Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

10 s?n ph?m v? sinh r?ng mi?ng cho chó siêu s?ch

10 s?n ph?m v? sinh r?ng mi?ng cho chó siêu s?ch

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

V? sinh r?ng mi?ng cho chó ?úng cách s? giúp cho thú c?ng tránh ???c nhi?u b?nh t?t. ??c bi?t là các v?n ?? liên quan t?i n??u, mi?ng. V?y b?n ?ã bi?t cách v? sinh r?ng mi?ng cho chú chó nhà b?n ch?a? Bài vi?t này c?a VIETPET s? gi?i thi?u cho b?n dung d?ch v? sinh r?ng mi?ng cho chó c?a b?n.

Gel v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Clean Teeth Berry Fresh Gel

V? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Clean Teeth Berry Fresh Gel N?u chú chó c?a b?n không thích ?ánh r?ng, hãy th? Gel ch?m sóc r?ng mi?ng c?a BreathiClean Fresh Breath Clean. Công th?c gel t? nhiên, h??ng v? berry này giúp b?o v? ch?ng l?i m?ng bám và cao r?ng và khuy?n khích h?i th? t??i h?n v?i các thành ph?n nh? b?c hà và chi?t xu?t lá trà xanh, không bao gi? có b?t k? s? ?ánh r?ng nào liên quan ??n ch? m?t hai gi?t m?i ngày ? hai bên mi?ng c?a b?n.

 • Giúp lo?i b? m?ng bám và cao r?ng t? r?ng c?a thú c?ng c?a b?n.
 • Không c?n ch?i r?ng, bôi 2 gi?t gel vào hai bên mi?ng c?a ng??i b?n lông xù c?a b?n.
 • Thành ph?n nh? b?c hà th?t và chi?t xu?t trà xanh thúc ??y h?i th? th?m mát.
 • Khuy?n khích r?ng s?ch h?n cho m?t s? v?t nuôi ch? trong 30 ngày.

Gel v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Whitening Teeth

Gel v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Whitening Teeth là m?t h?n h?p các thành ph?n t? nhiên m?nh m? ho?t ??ng ? c?p ?? vi mô ?? làm tan m?ng bám & cao r?ng. Gel này tiêu di?t hôi mi?ng và b?o v? ch?ng l?i s? hình thành m?i. Hôi mi?ng có th? là m?t trong nh?ng d?u hi?u ??u tiên c?a b?nh nha khoa. Và b?i vì chó không bi?t nói, hôi mi?ng là cách duy nh?t chúng có th? nói v?i b?n r?ng chúng ?ang b? ?au.

 • Làm tr?ng tiên ti?n v?i 3D Microguard, m?t s? pha tr?n c?a các thành ph?n t? nhiên, m?nh m? ho?t ??ng ? c?p ?? vi mô ?? làm tan m?ng bám & cao r?ng
 • Kh?c ph?c t?t c? các y?u t? c?a l?i ích r?ng mi?ng: ch?ng l?i ch?ng hôi mi?ng, làm tr?ng r?ng và làm d?u kích ?ng n??u nh?
 • Thúc ??y s?c kh?e r?ng mi?ng t?ng th?, hoàn ch?nh mà không c?n ?ánh r?ng: ch? c?n bôi tr?c ti?p vào mi?ng chó và gel s? b?t ??u ho?t ??ng ngay l?p t?c ?? ch?ng l?i m?ng bám và cao r?ng
 • B?o v? ch?ng l?i s? hình thành m?i c?a m?ng bám và cao r?ng ?? ch?ng l?i các b?nh nha khoa.

N??c v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Fresh Breath

N??c v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Fresh Breath giúp ??y h?i th? hôi c?a chó con c?a b?n vào l? ???ng v?i h?i th? t??i mát c?a TropiClean. ???c s?n xu?t v?i các thành ph?n hoàn toàn t? nhiên t?i Hoa K?, dung d?ch l?ng này ???c thi?t k? ?? bi?n h?i th? hôi thành h?i th? th?m mát. Ch? c?n thêm ba gi?t m?i ngày vào n??c c?a mèo và xem cô ?y ng?m n??c trong khi duy trì s?c kh?e r?ng mi?ng nói chung. Có l?i ích nh?:

 • Công th?c v?i các thành ph?n hoàn toàn t? nhiên.
 • Ch? c?n thêm 3 gi?t m?i ngày vào n??c u?ng c?a chú chó.
 • Cung c?p ??n 12 gi? h?i th? th?m tho, không c?n ?ánh r?ng.

