H??ng d?n cách ph?i gi?ng chó Silver Labrador

H??ng d?n cách ph?i gi?ng chó Silver Labrador

Nuôi chó là ?i?u mà nhi?u ng??i r?t coi tr?ng. N?u b?n bi?t b?t c? ?i?u gì v? v?n hóa nuôi chó thu?n ch?ng, thì b?n nên bi?t r?ng có m?t khoa h?c v? nó. ?i?u quan tr?ng là ph?i gi? dòng máu tinh khi?t ?? ??m b?o r?ng b?n ?ang th?c s? nuôi ?úng lo?i chó. ?ây là lý do t?i sao các ph??ng sai m?i trong m?t gi?ng chó có th? gây ra s? khu?y ??ng trong c?ng ??ng.

B?n có th? ?ã nghe nói v? nh?ng phòng thí nghi?m b?c khá m?i này ?ã xu?t hi?n trên hi?n tr??ng. T?t nhiên, b?c không ph?i là màu mà Labradors thu?n ch?ng có th?, ph?i không? Chà, m?t s? ng??i th?c s? không ch?c ch?n l?m . ?ây là m?t ch? ?? ?ã khi?n m?t s? ng??i và nh?ng ng??i khác t? ch?i gi?i trí v?i ý t??ng r?ng nh?ng con chó này có th? là Labradors thu?n túy.

N?u b?n mu?n th?c s? hi?u nh?ng gì ?ang di?n ra v?i cu?c trò chuy?n này, thì b?n c?n ?ào sâu và xem xét t?t c? các chi ti?t. Có r?t nhi?u thông tin v? vi?c nh?ng con chó này xu?t hi?n nh? th? nào, t?i sao áo khoác c?a chúng có v? ngoài màu b?c, và ?i?u này có ý ngh?a gì ??i v?i tình tr?ng c?a chúng là nh?ng con chó thu?n ch?ng . N?u b?n quan tâm ??n vi?c mua m?t phòng thí nghi?m b?c, thì b?n s? mu?n ti?p t?c ??c ti?p. S? có r?t nhi?u thông tin v? b?n thân nh?ng chú chó, m?i quan tâm v? s?c kh?e và li?u b?n có nên tìm ki?m chúng hay không.

Màu s?c Labrador b?c?

?? b?t ??u, ?i?u quan tr?ng là ph?i bi?t màu s?c Labrador ???c ch?p nh?n chính th?c là gì. ?? m?t con chó Labrador ???c coi là thu?n ch?ng, nó s? c?n ph?i có dòng máu c?a nó ???c công nh?n b?i Câu l?c b? chó gi?ng. Câu l?c b? này chính th?c ??t d?u phê duy?t c?a h? lên nh?ng con chó thu?n ch?ng, và ?i?u này mang l?i r?t nhi?u giá tr? cho nh?ng tuyên b? v? s? thu?n khi?t. Ch? có ba màu mà Labradors có th? ???c ??ng ký theo Câu l?c b? c?i.

  • Màu vàng
  • ?en
  • Sô cô la

?ây là ba màu ???c ch?p nh?n r?ng rãi cho Labradors thu?n ch?ng. Vì v?y, v?i ?i?u ?ó ?ang ???c nói, ?i?u ?ó có ngh?a là v? án ???c ?óng l?i? Vì ch? có ba màu ???c công nh?n, ?i?u ?ó có ngh?a là cu?c trò chuy?n này có th? ???c gác l?i? Th?t thú v?, có m?t chút v? câu chuy?n này h?n b?n ngh?.

N?u b?n bi?t nhi?u v? Labradors nói chung, thì có l? b?n bi?t r?ng có s? khác bi?t v? màu s?c. Bây gi?, Câu l?c b? chó gi?ng không ??ng ký chó theo ph??ng sai màu s?c , nh?ng có nh?ng con chó có s?c thái màu khác nhau ???c ??ng ký là Phòng thí nghi?m thu?n túy. Ví d?, r??u sâm banh là m?t bi?n th? c?a Labrador màu vàng ???c công nh?n r?ng rãi là h?p pháp và nh?ng con chó này ???c ??ng ký là màu vàng t?i Câu l?c b? chó gi?ng.

