H?n 44 cách ph?i gi?ng chó Whippet c?n ph?i bi?t

H?n 44 cách ph?i gi?ng chó Whippet c?n ph?i bi?t

Tr?n hai con chó thu?n ch?ng khác nhau r?t ph? bi?n v?i m?i ng??i ngay bây gi?. Whippets ???c tr?n v?i m?t gi?ng chó thu?n ch?ng c? th? ?ang thu hút nh?ng ng??i yêu chó ? kh?p m?i n?i. D??i ?ây là m?t danh sách thú v? có th? giúp b?n tìm ra gi?ng h?n h?p whippet hoàn h?o s? làm b?n ng?c nhiên.

Boxer Whippet Mix = Whipper

 • Boxer là m?t trong nh?ng con chó d? th??ng nh?t và tr?n nó v?i các lo?i chó khác s? t?o ra m?t ??a con h?p d?n. T? con lai c?a m?t Boxer thu?n ch?ng và m?t b? m? Whippet thu?n ch?ng, Whippet r?t thông minh và kh?e kho?n. Nh?ng con chó con ???c g?i – th?t ?áng kinh ng?c – Chó con Boxer Whippet.
 • Là ??ng v?t yên t?nh và ngoan ngoãn, thông th??ng, chúng có th? ???c nhìn th?y ? trên gh? dài c? ngày. Nh?ng, Boxer Whippet mix có tính cách phân chia. Nó ?òi h?i m?t bài t?p hàng ngày và thích ?u?i theo m?i th? và ch?y quanh sân.
 • Ch?m sóc lông cho h?n h?p Boxer Whippet là t?i thi?u vì nó ch? c?n m?t bàn ch?i m?i tu?n m?t l?n. Tai c?a chúng có xu h??ng gi? s?ch và khô. M?t chi?c gi??ng ?m áp, m?m m?i là c?n thi?t cho h?.
 • S? pha tr?n gi?a Boxer và Whippet không ph?i là t?t c?; tuy nhiên, ?ôi khi b?n có th? b?t g?p con lai này trong m?t n?i trú ?n c?u h?.

Husky Whippet Mix = Hippet

 • Hyper và không mu?n ? m?t mình, m?t chú chó Husky ???c nuôi v?i chú chó Whippet thích c??i ng?a, ??c bi?t là trên tuy?t. Chúng, th??ng, nh?, nhanh v?i ?? b?n tuy?t v?i.
 • ?ôi m?t c?a nh?ng chú chó Husky th?t ?áng yêu. N?u b?n nhân gi?ng Husky v?i Whippet, s? có c? h?i t?o ra m?t gi?ng chó có các tính n?ng thú v?. B?n có th? có m?t lo?i có m?t m?t màu xanh v?i m?t chút màu nâu và m?t kia có màu nâu v?i m?t chút màu xanh. Chân dài c?a Hippet trông tuy?t v?i.
 • Gi?ng nh? m?t ng??i kh?ng l? hi?n lành, Hippet không ph?i là ng??i kén ?n và không giành gi?t th?c ?n. B?n s? không th?y b?t k? d?u hi?u xâm l??c th?c ph?m v?i lo?i v?t nuôi này. M?t khác, trong m?t s? tr??ng h?p, chúng không h?p v?i ??ng v?t nh? ho?c mèo.
 • Con chó lai này có th? hòa h?p ?áng k? v?i con c?a b?n. Có m?t khu v??n có hàng rào là lý t??ng cho h?.

Corgi Whippet Mix = Whipgi

 • M?i h?n h?p Corgi ??u toát lên v? ngoài h?p d?n và có b?n ngu?n ?? có ???c chúng:
 • Chuyên gia ch?n nuôi
 • C?a hàng chó
 • Nhóm nh?n nuôi thú c?ng
 • Ng??i gây gi?ng sân sau
 • ?i?u khi?n Whipgi khác bi?t là nó là m?t trong nh?ng chú chó th? thao thông minh nh?t. H? có m?t tính khí trung thành và có th? hòa ??ng v?i m?i ng??i. B?n s? thích ch?i v?i h?. Whippets có xu h??ng c?n m?t m?c ?? t?p th? d?c trung bình ??n cao.
 • Vì chó Corgi yêu c?u m?c ?? ho?t ??ng trung bình, b?n s? không g?p khó kh?n trong vi?c duy trì s?c kh?e cho h?n h?p corgi whippet.
 • M?c n?ng l??ng c?a Whipgi là trung bình, và nó c?n 20 ??n 40 phút t?p th? d?c hàng ngày.

