nhi?u màu lông. H? c?ng có th? th?a h??ng các n?p nh?n ??c bi?t c?a Pug và lông kép. Mong ??i chúng có ?ôi m?t ?en tròn ho?c l?i nh? con Pug. H? c?ng có th? có các tính n?ng brachycephalic.
 • Ki?u ch?i chu?t h?n h?p Pug Havan s? yêu c?u ph? thu?c vào l?p lông mà nó th?a h??ng. M?t chi?c áo khoác dài có ngh?a là ch?i th??ng xuyên ?? gi? cho tóc không b? r?i trong khi m?t chi?c áo ng?n h?n ?òi h?i ít b?o trì h?n. R?ng c?a h? c?ng nên ???c ch?i ít nh?t ba l?n m?t tu?n. C?t móng tay c?a h? khi c?n thi?t ?? tránh n??c m?t ?au ??n ho?c v?.
 • S? pha tr?n này thích th? giãn và âu y?m v?i con ng??i c?a h?, nh?ng h? v?n s? c?n t?p th? d?c th??ng xuyên. ?i b? m?i ngày ho?c th?m th??ng xuyên ??n công viên chó là ?? ?? ?áp ?ng nhu c?u t?p th? d?c c?a h?n h?p Pug Havan. ??ng mong ??i gi?ng chó này tham gia vào các bài t?p v?t v?, ??c bi?t là trong th?i ti?t ?m áp. H? d? b? ki?t s?c vì v?y hãy ki?m tra xem h? có làm quá s?c trong mùa hè không.
 • Cho ?n Havan Pug c?a b?n tr?n m?t c?c th?c ?n cho chó khô ch?t l??ng cao hàng ngày, chia làm hai ph?n.
 • Gi?ng này d? b? m?t s? v?n ?? s?c kh?e nh? d? ?ng, H?i ch?ng Brachycephalic, loét giác m?c, b?nh v? m?t, tràn d?ch não và Shunt h? th?ng.

Cocker Spaniel v?i chó Havanese = Cocker Spannese

 • Vi?c lai t?o m?t con gà tr?ng Spaniel và m?t con Havan s? cung c?p cho b?n con gà tr?ng con.
 • H?n h?p Cocker Spaniel Havan là m?t con chó h?nh phúc. H? vui v?, ?áng yêu, hi?u bi?t, xã h?i và thích tr? thành trung tâm c?a s? chú ý. Tuy nhiên, h? có n?i lo l?ng ly thân nên h? không dành cho nh?ng ng??i nuôi chó b?n r?n, nh?ng ng??i s? ?? h? m?t mình trong th?i gian dài.
 • Chó h?n h?p Havan Cocker Spaniel th??ng kh?e m?nh nh?ng có th? d? b? viêm t?y c?p, ?i?c, b?nh v? m?t, lo?n s?n x??ng hông và kh?p, và x??ng bánh chè.
 • ?ây là m?t gi?ng chó tràn ??y n?ng l??ng và c?n các bài t?p hàng ngày và nhi?u ?? ch?i ?? gi? cho chúng kh?e m?nh v? th? ch?t và tinh th?n. C? g?ng phân b? 30 phút t?p th? d?c m?i ngày trên ??u gi? ch?i thông th??ng c?a h?.
 • Nh?ng ng??i Tây Ban Nha ??u tiên ???c cho là ?ã ??n M? v?i Mayflower n?m 1620.

Chó Bull M? v?i chó Havanese = American Havanese

 • Havan M? là s? pha tr?n gi?a m?t con chó M? và m?t con Havan.
 • M?t h?n h?p American Hav Havan là m?t thú c?ng thân thi?n và h??ng ngo?i. H? c?c k? trung thành và s?n sàng b?o v? ch? nhân.
 • Gi?ng lai này có m?t ?u th? và phát tri?n t?t nh?t v?i m?t ch? s? h?u có kinh nghi?m, ng??i v?ng vàng và s?n sàng nh?c nh? h? là ai.
 • Ch?m sóc m?t con chó s?n M? Havan r?t d? dàng. Tùy thu?c vào b? lông mà chúng ???c th?a h??ng, gi?ng chó này ch? c?n ch?i nhanh m?i ngày. C?t tóc c?ng s? làm gi?m th?i gian ch?i chu?t.
 • Ch? s? h?u h?n h?p chó bulan M? Havan nên coi ch?ng các b?nh th??ng gây ra cho các gi?ng b? m?, nh? lo?n s?n khu?u tay và hông, m?t anh ?ào, các v?n ?? v? th?n và suy giáp.