Có nhi?u bi?n th? màu khác c?a Labradors c?ng ???c công nh?n ph? bi?n h?n b?c. B?n có th? tìm th?y Phòng thí nghi?m tr?ng, Phòng thí nghi?m than và th?m chí Phòng thí nghi?m màu ?? cáo mà t?t c? ??u ???c ??ng ký t?i Câu l?c b? c?i. Chúng không ???c ??ng ký d??i s? thay ??i màu s?c c?a chúng, nh?ng chúng ???c ??ng ký d??i màu chính mà chúng là m?t nhánh. N?u t?t c? ?i?u này có v? khá ph?c t?p, ?ó có l? là vì nó là.

?ây không ph?i là m?t ch? ?? ??n gi?n có th? b? b? qua hoàn toàn, vì nó là m?t ch? ?? v?n ?ang ???c tranh lu?n tích c?c trong c?ng ??ng Labrador. Ý ki?n ??b? chia r? khi nói ??n nhi?u khía c?nh khác nhau c?a v?n ?? này. Có r?t nhi?u ?? xem xét. N?u các nhà lai t?o coi sâm banh Labradors là h?p pháp, thì t?i sao các phòng thí nghi?m b?c không th? có ???c s? ??i x? t??ng t??

?? hi?u thêm v? lý do t?i sao Phòng thí nghi?m b?c gây tranh cãi, ?i?u quan tr?ng là ki?m tra xem nó ??n t? ?âu và làm th? nào nó có ???c chi?c áo khoác b?c. M?t khi b?n bi?t thêm thông tin, b?n có th? t? ??a ra quy?t ??nh v? c?m giác c?a mình. Th?t là thông minh ?? ki?m tra s? th?t cho chính mình tr??c khi ??a ra ý ki?n. B?n mu?n bi?t t?t c? m?i th?, ??c bi?t n?u b?n ngh? ??n vi?c mua m?t trong nh?ng con chó này trong t??ng lai g?n.

Nh?n ra m?t con chó Labrador b?c

Phòng thí nghi?m b?c mang t?t c? các ??c ?i?m hình ?nh c?a Labradors . Chúng trông gi?ng nh? m?t con chó Labrador ?i?n hình, ngo?i tr? vi?c có màu lông khác. Các ??c ?i?m trên khuôn m?t, mõm và c? b?p ??u phù h?p v?i nh?ng gì m?i ng??i nh?n ra là tiêu chu?n Labrador. Ngay c? tính khí c?a nh?ng con chó d??ng nh? gi?ng nh? b?n mong ??i t? m?t con chó Labrador thu?n ch?ng.

Có m?t s? nhà lai t?o nói r?ng có nh?ng khác bi?t tinh t? trong các phòng thí nghi?m b?c này. M?i ng??i nói r?ng ?ôi tai c?a h? ch? dài h?n m?t chút so v?i nh?ng gì b?n th?y trong Labrador truy?n th?ng. M?t s? ng??i ngh? r?ng m?t s? tính n?ng c?a chúng có v? gi?ng chó s?n h?n m?t chút so v?i các Phòng thí nghi?m khác, nh?ng ?ây có th? ch? là nh?ng ng??i ?ang tìm cách ?? tr?c xu?t con chó nh? này kh?i dòng Labrador thu?n ch?ng. ??i ?a s? m?i ng??i nói r?ng các phòng thí nghi?m b?c trông gi?ng h?t nh? Labradors bình th??ng nh?ng có màu lông khác nhau.

Thành th?t mà nói, màu lông th?c s? không ph?i là màu b?c. Chúng có m?t chút v? ngoài màu b?c, nh?ng nó không ph?i là màu b?c n?i b?t. Nó th?c s? gi?ng màu xám h?n trong h?u h?t các tr??ng h?p và m?t s? ng??i ?ã g?i nó là m?t lo?i màu kim lo?i. ?ôi khi nh?ng con chó này trông gi?ng nh? chúng là m?t phiên b?n nh?t h?n c?a m?t phòng thí nghi?m sô cô la.