Poodle Whippet Mix = Poowhip

 • Hãy t??ng t??ng có m?t con chó v?i nh?ng ki?u tóc ng? ngh?nh trông gi?ng nh? m?t con chó s?n nh?, t?ng ???c h?u h?t các Pharaoh yêu thích trong th?i Ai C?p c? ??i. Nó s? h?p d?n nhi?u ng??i. B?n s? c?n m?t bàn ch?i bóng m??t ch?i v?a và m?n, bóng bông và kéo c?t móng tay ?? ch?i chu?t cho Poowhip.
 • Poodle có ngu?n g?c t? ??c trong khi Whippet ban ??u t? Anh. Tu?i th? c?a Whippet ?áng k? h?n so v?i Poodle, vì v?y mong r?ng Poowhip có th? s?ng t?i 15 n?m.
 • Con chó xù tr?n v?i Whippet t?o ra m?t con chó có n?ng l??ng r?t cao v?i m?t con m?i r?t cao. H? có th? là m?t v?n ??ng viên b?i l?i gi?i v?i trí thông minh c?c cao. V?i gi?ng chó này, mong ??i m?t thú c?ng có tr?ng l??ng t? 15 ??n 70 lbs.  
 • Nh?ng con chó lai này có th? d? b? lo?n s?n x??ng hông và khu?u tay vì v?y b? sung chúng b?ng chondroitin, glucosamine và d?u cá có th? ng?n ng?a các v?n ?? s?c kh?e.

H?n h?p ch?n c?u ??c = Whippet ??c

 • Chó ch?n c?u ??c thích ?ào h? và ch?y quá xa. ?? tránh chúng b? xe ?âm, sân sau ho?c v??n có rào ch?n là c?n thi?t cho lo?i chó này vì m?t s? trong chúng có th? nh?y khá cao vì các gen c?a chó s?n m?i không th? c??ng l?i ???c s? thôi thúc ?u?i theo.
 • ??c-Whippet lai có th? h?i b??ng b?nh nh?ng là ng??i h?c nhanh . B?n s? có ni?m vui khi ch?i bóng ?á, tennis và Frisbees v?i s? pha tr?n tràn ??y n?ng l??ng c?a chú chó Whippet và chú chó ch?n c?u ??c.
 • Tr?ng l??ng lý t??ng cho Whippet ??c là 45 lbs v?i c? b?p s?n ch?c. Trông gi?ng nh? m?t Whippet v?i các d?u hi?u ch?n c?u ??c, Nó ?n r?t ngon, nh?ng h?u h?t th?i gian, b?n s? th?y th?c ?n còn l?i trên bát c?a nó khi b?n cho nó ?n ti?p. Khi lôi kéo b?i th?c ph?m, nó có th? ch?y xa nh? m?t vài d?m mà không nh?n ???c m?t m?i.
 • Whippet là chi?c Ferrari c?a th? gi?i chó nh?ng ???c bi?t ??n là m?t lo?i chó tho?i mái. M?t khác, Ng??i ch?n c?u ??c c?n gi? cho h? b?n r?n và thích h?c h?i. Chó Shephard c?a ??c ???c lai t?o v?i Whippet là lo?i chó s? khi?n b?n ph?i th?t lên, tôi mu?n m?t chú chó vì s? pha tr?n này s? mang ??n cho b?n m?t lo?i thú c?ng s?ng ??ng. Whippets ??c ?ôi khi có th? xa cách và nghi ng? ng??i l?.  

Beagle Whippet Mix = Whipes

 • Beagle, ???c x?p h?ng là th? n?m c?a gi?ng chó ph? bi?n nh?t trong Câu l?c b? chó gi?ng M?, là t?t nh?t cho th? s?n và phù h?p cho các gia ?ình vì chúng là chó xã h?i. Chó Beagle ???c lai t?o v?i chó Whippet là m?t lo?i chó lai m?i h?n.
 • Beagle r?ng v?a ph?i trong khi Whippet r?ng r?t ít nên h?n h?p Beagle Whippet s? không ph?i là m?i ?e d?a cho nh?ng ng??i b? d? ?ng thú c?ng c?ng v?i, th?t d? dàng ?? ch?i chu?t. V?i gi?ng chó này, có m?t ??t bi?n DNA ???c g?i là myostatin trong ?ó s? thay ??i t?o ra m?t b? c? b?p ???c t?ng c??ng thêm.
 • Mong ??i nh?ng chú chó Whoop có chi?u cao t? 13 ??n 22 inch.
 • N?u b?n mong mu?n có m?t b? tính tr?ng khác bi?t trong Whíp c?a b?n, hãy tìm ki?m các nhà lai t?o chó chuyên gia chuyên v? chó con F1b. H? th??ng nuôi hai con chó h?n h?p Whippet Beagle.