Chó ch?n bò Úc v?i chó Havanese = Blue Havanese

 • M?t con Havan xanh là con ?? c?a m?t con Havan và m?t gót chân xanh.
 • ?ây là m?t s? k?t h?p hi?m hoi nên không có nhi?u thông tin v? chúng. Nghiên c?u các gi?ng b? m? s? cung c?p cho b?n cái nhìn sâu s?c v? con lai này.
 • M?t h?n h?p màu xanh da tr?i Havan có th? không phù h?p cho c? dân c?n h?. Con chó này nên có không gian ?? nh?y và ch?y xung quanh. H? c?ng c?n r?t nhi?u ?? ch?i ?? gi? cho h? kích thích tinh th?n.
 • H?n h?p gót chân màu xanh Havan là tình c?m và b?o v? gia ?ình và ?? ch?i c?a nó nh?ng c?nh giác xung quanh ng??i l?. Xã h?i hóa và ?ào t?o s?m s? giúp gi?m thi?u b?n ch?t th?n tr?ng c?a h?.
 • V?i ch? ?? ?n u?ng h?p lý, t?p th? d?c và ki?m tra th??ng xuyên, ch? s? h?u s? không ph?i lo l?ng v? s?c kh?e c?a Blue Heeler Havan. Nh?ng h? v?n nên ?? phòng các b?nh thông th??ng nh? lo?n s?n khu?u tay và kh?p, các v?n ?? v? m?t và ?i?c.

Chó Bull Anh v?i chó Havanese = English Havanese

 • S? giao ph?i c?a m?t con Havan và m?t con chó English English d?n ??n ti?ng Havan ti?ng Anh.
 • Chó con ti?ng Anh ti?ng Anh th??ng có thân hình ng?n nh?ng dài. M?t s? có khuôn m?t nh?n nheo v?i lông tóc.
 • M?t h?n h?p ti?ng Anh ti?ng Anh c?a Havan v?i m?t b? lông dài và m??t ph?i ???c t?m và ch?i th??ng xuyên h?n ?? ng?n ng?a lông b? m?. May m?n thay, gi?ng chó này yêu s? chú ý và s? kiên nh?n ch? ??i trong khi chúng ???c ch?i chu?t.
 • Cho ?n ti?ng Anh ti?ng Anh c?a b?n v?i 1 ??n 1 ½ chén th?c ?n cho chó khô ch?t l??ng t?t. Chia s? ti?n này thành ít nh?t hai l?n cho ?n.
 • H?n h?p ti?ng Anh c?a ti?ng Anh là ti?ng Anh khá sôi ??ng. ?i b? hàng ngày s? giúp ??t cháy n?ng l??ng d? th?a và gi? cho chúng kh?e m?nh. H? c?ng thích ch?i mi?n là h? v?n có s?c ch?u ??ng. M?t khi n?ng l??ng ?ó c?n ki?t, bên c?nh ho?c ?ùi c?a b?n là ?i?m d?ng chân ti?p theo c?a h? ?? ôm ?p.

Golden Retriever v?i chó Havanese = Golden Havanese

 • K?t h?p Golden Retriever xinh ??p v?i Havan d? th??ng và b?n s? có ???c m?t Golden Havan.
 • ?ây là m?t gi?ng c?c k? hi?m do s? khác bi?t kích th??c c?a các gi?ng b? m?. M?c dù có m?t vài thông tin v? gi?ng lai này, b?n s? có ???c nhi?u thông tin chi ti?t v? chúng b?ng cách ??c v? các gi?ng ban ??u.
 • H?n h?p Golden Retriever Havan có th? s?ng ??n m?t th?p k?. Gi? cho chúng kh?e m?nh v?i th?c ph?m t?t ???c phân ph?i v?a ph?i ?? ng?n ng?a béo phì. B?n c?ng nên coi ch?ng các d?u hi?u c?a lo?n s?n khu?u tay và hông và d? ?ng da.
 • Hy v?ng h?n h?p Golden Retriever c?a Havan s? có nhi?u n?ng l??ng. Chúng c?n nhi?u bài t?p và không gian ?? ch?y xung quanh và ch?i. Gi? cho chúng b?n r?n v?i nhi?u ?? ch?i và b?ng cách ch?i trò ch?i.
 • R?t nhi?u công vi?c ?i vào vi?c ch?i chu?t m?t con lai Golden Retriever Havan. Chúng c?n ???c ch?i hàng ngày ?? gi? cho áo khoác c?a chúng bóng m??t và không b? r?i.
 • ?ây là m?t con chó r?t thân thi?n, ?áng yêu và nhi?t tình. S? h? h?i c?a h? có th? không ???c chào ?ón trong các gia ?ình có con nh? vì h? có th? d? dàng h? g?c chúng khi ch?i.