B?t k?, có th? hi?u ???c t?i sao chúng ???c g?i chung là phòng thí nghi?m b?c. M?t s? phòng thí nghi?m b?c s? th?c s? nh?t nh?t, và nh?ng ng??i khác s? có m?t chút sinh ??ng h?n cho chi?c áo khoác c?a h?. Nó ch? ph? thu?c vào s? k?t h?p c?a các gen, nh?ng chúng trông th?c s? t?t ??p. ?i?u này ?ã làm cho Labrador b?c tr? thành m?t gi?ng chó ph? bi?n ???c tìm ki?m b?i m?t s? ng??i.

Xem xét r?ng nh?ng con chó này không ph?i là m?t gi?ng nh? ???c ch?p nh?n r?ng rãi c?a các loài Labrador, chúng g?n nh? không ph? bi?n nh? m?t s? ph??ng sai khác c?a Labrador. Th?m chí, có nh?ng ng??i ?ang nhân gi?ng Labradors b?c. N?u b?n mu?n mua m?t cái, thì b?n có th? s? tìm th?y m?t cái mà không g?p quá nhi?u khó kh?n. Nó s? không ph? bi?n nh? vi?c tìm ki?m m?t nhà s?n xu?t sô cô la Labradors ho?c các lo?i ???c ch?p nh?n khác.

B?c Labradors Ngu?n g?c?

Nh?ng báo cáo ??u tiên v? báo b?c ?ã xu?t hi?n vào nh?ng n?m 1950. ?ây là mu?n h?n nhi?u so v?i b?t k? màu s?c ???c công nh?n khác. Các màu khác c?a Labradors d? ch?p nh?n h?n vì m?i ng??i chính th?c nh?n ra chúng là gen l?n luôn t?n t?i ? nh?ng con chó này. Màu truy?n th?ng cho Labrador là màu ?en, nh?ng ngay t? ??u, b?n s? hi?m khi th?y Labrador màu vàng ho?c sô cô la ???c s?n xu?t.

T?t c? th?c s? thu?c v? di truy?n h?c, và ?ây là m?t cu?c th?o lu?n s? ???c xem xét chi ti?t h?n sau này. ?i?u quan tr?ng c?n l?u ý là Labradors b?c xu?t hi?n mu?n h?n b?t k? ph??ng sai màu nào khác. M?t s? ng??i nói r?ng b?c là m?t kh? n?ng gen ?ã có m?t trong Labradors và nh?ng ng??i khác c?m th?y r?ng ?i?u này r?t khó x?y ra. B?n nên bi?t r?ng ?i?u này là không th?.

Có m?t c? h?i r?ng Labradors luôn mang theo kh? n?ng s?n xu?t các bi?n th? b?c. Nó có th? ?ã l?y ?úng b? gen l?n ?? ?áp ?ng tr??c khi nó x?y ra . Nhi?u nhà lai t?o th?y ?i?u này r?t khó x?y ra, nh?ng h? th?a nh?n r?ng h? không th? gi?m giá hoàn toàn kh? n?ng này. Cu?c tranh cãi x?y ra khi m?i ng??i b?t ??u kh?ng ??nh r?ng m?t gi?ng chó khác ?ã ???c ??a vào huy?t th?ng t?i m?t s? ?i?m ?? gi?i thi?u ??c ?i?m này.

R?t khó ?? ch?ng minh ho?c t? ch?i m?t yêu c?u nh? th? này. Các nhà khoa h?c nh?n ra r?ng các gen hi?m có th? t?n t?i trong m?t loài và t?n t?i trong th?i gian dài. Nó là hi?m, nh?ng nó không ph?i là ch?a t?ng nghe th?y. Tuy nhiên, nh?ng ng??i gây gi?ng là nh?ng ng??i r?t hi?u bi?t khi nói ??n chó, và h? c?m th?y r?ng r?t khó có kh? n?ng ?ây là tr??ng h?p.

Nhi?u nhà lai t?o cho r?ng Labradors b?c th?c s? là Phòng thí nghi?m ?ã ???c lai v?i chó Weimaraner ?? gi?i thi?u b? lông b?c. Có m?t chút b?ng ch?ng cho th?y s? tín nhi?m ??i v?i lý thuy?t này. Các phòng thí nghi?m b?c ban ??u có th? ???c truy nguyên t? m?t s? nhà lai t?o khác nhau, nh?ng ng??i theo dõi dòng c?a h? tr? l?i c?i Kellogg. ?ây là c?i ch?u trách nhi?m gi?i thi?u Labrador tr? Labrador.