Bull Mastiff Whippet Mix = Bull Whippet

 • Hu?n luy?n Bull Mastiff ???c nhân gi?ng v?i chó Whippet là m?t th? thách. M?c dù b? m? c?a nó là Whippet, sinh ra là m?t th? s?n và chó th? thao, hi?m khi Bull Whippets ???c ??a vào thi ??u nhanh nh?n vì chúng có th? là nh?ng con chó to l?n, nh?ng chúng có th? s? h?u c? t?c ?? và s?c m?nh. Nó có th? không ?ánh b?i m?t con chó s?n trong cu?c ?ua, nh?ng nó có th? là ng??i b?n t?t nh?t ?? ?i b? ???ng dài.
 • H? có th? dành m?t chút th?i gian trong m?t sân có rào ch?n, nh?ng h? ch? y?u s?ng trong nhà.
 • S? l??ng r?ng ít có kh? n?ng, vì v?y b?o trì là ?áng k?. M?t h?n h?p c?a chó Bull Mastiff và chó Whippet ?òi h?i ph?i t?m th??ng xuyên.
 • H? ???c g?i là Great Danes. N?u b?n là m?t ng??i g?n gàng, vi?c nuôi m?t chú chó Bull Mastiff và m?t chú chó Whippet có th? không ph?i là lo?i c?a b?n b?i vì nó có ti?m n?ng ch?y n??c dãi, nh?ng Bull Whippets có th? là ng??i b?o v? gia ?ình v?ng ch?c và không s? hãi c?a b?n.

H?n h?p Labrador Whippet = Whipprador

 • Whippador có ngo?i hình h?p d?n. Khi Lab th?ng tr?, con cái có th? s? h?u nh?ng màu này: ?en, vàng ho?c sô cô la. M?t khác, n?u con lai gi?ng v?i Whippet, các màu ??c bi?t s? là xanh d??ng, v?n xanh, ?en, kem, ??, ?? v?n, nâu vàng, tr?ng ho?c màu ?en, xanh d??ng, nâu vàng ho?c ?? k?t h?p v?i tr?ng.
 • V?i tu?i th? t? 10-12 n?m, b?n có th? có m?t Whippet h?i n?ng b?ng cách lai m?t Whippet thu?n ch?ng v?i m?t chú chó tha m?i Labrador thu?n ch?ng. M?t con Whippet theo ?u?i con m?i b?ng cách s? d?ng ?ôi m?t c?a nó nhi?u h?n m?i c?a nó ?? tr?n nó v?i m?t con chó Labrador có th? t?o ra m?t k? tích s?n m?i khác.
 • B? lông m?n màng c?a Whippet th?nh tho?ng r?ng. V?i Labrador Whippet Mix, mong ??i m?t b? lông kép r?ng nhi?u trong mùa r?ng lông cao ?i?m vì v?y vi?c ch?i chu?t ?úng cách là c?n thi?t.
 • Giá c?a Whippador t? các c?a hàng thú c?ng là ?áng k? vì ?ây không ph?i là m?t h?n h?p Lab r?t ph? bi?n.

Chihuahua Whippet Mix = Chihuapet

 • Gi?ng lai d? th??ng nh?t t? ??tr??c ??n nay, Chihuapet gi?ng nh? m?t con linh d??ng ?ang chuy?n ??ng. D? tr? n?ng l??ng c?a b?n cho con chó này vì nó quá nh? ?? s?n nh?ng di chuy?n nhanh.
 • ??i v?i gi?ng chó này, s? k?t h?p màu lông d?a vào di truy?n. C? h?i c?a b?n bao g?m kem, sô cô la và vàng. Chihuahua Whippet mix gi?ng nh? m?t con chó s?n nh? v?i ?ôi tai d?ng ??ng.
 • M?t con Chihuahua ???c lai t?o v?i chó Whippet có th? s?ng t?i 16 n?m. T?t c? các con chó có th? phát tri?n tình tr?ng s?c kh?e di truy?n. Ch?m sóc ??c bi?t là ?i?u c?n thi?t cho gi?ng lai này vì nó d? b? b?nh v? m?t, r?i lo?n nh?p tim, viêm x??ng bánh chè, ??ng kinh vô c?n, ?ng ??ng m?ch b?ng sáng ch? và b?nh van hai lá.
 • M?t h?n h?p Chihuahua Whippet là m?t trong nh?ng con chó thi?t k? d?u dàng nh?t mà b?n có th? s? h?u phù h?p v?i tr? em tu?i teen c?a b?n.