Gel v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Fresh Breath Clean Teeth

Gel v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Fresh Breath Clean Teeth gi? cho r?ng c?a thú c?ng c?a b?n tr?ng sáng và h?i th? th?m mát mà không c?n dùng bàn ch?i ?ánh r?ng. Fresh Breath Clean R?ng Gel dành cho mèo t? TropiClean là m?t lo?i gel nha khoa ???c bác s? thú y khuyên dùng ?? lo?i b? m?ng bám và cao r?ng, tiêu di?t m?m b?nh gây hôi mi?ng và gi?m nguy c? m?c b?nh nha chu mà b?n gi? cho chó c?a b?n kh?e m?nh su?t ??i.

 • Làm cho h?i th? b?c hà t??i mát.
 • Gi?m m?ng bám và cao r?ng.
 • B?o v? kh?i b?nh nha khoa.

N??c v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Whitening

N??c v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Whitening Ch? c?n thêm m?t n?p c?a công th?c tiên ti?n này vào 16 ounce n??c u?ng cho thú c?ng c?a b?n, ?? cô ?y có th? giúp b?o v? r?ng kh?i m?ng bám và cao r?ng trong khi ng?m n??c. M?c dù m?i thú c?ng ??u khác nhau, nh?ng nó c?ng ???c t?o ra ?? thúc ??y h?i th? t??i h?n trong vòng 14 ngày, khi ???c s? d?ng hàng ngày và theo ch? d?n. Duy trì s?c kh?e mà không c?n ?ánh r?ng.

 • M?t s? v?t nuôi s? tr?i qua h?i th? t??i h?n trong vòng 14 ngày khi ???c s? d?ng hàng ngày và theo ch? d?n.
 • Công th?c cung c?p ??n 12 gi? h?i th? th?m mát.
 • Không c?n ch?i r?ng ??n gi?n ch? c?n thêm ph? gia n??c vào n??c u?ng c?a b?n ??ng hành theo ch? d?n.
 • Giúp ch?ng l?i m?ng bám và cao r?ng nh? hydrat paw-tner c?a b?n.

N??c v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Additive

N??c v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Additive ph? gia n??c cho h?i th? c?a WatersiClean cho mèo giúp gi? cho h?i th? c?a mèo có mùi th?m nh? b?c hà, gi?m m?ng bám và cao r?ng, và t?o ra n??u kh?e m?nh m?i khi cô ??n th?m ch?u n??c. Nó cung c?p 12 gi? h?i th? siêu t??i b?ng cách tiêu di?t vi khu?n có h?i trong mi?ng và góp ph?n vào s?c kh?e r?ng mi?ng nói chung. Mang l?i ích:

 • D? s? d?ng: ch? c?n m?t mu?ng cà phê trong bát n??c m?i sáng.
 • Gi?m m?ng bám và cao r?ng và chi?n ??u v?i b?nh nha chu mà không c?n ?ánh r?ng.
 • Giúp n??u kh?e m?nh và cung c?p cho mèo v?i hygeine u?ng hàng ngày c?n thi?t.
 • Làm t??i và ch?ng hôi mi?ng trong 12 gi?. T?o môi tr??ng r?ng mi?ng lành m?nh, gi?m nguy c? hình thành m?ng bám và cao r?ng.

N??c v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Additive Plus Digestive

N??c v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Additive Plus Digestive h? tr? tiêu hóa b? sung n??c th? c?a WatersiClean là m?t gi?i pháp ch?t l?ng ??n gi?n giúp ch?ng l?i m?ng bám và cao r?ng ?? khuy?n khích h?i th? th?m mát lên ??n 12 gi? trong t?i ?a 14 ngày và ch?a men vi sinh ?? khuy?n khích tiêu hóa kh?e m?nh. Ki?m soát v? sinh r?ng mi?ng hàng ngày c?a ng??i b?n lông c?a b?n b?ng cách th?c hi?n m?t b??c ?i ?úng h??ng v?i gi?i pháp TropiClean này.

 • Cung c?p t?i ?a 12 gi? h?i th? th?m mát cho chú chó c?a b?n trong t?i ?a 14 ngày.
 • Công th?c ?? h? tr? s?c kh?e r?ng mi?ng c?a thú c?ng c?a b?n b?ng cách ch?ng l?i m?ng bám và cao r?ng.
 • ???c ch? t?o b?ng men vi sinh ?? thúc ??y tiêu hóa kh?e m?nh.
 • ???c làm b?ng các thành ph?n t? nhiên nh? n??c tinh khi?t và chi?t xu?t lá trà xanh.