Vì sao v?n ?? này? Chà, ch? không ph?i là m?t ??c ?i?m Labrador truy?n th?ng. Weimaraner là m?t th? s?n ?i?m s?n b?n, m?c dù. Ý ngh? ph? bi?n là r?t có th? nh?ng con chó này ?ã ???c lai t?o t?i m?t s? ?i?m ?? gi?i thi?u m?t s? ??c ?i?m c?a chúng, và ?i?u này có th? tr?c ti?p ho?c gián ti?p ch?u trách nhi?m cho các phòng thí nghi?m b?c. Nh?ng gì b?n ch?n ?? tin là tùy thu?c vào b?n, nh?ng ?ó không ph?i là m?t lý thuy?t xa v?i.

Di truy?n h?c c?a Silver Labrador

Di truy?n h?c r?t quan tr?ng khi nói ??n vi?c nuôi chó. B?n th?y ??y, t?t c? các gi?ng chó ??u mang nh?ng ??c ?i?m n?i tr?i và l?n. ?? v??t qua nh?ng ??c ?i?m mong mu?n nh?t ??nh, ch?n nuôi ???c th?c hi?n r?t ch?n l?c. ?i?u này không d?n ??n r?t nhi?u giao ph?i gi?a nh?ng con chó thu?n ch?ng. Có nh?ng lo ng?i v? s?c kh?e vì ?i?u này, nh?ng ?i?u ?ó s? ???c gi?i quy?t sau này.

Di truy?n chó là m?t chút ph?c t?p và ??n gi?n nh? di truy?n c?a b?t k? gi?ng nào khác. N?u b?n ?ã h?c m?t l?p Sinh h?c khi còn h?c trung h?c, thì có l? b?n nh? ???c d?y v? gen tr?i và gen l?n. Giáo viên sinh h?c th??ng s? d?ng m?t nâu và m?t xanh nh? m?t ??i di?n d? hi?u c?a khái ni?m này. M?t nâu là m?t gen tr?i và m?t xanh là gen l?n, vì v?y Bb có ngh?a là ai ?ó có m?t nâu nh?ng mang ??c ?i?m truy?n ?ôi m?t xanh cho con c?a h? nh? m?t kh? n?ng.

Tùy thu?c vào gen mà ??i tác c?a b?n có, b?n có th? ho?c không th? truy?n m?t xanh khi b?n có con. Di truy?n chó làm vi?c theo nhi?u cách gi?ng nhau. N?u m?t con chó mang gen l?n cho m?t tính tr?ng nh?t ??nh, thì nó c?n ???c ghép ?ôi v?i m?t ng??i b?n ??i s? cho phép chúng truy?n l?i ??c ?i?m ?ó thành công. ?ây là cách t?t c? các gi?ng chó khác nhau làm vi?c ?? truy?n l?i nh?ng ??c ?i?m c? th? c?a chúng.

Màu lông Labrador ???c xác ??nh b?i hai gen khác nhau. Có nh?ng alen c?a B? và nh?ng ng??i khác s? làm vi?c ?? xác ??nh xem m?t con Labrador s? có màu ?en, vàng, sô cô la hay m?t trong nh?ng bi?n th? màu hi?m h?n. Nh?ng ng??i nuôi chó hi?u r?t rõ nh?ng s? k?t h?p này và h? bi?t nh?ng lo?i gen mà chó c?a h? mang theo. ?i?u này cho phép h? ch?n l?c ch?n b?n ??i và nhân gi?ng các lo?i chó mà h? mu?n.

Các nhà lai t?o có th? xác ??nh chính xác làm th? nào ?? thao tác bi?u ?? di truy?n ?? có ???c b? lông phù h?p trên Labrador c?a h?. H? bi?t r?ng vi?c có m?t c?p ghép eeEe s? luôn t?o ra m?t phòng thí nghi?m màu vàng và vi?c có m?t gen E EES s? t?o ra m?t phòng thí nghi?m sô cô la. S? khác bi?t v? màu s?c hi?m h?n có m?t chút khác bi?t và màu b?c liên quan ??n s? bao g?m c?a m?t alen c?a ng??i dát.