Border Collie Whippet Mix = Border Collpet

 • Border Collpet là k?t qu? c?a vi?c tr?n m?t con chó Border Collie thu?n ch?ng và m?t con chó Whippet thu?n ch?ng.
 • M?t Border Collie ???c lai t?o v?i chó Whippet có th? ch?u ???c ?i?u ki?n th?i ti?t kh?c nghi?t. H? c?n protein trong t? l? phong phú ?? ???c kh?e m?nh.  
 • Chi?u cao c?a Border Collie không khác gì v?i Whippet, ??t t?i 22 inch ? vai ngo?i tr? vi?c nó s?ng lâu h?n. M?t s? pha tr?n gi?a chó Whippet và Border Collie có th? ??t t?i m??i b?y n?m.
 • V?i cái nhìn mãnh li?t, Border Collpet có th? là m?t gi?ng chó ch?n gia súc hàng ??u v?i s? nhanh nh?n. Nó có kh? n?ng ch?y lên ??n hai m??i d?m mà không nh?n ???c m?t m?i.

H?n h?p ch?n c?u Úc = Whippet Úc

 • Vào nh?ng n?m 1840, nh?ng con chó ch?n c?u Úc có ngu?n g?c ? mi?n tây Hoa K? M?t h?n h?p m?i b?t ??u tr? nên ph? bi?n khi các nhà lai t?o b?t ??u lai Whippet v?i chó ch?n c?u Úc. Tên m?i ???c g?i là Úc Whippet.  
 • B?i vì chó ch?n c?u Úc ???c lai t?o thành ?àn gia súc, m?t con chó Whippet ???c lai t?o v?i m?t con chó ch?n c?u Úc có trí thông minh và n?ng l??ng cao.
 • H?n h?p ch?n c?u Úc có th? ???c chuy?n vào các môn th? thao cho chó và b?t k? ho?t ??ng nào b?n mu?n.
 • Còn ???c g?i là Miniature Ausseippet, Australian Whippets là m?t gi?ng chó linh ho?t, ?áng yêu và thân thi?n và là s? b? sung hoàn h?o cho gia ?ình b?n.
 • B?n s? c?n m?t bàn ch?i pin, l??c b? chét, deshedder, và c?t móng tay ?? ch?i chu?t lo?i v?t nuôi này ?úng cách. T?n su?t ?ánh r?ng là hàng tu?n.

H?n h?p Dachshund Whippet = Whipphund

 • Whipphund là phiên b?n c?a chó s?n b? thu h?p nh?ng nhanh. Chi?u cao c?a nó có th? cao t? 5 ??n 21 inch.
 • Thích h?p cho tr? em, M?t chú chó Dachshund ???c lai t?o v?i chú chó Whippet có th? mang ??n kh? n?ng trông ch?ng tuy?t v?i. Nó không thích ng??i l?, nh?ng nó là m?t thú c?ng hòa bình, tình c?m và thông minh.
 • Dachshund Whippet mix có th? không hoàn toàn ngoan ngoãn nh?ng, v?i cách ti?p c?n ?úng, nó có th? h?c các th? thu?t và làm theo m?t s? ho?t ??ng. Nó ?òi h?i r?t nhi?u bài t?p.
 • D? b? các v?n ?? v? da và ?au d? dày, tu?i th? c?a nó là 12 ??n 15 n?m. Hãy l?u ý r?ng Whipphund r?t nh?y c?m v?i thu?c mê.