Gel làm s?ch r?ng mi?ng cho chó TropiClean Fresh Breath

Gel làm s?ch r?ng mi?ng cho chó TropiClean Fresh Breath giúp h?i th? c?a thú c?ng không có mùi, nó c?ng giúp cho s?c kh?e c?a b?n. ?i?u ?ó có ngh?a là có vi trùng trong mi?ng c?a b?n d?n ??n b?nh nha chu, gây viêm n??u và tích t? m?ng bám và cao r?ng. ?ó là lý do t?i sao bác s? thú y khuyên b?n nên dùng Gel làm s?ch r?ng b?ng h?i th? c?a WatersiClean. Nó làm s?ch r?ng, làm m?i h?i th?, làm d?u ?au n??u và an toàn cho chó.

 • Bác s? thú y khuy?n cáo nên lo?i b? m?ng bám và cao r?ng tích t? và tiêu di?t vi trùng d?n ??n b?nh nha chu, viêm n??u.
 • S? pha tr?n ??c ?áo c?a các thành ph?n t? nhiên, m?nh m? mang ??n h?i th? th?m mát cho nh?ng n? c??i thân thi?n.
 • Gi?m nguy c? m?c b?nh r?ng mi?ng và thúc ??y s?c kh?e r?ng mi?ng nói chung v?i vi?c s? d?ng th??ng xuyên.
 • 100% có ngu?n g?c t? nhiên. An toàn, nh? nhàng và hi?u qu? cho chó.
 • D? dàng s? d?ng: làm s?ch r?ng và làm m?i h?i th? d? dàng t?i nhà, không c?n bàn ch?i ?ánh r?ng.

N??c v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Plus Skin & Coat

N??c v? sinh r?ng mi?ng cho chó TropiClean Plus Skin & Coat là n??c ch?m sóc r?ng mi?ng h?ng ngày và h? tr? c?i thi?n da, lông cho chó. S?n ph?m không mùi không v?, s? d?ng ??n gi?n b?ng cách hòa vào n??c u?ng c?a v?t nuôi, giúp ng?n ng?a m?ng bám và gi? cho h?i th? th?m mát trong vòng 12 gi?, mà không c?n ch?i r?ng cho thú c?ng. S?n ph?m b? sung thêm thành ph?n Omega 3 & 6 giúp kh?e da và m??t lông. Hi?u qu? th?y rõ t? 7-10 ngày.

 • Công th?c ?? h? tr? s?c kh?e r?ng mi?ng c?a thú c?ng c?a b?n b?ng cách ch?ng l?i m?ng bám và cao r?ng.
 • Cung c?p t?i ?a 12 gi? h?i th? th?m tho cho chú chó c?a b?n.
 • Axit béo omega-3 và omega-6 giúp khuy?n khích làn da kh?e m?nh và b? lông bóng m??t.
 • Không c?n ch?i r?ng ??n gi?n ch? c?n ??t công th?c ch?t l?ng vào n??c c?a b?n.
 • ???c làm b?ng các thành ph?n t? nhiên và có h??ng v? t??i b?c hà.

N??c v? sinh r?ng mi?ng hàng ngày cho chó TropiClean

N??c v? sinh r?ng mi?ng hàng ngày cho chó TropiClean là n??c ch?m sóc r?ng mi?ng h?ng ngày cho mèo. S?n ph?m không mùi không v? s? d?ng ??n gi?n b?ng cách hòa vào n??c u?ng c?a v?t nuôi, giúp ng?n ng?a m?ng bám và gi? cho h?i th? th?m mát trong vòng 12 gi?, mà không c?n ch?i r?ng cho thú c?ng. Hi?u qu? th?y rõ t? 7-10 ngày.

 • Cách s? d?ng ??n gi?n: ch? c?n thêm vào ch?u n??c cho thú c?ng c?a b?n m?i sáng ?? làm m?i h?i th? trong 12 gi?.
 • Gi?m m?ng bám và cao r?ng tích t? khi s? d?ng th??ng xuyên và t?ng c??ng s?c kh?e r?ng mi?ng nói chun.
 • Gi?m nguy c? m?c b?nh nha chu, lo?i b? m?ng bám và cao r?ng và lo?i b? vi khu?n có h?i trong mi?ng.
 • Làm s?ch r?ng, n??u và mi?ng hàng ngày mà không c?n ?ánh r?ng.
 • Bác s? thú y khuyên dùng, công th?c hoàn toàn t? nhiên v?i lô h?i và trà xanh.

Trên ?ây là 10 dung d?ch v? sinh r?ng mi?ng cho chó t?t nh?t mà VIETPET g?i ??n các b?n. Mong r?ng qua bài vi?t này các b?n s? ch?n ???c s?n ph?m phù h?p v?i chú chó c?a mình.