Alen ald dv này s? khi?n Labrador b?c có th?. Các k?t h?p khác nhau c?a gen di?p cá s? d?n ??n các lo?i b?c khác nhau. ?ây c?ng là cách mà các màu khác c?a Labradors tr? nên kh? thi. Hãy nhìn vào bi?u ?? d??i ?ây ?? có ???c m?t ??i di?n tr?c quan v? cách th?c ho?t ??ng c?a nó.

Ngay c? khi sinh h?c và nói v? di truy?n không th?c s? là v?n ?? c?a b?n, thì ?i?u này c?ng khá d? hi?u. Truy?n l?i nh?ng màu lông hi?m h?n này cho th? h? ti?p theo liên quan ??n vi?c nhân gi?ng c?n th?n ?? cho phép các gen l?n ti?p t?c ti?n lên trong dòng . Ng??i ta hi?u r?ng ?ây là cách nó ho?t ??ng, nh?ng v?n có nhi?u ng??i t? h?i li?u Labradors b?c có h?p pháp hay là m?t gi?ng h?n h?p hay không. T?i th?i ?i?m này, câu tr? l?i th?c s? duy nh?t là không có gì là ch?c ch?n.

Phòng thí nghi?m b?c ?àm tho?i?

N?u b?n không ph?i là ng??i ?am mê nuôi chó, thì có l? b?n ngh? r?ng cu?c tranh cãi này h?i ng? ng?n. Ngày càng có nhi?u ng??i ngh? r?ng toàn b? ch? ?? này ?ã b? th?i ph?ng lên. Vi?c nh?ng con chó này có ph?i là Labradors thu?n ch?ng hoàn toàn h?p pháp hay không r?t khó xác ??nh. Nhi?u kh? n?ng nh?ng k? gièm pha c?a gi?ng chó này s? s?m bi?n m?t b?t c? lúc nào.

Nh?ng lý do mà m?i ng??i ??u tranh ?? gi? cho nh?ng con chó này không ???c ??a vào nh? m?t ph?n c?a dòng máu chính là vì h? ngh? r?ng s? thu?n khi?t c?a gi?ng chó c?n ph?i ???c duy trì. H? ngh? r?ng ?i?u quan tr?ng là các s? ki?n ph?i ???c trình bày ?úng, và h? c?m th?y r?ng nh?ng con chó thu?n ch?ng c?n ph?i ???c gi? theo cách ?ó. ?ó là m?t ch? ?? ph?c t?p và nh?ng ng??i có ý ki?n ??theo cách này hay cách khác không d? b? lung lay. Tùy thu?c vào b?n ?? quy?t ??nh nh?ng gì b?n ngh? v? ch? ?? này.

  • M?t s? ng??i ngh? r?ng duy trì s? tinh khi?t trong huy?t th?ng là quan tr?ng
  • Có nhi?u câu h?i v? cách gen b?c ???c ??a vào gi?ng
  • M?t s? ng??i c?m th?y r?ng Phòng thí nghi?m b?c có các tính n?ng c?a Weimaraner

V?n ?? s?c kh?e c?a phòng thí nghi?m b?c

Có m?t s? v?n ?? ???c ghi nh?n v?i các phòng thí nghi?m b?c do nhóm gen nh? h?n c?a h?. Nh? ?ã ?? c?p ? trên, nhân gi?ng ch?n l?c là cách con ng??i truy?n l?i nh?ng ??c ?i?m nh?t ??nh ? chó. V?i nh?ng Labradors b?c này ít ph? bi?n h?n nhi?u so v?i các lo?i khác, nhóm sinh s?n c?a chúng nh? h?n ?áng k? so v?i các Labradors khác. ?i?u này có th? d?n ??n r?t nhi?u c?n huy?t, và ?i?u ?ó gây ra m?t s? v?n ?? s?c kh?e ?áng k?.

Tuy nhiên, v?n ?? này không ph?i ch? có ? Labrador b?c. Nhi?u con chó thu?n ch?ng ???c lai t?o và có v?n ?? s?c kh?e ?áng k? vì nó. M?c dù nh?ng ng??i ?am mê chó thu?n ch?ng có th? t?c gi?n khi m?i ng??i ch? ra nh?ng ?i?u này, nh?ng ?ó là m?t m?i quan tâm th?c s?. S?c kh?e lâu dài c?a nhi?u con chó này s? không t?t nh? nhi?u con chó s?n ho?c ??t bi?n.