Pug Whippet Mix = Pippet

 • Pugs ???c coi là nh?ng chú h? c?a th? gi?i chó vì chúng thích th? hi?n. Pippet có khi?u hài h??c tuy?t v?i, là con ?? c?a m?t con Pug thu?n ch?ng và m?t con Whippet thu?n ch?ng.
 • Tình c?m v?i các thành viên trong gia ?ình, Pug Whippet mix không mu?n ? m?t mình . Th?t tuy?t v?i cho s? ??ng hành c?a con ng??i và phát tri?n t?t trong môi tr??ng c?n h?.
 • N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t con Pug ???c lai v?i Whippet, hãy hy v?ng r?ng chi?u cao c?a Pippet s? cao t? 10 ??n 21 inch. M?t s? trong s? chúng có m?t l?p lông kép vì v?y mong ??i r?ng lông.
 • H?n h?p Pug Whippet có kh? n?ng t?ng cân nhi?u. M?t s? ho?t ??ng có th? giúp lai này vì chúng r?t vui ch?i h?u h?t th?i gian.

Gà tr?ng Spaniel Whippet Mix = Gà tr?ng Spannet

 • Cocker Spannet là con ?? c?a hai con chó thu?n ch?ng. M?t con chó Cocker Spaniel và m?t con chó Whippet. Nó có th? n?ng t? 20 ??n 40 pounds.
 • Cocker Spaniel Whippet mix là m?t trong nh?ng chú chó nh? trong T?p ?oàn th? thao vì c? hai cha m? c?a nó ??u n?i ti?ng là l?c l??ng.
 • M?t con lai c?a Cocker Spaniel và Whippet có th? bi?u hi?n ti?u ti?n ph?c tùng vì ?ôi khi nó có th? h?i lo l?ng.
 • Chú chó Cocker Spannet ?òi h?i nhi?u công s?c ?? ch?i chu?t , nh?ng nó s? là ng??i b?n chó yêu quý c?a gia ?ình b?n vì nó thích ???c ôm ?p, ??c bi?t là khi b?n n?m trên m?t chi?c gh? dài.

American Whippet Mix = American Whippet

 • Có b? lông ??p và r?m r?p, h?n h?p American Whippet c?a M? có th? có màu tr?ng, ?en, nâu ho?c ??. Nh?ng, m?t s? có th? có s? k?t h?p c?a các màu này.
 • American Whippet r?ng v?a ph?i, nh?ng ch?i chu?t th??ng xuyên là c?n thi?t.
 • B?t ch?p di s?n xâm l??c t? cha m? c?a nó, chó M? ph?i gi?ng v?i m?t con Whippet th? hi?n s? vui v? và ??c l?p.
 • Cân n?ng t? 20 ??n 55 pounds, có m?t thú c?ng v?i s? pha tr?n gi?a American Bulldog và Whippet có th? yêu c?u b?n ph?i d? tr? n?ng l??ng c?a mình vì nó có th? nhanh chóng chán n?u không t?p th? d?c ??. H? c?ng có xu h??ng phá ho?i.

Shar Pei Whippet Mix = Shar Peippet

 • Nh?ng chú chó Shar Pei có n?p nh?n sâu ?áng chú ý trên ??u có ngu?n g?c t? Canton, Trung Qu?c, ??ng th? hai trong s? nh?ng con chó t??ng thích nh?t v?i gi?ng chó Whippet.
 • Khi b?n lai m?t con chó Whippet v?i m?t con chó Shar Pei, Shar Peippet có th? th?a h??ng ?ôi tai nh?, hình tam giác t? b? m? chúng – Shar Pei. B? lông c?a nó h?i thô khi ch?m vào.
 • H?n h?p Shar Pei Whippet, ???c bi?t ??n nh? m?t gi?ng lai ??c l?p và dành riêng, ?òi h?i ph?i xã h?i hóa s?m v?i tr? em, ng??i l? và các ??ng v?t khác vì chúng là lo?i thú c?ng ?áng ng?.
 • Shar Pei tr?n v?i Whippet thu?c m?t trong nh?ng gi?ng chó yên t?nh nh?t.

Blue Heeler Whippet Mix = Blue Whippet

 • Blue Whippet là k?t qu? c?a vi?c lai m?t con chó Blue Heeler thu?n ch?ng và m?t con chó thu?n ch?ng Whippet.
 • V?i tr?ng l??ng t? 20 ??n 45 pounds và cao t? 18 ??n 20 inch, Blue Whippet là m?t gi?ng chó lai m?nh m? và nh? g?n. Chó lai Blue Heeler-Whippet ???c nh?ng ng??i ?am mê chó ?a thích ?? tr? thành m?t thú c?ng ch?m ch?.
 • B?n s? không c?m th?y nhàm chán v?i lo?i chó lai này vì Blue Heelers Whippets là nh?ng con chó ho?t ??ng và s? khuy?n khích b?n ??a chúng ra ngoài ?? t?p th? d?c và ch?i. H? c?ng c?n r?t nhi?u phòng ?? ch?y.
 • ?ó là khuy?n khích ?? cung c?p m?t ?? ch?i cho Blue Heeler tr? tr?n v?i Whippet ?? giúp thúc ??y nip. Chúng d? dàng hu?n luy?n ?? tr? thành m?t con chó tr??ng thành ngoan ngoãn.