Chó Bull Pháp v?i chó Havanese = French Havanese

 • Havan Pháp là m?t n?a Havan và m?t n?a Pháp Bulldog.
 • Còn ???c g?i là ng??i Pháp, con lai này là b?n ??ng hành t?t và th??ng ???c s? d?ng làm chó tr? li?u.
 • L?ch s? gi?ng chó Pháp Havan khá ph?c t?p. Bulldog Pháp báo cáo có ngu?n g?c ? Nottingham, Anh trong 19 ngày k? trong khi Havanese ???c cho là ?ã ???c ??a ??n th? gi?i m?i do các th?y th? ng??i Tây Ban Nha xâm chi?m Cuba. Trong khi ng??i Havan là ng??i yêu thích c?a gi?i quý t?c Cuba, h? g?n nh? b? tuy?t ch?ng do các cu?c cách m?ng c?a Cuba, Pháp và Nga.
 • Vì nó là con lai, s? xu?t hi?n c?a nó s? ph? thu?c vào cha m? mà chúng m?nh m? ch?m sóc. H?u h?t Fench Havan ??u nh? bé v?i c? th? dài h?n m?t chút so v?i d? ki?n. H? có bàn chân tròn nh?ng ???c ??m t?t. M?t s? có khuôn m?t nh?n nheo v?i ?ôi môi r? xu?ng trong khi nh?ng ng??i khác có khuôn m?t r?t m?n v?i ?ôi m?t to.
 • H?n h?p Bulldog Havan c?a Pháp ph?i ???c ch?i chu?t hàng ngày ?? ng?n ng?a r?i. Các s?n ph?m chó ??c bi?t c?ng c?n thi?t ?? ng?n ng?a d? ?ng da.
 • H?n h?p chó Havan Pháp là m?t thú c?ng ?áng yêu, hài h??c và r?t n?ng ??ng. H? hi?n lành nh?ng c?ng r?t nóng tính, vì v?y ??ng ng?c nhiên n?u b?n th?y h? nhìn ra ngoài c?a s? m?t phút và xé t? báo ti?p theo.

Shih Tzu v?i chó Havanese = Shih Tzunese

 • Nhân gi?ng m?t Shih Tzu v?i m?t ng??i Havan s? d?n ??n Shih Tzunese ?áng yêu.
 • C?ng ???c g?i là Havashu, chúng là nh?ng con chó và ng??i b?n ??ng hành t?t. Shih Tzunese thông minh, ?áng yêu và hài h??c. Chúng r?t tuy?t v?i tr? em và hòa ??ng v?i nh?ng chú chó và các ??ng v?t khác. H? thích g?n g?i v?i gia ?ình và b?c l? n?i lo l?ng khi ph?i ? m?t mình trong vài gi?.
 • H?n h?p Shih Tzu Havan ?òi h?i ph?i ch?i chu?t th??ng xuyên ?? duy trì b? lông ??p. Trong khi h? không r?ng nhi?u, h? v?n ch?i hàng ngày ?? gi? cho tóc không b? r?i. Tai c?a h? nên ???c làm s?ch m?i tu?n m?t l?n và r?ng c?a h? ch?i hai ??n ba l?n m?t tu?n.
 • M?c ?? ho?t ??ng c?a Shih Tzu Havan cao ?áng ng?c nhiên ??i v?i m?t con chó nh?. H? yêu c?u ?i b? hàng ngày và nhi?u th?i gian ch?i, cho dù trong nhà ho?c t?i công viên ho?c sân.
 • H?n h?p Havan Shih Tzu có th? d? b? các v?n ?? v? s?c kh?e nh? d? ?ng, các v?n ?? v? r?ng, các v?n ?? v? tim và gan, lo?n s?n kh?p, viêm x??ng bánh chè và h?t h?i ng??c.
 • ?ây là m?t con chó thông minh, ng??i c?ng mong mu?n làm hài lòng ch? c?a chúng. Nh?ng h? c?ng có m?t v?t c?ng ??u có th? bi?u hi?n trong quá trình ?ào t?o. M?c dù v?y, chúng khá d? hu?n luy?n nh?ng c?n s? kiên nh?n, kiên ??nh và r?t nhi?u s? c?ng c? tích c?c. ?i?u này r?t quan tr?ng vì Shih Tzunese ?ôi khi r?t nh?y c?m.