M?c dù v?y, chúng không th?c s? kém kh?e m?nh so v?i nhi?u lo?i chó thu?n ch?ng khác . C?n l?u ý r?ng nh?ng con chó này có kh? n?ng m?c m?t c?n b?nh gây r?ng tóc. ?ây là m?t lo?i r?ng tóc ??c bi?t có ? nh?ng con chó có gen pha loãng màu. Không ph?i t?t c? Labradors b?c s? có v?n ?? này, vì v?y b?n không c?n ph?i c?m th?y quá lo l?ng.

Ph?n l?n các Labradors b?c c?ng kh?e m?nh nh? anh em h? Labrador có s?n r?ng rãi h?n c?a h? . C? h?i ph?i ??i phó v?i v?n ?? r?ng tóc là khá mong manh, nh?ng n?u nó x?y ra ? con chó c?a b?n, thì b?n c?n ph?i bi?t r?ng nó không th? ch?a ???c. Nó không ph?i là th? có th? gi?t ch?t con chó, nh?ng nó s? khi?n chúng m?t lông và có th? tác ??ng tiêu c?c ??n cách chúng nhìn t?ng th?.

L?i khuyên mua b?c Labrador 101

Giá ti?n

M?i ng??i tính giá ??t cho nh?ng Labradors b?c này. Chúng tr? nên ??t h?n so v?i nhi?u bi?n th? khác, và ?i?u này khi?n nhi?u ng??i khó ch?u. B?n có th? ?ã nghe nói v? m?t s? nhà lai t?o tính giá ??t cho các gi?ng lai ???c tìm ki?m nh? Labradoodle. Labrador b?c c?ng không ngo?i l?, và b?n có th? s? ph?i tr? m?t s? ti?n khá l?n cho m?t con, ??c bi?t n?u b?n mu?n nó có gi?y t? chính th?c.

Vi?c có ???c m?t con chó Labrador b?c hay không s? ?áng ?? b?n quy?t ??nh. Nh?ng con chó này có th? r?t ng?t ngào và khá ??p. Chúng có t?t c? nh?ng ph?m ch?t tuy?t v?i mà m?t con chó Labrador bình th??ng làm, vì v?y nó có th? là ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i cho b?n. Ch? c?n cân nh?c bao nhiêu b?n mu?n s? h?u m?t trong nh?ng con chó này so v?i chi phí t?ng th?.

Labrador b?c c?a b?n không th? tham gia các cu?c thi

N?u b?n mu?n mua Labrador thu?n ch?ng ?? tham gia các cu?c thi khác nhau, thì b?n nên tránh mua Lab b?c. Labrador b?c không ???c ch?p nh?n r?ng rãi nh? m?t Labrador thu?n ch?ng th?c s? và do ?ó s? b? lo?i kh?i h?u h?t các cu?c thi. Nhi?u ch? s? h?u Labrador thích ??a chó c?a h? vào các ch??ng trình và th?m chí là các cu?c thi s?n b?n. ?i?u này s? không th? x?y ra v?i Phòng thí nghi?m b?c c?a b?n b?i vì m?i ng??i ch? y?u xem chúng là gi?ng h?n h?p, m?c dù ban giám kh?o v?n không bi?t chính th?c chúng là gì.

S? có m?t s? cu?c thi có th? cho phép con chó c?a b?n c?nh tranh. ?i?u này không có ngh?a là b?n s? không nh?n ???c s? khinh mi?t t? nh?ng ng??i nuôi chó khác, vì m?i ng??i th?c hi?n các cu?c thi này khá nghiêm túc. Tham gia m?t con lai vào m?t cu?c thi ???c coi là không công b?ng, và cho dù b?n có c?m th?y con chó c?a mình thu?n ch?ng hay không, nh?ng ng??i khác có th? không c?m th?y nh? v?y. Có th? t?t nh?t là tránh hoàn toàn các cu?c thi n?u b?n mu?n s? h?u m?t Lab b?c.