English Mix Whippet Mix = Ti?ng Anh Whippet

 • N?u b?n mu?n có m?t thú c?ng d? tính, vi?c s? h?u m?t s? pha tr?n gi?a m?t chú chó Anh và m?t chú chó Whippet là lý t??ng.
 • Ti?ng Anh Whippet thu?c v? nh?ng con chó lai trang nghiêm và can ??m nh?t. ?ây là m?t trong nh?ng gi?ng thân thi?n nh?t trong t?t c? các gi?ng h?n h?p. H?u h?t trong s? h? có th? ph?n ?ng tích c?c v?i ng??i l? và v? cây hi?m khi.
 • Gi?ng h?n h?p này không ?òi h?i quá nhi?u t?p th? d?c, nh?ng ?i b? trong th?i ti?t l?nh là cách t?p luy?n ?a thích cho h?n h?p English Whippet ti?ng Anh ?? gi? dáng.
 • Hãy l?u ý r?ng Whippet ti?ng Anh ???c bi?t ??n v?i ti?ng kh?t m?i, khò khè, hít vào và ngáy to. Nh?ng, b?n s? thích thú c?ng này vì vi?c duy trì b? lông c?a nó r?t d? ch?u.

Golden Retriever Whippet Mix = Golden Whiptriever

 • Golden Whiptriever là m?t thú c?ng nhi?t tình thu?c v? Chó th? thao có tu?i th? t? 10 ??n 15 n?m. S? vâng l?i c?nh tranh và s? nhanh nh?n c?a nó s? làm b?n ng?c nhiên.
 • N?ng t? 20 ??n 75 pounds, h?n h?p Golden Retriever Whippet là m?t gi?ng chó lai trung thành và r?t thông minh. Nó có th? t?t trong vi?c ?ánh h?i ra thu?c.
 • M?t con chó lai Golden Retriever-Whippet ?òi h?i nhi?u bài t?p th? d?c b?ng cách ch?y b? ho?c ?i b? ?? v?n kh?e m?nh. Nó c?ng s? r?t vui n?u b?n ?? nó ch?y ? bãi bi?n.
 • Là m?t con chó c?a gia ?ình, h?n h?p Golden Retriever Whippet có th? s?a v?i ng??i l?, nh?ng nó không ph?i là m?t con chó canh gác lý t??ng. H?u h?t th?i gian, nó s? v?y tay cao và n? m?t n? c??i v?i nh?ng ng??i m?i ??n xung quanh.

Pitbull Whippet Mix = Pitwhip

 • V?i s? kiên trì luy?n t?p, b?n s? ng?c nhiên khi Pitwhip có th? rê bóng và sút bóng. Nó có chi?u cao t? 17 ??n 21 inch.
 • Khi b?n tr?n m?t con chó pitbull thu?n ch?ng và m?t con Whippet thu?n ch?ng, con cái ???c g?i là Pitwhip. Th?t thích h?p ?? tìm ki?m thú y c?a b?n khi b?n s? h?u lo?i chó này vì nó d? b? d? ?ng, suy giáp, lo?n s?n x??ng hông và b?nh tim.
 • M?t s? pha tr?n gi?a chó Pitbull và chó Whippet không lý t??ng cho nh?ng ng??i nuôi thú c?ng có th? gây chú ý ho?c ít chú ý vì con lai này ?òi h?i s? kiên nh?n c?a b?n ?? hu?n luy?n nó ?? giúp nó tr? thành thú c?ng thân thi?n.
 • Hãy l?u ý r?ng Pitwhip có xu h??ng hung h?ng , ??c bi?t là v?i ng??i l?. Hãy c?n th?n v?i tính khí c?a nó ?? ng?n ch?n cu?c t?n công chó b?t ng?. Nó thu?c v? nh?ng con chó lai b?t n?t.

Pháp tr?n Whippet Pháp = Whippet Pháp

 • N?u b?n mu?n có m?t chú chó nh? d? th??ng trong nhà, Whippet Pháp là m?t trong nh?ng gi?ng chó lai kiên nh?n và tinh ngh?ch nh?t.
 • Là con ?? c?a m?t con chó Pháp thu?n ch?ng và m?t con chó Whippet thu?n ch?ng, nó có th? n?ng t? 16 ??n 40 pounds v?i chi?u cao t? 11 ??n 21 inch. Tu?i th? c?a lo?i chó này là t? 9 ??n 15 n?m.
 • Pháp Whippet Pháp có th? nhanh chóng thích ?ng v?i các lo?i cài ??t khác nhau. B?i vì các tính n?ng h?p d?n c?a nó, h?u h?t nh?ng ng??i n?i ti?ng có chúng nh? thú c?ng.
 • H? r?t d? dàng ?? duy trì. B?n s? không lo l?ng v?i thú c?ng này khi b?n bè c?a b?n ??n xung quanh vì chó lai Pháp-Whippet thân thi?n v?i ng??i l?.

H?n h?p Catahoula Whippet = Whippoula

 • Catahoula là gi?ng chó duy nh?t ???c cho là có ngu?n g?c ? bang Louisiana. Theo các chuyên gia gi?ng, chó lai Catahoula-Whippet c?n có s? h??ng d?n v?ng ch?c ?? hu?n luy?n nó tr? thành m?t chú chó thân thi?n ngay t? nh? vì nó có xu h??ng tr? thành lãnh th? và b?o v?.
 • B?i vì chó Catahoula là m?t lo?i chó n?ng, mong r?ng Whippoula c?a b?n có th? n?ng t? 50-95 pounds.
 • Ch?i chu?t cho h?n h?p Catahoula Whippet r?t d? dàng vì nó là m?t con chó lông ng?n. H?u h?t trong s? h? có m?t m?u trên áo khoác c?a h?.
 • Whippoula là m?t con chó ??c l?p khi tr??ng thành.

Doberman Whippet Mix = Whipperman

 • ?ây là m?t gi?ng lai tuy?t v?i c?a m?t con Doberman thu?n ch?ng và m?t con chó Whippet thu?n ch?ng. H?u h?t Whipperman có th? phát tri?n m?t mõm dài. ?uôi có th? dài h?p lý.
 • V?i chuy?n ??ng duyên dáng c?a nó, m?t con Doberman ???c lai v?i Whippet ?ôi khi có th? tr? nên b??ng b?nh nh?ng b?n có th? d? dàng hu?n luy?n chúng và chúng h?c h?i r?t nhanh.
 • Doberman Whippet có th? là chú chó b?o v? tuy?t v?i c?a b?n và là ng??i b?n ??ng hành thú c?ng trung thành. Hãy l?u ý r?ng ?ôi khi nó có th? tr? nên hung d? và hung d?, nh?ng, chúng ???c dành cho ch? s? h?u c?a chúng.
 • Theo m?t s? nghiên c?u, con lai c?a Doberman và Whippet thu?c gi?ng chó thông minh nh?t.

Jack Russel Whippet Mix = Jack Rusppet

 • H?n h?p J ack Russel Whippet ??n t? hai chú chó thu?n ch?ng th? thao, ?a d?ng – Jack Russel và Whippet. Nó có th? ??t chi?u cao t? 10 ??n 21 inch v?i tr?ng l??ng t? 13 ??n 40 pounds.
 • B?i vì Jack Russel Whippet lai ???c xác ??nh b?i t? nhiên, h?u h?t nh?ng ng??i nuôi chó s? d?ng chúng ?? s?n b?n. Chúng th? hi?n m?t t?c ?? tuy?t v?i khi ch?y, ??c bi?t là n?u gen c?a b? m? Jack Russel chi?m ?u th? ? con cái.
 • N?u b?n có m?t sân sau, hãy ch? ??i Jack Rusppet ?ào th??ng xuyên. Hãy l?u ý r?ng b?n ph?i có m?t hàng rào an toàn ?? ch?m sóc chúng vì chúng thích ch?y và ?i ra ngoài.
 • Th?t thú v?, m?t s? pha tr?n c?a Jack Russel và Whippet thích nh?y lên m?i ng??i và m?i th?. Chúng bouncy v?i kh? n?ng nh?y cao ??n n?m feet.