M?t s? ng??i theo ch? ngh?a thu?n túy có th? thô l? v?i b?n và phòng thí nghi?m b?c c?a b?n

Nhi?u ng??i theo ch? ngh?a thu?n túy trong b?i c?nh ch?n nuôi Labrador ?ã xúc ph?m r?t l?n ??n Phòng thí nghi?m b?c. H? coi chúng là nh?ng con chó không nên ???c nhân gi?ng r?ng rãi và có th? có xu h??ng xa lánh b?n n?u b?n s? h?u nó. ?ây là hành vi vô cùng non n?t và không phù h?p, nh?ng m?t s? ng??i có xu h??ng hành ??ng. B?n có th? ngh? r?ng ?i?u này d??ng nh? th?c s? ngu ng?c khi ai ?ó hành ??ng nh? v?y vì không ??ng ý v? m?t gi?ng chó, nh?ng m?t s? ng??i r?t coi tr?ng nh?ng v?n ?? này.

Không ph?i ai c?ng s? hành ??ng theo cách này. H?u h?t nh?ng ng??i bình th??ng s? ch? khen b?n v? v? ngoài xinh ??p c?a chú chó c?a b?n. Ch? ??n khi b?n b??c vào th? gi?i ?am mê chó thu?n ch?ng, m?i ng??i m?i b?t ??u có ý ngh?a. ?i?u này ch? ???c ?? c?p b?i vì b?n nên chu?n b? cho nh?ng ki?u ng??i này v? m?t tinh th?n.

Nh?ng lý do tuy?t v?i ?? mua Labrador b?c

Phòng thí nghi?m b?c làm b?n ??ng hành s?n b?n tuy?t v?i

R?t nhi?u ch? s? h?u Labrador b?c ?ang s? d?ng chó c?a h? làm b?n ??ng hành s?n b?n. H? khá gi?i trong vi?c giúp ?? b?n trong khi b?n ra ngoài s?n trò ch?i nh?. N?u ?ây là ?i?u gì ?ó h?p d?n b?n, thì b?n có th? thích có m?t chú chó Labrador b?c bên c?nh. Chúng là nh?ng con chó tuy?t v?i có s? nhanh nh?n và s?c ch?u ??ng tuy?t v?i, vì v?y b?n s? không g?p khó kh?n gì khi ??a chúng ?i s?n.

B?c Labradors làm cho thú c?ng tuy?t v?i

Vi?c s? d?ng ph? bi?n nh?t cho phòng thí nghi?m b?c là v?t nuôi tuy?t v?i cho ch? s? h?u c?a h?. Nh?ng con chó này r?t ??p và c?ng có th? là nh?ng con chó r?t ng?t ngào. N?u b?n mu?n s? h?u m?t phòng thí nghi?m b?c ??p ?? v?a th??ng th?c, v?a ?i ch?i, thì nó s? tr? thành m?t thú c?ng tuy?t v?i cho b?n. M?i ng??i th??ng mua nh?ng con chó này làm b?n ??ng hành và chúng r?t trung thành v?i xu h??ng vâng l?i t?t.

Cân nh?c mua m?t trong nh?ng con chó này n?u b?n mu?n có m?t con thú c?ng ??p. Nó s? không h?u ích cho các cu?c thi vì s? k? th? xung quanh gi?ng chó Labrador b?c, nh?ng ?i?u ?ó không quan tr?ng v?i b?n. N?u t?t c? nh?ng gì b?n mu?n là có ???c m?t con chó ??p s? là m?t thú c?ng tuy?t v?i, thì b?n s? không g?p khó kh?n gì.

B?n không quan tâm Ng??i ch?n nuôi ngh? gì

Ý ki?n ??c?a các nhà lai t?o trong c?ng ??ng Labrador không ph?i là v?n ?? v?i b?n. Vào cu?i ngày, các lo?i chó mà b?n quy?t ??nh mua và nuôi tùy thu?c vào b?n. Cho dù có ai ?ó nhân gi?ng Labradors ch?p thu?n s? l?a ch?n c?a b?n không có công v?i h?nh phúc c?a b?n. Thích s? h?u m?t con chó Labrador b?c n?u ?ó là ?i?u b?n mu?n làm và ??ng quan tâm ??n ý ki?n ??c?a ng??i khác.