Basenji Whippet Mix = Basenppet

 • Basenppet là m?t thú c?ng thông minh và ?áng yêu do k?t qu? c?a vi?c lai m?t con chó Basenji (ban ??u ???c tìm th?y ? Congo / Châu Phi) và m?t con chó Whippet (m?t gi?ng chó s?n m?i ???c công nh?n ban ??u ? Anh).
 • Lo?i lai này có th? ???c mua t? các ngu?n này:
 • Ng??i ch?n nuôi chuyên nghi?p
 • C?a hàng thú c?ng
 • Ng??i gây gi?ng sân sau
 • Nhóm nh?n nuôi thú c?ng
 • Có thân hình nh? nh?n và c? b?p, m?t con Basenji ???c lai t?o v?i m?t con chó Whippet ???c bi?t ??n v?i cái tên lai gi?ng chó s?a.
 • Mong ??i t? Basenji-Whippet lai s?n sàng làm hài lòng m?i ng??i vì nó r?t thông minh.  Nh?ng v?t nuôi d? th??ng này có th? thích nghi t?t trong m?t thi?t l?p c?n h?.

Rat Terrier Whippet Mix = Rat Whippet

 • Rat Whippet là m?t con chó thi?t k? t? hai cha m? thu?n ch?ng khác nhau – m?t con chó Rat Terrier và m?t con chó Whippet. M?c dù tu?i th? trung bình là 12 n?m, nh?ng h?n h?p Rat Terrier Whippet có th? s?ng t?i 18 n?m.
 • Rat Whippet là m?t phiên b?n thu nh? khác c?a m?t con chó Whippet. Chi?u cao c?a nó b?t ??u t? 10 inch, nh?ng m?t s? có th? cao t?i 21 inch.
 • Tham kh?o ý ki?n ??thú y c?a b?n ?? có m?t ch? ?? ?n u?ng h?p lý vì Rat Terrier-Whippet lai d? b? các v?n ?? v? da và ?au d? dày.
 • M?t Rat Whippet phù h?p cho tr? em và có th? nhanh chóng có ???c cùng v?i lo?i chó khác.

Con tr? Whippet Mix = Whippoint

 • Whippoint là m?t con chó l?nh v?c ?a n?ng . Là ng??i n?ng ??ng và thích vui v?, chú chó này có th? là m?t thành viên phù h?p trong gia ?ình.
 • M?t s? pha tr?n gi?a chó Whippet và m?t con chó Con tr? có th? có m?t cái ??u dài v?i ?uôi nh?n.
 • Th?t thú v?, m?t con Whippet ???c lai t?o v?i m?t con chó Con tr? là b?n ??ng hành t?t nh?t c?a th? s?n vì nó th??ng ??ng yên khi tìm m?c tiêu và nó nh?c m?t chân lên kh?i m?t ??t ?? giúp ch? nhân c?a nó phát hi?n ?úng v? trí c?a m?c tiêu.
 • Phép lai này ?òi h?i r?t nhi?u bài t?p m?nh m? m?i ngày. M?t t?i thi?u m?t gi? c?a công vi?c là c?n thi?t cho m?t Whippet Pointer tr?n ?? ngh? phù h?p và lành m?nh.

Brindle Whippet Mix = Brindleppet

 • H?u h?t nh?ng con chó có th? ch? có m?t màu. Khi b?n lai m?t con chó Brindle và m?t con chó Whippet thu?n ch?ng, k?t qu? s? là m?t con thú c?ng tuy?t ??p. Bridleppet có hoa v?n màu trên áo khoác, th??ng là áo ba màu, gi?ng v?i lông c?a h?.
 • V?i s? cân b?ng c?a c? b?p và s? g?n gàng, Brindle Whippet mix r?t thích ?u?i theo các v?t th? chuy?n ??ng.  Nó có khuôn m?t dài, thân hình thon th?, ?ôi chân dài và b? ng?c r?ng. H?u h?t trong s? h? có ?ôi tai d?ng ??ng ? ??u.
 • Mi?n là h? nh?n ???c ?? bài t?p, tính khí c?a nó n?m trong t?m ki?m soát và có th? là m?t v?t nuôi trong nhà hoàn h?o. M?t h?n h?p c?a Brindle và Whippet có th? ch?y ? t?c ?? 35 d?m / gi?.
 • Hãy l?u ý r?ng nh?ng con chó lai này d? b? demodicosis, hói mô hình chó và s? suy gi?m c?a gel th?y tinh th? và võng m?c trong m?t.